Οι νέοι αντιδήμαρχοι του Δήμου Ζηρού

Τους νέους του αντιδημάρχους όρισε ο Δήμαρχος Ζηρού Νίκος Καλαντζης. Σύμφωνα με την απόφαση ορίζονται αντιδήμαρχοι από 9 -9 -2019 έως 31-12-2020 οι παρακάτω Δημοτικοί Σύμβουλοι της πλειοψηφίας με θητεία εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου και μεταβιβάζοντας σε αυτούς συγκεκριμένες αρμοδιότητες, όπως :
1.  Αντιδήμαρχος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, Παιδείας και Υγείας, ορίζεται ο Δημοτικός Σύμβουλος της πλειοψηφίας κ. Χρήστος Δήμος του Δημητρίου και του μεταβιβάζει :
α) καθ’ ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες:
1.Tην οργάνωση, διοίκηση, εποπτεία ,συντονισμό και ευθύνη λειτουργίας της Διεύθυνσης
Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου.
2.Tην οργάνωση, διοίκηση, εποπτεία ,συντονισμό και ευθύνη επί των θεμάτων του
Τμήματος Οικονομικών υπηρεσιών
3.Tην οργάνωση, διοίκηση, εποπτεία ,συντονισμό και ευθύνη επί των θεμάτων του
Τμήματος Διοικητικών υπηρεσιών , την έκδοση των συναφών πράξεων και βεβαιώσεων και
την υπογραφή της συναφούς αλληλογραφίας ,για θέματα αστικής και δημοτικής
κατάστασης.
4.Tην οργάνωση, διοίκηση, εποπτεία ,συντονισμό και ευθύνη λειτουργίας των ΚΕΠ.
5. Εποπτεία και ευθύνη των Νομικών Υποθέσεων.
6.Εποπτεία, ευθύνη και το συντονισμό επί των θεμάτων Διαφάνειας, Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης, Μηχανοργάνωσης, των διαδικασιών του Δήμου και της λειτουργίας, όπως
και των υποχρεώσεων που προκύπτουν από το πρόγραμμα «Διαύγεια».
7.Εποπτεία, ευθύνη και το συντονισμό των οργάνων και διαδικασιών Διαβούλευσης.
8.Εποπτεία, ευθύνη και το συντονισμό των θεμάτων Υγιεινής & Ασφάλειας των
εργαζομένων.
9.Ευθύνη, συντονισμό και εποπτεία Τομέα κοινωνικής προστασίας μέριμνας και
αλληλεγγύης.
10.Ευθύνη, συντονισμό και εποπτεία Υγείας – Κέντρων Υγείας.
11.Ευθύνη, συντονισμό και εποπτεία επί των θεμάτων σχετικών με την λειτουργία της
Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Ζηρού.
12.Ευθύνη, συντονισμό και εποπτεία επί των θεμάτων σχετικών με την λειτουργία του
Νομικού Προσώπου του Δήμου Ζηρού.
13.Ευθύνη, συντονισμό και εποπτεία επί των θεμάτων αθλητισμού και νεολαίας,
Λειτουργίας Αθλητικών Κέντρων, Γυμναστηρίων, τμημάτων Αθλητισμού και Άθλησης.
14.Ευθύνη, συντονισμό και εποπτεία Παιδείας – Δια Βίου Μάθησης.
15.Ευθύνη, συντονισμό και εποπτεία των θεμάτων που αφορούν τη Μετανάστευση.
16.Ευθύνη, συντονισμό και εποπτεία προγραμμάτων ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού,
έρευνας και τεχνολογίας και προγραμμάτων δράσης υπέρ ευπαθών κοινωνικών ομάδων.
17.Την έκδοση άδειας πολιτικών γάμων και την τέλεση πολιτικών γάμων σε περίπτωση
απουσίας ή κωλύματος του Δημάρχου
18.Εποπτεία της λειτουργίας των κοιμητηρίων.

