ΠΡΕΒΕΖΑ: Με 46 θέματα συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο

Συνεδρίαση, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα
συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος, την 27/4/2015, ημέρα Δευτέρα
και ώρα 19.00, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:
1. Συζήτηση και έκδοση ψηφίσματος σχετικά με την Π.Ν.Π (Πράξη
Νομοθετικού Περιεχομένου), με την οποία υποχρεώνεται ο Δήμος
μας να καταθέσει τα ταμειακά διαθέσιμα στην Τράπεζα της Ελλάδος.
2. Έγκριση της αριθμ. 47/2015 απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου του
Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πρέβεζας με θέμα: {Επικαιροποίηση –
Τροποποίηση του Master Plan του λιμένα Πρέβεζας κατόπιν σχετικού
εγγράφου του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Γενικής
Ναυτιλίας και Τουρισμού}.
3. Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος έτους 2015 και έγκριση
εκτέλεσης έργων προμηθειών και υπηρεσιών.
4. Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος έτους 2015 και έγκριση
εκτέλεσης έργων και προμηθειών.
5. Τροποποίησης της αρ. 107/2013 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου.
Σελ. 1 από 4
6. Έγκριση υποβολής αιτήματος για υπαγωγή στον Ν. 4178/2013
δημοτικού ακινήτου.
7. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής εργασιών του
έργου : {Σ013 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ
ΚΤΙΡΙΩΝ}.
8. Έγκριση του Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου:
{Διαμόρφωση Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών
θυμάτων βίας}.
9. Έγκριση 2ου ΑΠΕ του έργου: {ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑΔΑ ΣΤΗ ΘΕΣΗ
<ΚΟΥΚΟΣ> ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ}.
10. Έγκριση 3ου ΑΠΕ του έργου: {ΔΙΚΤΥΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΤΑ Δ.Δ. ΩΡΩΠΟΥ, ΛΟΥΡΟΥ, ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΛΟΥΡΟΥ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ
ΔΗΜΩΝ ΛΟΥΡΟΥ ΚΑΙ ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΟΥ}.
11. Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου:
{ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑΔΑ ΣΤΗ ΘΕΣΗ <ΚΟΥΚΟΣ> ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΠΡΕΒΕΖΑΣ}.
12. Έγκριση συμφώνου αποδοχής όρων της απόφασης ένταξης του
έργου: {ΒΕΛΤΙΩΣΗ – ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΚΑΤΩ ΡΕΥΜΑΤΙΑ
– ΜΥΛΟΣ ΣΚΟΥΡΑΣ}, στο πρόγραμμα: {ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013} (Π.Α.Α. 2007-2013).
13. Εξέταση αίτησης κ. Ιωάννη Σκλαβενίτη για αναγραφή των ονομάτων
στο μνημείο πεσόντων ηρώων Εθνικής Αντίστασης.
14. Έγκριση αποδοχής από το Δήμο Πρέβεζας της αριθ. πρωτ. 742/20-4-
2015 απόφασης ένταξης του Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης
<ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΝΟΤΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΥ-Αναπτυξιακή
Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ>, για την πράξη με τίτλο:{ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ
ΧΩΡΟΥ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ},
προϋπολογισμού 260.000,00 €, που συγχρηματοδοτείται από το
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΛΙΕΙΑΣ και το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ
ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ.
15. Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Πρέβεζας, οικ. Έτους 2015.
16. Έγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δημοτικού Λιμενικού
Ταμείου,Δήμου Πρέβεζας, οικ. Έτους 2015.
17. Έγκριση προμήθειας Μέσων Ατομικής Προστασίας Εργαζομένων
Δήμου Πρέβεζας για το έτος 2015.
18. Έγκριση προμήθειας με τίτλο : {Λοιπές Προμήθειες Αναλωσίμων}.
19. Έγκριση δαπάνης για την δημοπράτηση παροχής υπηρεσιών
ναυαγοσωστικής κάλυψης των ακτών του Δήμου Πρέβεζας για το
έτος 2015.
