ΠΡΕΒΕΖΑ : Αναβλητική η απόφαση της Ε.Σ.Α.Λ για την βελτίωση και τον εκσυγχρονισμό του αλιευτικού καταφυγίου στο Μύτικα

Την αναβολή της οριστικής απόφασης για την επιλογή λύσης για την Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Έργου για την Βελτίωση Εκσυγχρονισμού του Αλιευτικού Καταφυγίου στο Μύτικα Πρέβεζας αποφάσισαν κατά την συνεδρίαση τους στον Πειραιά την 31η Μαΐου 2017 τα μέλη της Ε.Σ.Α.Λ.

Το υπό εξέταση αλιευτικό καταφύγιο βρίσκεται προ του ομώνυμου οικισμού Μύτικα, Δήμου
Πρέβεζας. Η περιοχή του έργου, ανήκει στην παράκτια ζώνη της Ηπείρου, στη δυτική ακτή προς το
Ιόνιο Πέλαγος, στο νότιο άκρο του όρμου Νικοπόλεως και οδικώς απέχει 7,00 χλμ. από την πόλη
της Πρέβεζας.
Φορέας του έργου είναι ο Δήμος Πρέβεζας.
Η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου: «Βελτίωση και
εκσυγχρονισμός αλιευτικού καταφυγίου Μύτικα, Δήμου Πρέβεζας» συνοδεύει το φάκελο
νομιμοποίησης του έργου, που αφορά στη νομιμοποίηση των υφιστάμενων έργων και στην
αδειοδότηση των απαιτούμενων έργων βελτίωσης και εκσυγχρονισμού του καταφυγίου, που είναι:
• Ανακατασκευή της εξωτερικής θωράκισης του προσήνεμου μώλου.
• Επέκταση του προσήνεμου μώλου.
• Επέκταση και ανακατασκευή του υπήνεμου μώλου.
• Κατασκευή ξύλινης «πασαρέλας» στην αμμώδη παραλία για την εξασφάλιση νέων θέσεων
προσωρινής αγκυροβολίας σκαφών και κατασκευή ράμπας ανέλκυσης / καθέλκυσης σκαφών.
• Λοιπές εργασίες δικτύων και εξοπλισμού.
Μετά την κατασκευή των προτεινόμενων έργων στο αλιευτικό καταφύγιο Μύτικα, θα δύναται
να φιλοξενηθούν 99 σκάφη (αλιευτικά σκάφη και σκάφη αναψυχής).

