Η απόφαση ορισμού αντιδημάρχων Δήμου Πάργας

Με απόφαση του ο Δήμαρχος Πάργας Νίκος Ζαχαριάς ορίζει τους κατωτέρω δημοτικούς συμβούλους ως Αντιδημάρχους του Δήμου Πάργας, με θητεία από  την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσης έως και τις 30-09-2022, εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου, και τους μεταβιβάζει αρμοδιότητες ως εξής:

 1. Ορίζει  τον κ. Μπούσιο Δημήτριο,  από τη Δημοτική Παράταξη της πλειοψηφίας, ως Αντιδήμαρχο, για τη Δημοτική Ενότητα Φαναρίου με αντιμισθία, και θητεία από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσης έως την 30-09-2022, και του μεταβιβάζει τις κάτωθι αρμοδιότητες:

Καθ΄ ύλην αρμοδιότητες:

 1. Οικονομικών θεμάτων  και ιδίως την οργάνωση, διοίκηση, παρακολούθηση, συντονισμό και έλεγχο όλων των λειτουργιών του Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών και συγκεκριμένα των: Προσόδων, ΤΑΠ, Τελών Καθαριότητας-Φωτισμού, Ελέγχου Δημοτικής Περιουσίας,  Ταμειακής Βεβαίωσης Εισπράξεων, Κοινοποιήσεων φορολογητέας ύλης, Προϋπολογισμού, Εκκαθάρισης Δαπανών, Προμηθειών, Λογιστηρίου – Διπλογραφικού, Ταμείου, Διαχείρισης υλικών και αποθεματικού εξοπλισμού γραφείων, Μισθοδοσίας,  Ελέγχου Κοινόχρηστων Χώρων.
 2. Διοικητικών θεμάτων  και ιδίως: 
 • Την οργάνωση, διοίκηση, παρακολούθηση, συντονισμό και έλεγχο όλων των λειτουργιών του Τμήματος Διοικητικών Υπηρεσιών και συγκεκριμένα της Γραμματείας Οργάνων Διοίκησης, Ληξιαρχείου, Δημοτολογίου, Δημοτικής Κατάστασης, Πρωτοκόλλου & Διεκπεραίωσης.  
 • Θέματα  εξυπηρέτησης και ενημέρωσης των Πολιτών. 
 • τη λειτουργία των ΚΕΠ. 
 • τη διαφάνεια και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. 
 • τη λειτουργία του προγράμματος Διαύγεια. 
 1. Την ευθύνη Θεμάτων αθλητισμού, πολιτισμού και νεολαίας και ιδίως, σε θέματα αθλητισμού, πολιτισμού και πρόληψης παραβατικότητας, τη χορήγηση της χρήσης και διάθεσης των αιθουσών  και χώρων του Δήμου  για πολιτιστικές και κοινωνικές εκδηλώσεις, καθώς επίσης  και την ανάπτυξη υποστήριξης δράσεων πολιτισμού .
 2. Να εισηγείται στα αρμόδια όργανα του Δήμου τα θέματα των αρμοδιοτήτων των υπηρεσιών, των οποίων προΐσταται και να αναλαμβάνει την εκτέλεση των σχετικών αποφάσεων. 
 3. Να ασκεί πολιτική εποπτεία επί των δράσεων που άπτονται των αρμοδιοτήτων του και να προωθεί πολιτικές κατευθύνσεις προς τις υπηρεσίες
 4. Οι ανωτέρω αρμοδιότητες ασκούνται με εξαίρεση τις αποκεντρωμένες υπηρεσίες που υπάγονται διοικητικά στις παραπάνω κεντρικές υπηρεσίες. 

Κατά τόπον αρμοδιότητες της Δημοτικής Ενότητας Φαναρίου:

 • Την ευθύνη εύρυθμης και αποτελεσματικής λειτουργίας της Δημοτικής Ενότητας, συμπεριλαμβανομένης της αρμοδιότητας εποπτείας του προσωπικού που υπηρετεί σε αυτήν.
 • Τη συνεργασία με τους προέδρους των συμβουλίων των κοινοτήτων και τους εκπροσώπους των κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.
 • Τη θεώρηση γνησίου υπογραφών

 

Ορίζεται ως μέλος της οικονομικής επιτροπής του Δήμου Πάργας (άρθρο 74 του ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει)

 1. Ορίζει  τον κ. Δημήτριο Μάρκου,  από τη Δημοτική Παράταξη της πλειοψηφίας, ως Αντιδήμαρχο, για τη Δημοτική Ενότητα Φαναρίου με αντιμισθία, και  θητεία από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσης έως την 30-09-2022,  και του  μεταβιβάζει τις κάτωθι αρμοδιότητες:

