ΠΑΡΓΑ : Αναβολή λήψης απόφασης από την Ε.Σ.Α.Λ για το Αλιευτικό Καταφύγιο της Παραλίας του Βάλτου

Την αναβολή της οριστικής απόφασης για για το έργο: “Αλιευτικό καταφύγιο Βάλτου, Δήμου Πάργας»  αποφάσισαν κατά την συνεδρίαση τους στον Πειραιά την 31η Μαΐου 2017 τα μέλη της Ε.Σ.Α.Λ.

Το υπό εξέταση αλιευτικό καταφύγιο βρίσκεται στις ακτές μεταξύ Ηγουμενίτσας και Πρέβεζας και
συγκεκριμένα δυτικά του οικισμού της Πάργας, στην ανατολική πλευρά της άκρας Κελάδιο, στον
όρμο Βάλτου.
Φορέας του έργου είναι ο Δήμος Πρέβεζας.
Η παρούσα μελέτη Προκαταρκτικού Προσδιορισμού Περιβαλλοντικών Απαιτήσεων
(Π.Π.Π.Α.) του έργου: «Αλιευτικό καταφύγιο Βάλτου, Δήμου Πάργας» συνοδεύει το φάκελο
νομιμοποίησης του έργου, που αφορά στη νομιμοποίηση των υφιστάμενων έργων (προσήνεμου
μώλου, υπήνεμου μώλου – αντιπροσαμμωτικού προβόλου, κρηπίδωματος – τοιχείου εγκιβωτισμού,
νεότερου προσήνεμου κυματοθραύστη, λιμενολεκάνης) και στην προέγκριση χωροθέτησης των
απαιτούμενων νέων έργων βελτίωσης του καταφυγίου, που είναι:
• Ανακατασκευή της εξωτερικής θωράκισης του προσήνεμου μώλου μετά από την κατασκευή
προφυλακτήριου τοίχου.
• Κατασκευή εσωτερικής αποβάθρας επί πασσάλων στον προσήνεμο μώλο για τη λειτουργική
αποκατάσταση της πολύ υψηλής στάθμης στέψης της υφιστάμενης κρηπίδωσης.
• Επέκταση υπήνεμου μώλου και κρηπίδωση της εσωτερικής του πλευράς.
• Κατασκευή μικρού εγκάρσιου αντιπροσαμμωτικού προβόλου, εξωτερικά του υφιστάμενου
υπήνεμου μώλου.
• Κατασκευή ξύλινης «πασαρέλας» στην αμμώδη παραλία για την εξασφάλιση νέων θέσεων
προσωρινής αγκυροβολίας σκαφών.
• Ανακατασκευή του μικρού νότιου παραλιακού κρηπιδώματος.
• Επέκταση ακρομωλίου προσήνεμου μώλου με καμπύλη διεύθυνση.
Τα προτεινόμενα έργα κατατάσσονται στην τρίτη ομάδα έργων (λιμενικά έργα),
Υποκατηγορία Α2, καθόσον πρόκειται για λιμένα μεικτής χρήσης, με συνολική έκταση
λιμενολεκάνης περί τα 13.000 τ.μ. και συνολικό μήκος μώλων κρηπιδωμάτων που δεν υπερβαίνει
τα 1.000 μ.
Υφιστάμενη κατάσταση
Το καταφύγιο στη σημερινή του μορφή αποτελείται από:
α. Προσήνεμο μώλο, μήκους 120,00 μ. και πλάτους 12,00 μ., που διαθέτει προσήνεμη θωράκιση
από φυσικούς ογκολίθους με μέση στάθμη στα +3,00 μ. από τη Μέση Στάθμη Θάλασσας
(Μ.Σ.Θ.) και εσωτερική κρηπίδωση από σκυρόδεμα, η οποία θεμελιώθηκε επί των λιθορριπών
της εξωτερικής θωράκισης, με μέση στάθμη κρηπίδωσης στα +2,00 μ. από τη Μ.Σ.Θ. Από
άποψη λειτουργίας στο εσωτερικό κρηπίδωμα του προσήνεμου μώλου, προσδένουν τα
μεγαλύτερα σε μήκος σκάφη (αλιευτικά και αναψυχής).
β. Προσήνεμο κυματοθραύστη, μήκους 60,00 μ., που κατασκευάστηκε μεταγενέστερα του
προσήνεμου μώλου, από λιθορριπές και φυσικούς ογκόλιθους, νοτιοδυτικά του προσήνεμου
μώλου του καταφυγίου και κάθετα στην ακτή, προκειμένου να ενισχυθεί η υπήνεμη προστασία
και η ασφάλεια ελλιμενισμού εντός του καταφυγίου σε περιόδους πνοής ισχυρών νοτιάδων.
