Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου

Την Τρίτη 09-03-2021 και ώρα 09:30  συνεδριάζει- μέσω τηλεδιάσκεψης- η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής: 

  1. Έγκριση του από 04-03-2021 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Επείγουσα αντιστήριξη σε μνημεία Λάκκα Αώου και Ηλιοχώρι» προϋπολογισμού 55.800,00 € με ΦΠΑ και κατακύρωση των αποτελεσμάτων της διαπραγμάτευσης.
  2. Έγκριση του από 05-03-2021 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν στο κωδωνοστάσιο του Ι.Ν Αγίου Γεωργίου Ελάτης», προϋπολογισμού € 68.200,00 με ΦΠΑ και κατακύρωση των αποτελεσμάτων της διαπραγμάτευσης.
 • Συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας της ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Βελτίωση Ε.Ο. Άρτας – Πατρών έως όρια Ηπείρου», προϋπολογισμού € 300.000,00 με ΦΠΑ.
 • Συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας της ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση οδού προς Φροσύνη Σουλίου», προϋπολογισμού € 535.000,00 με ΦΠΑ.
 1. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Επέκταση εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων Δήμου Φιλιππιάδας», αναδόχου «Κ/Ξ ΔΙΟΛΚΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΤΕ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ Ε.Ε. ΤΣΕΚΜΕΖΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. – ΔΑΣΚΑΛΟΥΔΗΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ του ΑΛΚΙΒΙΑΔΗ», μέχρι την 30-06-2021.
 2. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση και άρση επικινδυνότητας Δημοτικού Σχολείου Καρβουναρίου», αναδόχου «ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ Γ. ΝΑΣΤΟΥ Ε.Δ.Ε.», μέχρι την 29-06-2021.
 3. Έγκριση του 2ου  Συγκριτικού (Τελικού) Πίνακα Εργασιών και του 2ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. της μελέτης της Περιφέρειας Ηπείρου «Σύνδεση της Ε.Ο. Ηγουμενίτσας – Πρέβεζας με Εγνατία οδό (Τμήμα Παραμυθιά – Μεσοπόταμος)», με ανάδοχο τα συνεργαζόμενα Γραφεία Μελετών: «”ΓΕ-ΟΔΟ-ΜΗ Ε.Ε.”/ “DENCO ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε.”/ “ΚΑΣΤΩΡ Ε.Π.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΥΠΕΔΑΦΟΥΣ”/ “Σ.Σ.Ε. & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ε.Π.Ε.”/ “ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗΣ”/ “ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ ΛΟΥΡΑΝΤΟΣ”/ “ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΑΠΑΝΤΩΝΗ”».
 4. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την πληρωμή της δαπάνης σύνδεσης με το δίκτυο της ΔΕΔΔΗΕ στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Κατασκευή αποχετευτικών αγωγών (δίκτυα συλλογής, μεταφοράς και διάθεσης) και αντλιοστασίων στα όρια του Δήμου Πρέβεζας».
 5. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την μεταφορά δικτύου οπτικών ινών της Vodafone AE, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Εργασίες έργου οδός Σταύρου Νιάρχου».
 6. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την μεταφορά δικτύου οπτικών ινών της Forthnet AE, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Εργασίες έργου οδός Σταύρου Νιάρχου».
 7. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την συντήρηση του οδικού ηλεκτροφωτισμού εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου ΠΕ Άρτας και ΠΕ Πρέβεζας έτους 2021 (παροχή υπηρεσιών).
 8. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την «Προμήθεια υλικών για τον ηλεκτροφωτισμό επί της ΕΟ Ιωαννίνων – Πρεβέζης στη θέση Λούτσα – Φλάμπουρα».
 9. Απόφαση για την κατάπτωση ή μη της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής στον διαγωνισμό για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Επισκευή Ι.Ν. Κοιμήσεως Θεοτόκου χαράδρας Βίκου Ζαγορίου», βάσει της σχετικής γνωμοδότησης του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων Περιφέρειας Ηπείρου.
 10. Απόφαση για την κατάπτωση ή μη της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής στον διαγωνισμό για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Μεταφορά Δικτύων ΔΕΥΑΙ», βάσει της σχετικής γνωμοδότησης του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων Περιφέρειας Ηπείρου.
 11. Απόφαση για την κατάπτωση ή μη της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής στον διαγωνισμό για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Ηλεκτροφωτισμός της Ε.Ο. Ιωαννίνων – Άρτας στους κυκλικούς κόμβους εργατικών κατοικιών», βάσει της σχετικής γνωμοδότησης του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων Περιφέρειας Ηπείρου.
 12. Έγκριση παράτασης συμβάσεων στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου “Developing and promoting extreme tourism in Greece Albania cross-border area” με το ακρωνύμιο “EX.TOUR”,  του Προγράμματος Interreg IPA CBC «Ελλάδα-Αλβανία 2014-2020»
 13. Έγκριση παράτασης της σύμβασης παροχής υπηρεσιών Εξωτερικού Συμβούλου για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου «Post ALphabetical Interactive Museum using Participatory, Space-Embedded, Story-Telling» στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας Interreg V-A «Ελλάδα-Ιταλία 2014-2020».
 14. Έγκριση του Πρακτικού 13/23-02-2021 Προσωρινής Παραλαβής της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής των παραδοτέων του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης της Περιφέρειας Ηπείρου για το έργο «ADRION 5 SENSES – Building the ADRION Brand Name in Tourism: Indulging all five Senses», στο πλαίσιο του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Interreg ADRION 2014-2020.
 15. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, για την δημοσίευση της ανακοίνωσης, αναφορικά με την πρόσληψη με συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ενός (1) ατόμου για την υλοποίηση του έργου “RESOR” – Promoting best practices to support energy efficiency and renewable energy in European islands and remote regions (PGI05092) του Προγράμματος Διαπεριφερειακής Συνεργασίας INTERREG EUROPE.
