Πρέβεζα : Οι μη σύννομες αναθέσεις με το … στόμα καλά κρατούν στο Δήμο και επί δημαρχίας Γεωργάκου

Με την τακτική των προφορικών αναθέσεων που ακολούθησε η προηγούμενη Δημοτική αρχή συνεχίζει να λειτουργεί και η σημερινή στο Δήμο Πρέβεζας.

Όπως προέκυψε από την συζήτηση της Οικονομικής Επιτροπής που συνεδρίασε την Πέμπτη 20 Μάϊου ο Δήμος καλείται να πληρώσει νομιμοτόκως το ποσό των 54.657,34€ πλέον δικαστικής δαπάνης 1.531,50 €, σε έμπορο έπειτα από προφορικές εντολές του αντιδημάρχου Ζαλόγγου κ. Σαριάνογλου.

Σύμφωνα με την εισήγηση του Νομικού Συμβούλου του Δήμου Πρέβεζας Αλέξανδρου Βουκελάτου έμπορος επικαλούμενος προφορικές εντολές του αντιδημάρχου Ζαλόγγου κ. Σαριάνογλου μεταξύ Σεπτεμβρίου 2019 και Απριλίου 2020 για προμήθεια και τοποθέτηση ανταλλακτικών δημοτικών μηχανολογικών- αντλητικών συγκροτημάτων στη περιοχή πρώην Δήμου Ζαλόγγου συνολικής αξίας 54.657,34€, αφού εξέδωσε εκ των υστέρων τιμολόγια πώλησης των ως άνω προϊόντων και υπηρεσιών για το ίδιο ποσό και αφού αναγνωρίστηκε η παράδοσή τους εγγράφως από τον ανωτέρω αντιδήμαρχο, προσέφυγε στο Δικαστήριο και πέτυχε έκδοση της αρ.36/2021 διαταγής πληρωμής του Μον. Πρωτ. Πρέβεζας με την οποία ο Δήμος υποχρεώνεται να πληρώσει το παραπάνω ποσό νομιμοτόκως πλέον δικαστικής δαπάνης 1.531,50 €.
Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Βουκελάτος οι προμήθειες αυτές και εργασίες δεν αναφέρονται ως έκτακτες και αναγκαίες, ούτε αναφέρονται στην ίδια αίτησή του προς το Δικαστήριο ως τακτικές προμήθειες και εργασίες
συντήρησης που να έχουν κατά νόμο ενταχθεί στο τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου και στον αντίστοιχο προϋπολογισμό ως δαπάνες. Οι επικαλούμενες από τον ως άνω προμηθευτή εντολές του αντιδημάρχου δεν είναι νομότυπες και σε κάθε περίπτωση είναι άκυρες. Όπως έχει τονιστεί επανειλημμένα από την νομική υπηρεσία, η εν λόγω πρακτική ανάθεσης προμήθειας, έργου κλπ. δεν είναι σύννομη και υπάρχει πιθανότητα καταλογισμού ευθυνών, αφού μάλιστα ο Δήμος έχει υποχρεωθεί να πληρώσει πολλές φορές σημαντικά ποσά για τέτοιου είδους αναθέσεις. Για την παρούσα περίπτωση έχω τη γνώμη ότι πρέπει να γίνει ανακοπή για το
νομικό λόγο ότι το δικαστήριο επελήφθη αναρμοδίως αφού δεν πρόκειται για ιδιωτική σύμβαση αλλά για διαφορά από αδικαιολόγητο πλουτισμό από άκυρη σύμβαση, η οποία θα έπρεπε να εισαχθεί στα Διοικητικά Δικαστήρια. Σε κάθε περίπτωση και μάλιστα αν ο παραλαβών δεν έχει τις κατάλληλες τεχνικές γνώσεις, θα πρέπει να ελεγχθεί μέσω της αρμόδιας τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου η ταυτοποίηση των πωληθέντων με τα τοποθετημένα (τουλάχιστον των βασικών δηλ. μοτέρ, αντλίες κλπ.), ώστε να διαπιστωθεί αν προκύπτει ή όχι λόγος ανακοπής επι της ουσίας.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής και Δήμαρχος Πρέβεζας Νίκος Γεωργάκος παρά την εισήγηση της Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου, παρείχε κάλυψη στον Αντιδήμαρχο του για την μη σύννομη διαδικασία που ακολούθησε και επιρρίπτοντας μάλιστα ευθύνες στην προηγούμενη δημοτική αρχής δήλωσε :  «Από την 01.01.2018 σύμφωνα με το άρθρο 109 του ν. 3852/2010 είναι υποχρεωτική η επέκταση της αρμοδιότητας της ΔΕΥΑ Πρέβεζας και στις περιοχές του Καλλικρατικού Δήμου Πρέβεζας όπου υπάρχει καθεστώς υπηρεσιών ύδρευσης, δηλαδή στις Δημοτικές Ενότητες Λουρου και Ζαλόγγου. Η επέκταση της αρμοδιότητας της ΔΕΥΑΠ είναι σίγουρα μια επίπονη και χρονοβόρα διοικητική διαδικασία η οποία επισύρει πολλές δυσχέρειες κατά την εκτέλεσή της. Παρά ταύτα κανείς δεν αμφισβητεί ότι είναι μια νομική υποχρέωση στην οποία πρέπει να υπάρχει συμμόρφωση που ως εκκρεμότητα κληρονομήσαμε από την πρώην Δημοτική Αρχή. Είναι επίσης γεγονός ότι οι αντίξοες συνθήκες που δημιουργήθηκαν από την πανδημία του Κορωνοιού και οι οποίες άρχισαν να διαφαίνονται πιο έντονα αρχές του 