Παρά ταύτα η κατασκευή του συγκεκριμένου έργου, λόγω του ανεπαρκούς μήκους του και
απόστασής του από το κυρίως έργο προστασίας, δεν έφερε ουσιαστική λύση στα προβλήματα
του καταφυγίου.
γ. Παραλιακό κρηπίδωμα, μήκους 100,00 μ. και πλάτους 1,00 μ. περίπου, με στάθμη στέψης στο
+1,00 μ. από τη Μ.Σ.Θ. Η άνω επιφάνεια του παραλιακού κρηπιδώματος – τοιχείου
εγκιβωτισμού επιχώσεων είναι αδιαμόρφωτη. Εξαιτίας του μικρού ωφέλιμου βάθους, περί του
0,50 μ., στο κρηπίδωμα εξυπηρετούνται μικρά αλιευτικά σκάφη και λέμβοι, ενώ και τα λίγο
μεγαλύτερα σκάφη μπορούν επίσης να εξυπηρετηθούν, εφόσον πρυμνοδετούν ή πλωροδετούν
σε απόσταση από αυτό. Πέραν του μικρού βάθους του, το κρηπίδωμα διαθέτει περιορισμένη
χερσαία ζώνη, πλάτους 2,00 μ. – 2,50 μ., λόγω κατασκευής μάντρας διπλανής ιδιοκτησίας. Το
πλάτος αυτό είναι γενικά ανεπαρκές για την εξυπηρέτηση αλιευτικών σκαφών, που απαιτούν
πολύ μεγαλύτερο πλάτος, λόγω του εξοπλισμού τους, αλλά και των εργασιών των αλιέων
δ. Υπήνεμο αντιπροσαμμωτικό μώλο, μήκους 36,00 μ. και πλάτους όχι μεγαλύτερου από 4,00 μ.,
κατασκευασμένο από λιθορριπές και φυσικούς ογκολίθους. Η στέψη του βρίσκεται στο +1,50 μ.,
σχετικά υπερβατή από τους καταλήγοντες στο έργο κυματισμούς. Το μικρό μήκος του μώλου
υποδηλώνει ότι το έργο κατασκευάστηκε κυρίως για την προστασία της λιμενολεκάνης του
καταφυγίου από τις στερεοπαροχές του ενεργού παρακείμενου ρέματος, που εκβάλει στον όρμο,
και δευτερευόντως για τον περιορισμό της εισερχόμενης από τα νότια κυματικής ενέργειας,
καθώς, σε συνδυασμό και με τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά του προσήνεμου μώλου, επιτρέπει
την είσοδο κυματικής ενέργειας στη λιμενολεκάνη του καταφυγίου.
ε. Αμμώδη παραλία ΒΔ του καταφυγίου, στην οποία δεν έχει κατασκευαστεί κάποιο έργο και
λειτουργεί ως μέσο απορρόφησης για τους εισερχόμενους στη λιμενολεκάνη κυματισμούς,
καθώς επιτρέπει την αναρρίχηση των κυμάτων σε αυτήν, δε δημιουργεί ανακλάσεις και οδηγεί
τελικά στη διάχυση της κυματικής ενέργειας.
Τα τεχνικά προβλήματα, που παρουσιάζει ο λιμενίσκος Βάλτου, είναι τα ακόλουθα:
• Έλλειψη επαρκούς ασφάλειας για τα εξυπηρετούμενα αλιευτικά σκάφη κατά τη χειμερινή
περίοδο, με αποτέλεσμα την απομάκρυνσή τους με την αναγγελία θυελλωδών ανέμων ή την
παραμονή τους εντός της λιμενολεκάνης αγκυροβολημένα «αρόδο».
• Περιορισμένη δυνατότητα ικανοποίησης των εξυπηρετούμενων αλιευτικών σκαφών και πολύ
περισσότερο των διερχομένων σκαφών.
• Απουσία Η/Μ παροχών για τα σκάφη και ιδιαίτερα για τα αλιευτικά, τα οποία χρειάζονται κατ’
ελάχιστον ύδρευση και ηλεκτροδότηση.
• Απουσία συστήματος πυροπροστασίας, γεγονός που καθιστά το καταφύγιο πλήρως ανεπαρκές
σε θέματα ασφαλείας.
Περιγραφή της πρότασης
Παράλληλα με τη νομιμοποίηση και την περιβαλλοντική αδειοδότηση των υφιστάμενων έργων του
καταφυγίου του Βάλτου, κρίθηκε σκόπιμο να εξεταστεί και η χωροθέτηση των κάτωθι έργων