Η Υφιστάμενη κατάσταση του Λιμενικού Καταφυγίου στο Μύτικα Πρέβεζας

Το καταφύγιο στη σημερινή του μορφή αποτελείται από προσήνεμο μώλο, σχήματος Γ, συνολικού
μήκους 190,00 μ., εκ των οποίων τα 155,00 μ. διαθέτουν εσωτερική κρηπίδωση, ενώ τα τελευταία
35,00 μ. στην περιοχή του ακρομωλίου του αποτελούνται αμιγώς από υλικά επίχωσης, λιθορριπές
και φυσικούς ογκόλιθους. Η εξωτερική θωράκιση του προσήνεμου μώλου ξεκινά σε απόσταση
35,00 μ. από τη γένεσή του και αποτελείται από φυσικούς ογκόλιθους. Η θωράκιση έχει συνολικό
μήκος 165,00 μ. περίπου. Τα τελευταία 35,00 – 38,00 μ. του προσήνεμου μώλου, αποτελούνται από
φυσικούς ογκόλιθους και λιθορριπές, χωρίς εσωτερική κρηπίδωση.
Η εσωτερική κρηπίδωση του μώλου κατασκευάστηκε ως έργο βαρύτητας συνιστώμενη από
συμπαγείς τεχνητούς ογκόλιθους εκ σκυροδέματος και ανωδομή από σκυρόδεμα με στάθμη στέψης
+1,00 μ. (μέσο) από Μέση Στάθμη Θάλασσας (Μ.Σ.Θ.) και πλάτος 8,50 μ. περίπου. Ελλείψει
δυνατότητας υποθαλάσσιας αυτοψίας εκτιμάται ότι το πραγματικό ωφέλιμο βάθος βρίσκεται περί
τα – 1,70 μ. από τη Μ.Σ.Θ.
Όλα τα κρηπιδώματα έχουν κατασκευασθεί με χυτή επί τόπου ανωδομή, πλάτους περίπου
1,00 μ. Η όπισθεν της ανωδομής χερσαία ζώνη καλύπτεται καθόλο το μήκος του προσήνεμου
μώλου με επιστρώσεις χυτών σκυροδεμάτων. Στις ανωδομές έχει γίνει εγκατάσταση υπόγειων
δικτύων ηλεκτρισμού και ύδρευσης με διέλευση σωληνώσεων και φρεατίων, που είναι ανενεργά
λόγω φθορών. Πρακτικά απαιτείται αντικατάσταση του εν λόγω δικτύου.
Δεν έχουν εγκατασταθεί pillars για την διανομή ρεύματος και νερού στους χρήστες του
καταφυγίου.
Στο ακρομώλιο του έργου έχει εγκατασταθεί σιδηρόπλεκτος οβελός μετά του φανού
ναυσιπλοΐας, ενώ στις ανωδομές των κρηπιδοτοίχων έχουν τοποθετηθεί δέστρες και κρίκοι
πρόσδεσης για την πρόσδεση των σκαφών των αλιέων.
Σε όλο το μήκος του προσήνεμου μώλου δεν έχει κατασκευασθεί προφυλακτήριος τοίχος κάτι
το οποίο δημιουργεί σοβαρά προβλήματα με την υπερπήδηση των κυμάτων, που είναι από τα πιο
σημαντικά προβλήματα για το υπό εξέταση καταφύγιο.
Ο υπήνεμος μώλος έχει συνολικό μήκος 90,00 μ., εκ των οποίων τα τελευταία 15,00 μ. ήταν
κατά την κατασκευή του κεκαμένα. Η διατομή του μώλου αυτού αποτελείται αμιγώς από
λιθορριπές και φυσικούς ογκόλιθους, ενώ εμφανίζει έντονα σημάδια αποδόμησης.
Τα προβλήματα ασφάλειας και λειτουργικότητας που παρουσιάζει το καταφύγιο είναι τα
ακόλουθα:
• Διευρυμένο πλάτος εισόδου.
• Χαμηλή στέψη υφιστάμενων κατασκευών – Υπερπήδηση.
• Υποσκαφές και ζημιές στο προς την κεφαλή τμήμα του προσήνεμου μώλου.
• Αποδόμηση υπήνεμου μώλου.
• Προσαμμώσεις στο εσωτερικό της λιμενολεκάνης.
• Ελλείψεις υποδομών εξυπηρέτησης των χρηστών.
• Χαμηλό βάθος κρηπιδωμάτων.
Οι έξη προτάσεις για αναβάθμιση του Λιμενικού Καταφυγίου του Μύτικα Πρέβεζας
Κύρια κατεύθυνση των προτεινόμενων έργων αποτελεί η βελτίωση των συνθηκών ασφαλείας
στους χρήστες του καταφυγίου. Προς την ανωτέρω κατεύθυνση, αλλά και τεχνοοικονομικά,
λειτουργικά, κατασκευαστικά και ακτομηχανικά, εξετάστηκαν και συγκριτικά αξιολογήθηκαν έξι
(06) εναλλακτικές λύσεις. Αναλυτικότερα:
5.1. Μηδενική Λύση (Πρόταση χωρίς νέα έργα)
Στη λύση αυτή δεν εκτελείται κανένα έργο και το καταφύγιο παραμένει στη σημερινή του