 16. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την παράταση των συμβάσεων εργασίας ΙΔΟΧ, τεσσάρων (4) ατόμων για την αντιμετώπιση των κατεπειγουσών, εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων που προέκυψαν λόγω της εξάπλωσης της νόσου του κορωνοϊού COVID-19.
 17. Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών και διάθεση πιστώσεων του προϋπολογισμού της Π.Ε. Ιωαννίνων οικ. έτους 2021, όπως διαμορφώθηκε μετά την 1η Τροποποίησή του.
 18. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης, διενέργειας των συνοπτικών διαγωνισμών για τις προμήθειες γραφικής ύλης, φωτοαντιγραφικού χαρτιού Α4 και αναλώσιμων ειδών (μελανιών και toner για fax και εκτυπωτές), για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε. Ιωαννίνων για το έτος 2021 και συγκρότηση της Επιτροπής διενέργειας.
 19. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την εκτέλεση υποέργων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με ΚΑ 2014ΕΠ53000005 και τίτλο «Επέκταση αγροτικού ηλεκτροφωτισμού 2014-2016 (π.κ.2013ΕΠ03000013)».
 20. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου «Καταπολέμηση κουνουπιών για την περιοχή Π.Ε. Ιωαννίνων έτους 2021».
 21. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την κατοχύρωση του σήματος και της ονομασίας του δικτύου μονοπατιών Epirus Trail.
 22. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στην έκδοση του βιβλίου με τίτλο «Προβληματισμοί» του Χρήστου Μασσαλά.
 23. Έγκριση άσκησης ενδίκου μέσου (παρέμβαση) ενώπιον του του Συμβουλίου της Επικρατείας, υπέρ της με αριθμό ΥΠΕΝ/ΔΠΔ/64663/2956/03-07-2020 (ΦΕΚ τ.Β 2773/08-07-2020) απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας και της όμοιας, με αριθμό ΥΠΕΝ/ΔΔΕΥ/78681/2221/12.8.2020 (ΦΕΚ τ.Β 3462/20-08-2020) τροποποίησης αυτής και έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την δικαστική εκπροσώπηση της Περιφέρειας Ηπείρου. 
 24. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Συλλογή στοιχείων για την περιοχή Πηγάδια – Μονολίθι (παροχή υπηρεσιών)».
 25. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Προμήθεια σκυροδέματος για τις ανάγκες οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου».
 26. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Εργασίες αποκατάστασης προσβάσεων και διευθέτηση του ρέματος Ντουρλιμά (παροχή υπηρεσιών).
 27. Έγκριση εκμίσθωσης του δημόσιου ιχθυοτροφείου Άγριλλος της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας, με απευθείας ανάθεση σε αλιευτικό συνεταιρισμό, βάσει του Πρακτικού 1/22-02-2021 της Επιτροπής Διενέργειας της δημοπρασίας.
 28. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Άρτας «Κατασκευή τεχνικών έργων στραγγιστικού – αρδευτικού δικτύου ΠΕ Άρτας», αναδόχου Σπυρίδωνα Κ. Ζιώβα  Ε.Δ.Ε., μέχρι την 01-06-2021.
 29. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την σύνδεση με το  δίκτυο της ΔΕΔΔΗΕ, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Σύνδεση Λιμένα Ηγουμενίτσας -Εγνατία Οδός και Πρόσβαση προς Μαυρομάτι (Είσοδος Πόλης Ηγουμενίτσας)».
 30. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης (παροχή υπηρεσιών) για μίσθωση μηχανημάτων ιδιωτικής χρήσης με χειριστή στην Π.Ε. Θεσπρωτίας για καθαρισμούς και διευθέτηση ρέματος σε γειτνίαση με το χώρο του ΒΙΟ.ΠΑ Θεσπρωτίας προς αποφυγή πλημμυρών και καταστροφών εντός αυτού.
 31. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Καταπολέμηση κουνουπιών στην Π.Ε. Θεσπρωτίας για το έτος 2021», προϋπολογισμού δαπάνης € 18.600,00 με ΦΠΑ.
 32. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης της Π.Ε. Θεσπρωτίας, για την επιστροφή χρηματικών ποσών που κατατέθηκαν εκ παραδρομής για μεταβίβαση οχημάτων.
 33. Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων του προϋπολογισμού της Π.Ε Θεσπρωτίας οικ. έτους 2021 όπως διαμορφώθηκε μετά την 1η Τροποποίησή του, για οφειλές παρελθόντων ετών.
 34. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Προμήθεια αδρανών υλικών λατομείου για την αποκατάσταση προσβάσεων στα όρια Ηγουμενίτσας – Πρέβεζας».
 35. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Εργασίες καθαρισμού ρεμάτων και αλιευτικού καταφυγίου Καστροσυκιάς από προσχώσεις (παροχή υπηρεσιών)».
 36. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Βελτίωση και εκσυγχρονισμός αλιευτικού καταφυγίου Μύτικα Δ. Πρέβεζας», προϋπολογισμού € 2.875.000 με ΦΠΑ.
 37. Έγκριση του Πρακτικού ΙΙΙ/02-03-2021 (αποσφράγιση και αξιολόγηση δικαιολογητικών κατακύρωσης) της Επιτροπής Διενέργειας του επαναληπτικού ανοιχτού διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια υγρών καυσίμων για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας και των Νομικών Προσώπων χωρικής αρμοδιότητάς της, για τα έτη 2021 και 2022, με δικαίωμα τρίμηνης παράτασης», συνολικού προϋπολογισμού € 361.144,92 με ΦΠΑ και κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού.
 38. Έγκριση των Πρακτικών Ι/24-02-2021 (αποσφράγιση και αξιολόγηση δικαιολογητικών συμμετοχής/τεχνικών προσφορών) και ΙΙ/03-03-2021 (αποσφράγιση και αξιολόγηση οικονομικών προσφορών) της Επιτροπής Διενέργειας του ανοιχτού διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την υλοποίηση της Πράξης: «ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2015 -2016″-ΚΣ ΠΕ ΠΡΕΒΕΖΑΣ, με Κωδικό ΟΠΣ 5000146» Υποέργο 1, “ΤΡΟΦΙΜΑ 2016” και Υποέργο 2, “ΕΙΔΗ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ (ΒΥΣ) 2016” προϋπολογισμού € 117.475,85 πλέον ΦΠΑ, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και βασικής Υλικής Συνδρομής του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους απόρους (Τ.Ε.Β.Α.).
 39. Έγκριση ανάκλησης απόφασης ανάληψης υποχρέωσης του προϋπολογισμού της Π.Ε. Πρέβεζας, οικ. έτους 2021.
 40. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τακτοποίηση οφειλών της Π.Ε. Άρτας έτους 2020.