βελτίωσης του λιμενίσκου:
α. Ανακατασκευή εξωτερικής θωράκισης προσήνεμου μώλου.
Η εργασία περιλαμβάνει τα εξής:
• Άρση των υφιστάμενων φυσικών ογκόλιθων της θωράκισης, αλλά και των υποκείμενών τους
στρώσεων φίλτρου ή και πυρήνα
• Διάστρωση δύο διαχωριστικών μέσων (γεωυφάσματος και γεωπλέγματος εκ πολυπροπυλενίου)
στη στάθμη σκάφης.
• Διάστρωση του ελάχιστου πάχους στρώσης φίλτρου από λίθους κατάλληλης διαβάθμισης.
• Κατασκευή εξωτερικής στρώσης θωράκισης από λίθους κατάλληλης διαβάθμισης, με κλίση
πρανούς προστασίας ίση με 2:1 (οριζόντια: κατακόρυφα).
• Κατασκευή μικρού προφυλακτήριου τοιχείου επί της υφιστάμενης ανωδομής, για τον
περιορισμό των παροχών υπερπήδησης στην προστατευόμενη πλευρά του μώλου.
β. Κατασκευή αποβάθρας επί πασσάλων στην εσωτερική πλευρά του προσήνεμου μώλου, για την
εξυπηρέτηση των σκαφών.
Η κατασκευή προβλέπεται επί πασσάλων, έτσι ώστε να επιβαρυνθεί κατά το δυνατό λιγότερο
το θαλάσσιο περιβάλλον. Η υλοποίησή της θα γίνει με φρεατοπασσάλους διαμέτρου Φ500 mm, σε
αξονική απόσταση από το υφιστάμενο μέτωπο 2,08 mm. Οι φρεατοπάσσαλοι θα κατασκευαστούν
από σκυρόδεμα C30/37 και θα οπλιστούν κατάλληλα με διαμήκη και διατμητικό οπλισμό. Επί της
κεφαλής του πασσάλου θα «μονταρισθεί» κυκλικός μεταλλικός δακτύλιος, ο οποίος θα
χρησιμοποιηθεί για την έδραση προκατασκευασμένων στοιχείων, που θα αποτελούν τμήμα της
νέας ανωδομής, που θα σκυροδετηθεί στη συνέχεια. Οι πρόπλακες θα κατασκευασθούν με πάχος
15 εκ., και θα έχουν μήκος 5,00 μ., δηλαδή όσο και το άνοιγμα μεταξύ των φρεατοπασσάλων. Όλα
τα επιμέρους στοιχεία σκυροδέματος θα φέρουν κατάλληλες αναμονές, ώστε να «συνδεθούν»
μονολιθικά με την τελική σκυροδέτηση (πάσσαλοι, πρόπλακες, μετωπικές δοκοί). Το πλάτος της
νέας αποβάθρας θα είναι 2,50 μ., ικανό για την εξυπηρέτηση σκαφών.
γ. Επέκταση υπήνεμου μώλου και κρηπίδωση της εσωτερικής του πλευράς.
Το υφιστάμενο έργο επεκτείνεται κατά 38,00 μ. περίπου από το σημερινό σημείο πέρατός
του. Σκοπός του έργου είναι η μείωση της εισερχόμενης κυματικής ενέργειας στη λιμενολεκάνη
του καταφυγίου και παράλληλα η απομάκρυνση της εισόδου από το σημείο εκβολής του
παρακείμενου ρέματος. Η επέκταση του έργου περιλαμβάνει και εσωτερική κρηπίδωση, μήκους
62,00 μ., ώστε να δημιουργηθούν και νέες θέσεις εξυπηρέτησης σκαφών στο καταφύγιο. Η διατομή
στη θέση επέκτασης θα γίνει με αντίστοιχο τρόπο με αυτήν του υφιστάμενου έργου. Το κρηπίδωμα
που προβλέπεται στην εσωτερική πλευρά του μώλου διαμορφώνεται με ωφέλιμο βάθος τα -2,00 μ.
από τη Μ.Σ.Θ.
δ. Κατασκευή μικρού εγκάρσιου αντιπροσαμμωτικού προβόλου εξωτερικά του υπήνεμου μώλου.
O αντιπροσαμμωτικός πρόβολος κατασκευάζεται σε απόσταση 35,00 μ. περίπου από τη ρίζα
του υπήνεμου μώλου, αλλά και από την εκβολή του ρέματος, με σκοπό την παρεμπόδιση της
προώθησης των ιζημάτων του τελευταίου προς την είσοδο της λιμενολεκάνης. Το έργο