20. Έγκριση δαπάνης για την διοργάνωση των ετήσιων συνεδρίων του
διευρωπαϊκού δικτύου αδελφοποιημένων πόλεων τον διακριτικό
τίτλο {ΔΩΔΕΚΑΔΑ- DOUZELAGE}.
21. Έγκριση πρότασης προβολής του Δήμου Πρέβεζας στο UrboTour.
Σελ. 2 από 4
22. Έγκριση δαπάνης για την διοργάνωση εκδηλώσεων στις ΔΕ
Πρέβεζας και Ζαλόγγου για την 96η Επέτειο Εθνικής μνήμης από την
Γενοκτονία των Ποντίων από τους Τούρκους.
23. Έγκριση διοργάνωσης του 13ου PREVEZA JAZZ FESTIVAL, στην
Πρέβεζα στις 5, 6 και 7 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015.
24. Έγκριση εκδήλωσης για την παγκόσμια ήμερα χορού 2015.
25. Έγκριση Διοργάνωσης ενημερωτικής εκδήλωσης με θέμα:
{Σεξουαλική Κακοποίηση Παιδιών}.
26. Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Πρέβεζας στην ημερίδα: {Τα
Ανταγωνιστικά Ευρωπαϊκά Προγράμματα 2014-2020:Κατηγορίες
προγραμμάτων και Πρακτικές Συμβουλές για τον Σχεδιασμό,την
Υλοποίηση και τη Διαχείρισή τους}, που διοργανώνουν ο ΕΟΕΣ
Αμφικτυονία και η Περιφερειακή Ένωση Δήμων Αττικής(Π.Ε.Δ.Α.).
27. Επικαιροποίηση της συμμετοχής του Δήμου Πρέβεζας στον
Οργανισμό Αδελφοποιημένων Πόλεων με την επωνυμία Δωδεκάδα
– Ντουζελάζ και έγκριση υποψηφιότητας του Δήμου Πρέβεζας για
την αντιπροεδρία του Οργανισμού.
28. Κατανομή πίστωσης στις Σχολικές Επιτροπές για την κάλυψη
Λειτουργικών δαπανών έτους 2015 (β΄κατανομή), των Σχολείων
Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης του Δήμου Πρέβεζας.
29. Έγκριση Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων της Δημοτικής
Επιχείρησης Επικοινωνίας και Ενημέρωσης Πρέβεζας, οικ. Έτους
2015.
30. Έγκριση της αριθ. Αποφ. 4/2015 της Επιτροπής Τουριστικής προβολής
και Ανάπτυξης του Δήμου Πρέβεζας με θέμα: { Εξέταση της αριθ.
54/2013 του Δημοτικού Συμβουλίου Πρέβεζας για τον Κανονισμό
Λειτουργίας Δημοτικού Συμβουλίου και συγκεκριμένα του άρθρου 11
για την Σύσταση της Επιτροπής Τουριστικής Προβολής & Ανάπτυξης
του Δήμου Πρέβεζας}.
31. Τροποποίηση της αρ.152/2011 ΑΔΣ περί Κανονισμού Λειτουργίας
Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης Δήμου Πρέβεζας.
32. Έγκριση ίδρυσης εθελοντικού δικτύου Δήμου Πρέβεζας.
33. Έγκριση 3 ης /2015 έκθεσης της αρμόδιας επιτροπής εγγραφών-
διαγραφών νηπίων και βρεφών στους Παιδικούς Σταθμούς Δήμου
Πρέβεζας για το σχολικό έτος 2014-2015.
34. Απαλλαγή μαθητών του Δημοτικού Ωδείου Πρέβεζας <ΣΠΥΡΟΣ
ΔΗΜΑΣ> , από την καταβολή διδάκτρων και λοιπών δικαιωμάτων
για το σχολικό έτος 2014 -2015.
35. Συγκρότηση τριμελών Επιτροπών διενέργειας της κλήρωσης για τους
δικαιούχους άδειας άσκησης υπαίθριου εμπορίου, το έτος 2015 στο Δ.
Πρέβεζας.
36. Ανανέωση άδειας Παραγωγού – Πωλητή Λαϊκών Αγορών( κ. Ζυγούρη
Δημ.).
37. Λύση σύμβασης μίσθωσης δημοτικού ακινήτου μεταξύ Δήμου
Πρέβεζας και της Ιεράς Μητρόπολης Πρέβεζας.
Σελ. 3 από 4
38. Εξέταση αίτησης για εκμίσθωση χώρου αιγιαλού και παραλίας στην
Τοπική Κοινότητα Μύτικα, Δημοτικής Ενότητας Πρέβεζας, Δήμου
Πρέβεζας.
39. Εξέταση αίτησης της εταιρείας “ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.” για παράταση
μίσθωσης δημοτικού ακινήτου στη θέση ΑΓ.ΣΩΤΗΡΑΣ συνοικισμού
Νεοχωρίου, Δήμου Πρέβεζας.
40. Έγκριση απευθείας εκμίσθωσης ελαιοστασίου κληροδοτήματος
ΚΑΙΣΑΡΑ ΚΟΝΕΜΕΝΟΥ Δήμου Πρέβεζας.
41. Έγκριση απευθείας εκμίσθωσης ακινήτου-καταστήματος
κληροδοτήματος <ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΚΑΝΙΑ>, επί της οδού Εθν. Αντίστασης
11 στην Πρέβεζα.
42. Έγκριση εκμίσθωσης αιγιαλού και παραλίας στην Τοπική Κοινότητα
Μύτικα, Δημοτικής Ενότητας Πρέβεζας, Δήμου Πρέβεζας.
43. Έγκριση εκμίσθωσης 30,00 τ.μ. τμήματος αιγιαλού, Τοπικής
Κοινότητας Βράχου, Δημοτικής Ενότητας Ζαλόγγου, Δήμου
Πρέβεζας.
44. Έγκριση διακοπής μίσθωσης του υπ΄ αριθ. -13- καταστήματος του
Εμπορικού Κέντρου Τοπικής Κοινότητας Ωρωπού.
45. Εισήγηση για διαγραφή χρεώσεων οφειλετών λόγω διπλοεγγραφών
προς λογιστική τακτοποίηση.
46. Έγκριση μετακίνησης Δημάρχου εκτός έδρας.