Σχολιάστε εδώ

Η διεύθυνση του email σας δεν θα δημοσιευθεί.


Διαβάστε επίσης

ΗΠΕΙΡΟΣ, ΙΩΑΝΝΙΝΑ

Γιάννινα: Κλείνει Δημοτικό Σχολείο λόγω κρουσμάτων στρεπτόκοκκου

28/02/2024, 2:42 μμ

ΗΠΕΙΡΟΣ

Η μαγεία της ορεινής Ηπείρου σε ένα βίντεο

01/01/2024, 1:38 μμ

ΗΠΕΙΡΟΣ

Δημιουργία Συμμαχίας για τον Αμβρακικό

23/11/2023, 8:40 μμ

ΗΠΕΙΡΟΣ

Διαβούλευση για την ΟΧΕ «Διαδρομή στα Αρχαία Θέατρα, στη Φύση και στον Πολιτισμό στην Ήπειρο» στη ΠΠ 2021-2027

23/11/2023, 8:28 μμ

ΗΠΕΙΡΟΣ

Αναμένονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες στην Ήπειρο – Συστάσεις στους πολίτες από την Περιφέρεια

21/11/2023, 3:07 μμ

ΗΠΕΙΡΟΣ

Νέες απόπειρες απάτης για δήθεν εξόφληση λογαριασμών από την Περιφέρεια Ηπείρου

21/11/2023, 3:00 μμ

ΑΡΤΑ, ΗΠΕΙΡΟΣ

Εκδήλωση ενάντια στη χρήση δηλητηριασμένων δολωμάτων στην Άρτα

24/10/2023, 7:54 μμ

ΑΡΤΑ, ΗΠΕΙΡΟΣ

Πλήθος κόσμου στη Ροδαυγή Άρτας για την 13η Γιορτή Κάστανου

23/10/2023, 4:20 μμ


To mypreveza.gr είναι το ενημερωτικό portal για το Νομό Πρέβεζας στο οποίο μπορείτε να δείτε όλες τις τοπικές ειδήσεις, αλλά και νέα από όλη την Ήπειρο, την Ελλάδα και τον κόσμο.

"Η δική σου Πρέβεζα με ένα μόνο κλικ."

Συνεργαζόμενα sites