κατασκευάζεται ύφαλο, ώστε η επιρροή του να είναι η μικρότερη δυνατή στο θαλάσσιο χώρο. Η
διεύθυνσή του είναι καμπύλη και το μήκος του είναι περί τα 45,00 μ. με προσανατολισμό προς τα
Νοτιοανατολικά. Η στάθμη στέψης του προβλέπεται στα -0,20 μ. από τη Μ.Σ.Θ., κατασκευάζεται
μεταξύ των ισοβαθών -2,00 μ. και -3,00 μ. στο σύνολό του από λίθους και λιθορριπές κατάλληλων
διαβαθμίσεων και το πλάτος της στέψης του προβλέπεται ίσο με 3,00 μ.
ε. Κατασκευή ξύλινης «πασαρέλας» στην αμμώδη παραλία για την εξασφάλιση νέων θέσεων προσωρινής
αγκυροβολίας σκαφών.
Το έργο κατασκευάζεται επί της αμμώδους παραλίας, αποτελεί μία ελαφρού τύπου και γενικά
εύκαμπτη κατασκευή και έχει σκοπό την παροχή πρόσθετων θέσεων εξυπηρέτησης, εφόσον κατά
την περίοδο αιχμής δεν επαρκούν οι προβλεπόμενες θέσεις για την εξυπηρέτηση αποκλειστικά των
διερχομένων σκαφών. Πιο συγκεκριμένα, η ξύλινη «πασαρέλα» θα εδράζεται επί στοιχείων
αγκύρωσης από σκυρόδεμα, τα οποία, αφού γίνει η κατάλληλη εκσκαφή της παραλίας, θα
σκυροδετηθούν επί τόπου. Τα στοιχεία αυτά θα συνδέονται μέσω καφασωτής μεταλλικής
κατασκευής, εν είδοι κεφαλοδέσμου, και επί της μεταλλικής κατασκευής θα εδράζεται η ξύλινη
«πασαρέλα», πλάτους 2,20 μ. Στην εμπρόσθια πλευρά των στοιχείων αγκύρωσης θα εισαχθούν
ανοξείδωτοι μεταλλικοί βραχίονες, επί των οποίων θα εξασφαλίζεται η προσωρινή πρόσδεση των
εξυπηρετούμενων σκαφών.
στ. Ανακατασκευή μικρού νότιου παραλιακού κρηπιδώματος.
Το κρηπίδωμα αυτό κατασκευάζεται στη νότια πλευρά του καταφυγίου και σκοπό έχει να
δημιουργήσει θέσεις εξυπηρέτησης για τους αλιείς και μία αυξημένου πλάτους χερσαία ζώνη στη
συγκεκριμένη περιοχή του καταφυγίου. Ειδικότερα, προβλέπονται οι ακόλουθες εργασίες:
• Καθαίρεση του υφιστάμενου παραλιακού κρηπιδοτοίχου και εκσκαφή των όπισθεν αυτού
χερσαίων χώρων σε κατάλληλο βάθος.
• Διαμόρφωση του πρίσματος εδράσεως του νέου τοίχου.
• Κατασκευή του τοίχου από έναν τεχνητό ογκόλιθο.
• Σκυροδέτηση της χυτής επί τόπου ανωδομής του τοίχου.
• Διαμόρφωση ανακουφιστικού πρίσματος από λιθορριπές όπισθεν του τοίχου.
• Διαμόρφωση της χερσαίας ζώνης άνω της Μ.Σ.Θ.
• Διαμόρφωση τελικής επιφάνειας κυκλοφορίας.
ζ. Επέκταση ακρομωλίου προσήνεμου μώλου.
Η επέκταση του ακρομωλίου του προσήνεμου μώλου προβλέπεται με καμπύλη διεύθυνση και
συνολικό μήκος 60,00 μ. Η κατασκευή προβλέπεται στο σύνολο της από λιθορριπές και φυσικούς
ογκόλιθους κατάλληλης διαβάθμισης. Το πλάτος στέψης της κατασκευής διαμορφώνεται ίσο με
5,00 μ. και η στάθμη στέψης του έργου τοποθετείται στα +3,25 μ., ικανή σε κάθε περίπτωση για
την προστασία της λιμενολεκάνης του καταφυγίου από την προωθούμενη κυματική ενέργεια.
Κύρια κατεύθυνση των προτεινόμενων έργων αποτελεί η βελτίωση των συνθηκών ασφαλείας
και λειτουργικότητας για τους χρήστες του καταφυγίου και εν συνεχεία η αύξηση της
χωρητικότητας και η παροχή ελάχιστων εξυπηρετήσεων για τα αλιευτικά και τα προσεγγίζοντα
