Κώστας Μπάρκας: Οι λάθος κυβερνητικοί χειρισμοί οδήγησαν σε μαζικό αποκλεισμό των αλιέων της χώρας από κοινοτική ενίσχυση

Η αβλεψία και η αδυναμία των αρμόδιων κρατικών φορέων να διαγνώσουν ότι ένα κριτήριο που έθετε η Ευρωπαϊκή Ένωση για την οικονομική ενίσχυση των αλιέων, λόγω της πανδημίας, εκ των πραγμάτων δεν μπορεί να ισχύσει για τους Έλληνες αλιείς, οδήγησε σε αποκλεισμό τους από κοινοτική ενίσχυση, με αποτέλεσμα να χάσουν σημαντικά ποσά σε μια δύσκολη περίοδο, όπως καταγγέλλουν με Ερώτησή τους προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, πενήντα (50) Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ- Προοδευτική Συμμαχία, μεταξύ των οποίων και ο Βουλευτής Νομού Πρέβεζας, Κώστας Μπάρκας.

Ειδικότερα, όπως αναφέρεται στην Ερώτηση, στην εκδήλωση της Πρόσκλησης για την ενίσχυση των αλιέων από Πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, λόγω της παύσης των δραστηριοτήτων τους ως συνέπεια της πανδημίας, υπήρξε το κριτήριο τα σκάφη των αλιευτικών σκαφών οποίων φέρουν Δορυφορική Συσκευή Αυτόματου Εντοπισμού Σκάφους (VMS). Η προϋπόθεση αυτή όμως, ουσιαστικά αποκλείει την πλειονότητα των ψαράδων, αφού οι παράκτιοι αλιείς, στην συντριπτική τους πλειοψηφία, διαθέτουν μικρά σκάφη, στα οποία, σύμφωνα με το ισχύον ευρωπαϊκό πλαίσιο, δεν είναι υποχρεωτικός ο εξοπλισμός τους με τη συγκεκριμένη συσκευή. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα στοιχεία της Έκθεσης της Διεύθυνσης Αλιείας Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, από τα 14.018 σκάφη της παράκτιας αλιείας, τα 13.213 δεν υποχρεούνται, λόγω του μεγέθους τους, να έχουν δορυφορικό σύστημα. Κατά συνέπεια, για τη συντριπτική πλειοψηφία των παράκτιων αλιέων, που διαθέτουν σκάφη μικρού μεγέθους, δεν υφίσταται κανονιστική υποχρέωση εξοπλισμού τους με Δορυφορική Συσκευή Αυτόματου Εντοπισμού Σκάφους (VMS).

Λόγω της ιδιαίτερα δυσμενούς οικονομικής συγκυρίας, που έπληξε με σφοδρότητα τις τοπικές οικονομίες των παράκτιων περιοχών και των νησιών της χώρας, οι Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ- Προοδευτική Συμμαχία ρωτούν, μεταξύ άλλων, την ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης με ποιο τρόπο θα στηρίξουν έμπρακτα τους χιλιάδες αλιείς της χώρας, αποτρέποντας τον αποκλεισμό τους από την οικονομική ενίσχυση που δικαιούνται. Αποκλεισμός που δεν οφείλεται σε δική τους υπαιτιότητα, αλλά σε αβλεψία και σε αδυναμία των οργάνων του Υπουργείου Ανάπτυξης, να ενημερώσουν τα κοινοτικά όργανα για τα χαρακτηριστικά και τη Νομοθεσία που επικρατεί στην Ελλάδα, αναφορικά με την παράκτια αλιεία.

Ακολουθεί αναλυτικά η κατατεθείσα Ερώτηση των Βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ- Προοδευτική Συμμαχία:

 

Αθήνα, 5 Νοεμβρίου 2020

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τον κ. Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Θέμα: «Αποκλεισμός της πλειοψηφίας των αλιέων από ενίσχυση λόγω COVID 19»

Με την Πρόσκληση «ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ (δ) ΤΟΥ ΜΕΤΡOΥ 3.1.9 «Προσωρινή παύση των αλιευτικών δραστηριοτήτων ως συνέπεια της επιδημικής έκρηξης της Covid-19», (ΑΔΑ 64ΜΩ4653ΠΓ-2ΑΥ) της Ενωσιακής Προτεραιότητας 1, του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020», που δημοσιεύθηκε στις 23/9/2020, προβλέπεται η οικονομική ενίσχυση αλιέων για την προσωρινή παύση που πραγματοποιήθηκε μεταξύ 1ης Μαρτίου και 15ης Οκτωβρίου 2020, ως συνέπεια της έξαρσης της νόσου COVID-19.

