Σάββατο, 15/12/2018

ΠΡΕΒΕΖΑ : Αυτή θα είναι η εκλογική επιτροπή για την διενέργεια εκλογών στο Επιμελητήριο

Συγκροτήθηκε από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου και Δυτικής Μακεδονίας η εκλογική επιτροπή, για την διενέργεια εκλογών ανάδειξης µελών ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Επιµελητηρίου Πρέβεζας, οι οποίες θα διεξαχθούν µεταξύ 1ης και 17ης ∆εκεµβρίου 2017 και ειναι αποτελούµενη από τους:
Α. 1. Κωνσταντίνο Οικονόµου, του Νικολάου, ∆ικηγόρο Πρέβεζας, ως πρόεδρο, µε
αναπληρώτριά του, την Ειρήνη Οικονόµου, του Παναγιώτη, επίσης ∆ικηγόρο Πρέβεζας.
2. Ηλία Χάιδα, του Γεωργίου, κλάδου ΠΕ ∆ιοικητικού – Οικονοµικού, µε βαθµό Α΄,
Προϊστάµενο του Τµήµατος ∆ιοικητικού –Οικονοµικού Ν. Πρέβεζας, της ∆ιεύθυνσης
∆ιοίκησης της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Ηπείρου – ∆υτικής Μακεδονίας, ως τακτικό µέλος,
µε αναπληρώτριά του, την Ανδριάνα Κορδάµπαλου, του Γεωργίου, κλάδου ΠΕ ∆ιοικητικού –
Οικονοµικού, µε βαθµό Β΄, υπάλληλο του ίδιου Τµήµατος.
3. Κωνσταντίνο Γείτονα, του Μιχαήλ, κλάδου ∆Ε ∆ιοικητικών Γραµµατέων, µε
βαθµό Α΄, Αν. Προϊστάµενο του Τµήµατος Γραµµατειακής Υποστήριξης και Παροχής
Πληροφοριών Ν. Πρέβεζας της ∆ιεύθυνσης ∆ιοίκησης της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης
Ηπείρου – ∆υτικής Μακεδονίας, ως τακτικό µέλος, µε αναπληρωτή του, τον Βασίλειο Σακκά,
του Παναγιώτη, κλάδου ∆Ε Τεχνικών, µε βαθµό Α΄, υπάλληλο του ίδιου Τµήµατος .
4. Χρήστο Στεφανή, του Παναγιώτη, κλάδου ∆Ε Τεχνικών, µε βαθµό Α΄, υπάλληλο
Τµήµατος ∆ιοικητικού –Οικονοµικού Ν. Πρέβεζας, της ∆ιεύθυνσης ∆ιοίκησης της
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Ηπείρου – ∆υτικής Μακεδονίας, ως τακτικό µέλος, µε
αναπληρωτή του, τον Ευάγγελο Γκορόγια, του Ζαχαρία, κλάδου ΤΕ ∆ιοικητικού –
Λογιστικού, µε βαθµό Β΄, υπάλληλο του Τµήµατος Γραµµατειακής Υποστήριξης και Παροχής
Πληροφοριών Ν. Πρέβεζας της ∆ιεύθυνσης ∆ιοίκησης της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης
Ηπείρου – ∆υτικής Μακεδονίας.
5. Ελπιδοφόρο Τζόκα, του Γεωργίου, µέλος του Επιµελητηρίου Πρέβεζας, ως
τακτικό µέλος, µε αναπληρωτή του, τον Μιχαήλ Γιολµά, του Σάββα, µέλος του ίδιου
Επιµελητηρίου.
Β. Χρέη Γραµµατέα της εν λόγω Επιτροπής θα εκτελεί Μαρία Τσίχλη, του Βασιλείου,
κλάδου ΠΕ ∆ιοικητικού – Οικονοµικού, µε βαθµό Α΄, υπάλληλο του Τµήµατος ∆ιοικητικού –
Οικονοµικού Ν. Πρέβεζας της ∆ιεύθυνσης ∆ιοίκησης της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Ηπείρου
– ∆υτικής Μακεδονίας, µε αναπληρωτή της, τον Ανδρέα Κωλέτση, του Αργυρίου
Ελευθερίου, κλάδου ΤΕ ∆ιοικητικού Λογιστικού, µε βαθµό Β΄, υπάλληλο του Τµήµατος
Αστικής Κατάστασης – Κοινωνικής Ένταξης Ν. Πρέβεζας, της ∆ιεύθυνσης Αστικής
Κατάστασης και Κοινωνικών Υποθέσεων, της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Ηπείρου – ∆υτ.
Μακεδονίας .
Γ. Χρέη Εισηγητή της εν λόγω Επιτροπής θα εκτελεί η Ανδριάνα Κορδάµπαλου, του
Γεωργίου, κλάδου ΠΕ ∆ιοικητικού Οικονοµικού, µε βαθµό Β΄, υπάλληλο του Τµήµατος
∆ιοικητικού –Οικονοµικού Ν. Πρέβεζας, της ∆ιεύθυνσης ∆ιοίκησης της Αποκεντρωµένης
∆ιοίκησης Ηπείρου – ∆υτικής Μακεδονίας.
Έργο της Εκλογικής Επιτροπής είναι η διενέργεια των εκλογών για την ανάδειξη
οργάνων διοίκησης του Επιµελητηρίου Πρέβεζας, που θα διεξαχθούν µεταξύ 1ης και 17ης
∆εκεµβρίου 2017.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Σχολιάστε εδώ

Η διεύθυνση του email σας δεν θα δημοσιευθεί.

Διαβάστε επίσης

ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