Στο Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο η διαχείριση του καταδυτικού πάρκου στην Πάργα

Κατά πλειοψηφία πέρασε από το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Πάργας η αποδοχή της διαχείρισης του Καταδυτικού Πάρκου, κατά την συνεδρίαση του Δ.Σ στις 17 Ιουλίου 2020.

Η Περιφέρεια Ηπείρου έχει προβεί στην εκπόνηση Τεχνικής έκθεσης υποστήριξης και στη σύνταξη Μελέτης βιωσιμότητας καταδυτικού πάρκου 1 (Diving Park Feasibility Study), Τεχνικής έκθεσης υποστήριξης και διερεύνησης για τη Χωροθέτηση οριοθέτηση καταδυτικού πάρκου 1 (Technical
& Delimitation Study), εκτίμησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων του καταδυτικού πάρκου(Environmental Impact Assessment Studies),Τεχνικής έκθεσης υποστήριξης στη σύνταξη ΔιαχειριστικούΣχεδίου καταδυτικού πάρκου 1 (Diving Park Operational Plan) για δημιουργία καταδυτικού πάρκου στην Πάργα .
Προήλθαν από το πλαίσιο της Πράξης «Targeted Actions for the preservation, rehabilitation and
promotion of historical, Cultural and naturAL assets encouraging TOURISM, in the entire GR-AL
cross-border area», με ακρωνύμιο «Tactical Tourism», η οποία έχει ενταχθεί και συγχρηματοδοτείται
από πρόγραμμα Interreg IPA Cross-border Cooperation Programme Greece-Albania 2014-2020. Η
παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής
Ανάπτυξης, ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ.
Το σχεδιαζόμενο καταδυτικό πάρκο ανατολικά του Όρμου Πάργας και συγκεκριμένα ανατολικά
του Βράχου Πετράδι εκτείνεται έως και την Άκρα Πριόνι,περιλαμβάνοντας τη βραχονησίδα Άγιος
Νικόλαος. Η περιφέρεια όπου εντάσσεται το καταδυτικό πάρκο (Περιφέρεια Ηπείρου) αναμένεται
να επηρεαστεί σε κοινωνικοοικονομικό επίπεδο δίνοντας επιπλέον ώθηση στην τοπική οικονομία,
παρέχοντας άμεσες και έμμεσες θέσεις απασχόλησης και συντελώντας στη συγκράτηση του τοπικού
πληθυσμού.Το εν λόγω πάρκο θα καθιερώσει το Δήμο Πάργας, ως καταδυτικό προορισμό της Ηπείρου, με αποτέλεσμα την προβολή της περιοχής και την προσέλκυση ενός αυτοτελούς τουριστικού
ρεύματος με συνεπαγόμενες θετικές επιπτώσεις στην τοπική οικονομία. Η αύξηση της επισκεψιμότητας βοηθά στην επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου με θετικές επιδράσεις στην τοπική οικονο-
μία (αύξηση επιχειρηματικότητας και θέσεων εργασίας).
Η ανάπτυξη του εν λόγω καταδυτικού πάρκου αναμένεται να επηρεάσει περιβαλλοντικά την ευρύτερη περιοχή μελέτης, συντελώντας ουσιαστικά στην προστασία και τον εμπλουτισμό των ιχθυοαποθεμάτων. Σε επίπεδο χώρας, η ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών τουρισμού, όπως ο καταδυτικός,αναμένεται να συμβάλλουν σημαντικά τόσο στην προστασία του περιβάλλοντος, όσο και στην περαιτέρω ανάπτυξη του εγχώριου τουρισμού με προοπτική την αναγνώριση της Ελλάδας. ως σημαντικό καταδυτικό προορισμό της Μεσογείου.

Πρόκειται για έργο διττού αναπτυξιακού/περιβαλλοντικού χαρακτήρα, καθώς σκοπεύει στα εξής:
 Αύξηση της επισκεψιμότητας της περιοχής του Δήμου Πάργας με την ανάπτυξη Εναλλακτικών μορφών τουρισμού.
 Δημιουργία ζώνης αναγέννησης ιχθυοπανίδας με τη χωροθέτηση του καταδυτικού πάρκου
και τον εμπλουτισμό των ιχθυαποθεμάτων της ευρύτερης περιοχής .
Ο σκοπός της δημιουργίας καταδυτικού πάρκου (ΚΠ) στα διοικητικά όρια της Περιφερειακής
Ενότητας (Π.Ε.) Πρέβεζας είναι διττός. Αφ’ ενός έγκειται στην ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών
τουρισμού και συγκεκριμένα του καταδυτικού τουρισμού στην εν λόγω περιοχή και αφ’ ετέρου στην
προστασία του θαλασσίου περιβάλλοντος.
Το εν λόγω έργο είναι σχετικό με τον χαρακτήρα της ευρύτερης περιοχής ως τουριστικού προορισμού, με κέντρο την Πάργα, γεγονός το οποίο καλύπτει τις βασικές απαιτούμενες υποδομές υποστήριξης της σχεδιαζόμενης ανάπτυξης. Με τη δημιουργία του ΚΠ, ο τουρισμός της περιοχής, ο
οποίος σήμερα επικεντρώνεται στον μαζικό θερινό τουρισμό, αναμένεται να εμπλουτιστεί και να
ενισχυθεί προς την κατεύθυνση του καταδυτικού τουρισμού, μίας μορφής δηλαδή ποιοτικού εναλλακτικού τουρισμού, η οποία δεν περιορίζεται αποκλειστικά και μόνον στη θερινή περίοδο. Βάσει
της κείμενης νομοθεσίας η έκταση ενός ΚΠ δεν δύναται να ξεπερνά τα 2km2. Όσον αφορά τις εναλλακτικές λύσεις που εξετάστηκαν, αυτές αφορούσαν αποκλειστικά την επιλογή θέσης του ΚΠ, καθώς από την υλοποίηση και λειτουργία του δεν αναμένονται σημαντικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις.
Κατά την επιλογή θέσης για τη χωροθέτηση του εν λόγω ΚΠ λήφθηκε υπόψη το σύνολο των
σχετικών με το έργο, υφιστάμενων και προβλεπόμενων αναπτυξιακών δομών στην περιοχή μελέτης, όπως ζώνες αποκλεισμού από ενάλιους αρχαιολογικούς χώρους, προτεινόμενες περιοχές ανάπτυξης υδατοκαλλιεργειών κλπ. Παράλληλα,λήφθηκαν υπόψη τα αποτελέσματα της προκαταρκτικής επιτόπιας αυτοψίας –κατά την οποία πραγματοποιήθηκαν καταδύσεις στην ευρύτερη περιοχή
από έμπειρη ομάδα δυτών.

