Έκανε μια τρύπα στο νερό ….

Απλά στα ... υπόψιν μπήκε η περιοχή Πετρίτσια-Τανάρα Νεοχωρίου Πρέβεζας για τηλέφωνο και ίντερνετ

Μία τρύπα στο νερό κατάφερε να κάνει με την αναφορά του στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ο Κυβερνητικός Βουλευτής του Νομού Πρέβεζας Στέργιος Γιαννάκης, σχετικά με έλλειψη τηλεφωνικής σύνδεσης και Internet στους κατοίκους περιοχής Πετρίτσια-Τανάρα Νεοχωρίου Πρέβεζας.

Σε απάντηση της,  η Διεύθυνση Ευρυζωνικότητας και Δικτύων Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών , ξεκαθαρίζει ότι η σταθερή τηλεφωνική σύνδεση,“δεν αποτελεί υποχρέωση του ΟΤΕ, αλλά της Forthnet (ως παρόχου καθολικής υπηρεσίας) από την οποία και θα πρέπει οι κάτοικοι να αιτηθούν την σύνδεσή τους στο τηλεφωνικό δίκτυο.” Αυτή η απάντηση φυσικά και δεν λύνει το πρόβλημα, πράγμα που περίμεναν οι κάτοικοι της περιοχής, αλλά πετάει το μπαλάκι στη Forthnet για το γεγονός ότι εν έτη 2019 ένας ολόκληρος οικισμός δεν έχει πρόσβαση στις τηλεπικοινωνίες.

Λεπτομέρειες που αφορούν στις υποχρεώσεις του καθολικού παρόχου περιγράφονται στην υπ’αριθμ.35650/Φ450/4.11.2019 επιστολή του Προέδρου της ΕΕΤΤ, που είναι η αρμόδια αρχή για τον έλεγχο εφαρμογής του κανονιστικού πλαισίου που αφορά στην καθολική υπηρεσία.

Όσον αφορά στις ευρυζωνικές υπηρεσίες, σύμφωνα με την Γενική Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών, η περιοχή Πετρίτσια-Ταράνα Νεοχωρίου δεν ήταν επιλέξιμη στο έργο Rural, καθώς δεν είναι χαρακτηρισμένη ως ΟΠΑΧ, όπως αναφέρεται και στο 2592/153/30.03.2018 έγγραφο της Υπηρεσίας. Επίσης, η εν λόγω περιοχή δεν εντάχθηκε στο νέο έργο UFBB (UltraFastBroadBand) καθώς ο σχεδιασμός βασίστηκε στα διαθέσιμα απογραφικά δεδομένα.
Επιπλέον, όπως επισημαίνει στην απάντηση της  η Γενική Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, σχεδιάζει συνεχώς δράσεις για την αύξηση της διαθεσιμότητας ευρυζωνικών υπηρεσιών στη χώρα, και η εν λόγω περιοχή θα ληφθεί υπόψη στο σχεδίασμά μελλοντικών δράσεων.

Η με αριθ. πρωτ. ΕΕΤΤ 34569/25-10-2019 επιστολή 

Αξιότιμε κύριε Μονεμβασίτη,

Σε απάντηση της ως άνω (Σχετ.) διαβιβαστικής επιστολής σας και της συνημμένης σε αυτήν Αναφοράς του βουλευτή κ. Σ .Γιαννάκη, θέτουμε υπόψη σας τα εξής:

Η παροχή σύνδεσης σε σταθερές θέσεις με το δημόσιο τηλεφωνικό δίκτυο και η παροχή πρόσβασης σε διαθέσιμες στο κοινό τηλεφωνικές υπηρεσίες σε σταθερές θέσεις αποτελούν σύμφωνα με την Υ.Α. 44871/988/2014 (ΦΕΚ Β’ 2128) υπηρεσίες που περιλαμβάνονται στο περιεχόμενο της «καθολικής υπηρεσίας».

