Συνεδριάζει με 55 θέματα την Παρασκευή το Δημοτικό Συμβούλιο Πρέβεζας

Σας  καλούμε σε Συνεδρίαση,  που  θα  διεξαχθεί  στην  αίθουσα
συνεδριάσεων του Δημοτικού  Καταστήματος, την  17/6/2016,  ημέρα

Παρασκευή και ώρα 19.00, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

1. Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος έτους 2016.

2. Τροποποίηση σχεδίου πόλης στα Ο.Τ.44, 45, 47 και 48 της οδού Περδικάρη του ρ.σ.

3. Τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου υδραγωγείου στο Ο.Τ.: Γ374Α.

4. Συμψηφισμός οφειλών για την ιδιοκτησία κληροδοτήματος Ρίζου με Κ.Α.:030632 στο Ο.Τ.:335 επέκτασης Υδραγωγείου.

5. Έγκριση υποβολής αιτήματος για υπαγωγή στον Ν. 4178/2013 δημοτικού ακινήτου.

6. Αποδοχή της απόφασης Ένταξη της Πράξης «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ» με Κωδικό ΟΠΣ 5000552 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ήπειρος 2014-2020.

7. Αποδοχή της απόφασης Ένταξη της Πράξης «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ»
Σελ. 1 από 5

με Κωδικό ΟΠΣ 5000524 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ήπειρος 2014-2020.

8. Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Πρέβεζας και του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την κατασκευή του έργου: {ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ

ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ  ΣΤΗΝ  ΠΑΡΑΛΙΑΚΗ ΟΔΟ  ΜΟΝΟΛΙΘΙΟΥ   ΤΚ

ΜΥΤΙΚΑ}.

9. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Πρέβεζας και της Περιφέρειας Ηπείρου – Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας για την κατασκευή του έργου:{Επισκευή κτιρίου στέγασης Χορωδίας Πρέβεζας}, προϋπολογισμού 8.000,00 €.

10. Υποβολή πρότασης για ένταξη και χρηματοδότηση του έργου «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΛΑΤΟΜΕΙΟΥ ΑΓ. ΘΩΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ-ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΣΕ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΠΑΡΚΟ» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ,ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» / Άξονας Προτεραιότητας Νο 14 «Διατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος Προαγωγή της αποδοτικής χρήσης των πόρων (ΤΣ)».

11. Έγκριση του Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: {Διαμόρφωση Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας}.

12. Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου:{Δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων . Θεσπρωτικού}.

13. Ορισμός Δημοτικών Συμβούλων για συγκρότηση επιτροπής εκτίμησης των προς εκποίηση κινητών πραγμάτων του Δήμου Πρέβεζας έτους 2016.

14. Έγκριση εκτέλεσης του έργου:{ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΕΓΗΣ ΣΤΟ 8ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΛΟΓΩ ΥΠΟΧΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΞΥΛΙΝΟΥ ΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ} & τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2016.

15. Έγκριση εκτέλεσης προμήθειας με τίτλο:{ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΚΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ} προϋπολογισμού 8.872,30 ευρώ (με ΦΠΑ) και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης.

16. Έγκριση εκτέλεσης προμήθειας με τίτλο:{ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΟΥ ΤΟΠΟΓΡΑΦΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΩΝ} προϋπολογισμού 10.000,00 και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης.

17. Έγκριση εκτέλεσης της υπηρεσίας «Καθαρισμός πρανών δρόμων και

Δημοτικών εκτάσεων με μηχανικά μέσα  .Ε. Ζαλόγγου».

18. Αποδοχή πίστωσης από το Υπουργείο Εσωτερικών για δράσεις πολιτικής προστασίας . Έγκριση εκτέλεσης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης υπηρεσιών.

19. Έγκριση του Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης Αστικών Στερεών Αποβλήτων Δήμου Πρέβεζας.

Σελ. 2 από 5

20. Αναγκαιότητα πρόσληψης προσωπικού για αντιμετώπιση εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθ.206 του Ν.3584/07,28.06.2007 φεκ 143,28.6.2007.