Καθ’ ύλην αρμοδιότητες: 

Την οργάνωση, εποπτεία , παρακολούθηση, ευθύνη, έλεγχο λειτουργίας και συντονισμό των υπηρεσιών και οργανικών μονάδων του Δήμου σχετικών με: 

 1. Τεχνικά Έργα και ιδίως  την εποπτεία και ευθύνη των Τεχνικών Υπηρεσιών, Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας, Τεχνικής και Γραμματειακής Υποστήριξης – Τεχνικό Αρχείο, Προγραμματισμού, Μελετών και Επίβλεψης Έργων, Εκτέλεσης Μεγάλων Έργων Οδοποιίας, Εκτέλεσης Κτιριακών Έργων, Εκτέλεσης Έργων Υπαίθριων Χώρων, Εκτέλεσης Έργων Ηλεκτροφωτισμού, Δικτύων, τεχνικών Συνεργείων, Προγραμματισμού και Οργάνωσης Μελετών – Επίβλεψης έργων. Θέματα λειτουργίας και οργάνωσης των Τεχνικών Μικρών Έργων Οδοποιίας, Καθαριότητας Υπαίθριων Χώρων,  Ηλεκτροφωτισμού, Δικτύων και τεχνικών Συνεργείων. 
 2. Την εποπτεία και ευθύνη του Περιβάλλοντος 
 • την επίβλεψη μελετών και έργων προστασίας Περιβάλλοντος, Πρασίνου και Ανακύκλωσης.
 • την ευθύνη του τομέα Ανάπτυξης, Οικολογίας, Ενέργειας και εναλλακτικών μορφών ενέργειας, έρευνας  και τεχνολογίας
 1. Την οργάνωση, εποπτεία , παρακολούθηση, ευθύνη, έλεγχο λειτουργίας και συντονισμό των υπηρεσιών και οργανικών μονάδων του Δήμου σχετικών με: 
 • Τις αρμοδιότητες του Τμήματος Κίνησης και Αποθήκης Υλικών Εξοπλισμού Υπηρεσιών του Δήμου.
 • Την ευθύνη της Συντήρησης και Επισκευής Ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού και Διαχείρισης Υλικών, Καυσίμων, ανταλλακτικών μηχανολογικού εξοπλισμού.
 • Τον συντονισμό και την επίβλεψη του έργου της πολιτικής προστασίας 
 • Την εποπτεία και ευθύνη των κοιμητηρίων 
 • Την ευθύνη των Δασών, δημοτικών και κοινοτικών καλλιεργητικών εκτάσεων και  βοσκοτόπων, προστασία και διαχείριση των υδάτινων πόρων. 
 • Των θεμάτων πρωτογενούς τομέα(Αγροτικής ανάπτυξης, Κτηνοτροφίας, Αλιείας)
 1. Τη διαχείριση των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και των εν γένει θεμάτων που συνδέονται με χρηματοδοτήσεις στα πλαίσια προγραμμάτων χρηματοδότησης
 • Να εισηγείται στα αρμόδια όργανα του Δήμου τα θέματα των αρμοδιοτήτων των υπηρεσιών, των οποίων προΐσταται και να αναλαμβάνει την εκτέλεση των σχετικών αποφάσεων. 
 • Να ασκεί πολιτική εποπτεία επί των δράσεων που άπτονται των αρμοδιοτήτων του και να προωθεί πολιτικές κατευθύνσεις προς τις υπηρεσίες
 • Οι ανωτέρω αρμοδιότητες ασκούνται με εξαίρεση τις αποκεντρωμένες υπηρεσίες που υπάγονται διοικητικά στις παραπάνω κεντρικές υπηρεσίες.

  Κατά τόπον αρμοδιότητες της δημοτικής ενότητας Φαναρίου.