Πιο συγκεκριμένα, στις παραμέτρους που εξετάστηκαν περιλαμβάνονται οι κάτωθι:
 Συμβατότητα με θεσμοθετημένες χωροταξικές δεσμεύσεις.
 Ικανοποίηση περιορισμών νομοθεσίας (π.χ. τήρηση ορίων από ενάλιους αρχαιολογικούς
χώρους).
 Επιβαλλόμενες απαγορεύσεις (π.χ. διαύλους διέλευσης πλοίων).
 Ασφάλεια καταδυόμενων, καταλληλότητα βάθους και αναγλύφου.
 Καταδυτικό ενδιαφέρον.
 Κλιματικές συνθήκες.
 Ευκολία πρόσβασης και εγγύτητα σημείων καταδυτικού ενδιαφέροντος.
Το σύνολο των προαναφερθέντων κριτηρίων οδήγησε στην επιλογή της θέσης του Καταδυτικού Πάρκου, το οποίο χωροθετείται ανατολικά του Όρμου Πάργας και συγκεκριμένα ανατολικά του Βράχου Πετράδι και εκτείνεται έως και την Άκρα Πριόνι, περιλαμβάνοντας τη βραχονησίδα Άγιος Νικόλαος.
Επισημαίνεται ότι κατά μήκος και κοντά στο παραπάνω τμήμα της ακτής υπάρχουν βράχοι κάτω
και πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας.
Το κριτήριο για την επιλογή των καταδυτικών διαδρομών ήταν κατά κύριο λόγο η ύπαρξη βραχώδους υφάλου (που αποτελεί το κύριο σημείο έλξης για τις καταδύσεις αναψυχής) σε επαρκή βάθη
για καταδύσεις από τα 5 μέχρι τα 30 μ.βάθος περίπου.Έτσι, οι καταδυτικές διαδρομές στο μεγαλύτερο μήκος τους απέχουν λίγα μόνο μέτρα από την ακτή.

 


Σχολιάστε εδώ

Η διεύθυνση του email σας δεν θα δημοσιευθεί.


Διαβάστε επίσης

ΠΡΕΒΕΖΑ

Πρέβεζα : Ο Προμαχώνας κινδυνεύει με κατάρρευση – Σε καθαρισμό των τειχών προχώρησε η ΛΕΚ Ν. Πρέβεζας

15/05/2022, 8:56 μμ

ΠΡΕΒΕΖΑ

Με μικρότερο αριθμό εισακτέων “κλειδώνει” η παραμονή του τμήματος Λογιστικής στην Πρέβεζα για το νέο ακαδημαϊκό έτος

15/05/2022, 4:04 μμ

ΠΡΕΒΕΖΑ

Πρέβεζα : Σε βάρος του εκκρεμούσαν καταδικαστικές αποφάσεις για Ναρκωτικά

15/05/2022, 2:56 μμ

ΠΡΕΒΕΖΑ

Η Σπυριδούλα Γεωργοκίτσου πρόεδρος του Συλλόγου εκπαιδευτικών φροντιστών Πρέβεζας/Κεφαλληνιας/Λευκάδας/Ζακύνθου

14/05/2022, 8:52 μμ

ΑΡΤΑ, ΛΕΥΚΑΔΑ, ΠΡΕΒΕΖΑ

Η εταιρεία ΜΑΡΤΣΕΚΗΣ Α.Ε ζητά πωλητή/τρια για τις περιοχές Πρέβεζας-Αγρινίου-Άρτας-Λευκάδας

14/05/2022, 5:25 μμ

ΠΡΕΒΕΖΑ

Αύριο Κυριακή 15 Μαΐου η παρουσίαση του λευκώματος “Ταξιδεύοντας στην Ήπειρο του 19ου αιώνα Άνθρωποι και τοπία” που εκδόθηκε από την ΠΕΔ Ηπείρου και το Ίδρυμα Ακτία Νικόπολις

14/05/2022, 5:13 μμ


To mypreveza.gr είναι το ενημερωτικό portal για το Νομό Πρέβεζας στο οποίο μπορείτε να δείτε όλες τις τοπικές ειδήσεις, αλλά και νέα από όλη την Ήπειρο, την Ελλάδα και τον κόσμο.

"Η δική σου Πρέβεζα με ένα μόνο κλικ."

Συνεργαζόμενα sites