21. Έγκριση αιτημάτων για  την κάλυψη  αναγκών  προσωπικού
ορισμένου χρόνου στο πλαίσιο προγραμμάτων έτους 2016 στους ΟΤΑ
α΄και β΄βαθμού.
22. Εξέταση Mετατροπής συμβάσεων  αορίστου  χρόνου  μουσικών
δημοτικού ωδείου από  μερικής  απασχόλησης  σε  πλήρους
απασχόλησης σε εφαρμογή των διατάξεων του Ν.4368, ΦΕΚ.21/Α/21-
2-2016, άρθρο 8 παρ.1.α.

23. Έλεγχος τήρησης ωραρίου εργασίας των υπαλλήλων σε δημόσιες υπηρεσίες., Ο.Τ.Α. α΄και β΄βαθμού και Ν.Π. . .

24. Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Πρέβεζας οικ. Έτους 2016.

25. Έγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου, Δήμου Πρέβεζας, οικ. Έτους 2016.

26. Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης προϋπολογισμού Δήμου Πρέβεζας (A΄τριμήνου 2016).

27. Επιστροφή χρημάτων στη Τράπεζα Ελλάδος λόγω λογιστικού λάθους στον 7ο λογαριασμό του έργου:{Αποκατάσταση ΧΑΔΑ στη θέση <Κούκος>,Δήμου Πρέβεζας.

28. Έγκριση Πρακτικού για το άνοιγμα προσφορών και εξέταση των δικαιολογητικών της διαδικασίας διαπραγμάτευσης για την «Επισκευή συντήρηση οχημάτων Δήμου Πρέβεζας και προμήθεια ανταλλακτικών 2016» ομάδες Γ, Δ, Ε, ΣΤ.

29. Έγκριση διενέργειας προμήθειας για τη σίτιση μαθητών Μουσικού Σχολείου Πρέβεζας.

30. Έγκριση διενέργειας διαδικασίας για προμήθεια φαρμακευτικού υλικού και κιβωτίων απινιδωτή.

31. Έγκριση δαπάνης για την κατασκευή ιστοσελίδων του Δήμου Πρέβεζας.

32. Έγκριση πραγματοποίησης εκδηλώσεων:{Δήμος Πρέβεζας FESTIVAL 2016 πολιτιστικό καλοκαίρι.

33. Έγκριση και διάθεση πίστωσης για την πραγματοποίηση της Ετήσιας εκδήλωσης των Χορευτικών Τμημάτων Παραδοσιακών Χορών του Δήμου Πρέβεζας.

34. Εξέταση οικονομικής ενίσχυσης Συλλόγων Πρέβεζας για την διοργάνωση πολιτιστικών και λοιπών εκδηλώσεων στον Δήμο Πρέβεζας.

35. Έγκριση για συνδιοργάνωση του 1ου Φεστιβάλ Φωτογραφίας και Βίντεο με την Ελληνική Φωτογραφική Εταιρεία Πρέβεζας και Διάθεση Πίστωσης για την συνδιοργάνωση .

36. Έγκριση Συνδιοργάνωσης Εκδήλωσης του Δημοτικού Ωδείου Πρέβεζας «ΣΠΥΡΟΣ ΔΗΜΑΣ », με τη Εταιρεία Πολιτισμού με τίτλο «ΕΛΛΟΠΙΑ» με τίτλο: {2ης ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΧΟΡΩΔΙΩΝ}.

Σελ. 3 από 5

37. Έγκριση πραγματοποίησης πολιτιστικής εκδήλωσης του Δημοτικού Ωδείου Πρέβεζας « ΣΠΥΡΟΣ ΔΗΜΑΣ » με το ΚΙΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΡΟΔΟΤΟΠΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ « Η ΠΑΣΣΑΡΩΝ » .

38. Έγκριση δαπάνης για την συμμετοχή του Δήμου Πρέβεζας στην Εμπορική Έκθεση της αδελφοποιημένης πόλης Σπίσκα Νόβα Βες στην Σλοβακία 14-16 Ιουλίου 2016 και ορισμός μελών.

39. Έγκριση παραχώρησης αθλητικής εγκατάστασης BEACH VOLLEY στον Σύλλογο < ΕΡΜΗΣ>.

40. Έγκριση παραχώρησης μιας διαδρομής του Δημοτικού Κολυμβητηρίου (πισίνα), στο Α.Ν <Ο ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ>.

41. Απαλλαγή μαθητών του Δημοτικού Ωδείου  Πρέβεζας <ΣΠΥΡΟΣ

ΔΗΜΑΣ>  από την καταβολή διδάκτρων  και λοιπών δικαιωμάτων

για το σχολικό έτος 2015-2016.

