Συνεδριάζει αύριο η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου

Την Πέμπτη 26-01-201 και ώρα 9.30  συνεδριάζει η  Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:  
Επικύρωση πρακτικών της προηγούμενης, από 13-01-2017 συνεδριάσεως.

 1. Έγκριση χορήγησης 3ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση οδού Παλαιοχώρι Συρράκου – Κοτομίστα», αναδόχου εταιρείας «Κωνσταντινίδης Κατασκευαστική Ο.Ε.», μέχρι την 30-06-2017.
 2. Έγκριση χορήγησης 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση οδού στο Θεογέφυρο Ζίτσας», αναδόχου Δημητρίου Τσομπίκου ΕΔΕ, μέχρι την 31-03-2017.
 3. Έγκριση χορήγησης 2ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση οδού Κηπίνα – Καλαρρύτες – Μπάρος» αναδόχου «ΜΠΙΤΧΑΒΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.», μέχρι την 17-05-2017.
 4. Έγκριση χορήγησης 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση επαρχιακής οδού 13Α Λευκοθέα – Δελβινακόπουλο», αναδόχου εταιρείας «Κωνσταντινίδης Κατασκευαστική Ο.Ε.», μέχρι την 30-09-2017.
 5. Έγκριση του 2ου Α.Π.Ε. (υπερβατικού λόγω αύξησης ΦΠΑ) του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση επαρχιακής οδού και διευθέτηση ποταμού Ζουρίκας (κατασκευή συρματοκιβωτίων κατάντη και ανάντη)», αναδόχου Δημητρίου Τσομπίκου ΕΔΕ.
 6. Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. (τακτοποιητικού με υπέρβαση λόγω αύξησης ΦΠΑ) και του 1ου  ΠΚΤΜΝΕ του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση αναβαθμού στον Π. Βουρκόλακα στο Τ.Δ. Αγίας Παρασκευής Δ. Κόνιτσας», αναδόχου εταιρείας «Βασίλειος Κούγκουλης & Σια Ο.Ε.».
 7. Έγκριση χορήγησης 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Συντήρηση – αποκατάσταση τμήματος Ε.Ο. Ιωάννινα – Καλπάκι», αναδόχου εταιρείας «Κωνσταντινίδης Κατασκευαστική Ο.Ε.», μέχρι την 30-04-2017.
 8. Έγκριση προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για «Επείγουσες εργασίες επισκευής των εγκαταστάσεων φωτεινής σηματοδότησης στο ΕΟΔ αρμοδιότητας Περιφέρειας Ηπείρου έτους 2017 (παροχή υπηρεσιών)».
 9. Έγκριση του Πρακτικού IV/19-01-2017 (αποσφράγιση και έλεγχος των δικαιολογητικών κατακύρωσης) της Επιτροπής Διενέργειας του ηλεκτρονικού ανοικτού δημόσιου διεθνούς διαγωνισμού προϋπολογισμού € 586.774,19 πλέον ΦΠΑ, με αντικείμενο την «Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου Τεχνικής Υποστήριξης του έργου με τίτλο «Υπηρεσίες Υποστήριξης και Διαχείρισης Ανάπτυξης Ενεργειακών Έργων για Αποδοτικά και Φιλικά προς το Περιβάλλον Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, Δημόσιο Οδοφωτισμό και Κτίρια στην Περιφέρεια Ηπείρου, Ελλάδα» “Project Development Services for Efficient Eco-Friendly Transportation, Public Lighting and Buildings in the Region of Epirus, Greece”» που έχει ενταχθεί και συγχρηματοδοτείται, από το Μηχανισμό ELENA (ΕΕ-ΕΤΕπ) και κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού.
 10. Έγκριση του Πρακτικού ΙΙ/16-01-2017 (Αξιολόγηση τεχνικής προσφοράς) της Επιτροπής Διενέργειας του ηλεκτρονικού τακτικού (ανοικτού) διεθνή διαγωνισμού για την εκτέλεση του υποέργου «Προμήθεια εξοπλισμού για τη δημιουργία Σταθμών Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων στην Περιφέρεια Ηπείρου», προϋπολογισμού 6.322.500,00 € πλέον ΦΠΑ.
 11. Έγκριση του Πρακτικού 2/24-01-2017 της Επιτροπής Διεξαγωγής της 2ης διαδικασίας διαπραγμάτευσης, για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Ιωαννίνων, για το σχολικό έτος 2016-2017, συνολικού προϋπολογισμού € 89.939,69 (συμπεριλαμβανομένου δικαιώματος προαίρεσης και Φ.Π.Α.).