 • Την ευθύνη συντονισμού και παρακολούθησης της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη Δημοτική Ενότητα, τόσο από τις υπηρεσίες του Δήμου όσο και από εξωτερικούς συνεργάτες (π.χ. ιδιώτης εργολάβος). 
 • Την ευθύνη των χώρων και της λειτουργίας των παιδικών χαρών 
 • Τις δράσεις για τα αδέσποτα ζώα  στη δημοτική ενότητα
 • Τη μέριμνα για τη διατήρηση του εξοπλισμού, που βρίσκεται στη δημοτική ενότητα, σε κατάσταση καλής λειτουργίας.
 • Την ευθύνη της καθαριότητας όλων των κοινόχρηστων χώρων της εδαφικής περιφέρειας της Δημοτικής Ενότητας Φαναρίου, της αποκομιδής  και διαχείρισης των αποβλήτων, της ανακύκλωσης και της οργάνωσης και διάθεσης των μέσων και του ανθρώπινου δυναμικού που απαιτούνται κάθε φορά σε κεντρικό επίπεδο.
 • Έχει την ευθύνη λειτουργίας στα όρια της δημοτικής ενότητας της συντήρησης και διαχείρισης των συστημάτων ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης και των αντλιοστασίων. 
 • Την συνεργασία με τους Προέδρους των συμβουλίων των δημοτικών και τοπικών κοινοτήτων και τους εκπροσώπους των τοπικών κοινοτήτων της δημοτικής ενότητας για την επίλυση των προβλημάτων τους, στα πλαίσια των μεταβιβαζομένων αρμοδιοτήτων.                                                                     
 • Την υπογραφή βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων τα οποία εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της δημοτικής ενότητας, και άπτονται των αρμοδιοτήτων του.                     
 • Να θεωρεί το γνήσιο υπογραφών
 • Να αναπληρώνει τον Δήμαρχο για την τέλεση πολιτικών γάμων. 
 • Τον έλεγχο και προστασία  της Δημοτικής Περιουσίας της δημοτικής ενότητας.

 

Ορίζεται ως μέλος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (άρθρο 74 του ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει)

3.Ορίζει  τον κ. Σπυρίδωνα Πιτσαρό,  από τη Δημοτική Παράταξη της πλειοψηφίας, ως Αντιδήμαρχο, για τη Δημοτική Ενότητα Πάργας, με αντιμισθία, και θητεία από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσης έως  την 30-09-2022,  και του  μεταβιβάζει τις κάτωθι αρμοδιότητες:

 

 1. Να προΐσταται των αποκεντρωμένων υπηρεσιών με έδρα την Πάργα, με εξαίρεση την έκδοση των πράξεων που προβλέπουν οι σχετικές διατάξεις για το διορισμό, τις κάθε είδους υπηρεσιακές μεταβολές, τη σύνταξη των εκθέσεων αξιολόγησης και την άσκηση του πειθαρχικού ελέγχου. 
 2. Να εκδίδει τις άδειες που προβλέπονται από τις διατάξεις που διέπουν τις αρμοδιότητες των υπηρεσιών, των οποίων προΐσταται, εκτός εάν άλλως προβλέπεται από ειδικές διατάξεις.
 3. Να εισηγείται στα αρμόδια όργανα του Δήμου τα θέματα των αρμοδιοτήτων των υπηρεσιών, των οποίων προΐσταται και να αναλαμβάνει την εκτέλεση των σχετικών αποφάσεων.
 4. Να ασκεί πολιτική εποπτεία επί των δράσεων που άπτονται των αρμοδιοτήτων του και να προωθεί πολιτικές κατευθύνσεις προς τις υπηρεσίες που προΐσταται. 
 5. Τη συνεργασία με τους προέδρους των κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.
 6. Την αναπλήρωση του Δημάρχου για την τέλεση πολιτικών γάμων στη Δημοτική Ενότητα.
 7. Τον έλεγχο και την προστασία της δημοτικής περιουσίας της δημοτικής ενότητας.
 8. Την υπογραφή των αδειών καταλήψεων κοινοχρήστων χώρων της δημοτικής ενότητας.
 9. Τις δράσεις για τα αδέσποτα ζώα  στη δημοτική ενότητα.
 10. Τη θεώρηση γνησίου υπογραφών
 11. Την οργάνωση, διοίκηση, παρακολούθηση, συντονισμό και έλεγχο όλων των θεμάτων που αφορούν τον τουρισμό.
 12. Για τις ανωτέρω αρμοδιότητες εξουσιοδοτείται για τη χορήγηση και υπογραφή αδειών, πιστοποιητικών, την έκδοση αποφάσεων, την επιβολή προστίμων καθώς και  την ευθύνη λειτουργίας και εποπτείας των αρμόδιων φορέων και την ευθύνη λειτουργίας των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου. 