2020, επέβαλαν αφενός την λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου μας και των Νομικών του Προσώπων υπό εξαιρετικές συνθήκες, αφετέρου την επιβράδυνση του αναπτυξιακού και διοικητικού προγράμματος της Δημοτικής Αρχής με κύριο σκοπό την προσαρμογή της σε όλες εκείνες τις ενέργειες που στόχο είχαν την προστασία της Δημόσιας Υγείας. Σήμερα δε, γνωρίζετε ότι από την αρχή του 2020 – αρχές του 2021, γίνεται μια μεγάλη προσπάθεια από την Δημοτική Αρχή προκειμένου να υλοποιηθεί η υποχρέωση συμμόρφωσης της επέκτασης αρμοδιότητας της ΔΕΥΑ και στις Δημοτικές Ενότητες Λούρου και Ζαλόγγου, ενώ οι υπηρεσίες και των δύο φορέων βρίσκονται σε άμεση συνεργασία προκειμένου να αντιμετωπισθούν τυχόν νομικά και διοικητικά προβλήματα τα οποία θα καταστήσουν τη διοικητική μετάβαση πιο ομαλή.
Παρά τα όσα αναφέρονται στην γνωμοδότηση της Νομικής Υπηρεσίας και τα οποία είναι κυρίως θέματα αρμοδιότητας δικαστηρίων και όχι ουσιαστικά, κανείς δεν αμφισβητεί ότι οι αναθέσεις οι οποίες έγιναν για υπηρεσίες ύδρευσης στη Δημοτική Ενότητα Ζαλόγγου και Λούρου, ήταν επιτακτικές, επιβεβλημένες και αναγκαίες καθώς άπτονταν της απρόσκοπτης παροχής του δημοσίου αγαθού της ύδρευσης στους πολίτες του Δήμου μας. Η διοικητική καθυστέρηση στην επέκταση της αρμοδιότητας της ΔΕΥΑΠ καθώς και η άρνηση από πλευράς
των Υπηρεσιών του Δήμου για εξόφληση οποιασδήποτε δαπάνης σχετικής με την ύδρευση και αποχέτευση (μη εγγραφή στο Τεχνικό Πρόγραμμα και κωδικού στον προϋπολογισμό εξόδων από 01-01-19) έχει ως αποτέλεσμα ότι αφού δεν μπορούμε να προϋπολογίσουμε τέτοιες δαπάνες και να προγραμματίσουμε την εκτέλεση τους, ότι δεν μπορούμε ούτε να τις αναθέσουμε με αποφάσεις συλλογικών οργάνων, ούτε δε τις πληρώνει η οικονομική υπηρεσία.
Όλες τις εργασίες και προμήθειες που έχουν γίνει μπορούν να τις βεβαιώσουν οι πρόεδροι των κοινοτήτων οι οποίοι είναι αρωγοί στις προσπάθειες μας και τα δικά τους αιτήματα καλύπτουμε.
Αναφορικά δε με το κόστος των προμηθειών, είναι πολύ μικρότερα σε σχέση με άλλους προμηθευτές και ηλεκτρολόγους που επισκευάζουν αντλιοστάσια Δήμων. Έχουμε πάρει προσφορές από τρίτους ιδιώτες πριν προβούμε σε αναθέσουμε και οι τιμές του συγκεκριμένου προμηθευτή είναι μικρότερες κατά πολύ.
Ως απόρροια της μη εφαρμογής της επέκτασης της αρμοδιότητας της ΔΕΥΑ, σε καμιά περίπτωση δεν μπορεί να οδηγήσουν στην στέρηση των υπηρεσιών ύδρευσης προς τους πολίτες του Δήμου μας και συγκεκριμένα στους κατοίκους της Δ.Ε. Λούρου και Ζαλόγγου. Αυτό επιτάσσει το Κράτος Δικαίου αλλά και ο ίδιος ο ν. 3852/2010 (άρθρο 283 παρ. 18). Χωρίς τις αναφερόμενες εργασίες και προμήθειες οι κάτοικοι της Δημοτικής Ενότητας Ζαλόγγου και
Λούρου είτε θα στερούνταν της παροχής του δημόσιου αγαθού του νερού είτε ακόμα και της ασφαλούς ποιότητας νερού. Υπήρξε λοιπόν επιτακτική ανάγκη να προβεί ο αρμόδιος κατά τόπο Αντιδήμαρχος, ως έχων την άμεση αντίληψη προβλημάτων της περιοχής του, με εντολή του σε όλες εκείνες τις απαραίτητες ενέργειες ώστε να εξασφαλιστεί απρόσκοπτα η παροχή των υπηρεσιών ύδρευσης.
Μπορεί να υφίσταται μια σύγκρουση συμφερόντων που έγκειται μεταξύ της τήρησης των τυπικών διαδικασιών που τάσσει ο νόμος για τις αναθέσεις και της εξασφάλισης της παροχής του μείζονος κοινωνικού αγαθού του νερού, θεωρούμε όμως ότι μεταξύ αυτών των δύο συμφερόντων προέχει το κοινωνικό συμφέρον καθώς οι συνέπειες από μια διακοπή υδροδότησης των οικισμών θα είχε τεράστιες συνέπειες στην δημόσια υγεία σε μια ήδη επιβαρυμένη
επιδημιολογικά κατάσταση. Για τους λόγους αυτούς και λαμβανομένων υπόψη ότι οι εργασίες και προμήθειες που
αναφέρονται δεν αμφισβητούνται και αναγνωρίζονται στο σύνολό τους ως γενόμενες και εκτελεσθείσες προτείνω υπό τα μέχρι σήμερα δεδομένα τη μη άσκηση ανακοπής κατά της με αριθμό 36/2021 διαταγής πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πρέβεζας».

