Σάββατο, 26/09/2020

Με 41 θέματα συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Πρέβεζας

Για Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πρέβεζας, στις  16-3-2016.
Σας
καλούμε σε Συνεδρίαση, που θα
διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος, την 16/3/2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18.30,
για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:
1.   
Συζήτηση και έκδοση ψηφίσματος σχετικά με την
κατανομή μόνο πέντε (5) θέσεων μελών Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Π.), στο
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα ( Τ.Ε.Ι.) Ηπείρου.
2.   
Έγκριση μνημονίου συνεργασίας του Δήμου Πρέβεζας με
το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα ( Τ.Ε.Ι.) Ηπείρου.
3.   
Υποκατάσταση αναδόχου στο έργο:<ΕΝΙΣΧΥΣΗ
ΥΠΕΔΑΦΟΥΣ ΓΗΠΕΔΟΥ ΕΕΛ ΛΟΥΡΟΥ-ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΟΥ>.
4.   
Έγκριση Παράτασης εργασιών του έργου:<ΑΝΑΠΛΑΣΗ
ΟΔΩΝ 21ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ- ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ – ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΕΤΩΝ ΟΔΩΝ > του ΔΗΜΟΥ
ΠΡΕΒΕΖΑΣ, έως την 31/3/2016.
5.   
Έγκριση Παράτασης εργασιών του
έργου:<ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΧΩΡΟΥ ΑΣΚΗΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΡΑΧΟΥ-ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΛΥΓΙΑΣ> του ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ έως την
15/5/2016.