σκάφη. Προς την ανωτέρω κατεύθυνση εξετάστηκαν και συγκριτικά αξιολογήθηκαν έξι (06)
εναλλακτικές λύσεις. Αναλυτικότερα:
5.1. Μηδενική Λύση (Πρόταση χωρίς νέα έργα)
Στη λύση αυτή δεν εκτελείται κανένα έργο και το καταφύγιο παραμένει στη σημερινή του
κατάσταση, η οποία εκτιμάται ότι θα οδηγήσει σταδιακά στη σταδιακή εγκατάλειψη και
καταστροφή του.
5.2. Εναλλακτική Πρόταση 1 (Πρόταση βάσης)
Στην εναλλακτική αυτή επιδιώχθηκε η εξασφάλιση των ελάχιστων απαιτήσεων, έτσι ώστε το
καταφύγιο να γίνει λειτουργικό για τους χρήστες του και να αυξήσει τη χωρητικότητά του σε
ικανοποιητικό επίπεδο. Αποτελεί μέρος και των υπόλοιπων εναλλακτικών λύσεων, καθώς
περιλαμβάνει τις ελάχιστες παρεμβάσεις για τη βελτιστοποίηση των συνθηκών ασφάλειας και
λειτουργικότητας του καταφυγίου. Ειδικότερα, περιλαμβάνει τις παρεμβάσεις:
vii. Ανακατασκευή της εξωτερικής θωράκισης του προσήνεμου μώλου.
viii. Άρση υφιστάμενου ακρομωλίου και ανακατασκευή του εσωτερικού κρηπιδώματος και
εξωτερικά της στρώσης θωράκισης.
ix. Κατασκευή εσωτερικής «ξύλινης» αποβάθρας προσωρινής χρήσης (κατά την θερινή
περίοδο) για την εξυπηρέτηση των σκαφών.
x. Επέκταση υπήνεμου μώλου και κρηπίδωση της εσωτερικής του πλευράς.
xi. Κατασκευή μικρού εγκάρσιου αντιπροσαμμωτικού προβόλου εξωτερικά του υπήνεμου
μώλου.
xii. Κατασκευή ξύλινης «πασαρέλας» στην αμμώδη παραλία για την εξασφάλιση νέων θέσεων
προσωρινής αγκυροβολίας σκαφών.
xiii. Ανακατασκευή μικρού δυτικού παραλιακού κρηπιδώματος.
5.3. Εναλλακτική Πρόταση 2 (Προτεινόμενη Λύση)
Η συγκεκριμένη πρόταση αποτελεί επέκταση της προηγούμενης, καθώς σε αυτήν περιλαμβάνονται
όλα τα προτεινόμενα έργα της πρότασης βάσης, με τη συμπλήρωση της επέκτασης του προσήνεμου
μώλου, έτσι ώστε να εξασφαλιστούν συνθήκες πλήρους νηνεμίας στη λιμενολεκάνη του
καταφυγίου, καθιστώντας το πρακτικά λειτουργικό επί παντός καιρού. Πιο αναλυτικά, μετά την
ολοκλήρωση της επέκτασης του κρηπιδώματος στην εσωτερική πλευρά του προσήνεμου μώλου,
προβλέπεται επέκτασή του κατά 60,00 μ., συνιστώμενη αποκλειστικά από έργο λιθορριπών και
φυσικών ογκολίθων.
5.4. Εναλλακτική Πρόταση 3
Η εναλλακτική αυτή αποτελεί συμπληρωματική της πρότασης βάσης, καθώς προβλέπονται τα ίδια
ακριβώς έργα με τη διαφορά της κατασκευής ενός αποσπασμένου κυματοθραύστη στα ανατολικά
του προσήνεμου μώλου. Το έργο κατασκευάζεται σε απόσταση 60,00 μ. περίπου από το
υφιστάμενο ακρομώλιο, έτσι ώστε να εξασφαλίζει μία ικανοποιητική σκίαση στην είσοδο του
καταφυγίου και παράλληλα να μην καταλήγει σε πολύ μεγαλύτερα βάθη, καθώς κάτι τέτοιο θα
οδηγούσε σε σημαντική αύξηση των ποσοτήτων των υλικών κατασκευής του. Η διατομή του
προβλέπεται εξ ολοκλήρου από λιθορριπές και φυσικούς ογκόλιθους κατάλληλης διαβάθμισης. Το
έργο αυτό προβλέπεται για τον περιορισμό της κυματικής ενέργειας, που προωθείται από το νότιο
τομέα. Η σκίαση που εξασφαλίζει στο καταφύγιο είναι ικανοποιητική, αλλά μικρότερη από αυτήν