Αναφορικά με το πλαίσιο των υποχρεώσεων της Καθολικής Υπηρεσίας, από την 1/1/2017 ο ΟΤΕ δεν είναι ο υπόχρεος πάροχος της Καθολικής Υπηρεσίας για την παροχή πρόσβασης σε σταθερές θέσεις και την παροχή τηλεφωνικών υπηρεσιών στην ελληνική επικράτεια. Κάθε αίτημα καταναλωτή για κατασκευή νέας σύνδεσης εξετάζεται πλέον από τον ΟΤΕ, όπως και από κάθε άλλη εταιρεία που δεν είναι υπόχρεος πάροχος της Καθολικής Υπηρεσίας, στο πλαίσιο της εμπορικής πολιτικής της και δεν έχει υποχρέωση να προβεί σε υλοποίησή της. Στο πλαίσιο αυτό, ο ΟΤΕ έχει το δικαίωμα, για παράδειγμα, να αποφασίσει την απόρριψη αιτήματος για σύνδεση σε θέση που απέχει απόσταση μεγαλύτερη των 200 μέτρων από το πλησιέστερο κουτί διανομής.

Σύμφωνα με την απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 783/2/26-10-2016 (ΦΕΚ Β’3960/2016), κατόπιν σχετικής διαγωνιστικής διαδικασίας που διενήργησε η ΕΕΤΤ, υπόχρεος πάροχος καθολικής υπηρεσίας, με την υποχρέωση να παρέχει σύνδεση σε σταθερή θέση με το δημόσιο τηλεφωνικό δίκτυο και σταθερές

 

Ελληνική Δημοκρατία – Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών & Ταχυδρομείων

Λεωψ. Κπφισίοθ 60 151 25 Μαρούσι

 TnfL: 210 615 1000 Fax: 210 6105049 Web: www.eett.gr

τηλεφωνικές υπηρεσίες, έχει οριστεί η εταιρεία Forthnet Α.Ε. (NOVA), με ημερομηνία έναρξης την 1/1/2017 και για τρία (3) τουλάχιστον έτη. Η εκπλήρωση της υποχρέωσης της καθολικής υπηρεσίας μπορεί να πραγματοποιηθεί είτε με τη χρήση ενσύρματου δικτύου είτε με τη χρήση ασύρματου δικτύου (π.χ. δορυφορικές συνδέσεις).

Έκτοτε και μέχρι σήμερα, η εταιρεία Forthnet Α.Ε. υποχρεούται σύμφωνα με το άρθρο 57 του Ν. 4070/2012 και την ΥΑ. 44871/988 «Καθορισμός και εξειδίκευση της έννοιας, των κριτηρίων και του περιεχομένου του ευλόγου του αιτήματος στο πλαίσιο της καθολικής υπηρεσίας» (ΦΕΚ Β ‘2128/4.8.2014) να ικανοποιεί κάθε εύλογο αίτημα για πρόσβαση στο δημόσιο τηλεφωνικό δίκτυο, χωρίς επιβάρυνση του τελικού χρήστη, εφόσον:

α) στην περίπτωση ενσύρματου δημοσίου δικτύου επικοινωνιών, το σημείο για το οποίο αιτείται η πρόσβαση βρίσκεται σε απόσταση έως 200 μέτρα (επί δημοσίου δρόμου ή μέσα από ιδιοκτησία του αιτούντος την πρόσβαση) από το πλησιέστερο κυτίο διανομής (BOX) του δημοσίου δικτύου επικοινωνιών του υπόχρεου παρόχου, ή

β) στην περίπτωση ασύρματου δημοσίου δικτύου επικοινωνιών, το σημείο για το οποίο αιτείται η πρόσβαση βρίσκεται εντός της περιοχής κάλυψης του δικτύου, ή

β) το προϋπολογιζόμενο Ανώτατο Κόστος Υλοποίησης (ΑΚΥ) της σύνδεσης (ενσύρματης ή ασύρματης) του σημείου πρόσβασης στο δημόσιο δίκτυο επικοινωνιών δεν υπερβαίνει το ανώτατο ποσό των χιλίων εννιακοσίων (1.900,00) ευρώ πλέον ΦΠΑ.

Επιπλέον, σύμφωνα με την προαναφερόμενη Υ.Α. (ΦΕΚ Β’2128/4.8.2014) η εταιρεία Forthnet Α.Ε. υποχρεούται να προτείνει τεχνικές λύσεις στο συνδρομητή σε περίπτωση που η σύνδεση είναι σε απόσταση άνω των 200 μέτρων από το δημόσιο ενσύρματο δίκτυο ή το κόστος σύνδεσης είναι άνω των 1900 ευρώ, ενώ είναι υποχρεωμένη να υλοποιήσει την τεχνική λύση που επιλέγει ο τελικός χρήστης. Στην περίπτωση αυτή το κόστος άνω των 1900 ευρώ βαρύνει τον ίδιο τον τελικό χρήστη. Σε περίπτωση που η σύνδεση δεν είναι τεχνικά εφικτή, θα πρέπει να παρασχεθεί στον τελικό χρήστη σχετική αιτιολογημένη απάντηση. Η υλοποίηση της σύνδεσης θα πρέπει να γίνεται σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που έχει προτείνει ο πάροχος στη τεχνική μελέτη που υποβάλλει στον τελικό χρήστη.