6. 
Συγκρότηση   Επιτροπής   προσωρινής  
παραλαβής  του  έργου:
< ΕΠΕΚΤΑΣΗ
ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ>.
7.   
Συγκρότηση Επιτροπής προσωρινής παραλαβής του
έργου:<Σ015 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΖΗΜΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΛΟΓΩ ΣΕΙΣΜΟΥ ΤΗΝ 17η ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ>.
8.    Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Πρέβεζας, οικ.
Έτους 2016.
9.   
Έγκριση της αριθμ. 24/2016 Απόφασης του .Σ του
Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πρέβεζας, περί αναμόρφωσης προϋπολογισμού έτους
2016.
10. Έγκριση της
αριθμ. 221/2014 Απόφασης του .Σ του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πρέβεζας, περί
καθορισμού και καταβολή των μηνιαίων εξόδων παράστασης Προέδρου και
Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π. . . «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο
Πρέβεζας» καθώς και για την αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για
την συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις.
11. Έγκριση έκθεσης
πεπραγμένων της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, έτους 2015.
12. Χορήγηση άδειας
αποξήλωσης παλαιών και χωροθέτηση νέων καμπινών νέας γενιάς Ν.G.A.
13. Αποδοχή Ένταξης
της Πράξης: <Λειτουργία δομών και υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς
όφελος των γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας – Λειτουργία Κέντρου
Συμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας του Δήμου Πρέβεζας>
προϋπολογισμού
178.751,76 €, με Κωδικό ΟΠΣ 5000604 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ήπειρος
2014-2020» και συνέχιση συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων σ’ αυτό.
14. Έγκριση
αιτημάτων για την κάλυψη αναγκών έκτακτου προσωπικού έτους 2016 στους ΟΤΑ α΄και
β΄βαθμού (Συμβάσεις μίσθωσης έργου με αντίτιμο).
15. Έγκριση αιτημάτων
για την κάλυψη αναγκών έκτακτου προσωπικού έτους 2016 στους ΟΤΑ α΄και β΄βαθμού
-αιτήματα ορισμένου χρόνου ανταποδοτικού χαρακτήρα.
16. Ορισμός
ελεγκτών της Επιχείρησης Ειδικού Σκοπού με την επωνυμία: <Δημοτική
Επιχείρηση Επικοινωνίας και Ενημέρωσης Πρέβεζας> , για το οικ. Έτος 2014.
17. Διοργάνωση και
συμμετοχή του Δήμου Πρέβεζας για τη διέλευση της Ολυμπιακής Φλόγας στα πλαίσια
της διεξαγωγής της Ολυμπιακής Λαμπαδηδρομίας, για τους ΧΧΧΙ Ολυμπιακούς Αγώνες
<ΡΙΟ 2016>.
18. Έγκριση
Συμμετοχής της Δημοτικής Βιβλιοθήκης στη Καλοκαιρινή Εκστρατεία Ανάγνωσης &
Δημιουργικότητας 2016 και έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης.
19. Έγκριση
εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο:{ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ-ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟ ΥΛΙΚΟ}.
20. Έγκριση
εκτέλεσης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο: {ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΥΛΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
.Ε ΖΑΛΟΓΓΟΥ}.
21. Έγκριση
εκτέλεσης της προμήθειας:{Προμήθεια και τοποθέτηση ABS στα οχήματα του Δήμου
Πρέβεζας}.
22. Έγκριση δαπάνης
για την προμήθεια και υποστήριξη των εφαρμογών λογισμικού του Δήμου Πρέβεζας
,για το έτος 2016.
23. Διοργάνωση
πολιτιστικής εκδήλωσης στα πλαίσια του <Φιλοσοφικού Καφενείου>, του Δήμου
Πρέβεζας.
24. Έγκριση εκτύπωσης
– εκδοτικής επιμέλειας και διάθεση πίστωσης, του νέου τεύχους του Περιοδικού
<Πρεβεζάνικα Χρονικά>.
25. Έγκριση
διοργάνωσης εκδήλωσης αφιερωμένη στην παγκόσμια ημέρα ποίησης του τμήματος
Κοινωνικής Πολιτικής σε συνεργασία με εθελοντές .
26. Έγκριση για συγκέντρωση τροφίμων μακράς
διάρκειας προκειμένου
να δοθούν στους
πρόσφυγες από το τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής σε συνεργασία με το δίκτυο
εθελοντών του Δήμου Πρέβεζας .
27. Έγκριση
συμμετοχής του δήμου Πρέβεζας στην Γενική συνέλευση ΕΟΕΣ ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΑ .
28. Έγκριση του
περιεχομένου του κειμένου του <ΣΥΜΦΩΝΟΥ ΤΩΝ ΔΗΜΑΡΧΩΝ>,υπέρ της Τοπικής
Βιώσιμης Ενέργειας και εξουσιοδότηση προς τον Δήμαρχο Πρέβεζας, για την
υπογραφή του .
29. Έγκριση εκτέλεσης της υπηρεσίας:<Καθαρισμός
πρανών δρόμων και
Δημοτικών εκτάσεων με μηχανικά μέσα  .Ε. Πρέβεζας>.
30. Λήψη απόφασης αποδοχής η όχι δακοκτονίας για το
έτος 2016.
31. Έγκριση μετακίνησης Δημάρχου και Αντιδημάρχου
εκτός έδρας.
32. Ορισμός
Δημοτικών Συμβούλων για την συγκρότηση των επιτροπών βεβαίωσης καλής εκτέλεσης
του ΠΔ 28/80 έτους 2016, για τα Τμήματα Πολιτισμού, Κοινωνικής Πρόνοιας και το
Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού Οργάνωσης και Πληροφορικής .
33. Συγκρότηση επιτροπών ΕΚΠΟΤΑ & ΠΔ28/80.
34. Έγκριση για
μεταφορά οφειλών στους πραγματικούς υπόχρεους (Κροκίδης).
35. Έγκριση
διαγραφής ποσών από τέλη ύδρευσης κι αποχέτευσης (Δ.Ε. Λούρου).
36. Έγκριση
διαγραφής ποσών από τέλη ύδρευσης κι επαναβεβαίωση αυτών.
37. Έγκριση μείωσης
λογαριασμών τελών ύδρευσης και διαγραφή προς λογιστική τακτοποίηση.
38. Εκμίσθωση
δημοτικής έκτασης στη θέση <ΜΠΟΥΡΑΖΕΡΙ> Τοπικής Κοινότητας Ν. Σινώπης,
Δημ. Ενότητας Ζαλόγγου, Δήμου Πρέβεζας.
39. Απευθείας
μίσθωση κτιρίου ιδιοκτησίας κληροδοτήματος <Αναστασίου Θεοφάνη>, επί των
οδών Εθν. Αντίστασης – Θεοφάνους & Βασ. Μπάλκου στην Πρέβεζα.


40. Απευθείας
μίσθωση κτιρίου ιδιοκτησίας κληροδοτήματος <Μπακατσέλου Αγγελικής>, επί
της οδού Κουγκίου στην Πρέβεζα.
41. Απευθείας
μίσθωση διώροφης οικοδομής με υπόγειο, ιδιοκτησίας κληροδοτήματος <Γεωργίου
Αυγερινού>, επί της οδού Ιωνίας στην Πρέβεζα.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Σχολιάστε εδώ

Η διεύθυνση του email σας δεν θα δημοσιευθεί.

Διαβάστε επίσης

ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