 12. Απόφαση για την μη άσκηση ενδίκου μέσου κατά της υπ’ αριθμ. 76/2016 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Ιωαννίνων.
 13. Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών και διάθεσης πιστώσεων της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων οικ. έτους 2017 (οφειλές οικ. έτους 2016 και δεσμεύσεις).
 14. Έγκριση δαπανών και διάθεσης πιστώσεων, για την επιχορήγηση Προνοιακών Ιδρυμάτων, Φορέων Παροχής Κοινωνικής Φροντίδας Ιδιωτικού Δικαίου Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα της Περιφέρειας Ηπείρου, για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών και τη διάθεση συμβατικών κλινών (οφειλές οικ. έτους 2016 και δεσμεύσεις οικ. έτους 2017).
 15. Έγκριση δαπανών για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στην έκθεση GULFOOD που διοργανώνεται στο Ντουμπάι το διάστημα 26/2-2/3/2017.
 16. Έγκριση δαπανών για τον εορτασμό της ημέρας Μνήμης των Ελλήνων Εβραίων μαρτύρων και ηρώων του Ολοκαυτώματος, στην Π.Ε. Ιωαννίνων.
 17. Έγκριση δαπάνης για τη συνδρομή HEPOS και την παροχή υπηρεσιών πραγματικού χρόνου από την Ε.Κ.Χ.Α. Α.Ε. για δώδεκα (12) μήνες, για την εκτέλεση τοπογραφικών μετρήσεων, της Δ/νσης Πολιτικής Γης (Τμήμα Τοπογραφίας) της Περιφέρειας Ηπείρου για το έτος 2017.
 18. Έγκριση μετακίνησης της Ντόντορου Αικατερίνης, υπαλλήλου του Τμήματος Κτηνιατρικής της Π.Ε. Ιωαννίνων στην Αθήνα (προς και από το Αεροδρόμιο «Ελ. Βενιζέλος») στις 24 και 26-01-2017 για την μετάβασή της στην Ιρλανδία, για την παρακολούθηση σεμιναρίου, με θέμα «Animal Welfare – Broilers», το οποίο διοργανώνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και έγκριση των σχετικών δαπανών.
 19. Έγκριση μετακίνησης α) της Αυδίκου Ιφιγένειας, υπαλλήλου της Δ/νσης Κτηνιατρικής της  Περιφέρειας Ηπείρου, στην Αθήνα στις 27-01-2017, και β) του Καραγιάννη Γεωργίου, υπαλλήλου του Τμήματος Κτηνιατρικής της Π.Ε. Ιωαννίνων, στην Αθήνα στις 26 & 27-01-2017, για την παρακολούθηση σεμιναρίου με θέμα την εφαρμογή του θεσμού του κτηνίατρου εκτροφής και  έγκριση των σχετικών δαπανών.
 20. Έγκριση μίσθωσης μηχανημάτων ιδιωτικής χρήσης με χειριστή, από 10-01-2017, σύμφωνα με την αριθμ. 1950/85/11-01-2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου, για την άμεση αντιμετώπιση των προβλημάτων που παρουσιάσθηκαν σε όλη την Π.Ε. Ιωαννίνων λόγω του πρωτοφανούς, παρατεταμένου και πέραν των συνήθη συνθηκών κύματος κακοκαιρίας (ισχυρές χιονοπτώσεις-παγετοί) που επικράτησε και προκάλεσε καταστροφές, ζημίες (κατολισθήσεις καθιζήσεις-πτώσεις λίθων κ.λπ.).
 21. Έγκριση δαπάνης, διάθεσης πίστωσης, και ανάθεσης της προμήθειας ξυλείας και επισκευής και συντήρησης της γέφυρας τύπου μπέλεϋ της Τ.Κ. Γρανίτσας του Δήμου Ζίτσας.
 22. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 18-10-2016 ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Άρτας «Επιδιόρθωση προστατευτικού αναχώματος Λούρου ποταμού», προϋπολογισμού € 15.000,00 με ΦΠΑ.
 23. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Άρτας «Συντήρηση Ηλεκτροφωτισμού Οδικού Δικτύου ΠΕ Άρτας», αναδόχου Λάμπρου Γεωργούλα, ΕΔΕ», μέχρι την 26-03-2017.
 24. Διαδικασία εκμίσθωσης του δημόσιου ιχθυοτροφείου Λογαρού της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας.
 25. Έγκριση ανάθεσης της προμήθειας άλατος οδικού δικτύου αρμοδιότητας της Π.Ε. Άρτας.