Σύμφωνα με το Άρθρο 5 (Δικαιούχοι ? Όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής) της παραπάνω Πρόσκλησης, Δικαιούχοι της οικονομικής ενίσχυσης είναι νομικά πρόσωπα και ιδιοκτήτες αλιευτικών σκαφών, τα σκάφη των οποίων, μεταξύ άλλων, «?..φέρουν Δορυφορική Συσκευή Αυτόματου Εντοπισμού Σκάφους (VMS)?».

Η προϋπόθεση αυτή όμως, ουσιαστικά αποκλείει την πλειονότητα των ψαράδων, αφού οι παράκτιοι αλιείς, στην συντριπτική τους πλειοψηφία, διαθέτουν μικρά σκάφη, στα οποία, σύμφωνα με το ισχύον ευρωπαϊκό πλαίσιο (Καν. 1224/2009), δεν είναι υποχρεωτικός ο εξοπλισμός τους με τη συγκεκριμένη συσκευή. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα στοιχεία της Έκθεσης της Δ/νσης Αλιείας ΥΠΑΑΤ του 2019 (31-12-2019) για τον Ελληνικό Αλιευτικό Στόλο από τα 14.018 ενεργά σκάφη, τα 4.913 είναι κάτω των 6μ. και τα 8.300 κάτω των 12μ.  Δηλαδή από τα 14.018 σκάφη της παράκτιας αλιείας, τα 13.213 δεν υποχρεούνται να έχουν δορυφορικό σύστημα.

Ακριβώς δε για αυτό τον λόγο, προκειμένου να επεκταθεί περαιτέρω ο συγκεκριμένος εξοπλισμός του στόλους μας σε εθελοντική βάση, δημοσιεύθηκε πρόσφατα (23/10/2020) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ «Αγορά και Εγκατάσταση Ηλεκτρονικών Συσκευών Διαβίβασης Δεδομένων ΣΔΕ (VMS)-ERS-AIS» (ΑΔΑ ΨΥ9Φ469Η4Σ-ΔΓΙ).

Επειδή η συντριπτική πλειοψηφία των παράκτιων αλιέων, διαθέτουν σκάφη μικρού μεγέθους για τα οποία δεν υφίσταται κανονιστική υποχρέωση εξοπλισμού τους με Δορυφορική Συσκευή Αυτόματου Εντοπισμού Σκάφους (VMS)

Επειδή με βάσει τις προϋποθέσεις που τίθενται στην Πρόσκληση για την οικονομική ενίσχυση στην αλιεία, η συντριπτική πλειοψηφία των αλιέων αποκλείονται από τα μέτρα ενίσχυσης από τις συνέπειες του Covid-19,

Επειδή ο αποκλεισμός της πλειονότητας των αλιέων από την ενίσχυση σε κρίσιμη στιγμή για την οικονομία των παράκτιων περιοχών και των νησιών μας, πλήττει τη βιωσιμότητα του κλάδου αλλά και επιτείνει το πλήγμα στον τουρισμό που δέχτηκαν οι περιοχές που δραστηριοποιούνται.

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

1. Ποια είναι τα δεδομένα από τις αιτήσεις οικονομικής ενίσχυσης σύμφωνα με τη πρόσκληση «ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ (δ) ΤΟΥ ΜΕΤΡOΥ 3.1.9 «Προσωρινή παύση των αλιευτικών δραστηριοτήτων ως συνέπεια της επιδημικής έκρηξης της Covid-19», που έληγαν 15 Οκτωβρίου;

2. Με βάση τα δεδομένα αυτά, ποιο ποσοστό του στόλου είτε δεν αιτήθηκε καν, είτε αποκλείστηκε γιατί δεν ικανοποιεί το κριτήριο της Δορυφορικής Συσκευής Αυτόματου Εντοπισμού Σκάφους (VMS) ;

3. Ήταν τελικά ο κυρίαρχος λόγος αποκλεισμού από την ευρωπαϊκή ενίσχυση και ποιου ποσοστού των αλιέων η έλλειψη Δορυφορική Συσκευής Αυτόματου Εντοπισμού Σκάφους (VMS) και αν ναι ήταν πρόθεση, παράλειψη ή άγνοια;

4. Αν είναι πρόδηλο ότι ο μαζικός αποκλεισμός των αλιέων από οικονομική ενίσχυση που δικαιούνται σαν ευρωπαίοι πολίτες οφείλεται σε εσφαλμένο εντέλει κριτήριο της πρόσκλησης, είναι στις προθέσεις σας η έμπρακτη διόρθωση αυτού του αποκλεισμού και πως;