Σχολιάστε εδώ

Η διεύθυνση του email σας δεν θα δημοσιευθεί.


Διαβάστε επίσης

ΑΠΟΨΗ, ΑΡΘΡΑ, ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ, ΕΛΛΑΔΑ, ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΠΡΕΒΕΖΑ

Ενός κακού, μύρια έπονται; ίσως και όχι!

21/03/2020, 4:14 μμ

ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ, ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΠΡΕΒΕΖΑ, ΥΓΕΙΑ

Όχι φόβος, μόνο προσοχή…

20/03/2020, 10:37 μμ

ΕΛΛΑΔΑ, ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Έκτακτη Είδηση: 18 νέα κρούσματα του κορωνοϊού

12/03/2020, 6:13 μμ

ΕΛΛΑΔΑ, ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τουρκική ακταιωρός συγκρούστηκε με σκάφος του Λιμενικού στην Κω!

11/03/2020, 11:56 πμ

ΕΛΛΑΔΑ, ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κορωνοϊός: Όγδοο κρούσμα στην Ελλάδα.

04/03/2020, 11:13 πμ

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Ομόφωνο ψήφισμα της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΤΕΙ Ηπείρου

12/03/2018, 1:14 μμ


To mypreveza.gr είναι το ενημερωτικό portal για το Νομό Πρέβεζας στο οποίο μπορείτε να δείτε όλες τις τοπικές ειδήσεις, αλλά και νέα από όλη την Ήπειρο, την Ελλάδα και τον κόσμο.

"Η δική σου Πρέβεζα με ένα μόνο κλικ."

Συνεργαζόμενα sites