19.Ευθύνη και εποπτεία των λατομείων.
β) Κατά τόπο τις αρμοδιότητες στη Δημοτική Ενότητα Φιλιππιάδος:
1. Έχει την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες
στη Δημοτική Ενότητα Φιλιππιάδος.
2. Μεριμνά για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στη
Δημοτική Ενότητα Φιλιππιάδος.
3. Επικυρώνει γνήσια φωτοαντίγραφα ,θεωρεί το γνήσιο των υπογραφών και υπογράφει
βεβαιώσεις, πιστοποιητικά και λοιπά διοικητικά έγγραφα που εκδίδονται σύμφωνα
με το νόμο, από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της Δημοτικής
Ενότητας Φιλιππιάδος.
4. Συνεργάζεται με τους Προέδρους των Κοινοτήτων της Δημοτικής Ενότητας
Φιλιππιάδος , για την επίλυση των προβλημάτων τους.
5. Την εξυπηρέτηση και ενημέρωση των πολιτών για θέματα της Δημοτικής Ενότητας
Φιλιππιάδος.
2. Αντιδήμαρχος Καθημερινότητας και Περιβάλλοντος ο κ. Απόστολος Τάσης του Αναστασίου ,Δημοτικός Σύμβουλος της πλειοψηφίας και του μεταβιβάζει :
α) καθ’ ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες:
1. Εποπτεία, το συντονισμό και την ευθύνη επί των θεμάτων Καθαριότητας –
Ανακύκλωσης.
2. Εποπτεία και ευθύνη επί των θεμάτων Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής.
3. Εποπτεία την ευθύνη και το συντονισμό των θεμάτων που σχετίζονται με τη λειτουργία
και τη συντήρηση των παιδικών χαρών και των συναφών χώρων, που λειτουργούν στα
όρια ευθύνης του Δήμου.
4. Εποπτεία και ευθύνη επί των θεμάτων του Γραφείου Πολιτικής Προστασίας και
Διαχείρισης Κρίσεων.
5. Εποπτεία, το συντονισμό και την ευθύνη επί των θεμάτων συντήρησης κοινόχρηστων
χώρων και αστικού πρασίνου, πάρκων, πλατειών του Δήμου.
6. Συντονισμό και την ευθύνη επί των θεμάτων λειτουργίας του Γραφείου Κίνησης και
Συντήρησης οχημάτων.
β) Κατά τόπο τις αρμοδιότητες στη Δημοτική Ενότητα Ανωγείου:
1. Έχει την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες
στη Δημοτική Ενότητα Ανωγείου.
2. Παρακολουθεί την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη Δημοτική
Ενότητα Ανωγείου.
3. Μεριμνά για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στη
Δημοτική Ενότητα Ανωγείου.
4. Επικυρώνει γνήσια φωτοαντίγραφα, θεωρεί το γνήσιο των υπογραφών και
υπογράφει βεβαιώσεις , πιστοποιητικά και λοιπά διοικητικά έγγραφα που εκδίδονται