42. Έγκριση Συνεργασίας της Σχολής Καλών Τεχνών Π.Ι. και του Δήμου Πρέβεζας.

43. Έγκριση της αριθμ. 45/2016 απόφασης .Σ. της Νέας Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Πρέβεζας (ΝΕ.ΔΗ.Κ.Ε.Π.), σχετικά με την λειτουργία του θερινού κινηματογράφου <ΚΥΑΝΗ ΑΚΤΗ>, κατά την θερινή περίοδο 2016.

44. Έγκριση της αριθμ. 48/2016 απόφασης .Σ. της Νέας Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Πρέβεζας (ΝΕ.ΔΗ.Κ.Ε.Π.), σχετικά με την λειτουργία των Ιαματικών Λουτρών κατά την θερινή περίοδο 2016.

45. Εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου «Αίθριο μπαρ-Αναψυκτηρίου» έναντι κάμπινγκ «ΜΟΝΟΛΙΘΙ», Τοπικής Κοινότητας Καναλίου, Δημοτικής Ενότητας Ζαλόγγου, Δήμου Πρέβεζας.

46. Εξέταση αίτησης για απευθείας μίσθωση δημοτικού καταστήματος σχολικής περιουσίας επί της οδού Εθν. Αντίστασης 127 στην πόλη της Πρέβεζας.

47. Ανανέωση παραχώρησης χρήσης και λειτουργίας δημοτικής έκτασης στην Τ.Κ. Καναλίου, Δημ. Εν. Ζαλόγγου Δήμου Πρέβεζας, στην Αστυνομική Δ/νση Πρέβεζας.

48. Καταστροφή παλαιού εξοπλισμού Παιδικών Σταθμών Δήμου Πρέβεζας.

49. Καταστροφή παλαιού ηλεκτρονικού εξοπλισμού Δήμου Πρέβεζας.

50. Ανανέωση άδειας Παραγωγού -Πωλητή Λαϊκών Αγορών (κα. Κατωγιάννη).

51. Ανανέωση άδειας Παραγωγού -Πωλητή Λαϊκών Αγορών (κα. Κουρεμένου).

52. Ανανέωση άδειας Παραγωγού -Πωλητή Λαϊκών Αγορών (κ. Ζυγούρη).

53. Ανανέωση άδειας Παραγωγού -Πωλητή Λαϊκών Αγορών (κ. Κλινάκη).

54. Έγκριση επιστροφής ποσού προνοιακού επιδόματος ως αχρεωστήτως καταβληθέντων.

Σελ. 4 από 5

55. Μείωση λογαριασμών τελών ύδρευσης και διαγραφή προς λογιστική τακτοποίηση.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  .Σ.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ


Σχολιάστε εδώ

Η διεύθυνση του email σας δεν θα δημοσιευθεί.


Διαβάστε επίσης

ΕΛΛΑΔΑ, ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κώστας Μπάρκας: Η Κυβέρνηση έχει την απόλυτη ευθύνη για ό,τι συμβαίνει στη Μόρια

09/09/2020, 12:06 μμ

ΕΛΛΑΔΑ, ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αμφισβητεί την αύξηση των ΜΕΘ ο Παύλος Πολάκης

09/09/2020, 11:03 πμ

ΕΛΛΑΔΑ, ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Αντώνης Μπεζάς νέος Πρόεδρος της Εταιρείας Ακινήτων του Δημοσίου

27/05/2020, 4:27 μμ

ΕΛΛΑΔΑ, ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Έκτακτη Είδηση: 18 νέα κρούσματα του κορωνοϊού

12/03/2020, 6:13 μμ

ΕΛΛΑΔΑ, ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τουρκική ακταιωρός συγκρούστηκε με σκάφος του Λιμενικού στην Κω!

11/03/2020, 11:56 πμ

ΕΛΛΑΔΑ, ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κορωνοϊός: Όγδοο κρούσμα στην Ελλάδα.

04/03/2020, 11:13 πμ


To mypreveza.gr είναι το ενημερωτικό portal για το Νομό Πρέβεζας στο οποίο μπορείτε να δείτε όλες τις τοπικές ειδήσεις, αλλά και νέα από όλη την Ήπειρο, την Ελλάδα και τον κόσμο.

"Η δική σου Πρέβεζα με ένα μόνο κλικ."

Συνεργαζόμενα sites