 

Ορίζεται ως μέλος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Πάργας (άρθρο 74 του Ν.3852/2010(άρθρο 74 του ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει)

4.Ορίζει  τον κ. Γκίζα Βασίλειο,  από τη Δημοτική Παράταξη της πλειοψηφίας, ως Αντιδήμαρχο, για τη Δημοτική Ενότητα Πάργας, χωρίς αντιμισθία, και θητεία από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσης έως  την 30-09-2022,  και του  μεταβιβάζει τις κάτωθι αρμοδιότητες:

 1. Την οργάνωση, διοίκηση, παρακολούθηση, συντονισμό και έλεγχο όλων των θεμάτων που αφορούν τον πολιτισμό .
 2. Την εποπτεία και το συντονισμό πολιτικών ισότητας των φύλων.
 3. Την εποπτεία και το συντονισμό της Κοινωνικής Πολιτικής και των Κοινωνικών Δομών του Δήμου.
 4. Την ευθύνη για θέματα καθαρισμού και συντήρησης κοινοχρήστων χώρων και πρασίνου (πλατειών, πεζοδρόμων κ.λ.π.). 
 5. Την ευθύνη των χώρων και της λειτουργίας των παιδικών χαρών στη Δημοτική Ενότητα Πάργας.
 6. Τη μέριμνα για  θέματα επικοινωνίας  και Δημοσίων Σχέσεων  του Δήμου Πάργας. 
 7. Την ευθύνη συντονισμού και παρακολούθησης της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη Δημοτική Ενότητα, τόσο από τις υπηρεσίες του Δήμου όσο και από εξωτερικούς συνεργάτες (π.χ. ιδιώτης εργολάβος), σε συνεργασία με τους καθ’ ύλην αρμόδιους αντιδημάρχους.
 8. Τη μέριμνα για τη διατήρηση του εξοπλισμού, που βρίσκεται στη δημοτική ενότητα, σε κατάσταση καλής λειτουργίας.

 

Ορίζεται ως μέλος της οικονομικής επιτροπής του Δήμου Πάργας (άρθρο 74 του ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει)

 

Β. Στην περίπτωση απουσίας ή κωλύματος:

 • του Αντιδημάρχου Μπούσιου Δημητρίου,  τις αρμοδιότητές του ασκεί ο Αντιδήμαρχος Μάρκου Δημήτριος 
 • του Αντιδημάρχου Μάρκου Δημητρίου, τις αρμοδιότητές του ασκεί ο Αντιδήμαρχος Μπούσιος Δημήτριος
 • του Αντιδημάρχου Πιτσαρού Σπυρίδωνα, τις αρμοδιότητές του ασκεί ο Αντιδήμαρχος Γκίζας Βασίλειος
 • του Αντιδημάρχου Γκίζα Βασιλείου, τις αρμοδιότητές του ασκεί ο Αντιδήμαρχος Πιτσαρός Σπυρίδων.

Σχολιάστε εδώ

Η διεύθυνση του email σας δεν θα δημοσιευθεί.


Διαβάστε επίσης

ΠΡΕΒΕΖΑ

Πρέβεζα : Συνεδριάζει η Διακομματική επιτροπή για τις Ευρωεκλογές

16/04/2024, 1:06 μμ

ΠΡΕΒΕΖΑ

Με άρωμα Πρέβεζας στο MEGA Channel και στην εκπομπή «MEGA Σαββατοκύριακο»

16/04/2024, 12:54 μμ

ΠΡΕΒΕΖΑ

Το Φιλοσοφικό Καφενείο Πρέβεζας συναντά τον Κώστα Γανωτή

16/04/2024, 12:50 μμ

ΠΡΕΒΕΖΑ

Αγωγή της Εθνικής Τράπεζας στον Δήμο Πάργας – Βαριά εκτεθειμένοι πολιτικοί και υπηρεσιακοί παράγοντες

16/04/2024, 12:35 μμ

ΠΡΕΒΕΖΑ

Ο ξενοδοχειακός όμιλος “MAST Hotels & Resorts” έκοψε την πρωτοχρονιάτικη πίτα του

11/03/2024, 3:08 μμ

ΠΡΕΒΕΖΑ

Σώμα Εθελοντών Πολιτικής Προστασίας δημιουργείται στην Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας

19/02/2024, 3:08 μμ

ΠΡΕΒΕΖΑ

Συνελήφθη στην Πρέβεζα, ύστερα από καταγγελία νεαρών

19/02/2024, 2:59 μμ

ΠΡΕΒΕΖΑ

Εκλογές ΠΕΔ Ηπείρου : Ανατροπή στο αποτέλεσμα των … χαμένων – Εκλέγεται ο Δήμαρχος και δεν εκλέγεται ο Αντιδήμαρχος

19/02/2024, 2:23 μμ


To mypreveza.gr είναι το ενημερωτικό portal για το Νομό Πρέβεζας στο οποίο μπορείτε να δείτε όλες τις τοπικές ειδήσεις, αλλά και νέα από όλη την Ήπειρο, την Ελλάδα και τον κόσμο.

"Η δική σου Πρέβεζα με ένα μόνο κλικ."

Συνεργαζόμενα sites