 26. Έγκριση του Πρακτικού ΙΙ/23-01-2017 (αποσφράγιση και αξιολόγηση οικονομικών προσφορών) της Επιτροπής Διενέργειας του διεθνή ανοικτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη προμηθευτών πετρελαιοειδών (πετρέλαιο θέρμανσης, πετρέλαιο κίνησης, βενζίνη αμόλυβδη) έτους 2017 συνολικού προϋπολογισμού 88.591,95 €  με ΦΠΑ, για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Π.Ε. Άρτας και  Ν.Π.Δ.Δ. Ν. Άρτας.
 27. Έγκριση δαπάνης για την επιστροφή χρηματικού ποσού που κατατέθηκε εκ παραδρομής  στο λογαριασμό της Π.Ε. Άρτας στην Τράπεζα Πειραιώς.
 28. Έγκριση δαπάνης για έκδοση Χ.Ε.Π. στο όνομα Αμπελογιάννης Νικόλαος του Δημητρίου για την πληρωμή μίσθωσης οκτώ (8) γραμματοθυρίδων (57,31 € ανά θυρίδα) για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε. Άρτας έτους 2017.
 29. Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών και διάθεσης πιστώσεων της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας οικ. έτους 2017.
 30. Έγκριση δαπάνης σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού έτους 2017 της Π.Ε. Θεσπρωτίας, για επικαιροποίηση της αριθμ. 3/130/28-01-2016 (στ. Β) απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής με τροποποίηση της αριθμ. 32/1780/26-11-2015 απόφασης ως προς τη δαπάνη του Φ.Π.Α., οι οποίες αφορούν σε δικαστική εκπροσώπηση της Π.Ε. Θεσπρωτίας ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας
 31. Συγκρότηση και ορισμός μελών των γνωμοδοτικών οργάνων διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων, παραλαβής συμβάσεων προμηθειών – υπηρεσιών καθώς και εξέτασης ενστάσεων και προσφυγών, της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, για το έτος 2017.
 32. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την καταβολή διατροφικού επιδόματος νεφροπαθών – μεταμοσχευμένων της Π.Ε. Θεσπρωτίας για το έτος 2017.
 33. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την παροχή υπηρεσιών ασφάλειας των συστημάτων συναγερμού των υπηρεσιών της Π.Ε. Πρέβεζας.
 34. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την παροχή υπηρεσιών για τη φιλοξενία και την κάλυψη εργασιών συντήρησης και αναβάθμισης των ιστοσελίδων της Π.Ε. Πρέβεζας.
 35. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης των κλιματιστικών της Π.Ε. Πρέβεζας.
 36. Έγκριση μίσθωσης μηχανημάτων ιδιωτικής χρήσης με χειριστή, σύμφωνα με τις αριθμ. πρωτ. 2415/58, 2416/59 και 2418/60/13-01-2017 αποφάσεις του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Πρέβεζας, για την παροχή έργου από 13-01-2017 αντίστοιχα, για εργασίες αποχιονισμού και αποκατάσταση βατότητας εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου των Δήμων Ζηρού, Πρέβεζας και Πάργας.
 37. Έγκριση δαπανών για την πληρωμή εργασιών μίσθωσης μηχανημάτων ιδιωτικής χρήσης με χειριστή, για την παροχή έργου από 30-11-2016, για επείγουσες εργασίες για: α) καθαρισμό τάφρων και ρεμάτων στην πλημμυροπαθή περιοχή του πρώην Δήμου Ζαλόγγου, β) προστασία από την διάβρωση και ενίσχυση της όχθης του ποταμού Αχέροντα στην περιοχή Δ.Δ. Καστρίου, γ) αντιμετώπιση πλημμυρικών φαινομένων σε ρέμα που εκβάλει στον ποταμό Αχέροντα στην περιοχή Τζάρας και δ) αντιμετώπιση πλημμυρικών φαινομένων με την υπερύψωση αναχωμάτων στην αντιπλημμυρική ζώνη του ποταμού Αχέροντα, σύμφωνα με τις αριθμ. πρωτ. 110791/5456, 110794/5457, 110797/5458 και 110798/5459/29-11-2016 αποφάσεις του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Πρέβεζας αντίστοιχα, και την αριθμ. 34/1834/09-12-2016 απόφαση ανάθεσης έργου της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου.
 38. Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών και διάθεσης πιστώσεων προϋπολογισμού Π.Ε. Πρέβεζας έτους 2017.