κατάσταση, η οποία εκτιμάται ότι θα οδηγήσει σταδιακά σε περαιτέρω αποδόμηση και καταστροφή
του.
5.2. Εναλλακτική Πρόταση 1 (Προτεινόμενη Λύση)
Σχεδιάστηκε με βάση τις λιγότερες δυνατές επεμβάσεις στο υφιστάμενο έργο, έτσι ώστε να
διατηρηθούν αντίστοιχα και οι επιπτώσεις στο θαλάσσιο περιβάλλον στο ελάχιστο δυνατό. Κύρια
επιλογή αποτελεί η βελτίωση των συνθηκών ασφαλείας για τους χρήστες του καταφυγίου, ενώ η
πρόταση αυτή περιλαμβάνει τις κάτωθι παρεμβάσεις:
i. Ανακατασκευή της εξωτερικής θωράκισης του προσήνεμου μώλου
Η ανακατασκευή αφορά στην αποκατάσταση του υφιστάμενου τμήματος του προσήνεμου μώλου.
ii. Επέκταση προσήνεμου μώλου
Η επέκταση του προσήνεμου μώλου έχει μήκος της τάξης των 80,00 μ. περίπου. Η επέκταση αυτή
προβλέπεται στη διεύθυνση του υφιστάμενου κρηπιδώματος, με μήκος 55,00 μ. περίπου. Στη
συνέχεια το νέο τμήμα του μώλου στρέφει το ακρομώλιο του προς τα Α – ΝΑ κατά 25,00 μ. Η
διατομή κατασκευάζεται με τα ίδια υπολογιστικά κριτήρια των αμέσως προηγούμενων διατομών.
iii. Επέκταση και ανακατασκευή υπήνεμου μώλου
Στον υπήνεμο μώλο προβλέπεται καταρχάς η αποκατάσταση της θωράκισης του έργου, η οποία
έχει υποστεί σημαντικές καταστροφές από την κυματική δράση, και η κατασκευή στην εσωτερική
του πλευρά κρηπιδώματος βαρύτητας που θα παρέχει νέες θέσεις εξυπηρέτησης για τα
προσεγγίζοντα στο καταφύγιο σκάφη. Παράλληλα, προβλέπεται και η επέκταση του μώλου κατά
20,00 μ.
iv. Κατασκευή ξύλινης «πασαρέλας» στην αμμώδη παραλία για την εξασφάλιση νέων θέσεων
προσωρινής αγκυροβολίας σκαφών
Η κατασκευή αυτή αποτελεί βοηθητικό έργο, με σκοπό την παροχή μερικών πρόσθετων θέσεων
εξυπηρέτησης για την περίοδο τουριστικής αιχμής, καθώς επί της «πασαρέλας» προβλέπονται
σημεία πρόσδεσης.
v. Κατασκευή κλίνης ανέλκυσης / καθέλκυσης μικρών σκαφών κοντά στη ρίζα του υπήνεμου
μώλου
Η κλίνη προβλέπεται στη ρίζα του υπήνεμου μώλου, το μήκος της προκύπτει στα 20,00 μ. και
καλύπτει υψομετρική διαφορά από την στάθμη των χερσαίων χώρων στα +0,90 μ. έως και την
περιοχή του ποδός της στα -1,50 μ. Η κλίνη κατασκευάζεται με προκατασκευασμένες πλάκες
κατάλληλα οπλισμένες, από σκυρόδεμα C20/25. Οι πλάκες τοποθετούνται επί κατάλληλης
στρώσης θραυστών υλικών. Το πλάτος της κλίνης προβλέπεται ίσο με 6,00 μ.
vi. Υποδομή δικτύων παροχών και εξοπλισμός
Προβλέπεται η κατασκευή της υποδομής, δηλαδή του υπόγειου δικτύου και των φρεατίων, των
Η/Μ παροχών, έτσι ώστε μελλοντικά να μπορεί να γίνει εγκατάσταση των καλωδίων και των
σωληνώσεων που θα εξασφαλίζουν κατ’ ελάχιστον παροχή ρεύματος και ύδατος στους χρήστες του
καταφυγίου, και φωτισμό για τη χερσαία ζώνη. Στο πλαίσιο της αισθητικής αναβάθμισης του
καταφυγίου προτείνεται η αντικατάσταση των ιστών, με νέους μεταλλικούς ιστούς με φανάρι
παραδοσιακού τύπου.
Θα τοποθετηθούν, επίσης, πυροσβεστικοί κρουνοί.
Στην παρούσα φάση εκτιμάται ότι η εξασφάλιση των παροχών στους χρήστες μπορεί να γίνει
απευθείας από τα φρεάτια, χωρίς εγκατάσταση pillars. Οι χρήστες μπορούν να συνδέονται με
εύκαμπτους σωλήνες με τους αντίστοιχους ακροδέκτες για την παροχέτευση τους σε νερό και
αντίστοιχα με μπαλαντέζες για τη λήψη παροχής ηλεκτρικού ρεύματος.
Ο φανός, που υπάρχει σήμερα στο ακρομώλιο του προσήνεμου μώλου, θα αρθεί και θα
απομακρυνθεί πλήρως από τη θέση του έργου. Στη θέση του νέου ακρομωλίου θα τοποθετηθεί νέος