 

Οι ερωτώντες βουλευτές

Αραχωβίτης Σταύρος

Τελιγιορίδου Ολυμπία

Αβραμάκης Ελευθέριος

Αθανασίου Αθανάσιος (Νάσος)

Αλεξιάδης Τρύφων

Αναγνωστοπούλου Αθανασία (Σία)

Αυγέρη Θεοδώρα (Δώρα)

Αυλωνίτης Αλέξανδρος – Χρήστος

Βαρδάκης Σωκράτης

Βαρεμένος Γιώργος

Βερναρδάκης Χριστόφορος

Βέττα Καλλιόπη

Γιαννούλης Χρήστος

Γκαρά Αναστασία (Νατάσα)

Γκιόλας Ιωάννης

Ελευθεριάδου Σουλτάνα

Ζεϊμπέκ Χουσεΐν

Ηγουμενίδης Νικόλαος

Θραψανιώτης Εμμανουήλ

Καλαματιανός Διονύσιος

Κασιμάτη Ειρήνη (Νίνα)

Κάτσης Μάριος

Λάππας Σπυρίδων

Μάλαμα Κυριακή

Μαμουλάκης Χαράλαμπος (Χάρης)

Μάρκου Κων/νος

Μεϊκόπουλος Αλέξανδρος

Μιχαηλίδης Ανδρέας

Μπάρκας Κων/νος

Μπουρνούς Ιωάννης

Μωραΐτης Αθανάσιος (Θάνος)

Νοτοπούλου Αικατερίνη

Παπανάτσιου Αικατερίνη

Παππάς Νίκος

Πούλου Παναγιού (Γιώτα)

Ραγκούσης Ιωάννης

Σαντορινιός Νεκτάριος

Σαρακιώτης Ιωάννης

Σκουρολιάκος Παναγιώτης (Πάνος)

Σκούφα Ελισσάβετ (Μπέττυ)

Σπίρτζης Χρήστος

Συρμαλένιος Νικόλαος

Τριανταφυλλίδης Αλέξανδρος

Τσίπρας Γιώργος

Φάμελλος Σωκράτης

Φωτίου Θεανώ

Χαρίτου Δημήτριος

Χατζηγιαννάκης Μιλτιάδης

Χρηστίδου Ραλλία

Ψυχογιός Γεώργιος


Σχολιάστε εδώ

Η διεύθυνση του email σας δεν θα δημοσιευθεί.


Διαβάστε επίσης

ΠΡΕΒΕΖΑ

Πρέβεζα : Συνεδριάζει η Διακομματική επιτροπή για τις Ευρωεκλογές

16/04/2024, 1:06 μμ

ΠΡΕΒΕΖΑ

Με άρωμα Πρέβεζας στο MEGA Channel και στην εκπομπή «MEGA Σαββατοκύριακο»

16/04/2024, 12:54 μμ

ΠΡΕΒΕΖΑ

Το Φιλοσοφικό Καφενείο Πρέβεζας συναντά τον Κώστα Γανωτή

16/04/2024, 12:50 μμ

ΠΡΕΒΕΖΑ

Αγωγή της Εθνικής Τράπεζας στον Δήμο Πάργας – Βαριά εκτεθειμένοι πολιτικοί και υπηρεσιακοί παράγοντες

16/04/2024, 12:35 μμ

ΠΡΕΒΕΖΑ

Ο ξενοδοχειακός όμιλος “MAST Hotels & Resorts” έκοψε την πρωτοχρονιάτικη πίτα του

11/03/2024, 3:08 μμ

ΠΡΕΒΕΖΑ

Σώμα Εθελοντών Πολιτικής Προστασίας δημιουργείται στην Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας

19/02/2024, 3:08 μμ

ΠΡΕΒΕΖΑ

Συνελήφθη στην Πρέβεζα, ύστερα από καταγγελία νεαρών

19/02/2024, 2:59 μμ

ΠΡΕΒΕΖΑ

Εκλογές ΠΕΔ Ηπείρου : Ανατροπή στο αποτέλεσμα των … χαμένων – Εκλέγεται ο Δήμαρχος και δεν εκλέγεται ο Αντιδήμαρχος

19/02/2024, 2:23 μμ


To mypreveza.gr είναι το ενημερωτικό portal για το Νομό Πρέβεζας στο οποίο μπορείτε να δείτε όλες τις τοπικές ειδήσεις, αλλά και νέα από όλη την Ήπειρο, την Ελλάδα και τον κόσμο.

"Η δική σου Πρέβεζα με ένα μόνο κλικ."

Συνεργαζόμενα sites