Σχολιάστε εδώ

Η διεύθυνση του email σας δεν θα δημοσιευθεί.


Διαβάστε επίσης

ΗΠΕΙΡΟΣ

Περιφερειακό Κέντρο Πολιτικής Προστασίας στην Ήπειρο και σε άλλες 12 Περιφέρειες της χώρας

28/01/2021, 12:27 μμ

ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ

Παύση Ανταποκριτών ΟΓΑ-eΕΦΚΑ του Δήμου Ηγουμενίτσας

28/01/2021, 12:10 μμ

ΗΠΕΙΡΟΣ, ΙΩΑΝΝΙΝΑ

Τον δήμαρχο Ιωαννιτών Μωυσή Ελισάφ υποδέχθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου ο Κυριάκος Μητσοτάκης

27/01/2021, 3:51 μμ

ΗΠΕΙΡΟΣ, ΙΩΑΝΝΙΝΑ

Τρείς νεκροί κύκνοι στη Λίμνη Παμβώτιδα

27/01/2021, 2:54 μμ

ΗΠΕΙΡΟΣ, ΙΩΑΝΝΙΝΑ

Γιάννενα : Ζούσε σε ένα παλιό εγκαταλελειμμένο αυτοκίνητο – Την βρήκαν νεκρή έξω από αυτό

27/01/2021, 10:42 πμ

ΗΠΕΙΡΟΣ

Μόλις 2 τα νέα κρούσματα κορωνοϊού στην Ήπειρο – Που εντοπίστηκαν

26/01/2021, 5:53 μμ


To mypreveza.gr είναι το ενημερωτικό portal για το Νομό Πρέβεζας στο οποίο μπορείτε να δείτε όλες τις τοπικές ειδήσεις, αλλά και νέα από όλη την Ήπειρο, την Ελλάδα και τον κόσμο.

"Η δική σου Πρέβεζα με ένα μόνο κλικ."

Συνεργαζόμενα sites