φανός, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Υπηρεσίας Φάρων. Για τη διαμόρφωση της εγκατάστασης
του φανού, θα απαιτηθεί ειδική κατασκευή που να μπορεί να ανταπεξέλθει στα σημαντικά
κυματικά φορτία που προωθούνται προς το ακρομώλιο του έργου. Ο φανός δεν θα απαιτεί
ηλεκτρική παροχή για την φωτοβολία του, καθώς θα λειτουργεί με συσσωρευτή ενέργειας, ο οποίος
θα αντικαθίσταται ανά τακτά χρονικά διαστήματα.
Τέλος, στην ανωδομή του υπήνεμου μώλου θα εγκατασταθούν δέστρες χυτοσιδηρές, ενώ
στον προσήνεμο μώλο υπάρχουν δέστρες και κρίκοι πρόσδεσης και δεν απαιτείται συμπλήρωσή
τους.
Η προεκτιμώμενη δαπάνη για το σύνολο των εργασιών για τη βελτίωση και τον
εκσυγχρονισμό του καταφυγίου του Μύτικα ανέρχεται σε 1.950.000 €.
5.3. Εναλλακτική Πρόταση 2
Σχεδιάστηκε όπως και η προηγούμενη εναλλακτική πρόταση, με κύριο στόχο την ικανοποίηση των
συνθηκών ασφαλείας στο καταφύγιο, όχι όμως με επέκταση του υφιστάμενου προσήνεμου μώλου,
αλλά με κατασκευή αποσπασμένου κυματοθραύστη σε απόσταση από τη σημερινή είσοδο του.
Πλεονέκτημα της εν λόγω πρότασης αποτελεί η κατασκευή του έργου σε απόσταση από το
επισκευασμένο ακρομώλιο του προσήνεμου μώλου, που επιτρέπει τη δημιουργία κυματικού
ρεύματος διαμέσου των δύο έργων, με αποτέλεσμα να θεωρείται πιο ήπια από ακτομηχανικής
απόψεως, σε σχέση με τις εναλλακτικές που προβλέπουν επέκταση του προσήνεμου μώλου,
διαμορφώνοντας συνεχόμενη κατασκευή που «σκιάζει» την ευρύτερη παραλιακή περιοχή εγγύς του
υφιστάμενου έργου.
Η προεκτιμώμενη δαπάνη για το σύνολο των εργασιών για τη βελτίωση και τον
εκσυγχρονισμό του καταφυγίου του Μύτικα ανέρχεται σε 2.255.000 €.
5.4. Εναλλακτική Πρόταση 3
Αποτελεί παραλλαγή της εναλλακτικής πρότασης 2, καθώς αντίστοιχα προβλέπει της κατασκευή
αποσπασμένου έργου για την προστασία της εισόδου του αλιευτικού καταφυγίου. Η διαφορά της
ως προς την προηγούμενη λύση έγκειται στο ότι η διεύθυνση του αποσπασμένου κυματοθραύστη
στρέφεται προς τα νότια, με αζιμούθιο 113°.
Η εναλλακτική αυτή, όπως και η προηγούμενη, επιτρέπει τη δημιουργία ρεύματος διαμέσου
του υφιστάμενου ανοίγματος, μεταξύ του προσήνεμου και του υπήνεμου μώλου. Όπως και στην
εναλλακτική πρόταση 2 το βασικό της πλεονέκτημα είναι ότι θεωρείται ακτομηχανικά καλύτερη
από την εναλλακτική πρόταση 1, καθώς επιτρέπει τη δημιουργία ρεύματος προς τα ανατολικά του
έργου, με συνέπεια την εκτροπή των ιζημάτων προς την αντίθετη κατεύθυνση, δηλαδή από τα νότια
προς τα βόρεια. Με αυτόν τον τρόπο περιορίζεται η γενική τάση μεταφοράς που αναμένεται από τα
βόρεια προς τα νότια και μπορεί να δώσει συγκεντρώσεις ιζημάτων στην εγγύς του υπήνεμου
μώλου παραλιακή ζώνη.
Σε σχέση με την εναλλακτική πρόταση 2 προβλέπεται στροφή του άξονα του αποσπασμένου
κυματοθραύστη προς τα νότια, με αποτέλεσμα τη διαμόρφωση μεγαλύτερης κάλυψης για την
είσοδο του καταφυγίου. Για αυτό το λόγο το μήκος του κυματοθραύστη προβλέπεται μειωμένο σε
σχέση με την εναλλακτική πρόταση 2. Τα ανωτέρω επιτρέπουν την δυνατότητα μικρής
μετατόπισης του δυτικού της ακρομωλίου, με αποτέλεσμα να αυξάνεται η απόσταση της από τον
προσήνεμο μώλο κατά 5,00 μ. περίπου. Το γεγονός αυτό επιτρέπει υπό προϋποθέσεις τη
δυνατότητα εισόδου σκαφών από τη δυτική πλευρά του ανοίγματος.