σύμφωνα με το νόμο από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της
Δημοτικής Ενότητας Ανωγείου.
5. Συνεργάζεται με τους Προέδρους των Κοινοτήτων της Δημοτικής Ενότητας Ανωγείου
για την επίλυση των προβλημάτων.
6. Την εξυπηρέτηση και ενημέρωση των Πολιτών για θέματα της Δημοτικής Ενότητας
Ανωγείου.
7. Την Εποπτεία και έλεγχο για τη διαφύλαξη των εντός των καταργούμενων ΟΤΑ, υλικών
και περιουσιακών στοιχείων.
8. Η άσκηση κάθε άλλης αρμοδιότητας που αφορά τη δημοτική ενότητα Ανωγείου και την
οποία μπορεί να του μεταβιβάζει με απόφαση του ο Δήμαρχος.
3. Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων – Μελετών – Πολεοδομίας ο Δημοτικός Σύμβουλος της πλειοψηφίας κ. Βασίλειος Ζάβαλης του Χρήστου και του μεταβιβάζει:
α) καθ’ ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες:
1. Εποπτεία και την ευθύνη επί των θεμάτων της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών,
Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας και του Τμήματος Τεχνικών Έργων.
2. Εποπτεία και την ευθύνη επί των θεμάτων Πολεοδομίας (Πολεοδομικό Σχεδιασμό,
Πολεοδομικής Εφαρμογής, Οικοδομικών Αδειών, Αυθαιρέτων & Επικινδύνων
κατασκευών), την εποπτεία των Συνεργείων Αυτοψιών Αυθαιρέτων & Επικινδύνων
Κτισμάτων, Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο.
3. Εποπτεία, την ευθύνη και το συντονισμό των θεμάτων, που αφορούν εν γένει τον
Αθλητισμό και τη λειτουργία των αθλητικών υποδομών και εγκαταστάσεων του Δήμου.
4.Εποπτεία και συντήρηση οδικού δικτύου και των θεμάτων οδοσήμανσης του Δήμου .
5. Εποπτεία και το συντονισμό των δικτύων Ηλεκτροφωτισμού του Δήμου .
6.Tην οργάνωση, διοίκηση, εποπτεία ,συντονισμό και ευθύνη επί των θεμάτων του
του Τμήματος Ύδρευσης – Αποχέτευσης.
β) Κατά τόπο τις αρμοδιότητες στη Δημοτική Ενότητα Φιλιππιάδος:
1. Παρακολουθεί την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη Δημοτική
Ενότητα Φιλιππιάδος.
2. Την Εποπτεία και έλεγχο για τη διαφύλαξη των εντός των καταργούμενων ΟΤΑ, υλικών
και περιουσιακών στοιχείων.
3. Επικυρώνει γνήσια φωτοαντίγραφα, θεωρεί το γνήσιο των υπογραφών και υπογράφει
βεβαιώσεις, πιστοποιητικά και λοιπά διοικητικά έγγραφα που εκδίδονται σύμφωνα
με το νόμο , από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της Δημοτικής
Ενότητας Φιλιππιάδος.
4. Συνεργάζεται με τους Προέδρους των Κοινοτήτων της Δημοτικής Ενότητας
Φιλιππιάδος , για την επίλυση των προβλημάτων τους.
5. Την εξυπηρέτηση και ενημέρωση των πολιτών για θέματα της Δημοτικής Ενότητας
Φιλιππιάδος.

4. Αντιδήμαρχος κατά τόπο στη Δημοτική Ενότητα Θεσπρωτικού και στη Δημοτική Ενότητα Κρανέας ο κ.Θεόδωρος Πανούσης του Παναγιώτη , Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας και του μεταβιβάζει:
α) Κατά τόπο τις αρμοδιότητες στη Δημοτική Ενότητα Θεσπρωτικού:
1. Έχει την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες
στη Δημοτική Ενότητα Θεσπρωτικού.
2. Παρακολουθεί την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη Δημοτική
Ενότητα Θεσπρωτικού.
3. Μεριμνά για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στη
Δημοτική Ενότητα Θεσπρωτικού.
4. Επικυρώνει γνήσια φωτοαντίγραφα, θεωρεί το γνήσιο των υπογραφών και
υπογράφει βεβαιώσεις, πιστοποιητικά και λοιπά διοικητικά έγγραφα που εκδίδονται
σύμφωνα με το νόμο ,από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της
Δημοτικής Ενότητας Θεσπρωτικού.
5. Συνεργάζεται με τους Πρόεδρους των Κοινοτήτων της Δημοτικής Ενότητας
Θεσπρωτικού για την επίλυση των προβλημάτων .
6. Την εξυπηρέτηση και ενημέρωση των Πολιτών για θέματα της Δημοτικής Ενότητας
Θεσπρωτικού.
7. Την Εποπτεία και έλεγχο για τη διαφύλαξη των εντός των καταργούμενων ΟΤΑ, υλικών
και περιουσιακών στοιχείων.
8. Η άσκηση κάθε άλλης αρμοδιότητας που αφορά τη δημοτική ενότητα Θεσπρωτικού και
την οποία μπορεί να του μεταβιβάζει με απόφαση του ο Δήμαρχος.
β) Κατά τόπο τις αρμοδιότητες στην Δημοτική Ενότητα Κρανέας:
1. Έχει την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες
στη Δημοτική Ενότητα Κρανέας.
2. Παρακολουθεί την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη Δημοτική
Ενότητα Κρανέας.
3. Μεριμνά για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στη
Δημοτική Ενότητα Κρανέας.
4. Επικυρώνει γνήσια φωτοαντίγραφα ,θεωρεί το γνήσιο των υπογραφών και υπογράφει
βεβαιώσεις, πιστοποιητικά και λοιπά διοικητικά έγγραφα που εκδίδονται σύμφωνα με
το νόμο από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της Δημοτικής
Ενότητας Κρανέας.
5. Συνεργάζεται με τον πρόεδρο της Κοινότητας Κρανέας για την επίλυση των
προβλημάτων.
6. Την εξυπηρέτηση και ενημέρωση των Πολιτών για θέματα της Δημοτικής Ενότητας
Κρανέας.