Συνεπώς, οι ενδιαφερόμενοι για παροχή σύνδεσης, εφόσον δεν εξυπηρετηθούν από τον πάροχο της αρεσκείας τους, έχουν τη δυνατότητα να απευθυνθούν στην εταιρεία Forthnet Α.Ε. (NOVA) ως πάροχο της καθολικής υπηρεσίας, η οποία έχει την υποχρέωση υλοποίησης της σύνδεσης, σύμφωνα με τα ανωτέρω αναφερόμενα.

Επισημαίνεται ότι για κάθε αίτηση νέας σύνδεσης πρέπει να διαπιστωθεί από την εταιρεία στην οποία η αίτηση υποβάλλεται εάν πληρούνται οι προϋποθέσεις σχετικά με τη σύνδεση κτισμάτων με δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών (παρ. 1 και 5, άρθρο 9 τουΝ.1512/1985/ΦΕΚ4/Α). Στην περίπτωση κτισμάτων για τα

οποία απαιτείται οικοδομική άδεια, απαγορεύεται η σύνδεσή τους, εάν δεν προσκομιστεί αντίγραφο της άδειας επικυρωμένο από την αρχή που τη χορήγησε. Οι υπάλληλοι των εταιριών, που παραβαίνουν τον νόμο, φέρουν πειθαρχική και ποινική ευθύνη και επίσης, τιμωρούνται με φυλάκιση και χρηματική ποινή.

Οι λιανικές χρεώσεις του υπόχρεου παρόχου καθολικής υπηρεσίας για την παροχή των υπηρεσιών πρόσβασης σε σταθερές θέσεις και των τηλεφωνικών υπηρεσιών, πρέπει να είναι χαμηλότερες ή ίσες με τις τιμές του παρακάτω πίνακα:

Υπηρεσία Λιανική Τιμή (πλέον ΦΠΑ)
Τέλος σύνδεσης 29,34 €
Βασικό Μηνιαίο Τέλος Τηλεφωνικής Γραμμής 12,40 €
Τέλος Αστικών Συνδιαλέξεων 0,026 €/λεπτό
Τέλος Υπεραστικών Συνδιαλέξεων 0,055 €/λεπτό
Τέλος Συνδιαλέξεων με Εθνικούς Αριθμούς Κινητής Τηλεφωνίας 0,045 €/λεπτό

 

Σημειώνεται ότι η παροχή υπηρεσιών πρόσβασης σε σταθερές θέσεις και η παροχή τηλεφωνικών υπηρεσιών δύναται να παρέχονται και ως δέσμη υπηρεσιών, η μηνιαία χρέωση της οποίας, για τα προφίλ χρήσης που ορίζονται στο Παράρτημα της προαναφερόμενης Υπουργικής Απόφασης υπ. αριθ. Οικ. 44871/988/24-07-2014, πρέπει να είναι μικρότερη ή ίση από την αντίστοιχη χρέωση για τα ίδια προφίλ χρήσης που προκύπτει με βάση τις λιανικές τιμές του ανωτέρω πίνακα, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι υπηρεσίες διεθνών κλήσεων.

Τα προαναφερθέντα όρια λιανικής τιμολόγησης ισχύουν για το πρώτο έτος παροχής της Καθολικής Υπηρεσίας και αναπροσαρμόζονται κατ’ έτος βάσει του ισχύοντος ετήσιου δείκτη τιμών καταναλωτή.

Περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τις υποχρεώσεις παροχής της Καθολικής Υπηρεσίας μπορείτε να δείτε στην Απόφαση τηςΕΕΤΤ ΑΠ.: 783/02/25-12-2016 «Καθορισμός Παροχών Καθολικής Υπηρεσίας» (ΦΕΚ 3960/Β/2016) που βρίσκεται διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της ΕΕΤΤ https://www.eett. gr/opencms/export/sites/default/admin/downloads/telec/apofas eis eett/kanonistikes apofaseis eett/AP783-002.pdf.