Διαφοροποιείται, επίσης, σε σχέση με την εναλλακτική πρόταση 2 ως προς την κατεύθυνση
του δημιουργούμενου ρεύματος, που πλέον οδηγείται στην περιοχή εγγύς της ρίζας του υπήνεμου
μώλου, με αποτέλεσμα να θεωρείται πιο δύσκολη η αντιστροφή της τάσης μετακίνησης των
ιζημάτων προς τα βόρεια. Μειώνεται, δηλαδή, το ακτομηχανικό «πλεονέκτημα» της, σε σχέση με
την εναλλακτική πρόταση 2.
Η προεκτιμώμενη δαπάνη για το σύνολο των εργασιών για τη βελτίωση και τον
εκσυγχρονισμό του καταφυγίου του Μύτικα ανέρχεται σε 2.135.000 €.
5.5. Εναλλακτική Πρόταση 4
Αποτελεί στην ουσία επέκταση της εναλλακτικής πρότασης 1, εξασφαλίζοντας πλήρως το
καταφύγιο. Αντίθετα με την πρόταση 1, έχει μεγαλύτερη επιρροή στο παράκτιο περιβάλλον, υπό
την έννοια ότι το συνολικό μήκος επέκτασης του προσήνεμου μώλου ανέρχεται σε 105,00 μ.
περίπου έναντι 75,00 μ. αντίστοιχα αυτής της εναλλακτικής πρότασης 1. Πέραν του μεγαλύτερου
μήκους της επέκτασης, η διάταξη του προσήνεμου μώλου διαφοροποιείται κατάλληλα, ώστε να
υπερκαλύπτεται πλήρως η είσοδος του καταφυγίου και ο υπήνεμος μώλος. Συγκεκριμένα αρχικά ο
προσήνεμος μώλος επεκτείνεται στην ίδια διεύθυνση με αυτή του υφισταμένου τμήματος πέρατος,
κατά 25,00 μ. περίπου, ενώ στη συνέχεια στρέφεται προς τα Α – ΝΑ, με μήκος της τάξης των 75,00
μ. Το πέρας του ακρομωλίου του επεκτείνεται ανατολικά της κεφαλής του υπήνεμου μώλου κατά
60,00 μ. (από την θεωρητική προβολή του Βορρά), προσφέροντας απόλυτα ήπιες συνθήκες για τον
ασφαλή ελλιμενισμό των σκαφών του καταφυγίου. Το εύρος της εισόδου διατηρείται στα 78,00 μ.,
ενώ το μήκος του υπήνεμου μώλου δεν αυξάνεται, ώστε αφενός να αποφεύγεται δεύτερος ελιγμός
του εισερχόμενου σκάφους και αφετέρου να μπορεί να κατασκευαστεί κρηπίδωμα στην απέναντι
πλευρά του προσήνεμου μώλου.
Το ακρομώλιο του νέου έργου οδηγείται ανατολικά προς την υφιστάμενη παραλία. Η
απόσταση του από το όριο ασφάλειας της ισοβαθούς των -2,50 μ. είναι περίπου 95,00 μ.
Στο πλαίσιο των εργασιών αποκατάστασης προβλέπονται και εργασίες νέας κρηπίδωσης στην
εσωτερική πλευρά του προσήνεμου μώλου, για αύξηση των θέσεων εξυπηρέτησης του καταφυγίου.
Το κρηπίδωμα θα διαθέτει ωφέλιμο βάθος -2,60 μ., έτσι ώστε να μπορεί να εξυπηρετήσει
μεγαλύτερα σκάφη από αυτά που ήδη ελλιμενίζονται.
Η προεκτιμώμενη δαπάνη για το σύνολο των εργασιών για τη βελτίωση και τον
εκσυγχρονισμό του καταφυγίου του Μύτικα ανέρχεται σε 2.535.000 €.
5.6. Εναλλακτική Πρόταση 5
Αποτελεί παραλλαγή της εναλλακτικής πρότασης 1, δηλαδή σχεδιάστηκε με βάση τη μικρότερη
δυνατή επέμβαση στο παράκτιο περιβάλλον, αλλά και την προστασία της είσοδο του καταφυγίου
και κατ’ επέκταση των εξυπηρετούμενων σκαφών του.
Οι διαστάσεις της συνολικής επέκτασης του προσήνεμου μώλου είναι πρακτικά ίδιες με αυτής
της εναλλακτικής πρότασης 1. Η διαφοροποίηση της έγκειται στην ελάχιστη στροφή κατά 3° προς
τα ΒΑ, αλλά και στο ότι η επέκταση του υπήνεμου μώλου στρέφεται προς το εσωτερικό του
καταφυγίου (30° ως προς την σημερινή διεύθυνση του έργου). Στο τμήμα αυτό του υπήνεμου
μώλου, εν αντιθέσει με την εναλλακτική πρόταση 1, δεν προβλέπεται κατασκευή κρηπιδότοιχου.
Με τη λύση αυτή βελτιστοποιείται η είσοδος στο καταφύγιο, χωρίς να μειώνεται η προστασία