Από τη πλευρά του το μέλος της Οικονομικής Επιτροπής και Δημοτικός Σύμβουλος  της παράταξης “Δημοτική Συνεργασία” δήλωσε  «Αποδεχόμαστε το πραγματικό γεγονός, διαφωνούμε όμως ως προς τη διαδικασία. Επικαλούμαστε την αξιοπιστία του αντιδημάρχου και ψηφίζουμε θετικά».
«Η Δημοτική Αρχή, παρά τις προεκλογικές της δεσμεύσεις για εξ ορθολογισμό, διαφάνεια και σεβασμό στις διαδικασίες, συνεχίζει την λαθεμένη πεπατημένη των προηγούμενων Δημοτικών Αρχών και δυστυχώς δεν έχει εμφανίσει το πρόγραμμα της κινούμενη ουσιαστικά χωρίς πυξίδα» τόνισε το μέλος της οικονομικής επιτροπής και δημοτικός σύμβουλος με την “Στροφή στο Μέλλον” Βασίλης Κωστούλας και πρόσθεσε «Καταδεικνύεται ολοφάνερα λοιπόν η έλλειψη προγράμματος και προετοιμασίας από την Δημοτική αρχή για την αντιμετώπιση των σοβαρών
προβλημάτων υποδομών ύδρευσης του Δήμου μας και για μια ακόμη φορά γίνεται φανερή η καταστροφική επιλογή της μη χωρικής επέκτασης της ΔΕΥΑΠ. Για την αντιμετώπιση απλών βλαβών στα αντλιοστάσια, χωρίς μάλιστα για αυτές να δικαιολογείται το επείγον και το αναγκαίο της αγοράς σύμφωνα με την εισήγηση της νομικής υπηρεσίας, δεν ακολουθείται καμία ενδεδειγμένη και νόμιμη διαδικασία με αποτέλεσμα ο Δήμος μας να οδηγείται για μια ακόμη φορά στα δικαστήρια χάνοντας την αξιοπιστία του απέναντι στους προμηθευτές αλλά και στους δημότες . Πάγια θέση της παράταξής μας είναι η αντίκρουση αυτών των αγωγών. Έτσι και για την συγκεκριμένη περίπτωση θα πρέπει να γίνει ανακοπή για τους νομικούς λόγους που επικαλείται η Νομική υπηρεσία αλλά και να γίνει ταυτοποίηση των αγορασθέντων με τα τοποθετημένα από τη στιγμή μάλιστα, που όπως αναφέρεται, ο υπογράφων αντιδήμαρχος δεν έχει τις σχετικές γνώσεις».
Ο επικεφαλής της παράταξης “Ανάπτυξη Τώρα Γιώργος Νίτσας επεσήμανε τα εξής: « Είχα πει και σε προηγούμενες συνεδριάσεις της οικονομικής σε παρόμοια θέματα ότι πρέπει να σταματήσουν αυτές οι πρακτικές. Δυστυχώς βλέπω ότι συνεχίζονται και πρόθεσή σας είναι να συνεχιστούν. Αν και αρχικά είπα παρόν μιας και δεν είχα δει την εισήγηση της νομικής υπηρεσίας (δεν είχε σταλθεί, ελπίζω να μην ήταν από πρόθεση-σκοπιμότητα) αλλάζω την ψήφο μου σε κατά. Παράλληλα προτείνω να ακολουθήσουμε την εισήγηση της νομικής υπηρεσίας».