7. Την Εποπτεία και έλεγχο για τη διαφύλαξη των εντός των καταργούμενων ΟΤΑ ,υλικών
και περιουσιακών στοιχείων.
8. Η άσκηση κάθε άλλης αρμοδιότητας που αφορά τη Δημοτική Ενότητα Κρανέας και την
οποία μπορεί να του μεταβιβάζει με απόφαση του ο Δήμαρχος.
Β. Οι ανωτέρω κατά τη διάρκεια της θητείας τους δεν μπορούν να εκλεγούν ή να είναι
μέλη του προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου.
Γ. Η ανάκληση του Aντιδημάρχου είναι δυνατή μετά την πάροδο έξι (6) μηνών από τον
ορισμό του, με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του δημάρχου, για λόγους που ανάγονται
στην άσκηση των καθηκόντων του.
Δ. α. Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ. Χρήστου Δήμου που απουσιάζει ή
κωλύεται ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Βασίλειος Ζάβαλης.
β. Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ. Βασιλείου Ζάβαλη που απουσιάζει ή
κωλύεται ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Απόστολος Τάσης.
γ. Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ. Απόστολου Τάση που απουσιάζει ή κωλύεται
ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Βασίλειος Ζάβαλης .
δ. Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ. Θεόδωρου Πανούση που απουσιάζει ή
κωλύεται ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Χρήστος Δήμος.
Ε. Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντά του ορίζεται να ασκεί ο
Αντιδήμαρχος κ. Χρήστος Δήμος , που αναπληρώνει το Δήμαρχο, και όταν αυτός
απουσιάζει ή κωλύεται τα καθήκοντα του Δημάρχου θα ασκούνται από τον Αντιδήμαρχο
κ. Απόστολο Τάση .


Σχολιάστε εδώ

Η διεύθυνση του email σας δεν θα δημοσιευθεί.


Διαβάστε επίσης

ΠΡΕΒΕΖΑ

Πρέβεζα : Συνεδριάζει η Διακομματική επιτροπή για τις Ευρωεκλογές

16/04/2024, 1:06 μμ

ΠΡΕΒΕΖΑ

Με άρωμα Πρέβεζας στο MEGA Channel και στην εκπομπή «MEGA Σαββατοκύριακο»

16/04/2024, 12:54 μμ

ΠΡΕΒΕΖΑ

Το Φιλοσοφικό Καφενείο Πρέβεζας συναντά τον Κώστα Γανωτή

16/04/2024, 12:50 μμ

ΠΡΕΒΕΖΑ

Αγωγή της Εθνικής Τράπεζας στον Δήμο Πάργας – Βαριά εκτεθειμένοι πολιτικοί και υπηρεσιακοί παράγοντες

16/04/2024, 12:35 μμ

ΠΡΕΒΕΖΑ

Ο ξενοδοχειακός όμιλος “MAST Hotels & Resorts” έκοψε την πρωτοχρονιάτικη πίτα του

11/03/2024, 3:08 μμ

ΠΡΕΒΕΖΑ

Σώμα Εθελοντών Πολιτικής Προστασίας δημιουργείται στην Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας

19/02/2024, 3:08 μμ

ΠΡΕΒΕΖΑ

Συνελήφθη στην Πρέβεζα, ύστερα από καταγγελία νεαρών

19/02/2024, 2:59 μμ

ΠΡΕΒΕΖΑ

Εκλογές ΠΕΔ Ηπείρου : Ανατροπή στο αποτέλεσμα των … χαμένων – Εκλέγεται ο Δήμαρχος και δεν εκλέγεται ο Αντιδήμαρχος

19/02/2024, 2:23 μμ


To mypreveza.gr είναι το ενημερωτικό portal για το Νομό Πρέβεζας στο οποίο μπορείτε να δείτε όλες τις τοπικές ειδήσεις, αλλά και νέα από όλη την Ήπειρο, την Ελλάδα και τον κόσμο.

"Η δική σου Πρέβεζα με ένα μόνο κλικ."

Συνεργαζόμενα sites