του έναντι της κυματικής δράσης, μειώνονται όμως αντίθετα οι παρεχόμενες θέσεις εξυπηρέτησης
προς τα διερχόμενα ή / και αλιευτικά σκάφη.
Στην παρούσα εναλλακτική ο προσήνεμος μώλος επεκτείνεται κατά 27,00 μ. στην ίδια
ακριβώς διεύθυνση με αυτήν του υφιστάμενου, δηλαδή κατά 15,00 μ. λιγότερο από ό,τι στην
εναλλακτική πρόταση 1. Στη συνέχεια κάμπτεται προς τα ΒΑ, με μήκος 33,00 μ. περίπου,
διαμορφώνοντας ένα συνολικό μήκος επέκτασης της τάξης των 60,00 μ. Η εν λόγω μείωση δεν
επιφέρει μειωμένη προστασία, καθώς η στροφή του υπήνεμου μώλου έχει ως αποτέλεσμα η κεφαλή του να μετακινηθεί προς τα ανατολικά. Τα χαρακτηριστικά των διατομών του παραμένουν ίδια με
αυτά της εναλλακτικής πρότασης 1.
Όσον αφορά στις διατομές αποκατάστασής του ισχύουν τα ίδια με τις προηγούμενες
εναλλακτικές προτάσεις. Διαφοροποίηση με την εναλλακτική πρόταση 1 προβλέπεται στη
διεύθυνση επέκτασης του προσήνεμου μώλου, η οποία στρέφεται προς το εσωτερικό της
λιμενολεκάνης, με μήκος 25,0 μ. περίπου.
Στο τμήμα της επέκτασης δεν προβλέπεται κατασκευή κρηπιδώματος. Στο υπάρχον
ανακατασκευαζόμενο τμήμα του μώλου κατασκευάζεται κρηπίδωμα, όπως και σε όλες τις
προηγούμενες λύσεις, μήκους 80,00 μ. Λόγω της κάμψης του τελευταίου τμήματος του μώλου
προβλέπεται η εξυπηρέτηση σκαφών έως 15,00 μ., δηλαδή καταργείται η κατηγορία των 15,00 –
18,00 μ. Τα πρώτα 51,00 μ. περίπου του κρηπιδώματος προβλέπονται με ωφέλιμο βάθος 1,90 μ. και
τα υπόλοιπα 24,00 μ. περίπου με 1,00 μ.
Η προεκτιμώμενη δαπάνη για το σύνολο των εργασιών για τη βελτίωση και τον
εκσυγχρονισμό του καταφυγίου του Μύτικα ανέρχεται σε 1.855.000 €.
Συνολική αξιολόγηση των εναλλακτικών λύσεων
Κατόπιν εξέτασης ποιοτικών και ποσοτικών κριτηρίων, που τέθηκαν στη μελέτη, προκειμένου να
γίνει η αξιολόγηση των πέντε εναλλακτικών προτάσεων, προκρίθηκε η εναλλακτική πρόταση 1 ως
προτεινόμενη, καθώς παρέχει ασφάλεια και λειτουργικότητα, επιτυγχάνει τη μέγιστη δυνατή
εκμετάλλευση των χώρων της λιμενολεκάνης, μικρή κάλυψη ποσειδωνίων λιβαδιών και συνολική
κάλυψη εδάφους, ικανοποιητικό αριθμό θέσεων πρόσδεσης και ταυτόχρονα βελτιώνει τους
οικονομικούς δείκτες της συνολικής πρότασης βελτίωσης – αποκατάστασης του έργου.
6. Προϋπολογισμός
Σύμφωνα με τη μελέτη, η προεκτιμώμενη δαπάνη της προτεινόμενης εναλλακτικής πρότασης για
το σύνολο των εργασιών για τη βελτίωση και τον εκσυγχρονισμό του καταφυγίου του Μύτικα
ανέρχεται σε 1.950.000 €.
7. Σκοπιμότητα
Σύμφωνα με τη μελέτη, σκοπός του προτεινόμενου έργου είναι η βελτίωση και ο εκσυγχρονισμός
του υφιστάμενου αλιευτικού καταφυγίου. Με τις προτεινόμενες παρεμβάσεις αναμένεται να
βελτιωθούν οι συνθήκες ασφάλειας για τα εξυπηρετούμενα σκάφη, να εξασφαλιστεί σε
ικανοποιητικό επίπεδο η λειτουργικότητα του καταφυγίου και τέλος να βελτιωθούν οι
περιβαλλοντικές συνθήκες, που αφορούν στην ανανέωση των υδάτων της λιμενολεκάνης.
Μετά τα παραπάνω, η Ε.Σ.Α.Λ. αποφασίζει ομόφωνα ότι:
Αναβάλλεται η λήψη σχετικής απόφασης, προκειμένου να διερευνηθεί από το μελετητή, σε
συνεννόηση με την επισπεύδουσα Υπηρεσία, η αναγκαιότητα κατασκευής / ενσωμάτωσης στη
μελέτη αποσπασμένου κυματοθραύστη για την προστασία από διάβρωση του άμεσα παρακείμενου
τμήματος της ακτής βόρεια του υπό εξέταση λιμενίσκου και συγκεκριμένα βόρεια του υπήνεμου
κυματοθραύστη του.