Η ως άνω κατάσταση, όπως εκτίθεται και στην υπ’ αρ. πρωτ. 9580/27.03.2018 επιστολή της ΕΕΤΤ που απεστάλη στο Υπουργείο σας σε απάντηση προηγούμενης Αναφοράς (αρ. πρωτ. 714/22.3.2018) του κ. Γιαννάκη για το ίδιο ζήτημα, παραμένει μέχρι σήμερα αμετάβλητη, δεδομένου ότι η καθορισμένη

επιχείρηση «Forthnet ΑΕ» δεν έχει μέχρι σήμερα υποβάλει αίτημα προκειμένου να εκκινήσει η διαδικασία επανακαθορισμού υπόχρεου παρόχου, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην Υ.Α. αρ. Οικ. 28120/974/11-5-2007 (ΦΕΚ Β’824).

Τέλος, αναφορικά με την παροχή σταθερής ευρυζωνικής πρόσβασης στο Διαδίκτυο, σημειώνονται τα εξής:

α. Η παροχή σταθερής ευρυζωνικής πρόσβασης στο Διαδίκτυο δεν ανήκει στο περιεχόμενο της Καθολικής Υπηρεσίας.

β. Η ΕΕΤΤ δεν έχει καμία εξουσιοδότηση από την κείμενη ευρωπαϊκή και εθνική νομοθεσία να επιβάλλει την υποχρέωση παροχής υπηρεσιών σταθερής ευρυζωνικής πρόσβασης στο Διαδίκτυο σε οποιονδήποτε πάροχο ούτε να επιβάλλει τη διάθεση της υπηρεσίας σε συγκεκριμένη τιμή ούτε θέτοντας ανώτατο όριο τιμής.

γ. Στο πλαίσιο αυτό η απόφαση για την παροχή ή όχι υπηρεσιών σταθερής ευρυζωνικής πρόβασης, την εγκατάσταση των απαιτούμενων υποδομών καθώς και τον χρόνο που αυτό θα συμβεί αποτελεί απόφαση κάθε παρόχου στο πλαίσιο της εμπορικής πολιτικής του. Ομοίως, ο καθορισμός της τιμής διάθεσης της υπηρεσίας αποφασίζεται από τον πάροχο με βάση την εμπορική πολιτική του.

Είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε διευκρίνιση ή περαιτέρω πληροφόρηση για το ανωτέρω θέμα.

Με τιμή,

Καθηγ. Κωνσταντίνος Μασσέλος Πρόεδρος ΕΕΤΤ

Ετικέτες: ,


Σχολιάστε εδώ

Η διεύθυνση του email σας δεν θα δημοσιευθεί.


Διαβάστε επίσης

ΠΡΕΒΕΖΑ

Πιθανή επίσκεψη της Λίνας Μενδώνη τις επόμενες ημέρες στην Πρέβεζα

24/09/2021, 10:33 πμ

ΠΡΕΒΕΖΑ

Ενημέρωση για τα «Πνευματικά Δικαιώματα » από το Επιμελητήριο Πρέβεζας

24/09/2021, 10:13 πμ

ΠΡΕΒΕΖΑ

Πρέβεζα : Το Σωματείο Σερβιτόρων-Ξενοδοχειακών Υπαλλήλων και Συναφών Επαγγελμάτων συμμετέχει στην απεργία του κλάδου Επισιτισμού-Τουρισμού για την στήριξη των διανομέων

24/09/2021, 10:09 πμ

ΠΑΡΓΑ, ΠΡΕΒΕΖΑ

Ασθενής σεισμική δόνηση τα ξημερώματα στην Πάργα

24/09/2021, 9:52 πμ

ΠΡΕΒΕΖΑ

Μιχάλης Διακομιχάλης: “Έπέμβαση της δικαιοσύνης για τη διασπορά ψευδών ειδήσεων, “ότι το Τμήμα θα κλείσει αν παραμείνει στην Πρέβεζα”

23/09/2021, 3:50 μμ

ΠΡΕΒΕΖΑ

Συνεχίζεται το φαινόμενο των κατολισθήσεων στην Κρυοπηγή – Νέα παράταση απαγόρευσης της κυκλοφορίας

23/09/2021, 3:07 μμ


To mypreveza.gr είναι το ενημερωτικό portal για το Νομό Πρέβεζας στο οποίο μπορείτε να δείτε όλες τις τοπικές ειδήσεις, αλλά και νέα από όλη την Ήπειρο, την Ελλάδα και τον κόσμο.

"Η δική σου Πρέβεζα με ένα μόνο κλικ."

Συνεργαζόμενα sites