της εναλλακτικής πρότασης 2.
5.5. Εναλλακτική Πρόταση 4
Η εναλλακτική πρόταση 4 διαφοροποιείται σε σχέση με όλες τις υπόλοιπες εναλλακτικές στο ότι
προβλέπει τη δημιουργία μεγάλου προσήνεμου έργου προστασίας, σε σχετική απόσταση από το
υφιστάμενο καταφύγιο. Στο πλαίσιο εκμετάλλευσης του υφιστάμενου προσήνεμου κυματοθραύστη
προτείνεται η επέκταση του, ώστε να παρέχει συνθήκες σκίασης στο καταφύγιο και κυρίως στην
είσοδο του. Για την εξασφάλιση, όμως, αντίστοιχων υπήνεμων συνθηκών με αυτές των
προηγούμενων εναλλακτικών απαιτείται επέκταση κατά 200,00 μ. περίπου. Αυτό οφείλεται στη
θέση του υφιστάμενου και στην απόσταση που έχει από τον προσήνεμο μώλο. Παρά το γεγονός
αυτό η επιτυγχανόμενη σκίαση θεωρείται μικρότερη λόγω της απόστασης του έργου από το
καταφύγιο. Περαιτέρω, όμως, επέκτασή του κρίνεται πλήρως αντιοικονομική. Γενικά θεωρείται μία
ακριβή λύση, χωρίς παράλληλα να αυξάνει σημαντικά τουλάχιστον τις συνθήκες ασφάλειας του
υφιστάμενου καταφυγίου.
5.6. Εναλλακτική Πρόταση 5
Η εναλλακτική πρόταση 5 αποτελεί παραλλαγή της εναλλακτικής πρότασης 2. Πιο συγκεκριμένα,
αντί της ανακατασκευής του νότιου παραλιακού κρηπιδώματος προβλέπεται η εγκατάσταση ενός
πλωτού προβλήτα, εγκάρσια του υφιστάμενου παραλιακού μετώπου, συνολικού μήκους 40,00 μ. Η
εναλλακτική αυτή επιλέχθηκε κυρίως για τη μικρότερη κατασκευαστική εργασία που απαιτείται,
καθώς η πλωτή κατασκευή είναι ένα έργο που εγκαθίσταται γρήγορα και χωρίς ιδιαίτερα τεχνικά
προβλήματα, ενώ περιβαλλοντικά είναι η λιγότερη οχληρή κατασκευή. Κοστολογικά το έργο
θεωρείται λίγο πιο ακριβό από το σταθερό κρηπίδωμα, διότι για την εξυπηρέτηση της αλιευτικής
δραστηριότητας προβλέπεται σχετικά αυξημένο πλάτος πλωτού στοιχείου, ίσου με 4,00 μ.
Συνολική αξιολόγηση των εναλλακτικών λύσεων
Οι λύσεις που θεωρούνται βέλτιστες για τα δεδομένα του έργου και τα κριτήρια (ποιοτικά και
ποσοτικά) σχεδιασμού είναι οι εναλλακτικές λύσεις 2 και 5, που είναι ισοδύναμες μεταξύ τους,
καθώς και η διαφορά κόστους για την υλοποίησή τους είναι ελάχιστη. Η εναλλακτική πρόταση 2
υπερτερεί της 5 στο ότι προβλέπει διαπλάτυνση κατά 2,00 – 2,50 μ. της υφιστάμενης χερσαίας
ζώνης, διαμορφώνοντας ένα συνολικά διαθέσιμο πλάτος της τάξης των 5,00 μ., που θεωρείται
ικανοποιητικό για την αλιευτική δραστηριότητα του καταφυγίου. Αντίθετα, στην εναλλακτική
πρόταση 5 το πλάτος του νότιου παραλιακού κρηπιδώματος παραμένει στα 2,00 – 2,50 μ. περίπου.
Επιπρόσθετα, η εναλλακτική πρόταση 2 εξασφαλίζει μεγαλύτερη θαλάσσια επιφάνεια για την
εκτέλεση των ελιγμών των εξυπηρετούμενων σκαφών, έναντι της 5, στην οποία ο προβλήτας σε
κάθε περίπτωση δημιουργεί περιορισμό ελιγμών. Η εναλλακτική πρόταση 5 υπερτερεί αντίστοιχα
της 2 στο ότι προσφέρει μεγαλύτερο αριθμό θέσεων για τα εξυπηρετούμενα αλιευτικά σκάφη και
συγκεκριμένα 9 θέσεις, όλες στον πλωτό προβλήτα.
