Παρασκευή, 22/03/2019

Ανατέθηκε η «Μελέτης Κατασκευής Αλιευτικού Καταφυγίου στη Λούτσα» ύψους 20 χιλ. ευρώ

Την ανάθεση της «Μελέτης Κατασκευής Αλιευτικού Καταφυγίου στη Λούτσα» στην Ιωάννου Αναστασία, Πολιτικό Μηχανικό, Κάτοχο Μελετητικού Πτυχίου στην Κατηγορία 1A’ (Χωροταξικές και Ρυθμιστικές Μελέτες), με έδρα τα
Ιωάννινα αποφάσισε ο Δήμαρχος Πάργας Αντώνης Νάστας.

Ο Δήμου Πάργας επιθυμεί την άμεση εκπόνηση της ανωτέρω Μελέτης προκειμένου να υποβληθεί φάκελος χωροθέτησης του έργου στην Επιτροπή Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Λιμένων (ΕΣΑΛ) και να ληφθεί η προέγκριση
χωροθέτησης ώστε το έργο να υποβληθεί για χρηματοδότηση στο ΕΣΠΑ ή στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.

Σύμφωνα με την απόφαση η οποία αναρτήθηκε στην Διάυγεια η ανάθεση αφορά τη «Μελέτη Κατασκευής Αλιευτικού Καταφυγίου Λούτσας» με
αντικείμενο τη σύνταξη Τεύχους Τεχνικής Έκθεσης για τη χωροθέτηση του εν λόγω
έργου (Αλιευτικό Καταφύγιο Λούτσας), το οποίο θα περιλαμβάνει τα παρακάτω
Κεφάλαια:
– Συμβατότητα του έργου με τον υφιστάμενο Χωροταξικό και Πολεοδομικό
Σχεδιασμό.
– Τα αναφερόμενα στο άρθρο 5 της Απόφασης ∆17γ/06/157/Φ.Ν. 439.3/18-10-2006
ΥΠΕΧΩ∆Ε.
– Αιτιολόγηση γεωτεχνικών παραμέτρων, Πρόγραμμα υποστηρικτικών μελετών,
Προμέτρηση, Υπολογισμούς.
– Σχέδια (γεωγραφική θέση, οριζοντιογραφία, τομές έργων).
– Προκαταρκτικό Προσδιορισμό Περιβαλλοντικών Απαιτήσεων (ΠΠΠΑ) του έργου.
3. Η παρούσα ανάθεση ισχύει για διάστημα τριών (3) μηνών από την ημερομηνία
υπογραφής της Σύμβασης.
4. Η συνολική αξία της ανάθεσης είναι 19.921,68 (δεκαεννέα χιλιάδες εννιακόσια
είκοσι ένα και εξήντα οκτώ) ευρώ, πλέον ΦΠΑ 24%.

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Σχολιάστε εδώ

Η διεύθυνση του email σας δεν θα δημοσιευθεί.

Διαβάστε επίσης

ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