Η Οικονομική Επιτροπή έδωσε κατά πλειοψηφία εντολή στον νομικό σύμβουλο του Δήμου Πρέβεζας Αλέξανδρο Βουκελάτο  να μην ασκήσει ανακοπή κατά της ανωτέρω διαταγής πληρωμής και η Οικονομική Υπηρεσία να προχωρήσει τη διαδικασία πληρωμής στον έμπορο και να του καλύψει πλέον και τα δικαστικά έξοδα…

Κατά ψήφισαν ο Βασίλης Κωστούλας και ο Γιώργος Νίτσας.


Σχολιάστε εδώ

Η διεύθυνση του email σας δεν θα δημοσιευθεί.


Διαβάστε επίσης

ΠΡΕΒΕΖΑ

Πρέβεζα : Υπήρχε και συνεργός στην υπόθεση με τα “μάγια” – Ταυτοποιήθηκε από την της Ασφάλεια

24/04/2024, 11:21 πμ

ΠΡΕΒΕΖΑ

Αναδείχτηκε ο οριστικός ανάδοχος για το έργο ανακαίνισης- εκσυγχρονισμού Νοσοκομείου Πρέβεζας

23/04/2024, 11:21 μμ

ΠΡΕΒΕΖΑ

«Μια ιστορία για το ταξίδι της γραφής και του βιβλίου» ταξίδεψε στο 4ο Γυμνάσιο Πρέβεζας

23/04/2024, 11:13 μμ

ΠΡΕΒΕΖΑ

Το Τμήμα Πρέβεζας του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων πραγματοποιεί εκδήλωση και σας προσκαλει

23/04/2024, 10:57 μμ

ΠΡΕΒΕΖΑ

Αλωνίζει στο Μαξίμου ο Καββαδάς – Συνάντηση με τον Πρωθυπουργό για τον αγωγό ύδρευσης Πρέβεζας – Άρτας – Λευκάδας

23/04/2024, 10:49 μμ

ΠΡΕΒΕΖΑ

ΠΡΕΒΕΖΑ: Η 24χρονη γάτα που ήθελε να αποχαιρετήσει τον αγαπημένο της άνθρωπο πριν φύγει η ίδια

23/04/2024, 10:27 μμ

ΠΡΕΒΕΖΑ

Χάλκινο μετάλλιο για την Κυριακή Τσαούση στα 400 μ. με εμπόδια των Πανελλήνιων Σχολικών Αγώνων Στίβου

23/04/2024, 9:57 μμ

ΠΑΡΓΑ, ΠΡΕΒΕΖΑ

Λογοδοσία για την αγωγή της Εθνικής Τράπεζας από τον Δήμαρχο Πάργας

23/04/2024, 9:44 μμ


To mypreveza.gr είναι το ενημερωτικό portal για το Νομό Πρέβεζας στο οποίο μπορείτε να δείτε όλες τις τοπικές ειδήσεις, αλλά και νέα από όλη την Ήπειρο, την Ελλάδα και τον κόσμο.

"Η δική σου Πρέβεζα με ένα μόνο κλικ."

Συνεργαζόμενα sites