Τελικά, επιλέγεται εκ των δύο ως καταλληλότερη η εναλλακτική πρόταση 2, καθώς
θεωρείται ως η πλέον άρτια τεχνικά.
6. Προϋπολογισμός
Σύμφωνα με τη μελέτη, η προεκτιμώμενη δαπάνη της προτεινόμενης εναλλακτικής πρότασης για
το σύνολο των εργασιών στο αλιευτικό καταφύγιο του Μύτικα ανέρχεται σε 1.710.000,00 €.
7. Σκοπιμότητα
Σύμφωνα με τη μελέτη, σκοπός του προτεινόμενου έργου είναι η διατήρηση και βελτίωση του
λιμενίσκου του Βάλτου, δεδομένου ότι ο τουρισμός και η αλιεία αποτελούν δύο από τις
σημαντικότερες δραστηριότητες των κατοίκων της περιοχής και με τις προτεινόμενες παρεμβάσεις
αναμένεται να βελτιωθούν οι συνθήκες εξυπηρέτησης τόσο για τα μικρά αλιευτικά σκάφη της
περιοχής όσο και για τα διερχόμενα σκάφη αναψυχής κατά τους θερινούς μήνες.
Σημειώνεται ότι η εκπρόσωπος του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού σχολίασε στις
απόψεις της ότι η θέση του έργου, όπως αυτή σημειώνεται στη συνημμένη μελέτη, βρίσκεται σε
περιοχή αρχαιολογικού ενδιαφέροντος και υπάρχουν αναφορές για την ύπαρξη αρχαίου
λιμενοβραχίονα, επάνω στον οποίο πιθανώς εδράστηκε τμήμα του υφιστάμενου αλιευτικού
καταφυγίου.
Επίσης, κατά τη διαλογική συζήτηση, που πραγματοποιήθηκε στη διάρκεια παρουσίασης του
θέματος, η εκπρόσωπος του Υπουργείου Τουρισμού ζήτησε να ληφθεί υπόψη κατά τη λήψη
απόφασης το γεγονός ότι η πρόταση περιλαμβάνει τέσσερις πλωτούς προβλήτες, οπότε ο
λιμενίσκος φαίνεται να έχει τουριστικό προσανατολισμό.
Τέλος, οι εκπρόσωποι του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής επεσήμαναν την
αναγκαιότητα να ολοκληρωθεί η διαδικασία νομιμοποίησης των υφιστάμενων έργων, να
προωθηθούν οι διαδικασίες για τον επανακαθορισμό των οριογραμμών αιγιαλού και παραλίας,
καθώς και για τον καθορισμό χερσαίας και θαλάσσιας ζώνης λιμένα στο αλιευτικό καταφύγιο και
να οριστεί φορέας διαχείρισης του αλιευτικού καταφυγίου.
Μετά τα παραπάνω, η Ε.Σ.Α.Λ. αποφασίζει ομόφωνα ότι:
ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Σ.Α.Λ. 68/04/31-05-2017
Αναβάλλεται η λήψη σχετικής απόφασης προκειμένου:
α. Να καταστεί δυνατή περαιτέρω διερεύνηση του θέματος από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του
Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού (ΥΠ.ΠΟ.Α.), δηλαδή αυτοψία και υποβρύχιος
αρχαιολογικός έλεγχος από την αρμόδια Εφορεία Εναλίων Αρχαιοτήτων, σε συνεργασία με
την αρμόδια Εφορεία Αρχαιοτήτων Πρέβεζας, από τα αποτελέσματα των οποίων θα
εξαρτηθεί και η πορεία του έργου.
β. Να εξεταστεί η οδική σύνδεση του λιμενίσκου.
γ. Να ζητηθούν οι απόψεις της Διεύθυνσης Βιοποικιλότητας, Εδάφους και Διαχείρισης
Αποβλήτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, αναφορικά με το θέμα της
ύπαρξης Ποσειδωνίας στην ευρύτερη περιοχή του έργου.
δ. Να εκπονηθεί ακτομηχανική μελέτη, ώστε να προσδιοριστούν οι επιπτώσεις από τη
στερεοπαροχή του παρακείμενου χειμάρρου.