Σχολιάστε εδώ

Η διεύθυνση του email σας δεν θα δημοσιευθεί.


Διαβάστε επίσης

Uncategorized

Σάλος με την ψήφο του Στέλιου Κυμπουρόπουλου κατά των αμβλώσεων – Τον “άδειασε” η ΝΔ

16/03/2021, 5:58 μμ

Uncategorized

Νέο κεφάλαιο για τη ΔΕΔΑ – Νέα ενεργειακή εποχή για τη χώρα – Το φυσικό αέριο «πάει» σε 34 πόλεις

13/03/2021, 4:18 μμ

Uncategorized

Κλείνουν τα υποκαταστήματα των ΕΛΤΑ σε Πάργα, Λούρο και Θεσπρωτικό; Ερώτηση Κώστα Μπάρκα στη Βουλή

05/02/2021, 4:36 μμ

Uncategorized

“Παντελής έλλειψη στρατηγικής και σχεδίου για νέο Νοσοκομείο στην Πρέβεζα”

14/10/2020, 4:22 μμ

Uncategorized

Κώστας Μπάρκας: «Αδιαφορία της κυβέρνησης για το απλήρωτο επικουρικό προσωπικό στις Δομές Υγείας της Πρέβεζας»

12/10/2020, 11:15 πμ

Uncategorized

Δωρεάν αναλύσεις εδάφους για ελαιοπαραγωγούς του δήμου Ν. Σκουφά

05/09/2020, 10:12 πμ


To mypreveza.gr είναι το ενημερωτικό portal για το Νομό Πρέβεζας στο οποίο μπορείτε να δείτε όλες τις τοπικές ειδήσεις, αλλά και νέα από όλη την Ήπειρο, την Ελλάδα και τον κόσμο.

"Η δική σου Πρέβεζα με ένα μόνο κλικ."

Συνεργαζόμενα sites