ΠΡΕΒΕΖΑ : Σε αναζήτηση τεχνικού συμβούλου για την τροποποίηση του Master Plan βρίσκεται το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ
ΣΧΕΔΙΟΥ (MASTER PLAN) ΛΙΜΕΝΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
Εκτιμώμενης αξίας 58.104,90 € (πλέον Φ.Π.Α. 24 %)
1. Το ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ προκηρύσσει συνοπτικό
Διαγωνισμό, σύμφωνα με το Νόμο 4412/2016, με σκοπό την επιλογή Τεχνικού
Συμβούλου για την τροποποίηση του Προγραμματικού Σχεδίου (MASTER PLAN)
λιμένα Πρέβεζας.
2. Η προεκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται σε 58,104,90 € (χωρίς ΦΠΑ):
3. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν τα αναλυτικά τεύχη του
Διαγωνισμού (Προκήρυξη, Συγγραφή υποχρεώσεων, Φάκελο έργου, κλπ) από τα
γραφεία του Δ.Λ. Ταμείου Πρέβεζας, διεύθυνση: Ελ. Βενιζέλου 20, ΤΚ 48100, ΤΚ
48100, Πρέβεζα. Πληροφορίες στο τηλέφωνο: 2682022478.
4. Ως ημερομηνία και ώρα λήξης παραλαβής προσφορών έχει οριστεί η 18./08/2017,
ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.µ.
5. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που
δραστηριοποιούνται στην παροχή υπηρεσιών που αναφέρονται στην παρ. 2 και είναι
εγκατεστημένα σε:
α) σε κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής. Ένωσης,
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η
υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και
5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I
της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας
παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την
Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα πρέπει να διαθέτουν:
– ένα Μηχανικό, με μελετητικό πτυχίο στην Κατηγορία 11 (Μελέτες λιμενικών έργων),
Τάξης Γ’ και άνω, με αποδεδειγμένη εμπειρία σε μελέτες Προγραμματικών
Σχεδίων (MASTER PLAN) λιμένων,
— ένα Μηχανικό, με μελετητικό πτυχίο στην Κατηγορία 27 (Περιβαλλοντικές Μελέτες),
Τάξης Α’ και άνω, με εμπειρία σε ΜΠΕ έργων κατηγορίας Α’, και
— ένα Μηχανικό, με μελετητικό πτυχίο στην Κατηγορία 1 (Χωροταξικές και
Ρυθμιστικές Μελέτες), Τάξης Α’ και άνω.
Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε χώρες – µέλη της Ε.Ε., του Ε.Ο.Χ., ή
χώρες που έχουν υπογράψει την Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του Π.Ο.Ε. που
τηρούν αντίστοιχα μητρώα, σύμφωνα µε το Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α΄
του ν. 4412/2016, πρέπει να είναι εγγεγραμμένα σε τάξεις και κατηγορίες μελετών
αντίστοιχες µε εκείνες της ανωτέρω παραγράφου.
6. Κατά τη φάση ελέγχου της καταλληλότητας των υποψηφίων θα διενεργηθεί
έλεγχος της ειδικής τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας, σύμφωνα µε τα
αναφερόμενα στο άρθρο 19.3 της Προκήρυξης.
7. Ο καθαρός χρόνος για την παροχή των υπηρεσιών είναι πέντε (5) μήνες.
8. Σύμφωνα µε το άρθρο 72 του Ν. 4412/2016 δεν απαιτείται εγγύηση συμμετοχής σε
συνοπτικό Διαγωνισμό. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι δέκα (10) μήνες.
9. Η μελέτη θα χρηματοδοτηθεί από ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ του Δ.Λ.Τ. Πρέβεζας.
10. Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι εκείνο της «πλέον συμφέρουσας από
οικονομική άποψη προσφοράς», βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής. Για να
προσδιοριστεί η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει
βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, θα αξιολογηθούν οι Τεχνικές και Οικονομικές
προσφορές των προσφερόντων µε βάση τα κριτήρια και υποκριτήρια του άρθρου 21
της Προκήρυξης, καθώς και τη σχετική στάθμισή τους.
11.Το αποτέλεσμα του Διαγωνισμού θα εγκριθεί από το ΔΣ του Δημοτικού Λιμενικού
Ταμείου Πρέβεζας.
Πρέβεζα, 31.07 2017
Ο Πρόεδρος του ΔΣ του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πρέβεζας
Ευάγγελος Συγκούνας


Σχολιάστε εδώ

Η διεύθυνση του email σας δεν θα δημοσιευθεί.


Διαβάστε επίσης

ΠΡΕΒΕΖΑ

Συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό της 88χρονης ηλικιωμένης από την Λούτσα

11/07/2024, 8:32 μμ

ΠΡΕΒΕΖΑ

Έκτακτο Δελτίο Εκδήλωσης Υψηλού Κινδύνου Πυρκαγιάς στην Π.Ε. Πρέβεζας την Παρασκευή 12-07-2024

11/07/2024, 5:48 μμ

ΠΡΕΒΕΖΑ

Εξαφάνιση ηλικιωμένης στην Λούτσα

11/07/2024, 4:39 μμ

ΠΡΕΒΕΖΑ

Πρέβεζα : Θέση εργασίας σε κατάστημα εστίασης στην Λυγιά

14/06/2024, 5:02 μμ

ΠΡΕΒΕΖΑ

Πρέβεζα : Νέες θέσεις εργασίας στην επιχείρηση Konstas

14/06/2024, 4:57 μμ

ΠΡΕΒΕΖΑ

Πρέβεζα : Υπήρχε και συνεργός στην υπόθεση με τα “μάγια” – Ταυτοποιήθηκε από την της Ασφάλεια

24/04/2024, 11:21 πμ

ΠΡΕΒΕΖΑ

Αναδείχτηκε ο οριστικός ανάδοχος για το έργο ανακαίνισης- εκσυγχρονισμού Νοσοκομείου Πρέβεζας

23/04/2024, 11:21 μμ

ΠΡΕΒΕΖΑ

«Μια ιστορία για το ταξίδι της γραφής και του βιβλίου» ταξίδεψε στο 4ο Γυμνάσιο Πρέβεζας

23/04/2024, 11:13 μμ


To mypreveza.gr είναι το ενημερωτικό portal για το Νομό Πρέβεζας στο οποίο μπορείτε να δείτε όλες τις τοπικές ειδήσεις, αλλά και νέα από όλη την Ήπειρο, την Ελλάδα και τον κόσμο.

"Η δική σου Πρέβεζα με ένα μόνο κλικ."

Συνεργαζόμενα sites