Σχολιάστε εδώ

Η διεύθυνση του email σας δεν θα δημοσιευθεί.


Διαβάστε επίσης

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ, ΠΡΕΒΕΖΑ

Σε Διαδικτυακό Project στην Κορέα συμμετείχε η Παιδική Χορωδίας Πρέβεζας “Αρμονία”

24/11/2020, 10:30 πμ

ΠΡΕΒΕΖΑ

Αντιδρά και η Ανάπτυξη Τώρα στη στάση της Δημοτικής Αρχής Πρέβεζας στο ΦΟΔΣΑ Ηπείρου

24/11/2020, 10:19 πμ

ΑΡΤΑ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΙΩΑΝΝΙΝΑ, ΠΡΕΒΕΖΑ

Σε Πρέβεζα, Άρτα και Γιάννενα τα νέα κρούσματα κορωνοϊού στην Ήπειρο

23/11/2020, 7:26 μμ

ΠΡΕΒΕΖΑ

Πρέβεζα: Η ανακοίνωση της ΔΕΗ για το θετικό κρούσμα κορωνοϊού σε εργαζόμενο

23/11/2020, 5:08 μμ

ΠΡΕΒΕΖΑ

Εθελοντική αιμοδοσία του Ομίλου Εταιρειών Τέφα

23/11/2020, 12:25 μμ

ΠΡΕΒΕΖΑ, ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑ

Κάθε 10 ημέρες, μία νέα «Πράσινη Αποστολή» στο Δήμο Ζηρού

23/11/2020, 11:55 πμ


To mypreveza.gr είναι το ενημερωτικό portal για το Νομό Πρέβεζας στο οποίο μπορείτε να δείτε όλες τις τοπικές ειδήσεις, αλλά και νέα από όλη την Ήπειρο, την Ελλάδα και τον κόσμο.

"Η δική σου Πρέβεζα με ένα μόνο κλικ."

Συνεργαζόμενα sites