Τρίτη, 29/09/2020

Ο Στράτος Ιωάννου αποφάσισε για το άνοιγμα των καταστημάτων τις Κυριακές

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

 Έχοντας υπόψη:
1. Ο Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87Α΄/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης».
2. Το Π.∆ 140/ 2010 «Οργανισµός της Περιφέρειας Ηπείρου».
3. Το άρθρο 16 του Ν. 4177/2013 (ΦΕΚ 173/ Α, 8-8-2013) «Κανόνες ρύθµισης της αγοράς
προϊόντων και της παροχής υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» και συγκεκριµένα
4. Το άρθρο 42 του ν 1892/1990 (Α 101) «Για τον εκσυγχρονισµό και την ανάπτυξη και άλλες
διατάξεις».
5. Το άρθρο 14 του ν. 2194/1994 (Α΄34) «περί κυρώσεως της αρ.1169/3.2.1994 απόφασης για
τον καθορισµό χρονικών ορίων λειτουργίας κέντρων διασκεδάσεως και συναφών
καταστηµάτων»
6. Το άρθρο 23 του ν. 2224/1994(ΦΕΚ 112Α΄) «Ρύθµιση θεµάτων εργασίας», όπως
αντικαταστάθηκε από το άρθρο 12 του ν. 3377/2005 (Α΄202), όπως τροποποιήθηκε από το
άρθρο 16,παρ3β του Ν.4177/2013(Α173/2013).
7. Του Π.∆. 899/1976 «Περί ανακηρύξεως περιοχών της Χώρας ως τουριστικών τόπων»
(ΦΕΚ 329A΄/10-12-1976 ) άρθρο πρώτο παρ. λθ.
8. Το Π.∆ 39/1989 «Χαρακτηρισµός τµήµατος της πόλης της Πρέβεζας (Ν. Πρέβεζας) ως
παραδοσιακού και καθορισµός ειδικών όρων και περιορισµών δόµησης των οικοπέδων
αυτού» (ΦΕΚ 39∆/ 26-1-1989).
9. Το άρθρο 46 του Ν. 2224/94 (ΦΕΚ 112Α΄) «Ρύθµιση θεµάτων εργασίας» .
10. Τη διαβούλευση µε τους τοπικούς φορείς και τις απόψεις που διατυπώθηκαν προφορικά ή
µε σχετικά έγγραφα και τις τοπικές ιδιαιτερότητες της αγοράς εµπορίου της ΠΕ Πρέβεζας.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

 Εγκρίνουµε την προαιρετική λειτουργία των εµπορικών καταστηµάτων τις Κυριακές (εκτός
από αυτές που ορίζονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 16 του Ν.4177/2013) ως ακολούθως:
• Για τη ∆ηµοτική Ενότητα Πάργας, την Τοπική Κοινότητα Αµµουδιάς και την Τοπική
Κοινότητα Λούτσας του ∆ήµου Πάργας, την Τοπική Κοινότητα Λυγιάς, την Τοπική Κοινότητα Βράχου και την Τοπική Κοινότητα Μύτικα του ∆ήµου Πρέβεζας, από 1η

Απριλίου έως και 31 Οκτωβρίου κάθε έτους.
• Για το παραδοσιακό τµήµα της πόλης Πρέβεζας της ∆ηµοτικής Κοινότητας Πρέβεζας
του ∆ήµου Πρέβεζας (ιστορικό κέντρο) όπως αυτό ορίζεται στο Π∆39/1989, από 1η

Ιουνίου έως 15 Σεπτεµβρίου κάθε έτους.
• Για την Τοπική Κοινότητα Καναλίου του ∆ήµου Πρέβεζας από 1 Ιανουαρίου έως 31
∆εκεµβρίου κάθε έτους.
• Για τα εµπορικά καταστήµατα που βρίσκονται εκατέρωθεν των εθνικών οδών 21ης

ΕΟ Πρέβεζας –Ιωαννίνων (όρια νοµού), Ε.Ο. Πρέβεζας-Ηγουµενίτσας (όρια νοµού),
το Ενωτικό τµήµα ΕΟ Πρέβεζας- Ηγουµενίτσας και 21ης
 ΕΟ (από κόµβο Φραξύλα
έως κόµβο Λιµποχωβίτη) και το τµήµα Γέφυρα Καλογήρου-Άρτα (όρια νοµού) της
ΕΟ Ιωαννίνων-Αντιρρίου, από 1 Ιανουαρίου έως 31 ∆εκεµβρίου κάθε έτους.
 Το πλαίσιο ωραρίου εργασίας των παραπάνω καταστηµάτων καθορίζεται από 11.00 έως
ώρα 20.00.
 Κατά τα λοιπά ισχύει η παρ2α,β,γ του άρθρου 16 του Ν.4177/2013 καθώς και τα ειδικώς
οριζόµενα για τα καταστήµατα που αναφέρονται στο άρθρο 42 του Ν.1892/1990(Α101) και
στο άρθρο 14 του Ν. 2194/1994(Α34).
Η παρούσα απόφαση δύναται να αναθεωρείται ετησίως, µε απόφαση που εκδίδεται το µήνα
Ιανουάριο και πρώτη εφαρµογή αναθεωρήσεως τον Ιανουάριο του 2015. Σε περίπτωση µη
έκδοσης νέας απόφασης, θεωρείται ότι ισχύει η προηγούµενη ρύθµιση.
 Προηγούµενες αποφάσεις που αφορούν το ωράριο και τη λειτουργία καταστηµάτων τις
Κυριακές σε τουριστικές ζώνες, σύµφωνα µε το άρθρο 46 του ν.2224/1994, παραµένουν σε
ισχύ.
 Με την εν λόγω απόφαση δεν θίγονται εργασιακά ζητήµατα τα οποία ρυθµίζονται
σύµφωνα µε την ισχύουσα εργατική νοµοθεσία.
Η απόφαση ισχύει από την ηµεροµηνία υπογραφής της.

 Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

 ΣΤΡΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Σχολιάστε εδώ

Η διεύθυνση του email σας δεν θα δημοσιευθεί.

Διαβάστε επίσης

ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