Στον νέο αναπτυξιακό νόμο το νησάκι «Παναγία» στην Πάργα και οι Δημοτικές Ενότητες Ανωγείου και Κρανιάς

Κώστας Μπάρκας «Οι Δημοτικές Ενότητες Ανωγείου και Κρανιάς του Δήμου Ζηρού, καθώς και το νησάκι ¨Παναγία¨  του Δήμου Πάργας στις Ειδικές Περιοχές Ενίσχυσης του νέου Αναπτυξιακού Νόμου, με γεωμορφολογικά και δημογραφικά κριτήρια».
Ο νέος Αναπτυξιακός Νόμος 2016-2020, ο οποίος κατατέθηκε στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής για επεξεργασία,  δίνει ένα σαφές στίγμα  της κατεύθυνσης που θέλουμε να κινηθούμε και αποτελεί κρίσιμο εργαλείο επίτευξης ενός βιώσιμου ανταγωνιστικού και δίκαιου μοντέλου ανάπτυξης.
Ο νέος Αναπτυξιακός Νόμος επιδιώκει τη δημιουργία καινοτομικών, εξωστρεφών, δυναμικών-βιώσιμων επιχειρήσεων, την αύξηση της απασχόλησης, με έμφαση στο εκπαιδευμένο ανθρώπινο δυναμικό, στοχεύοντας στη συγκράτηση της φυγής των νέων επιστημόνων. Παράλληλα, επιδιώκει την αύξηση της εγχώριας προστιθέμενης αξίας, των συνεργασιών (Clusters / συνεταιρισμοί / κοινωνική οικονομία), του μέσου μεγέθους των επιχειρήσεων και τέλος  τη συνολική επανεκβιομηχάνιση της χώρας.
Ουσιαστικά, στοχεύει στην αναδιάρθρωση της ελληνικής οικονομίας, δίνοντας έμφαση σε τομείς που συμβάλλουν στην τεχνολογική αναβάθμιση της χώρας και στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητάς της, σε τομείς υψηλής προστιθέμενης αξίας και έντασης γνώσης, αξιοποιώντας την  αξιόλογη θέση της χώρας στην παραγωγή ερευνητικών αποτελεσμάτων.
Για να σηματοδοτήσει αυτή τη στροφή, το υπουργείο Ανάπτυξης ενισχύει ιδιαίτερα δύο κλάδους: της Τεχνολογίας Πληροφορικής και Επικοινωνιών και της Αγροδιατροφικής  αλυσίδας (από το χωράφι έως τον τουρισμό).  
Καθεστώτα ενίσχυσης
1. «Ενισχύσεις μηχανολογικού εξοπλισμού».
Στόχος: Ταχεία ένταξη επιχειρήσεων κάθε τύπου, χωρίς διαγωνιστική διαδικασία και καταβολή της ενίσχυσης άμεσα με τη διενέργεια διοικητικών ελέγχων για μηχανολογικό εξοπλισμό.
2. «Γενική Επιχειρηματικότητα».
Στόχος: η ενίσχυση επιχειρήσεων κάθε τύπου, για το πλήρες εύρος των επιλέξιμων δαπανών που προβλέπει ο Γενικός Απαλλακτικός Κανονισμός (ΓΑΚ).
3. «Νέες Ανεξάρτητες Μ.Μ.Ε.».
Στόχος: Η ιδιαίτερη ενίσχυση νέων ανεξάρτητων μικρομεσαίων επιχειρήσεων, μέσω αυξημένων παροχών.
4. «Επενδύσεις Καινοτομικού Χαρακτήρα για Μ.Μ.Ε.»
Στόχος: Καθιέρωση ή ενίσχυση του καινοτομικού χαρακτήρα προϊόντων ή διαδικασιών με τη συνεχή δέσμευση στην καινοτομία των ενισχυόμενων επιχειρήσεων.
5. «Επιχειρηματικές συστάδες (Clusters)».
Στόχος:  είναι η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων που συμμετέχουν στα σχήματα, μέσω καθορισμένων συνεργατικών έργων που αφορούν την παραγωγή, την παραγωγικότητα και το μάρκετινγκ.
6. «Ενδιάμεσοι Χρηματοπιστωτικοί Οργανισμοί – Ταμεία Συμμετοχών».
Στόχος: Το δημόσιο επενδύει σε Ταμείο συμμετοχών, στη συνέχεια ο διαχειριστής των ταμείων επιδιώκει τη μεγαλύτερη δυνατή μόχλευση των πόρων με πόρους του ιδιωτικού τομέα.  
7: «Ολοκληρωμένα Χωρικά και Κλαδικά Σχέδια».
Στόχος: H αύξηση – αλλά και η προστασία – της απασχόλησης, καθώς και η περιφερειακή σύγκλιση μέσω της αξιοποίησης των συγκριτικών πλεονεκτημάτων μιας περιοχής και της ενίσχυσης των τοπικών διασυνδέσεων.
8. «Επενδύσεις μείζονος σημασίας».
Στόχος: η δημιουργία ενός επενδυτικού περιβάλλοντος που θα διευκολύνει την υλοποίηση πολύ μεγάλων επενδυτικών σχεδίων.
Τα είδη ενισχύσεων του νέου Αναπτυξιακού Νόμου είναι τα εξής:
1) Φορολογική απαλλαγή που συνίσταται στην απαλλαγή από την καταβολή φόρου εισοδήματος επί των πραγματοποιούμενων προ φόρου κερδών, τα οποία προκύπτουν με βάση τη φορολογική νομοθεσία, από το σύνολο των δραστηριοτήτων της επιχείρησης, αφαιρουμένου του φόρου του νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας που αναλογεί στα κέρδη που διανέμονται ή αναλαμβάνονται από τους εταίρους.
2) Επιχορήγηση, η οποία συνίσταται στη δωρεάν παροχή από το Δημόσιο χρηματικού ποσού για την κάλυψη τμήματος των ενισχυόμενων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου και προσδιορίζεται ως ποσοστό αυτών.
3) Επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης, η οποία συνίσταται στην κάλυψη από το Δημόσιο τμήματος των καταβαλλόμενων δόσεων χρηματοδοτικής μίσθωσης που συνάπτεται για την απόκτηση καινούριου μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού και προσδιορίζεται ως ποσοστό επί της αξίας απόκτησης αυτών που εμπεριέχεται στις καταβαλλόμενες δόσεις. Η επιδότηση της χρηματοδοτικής μίσθωσης δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 7 έτη.
4) Επιδότηση του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης, η οποία συνίσταται στην κάλυψη από το Δημόσιο μέρους του μισθολογικού κόστους των νέων θέσεων εργασίας που δημιουργούνται και συνδέονται με το επενδυτικό σχέδιο και οι οποίες δεν λαμβάνουν καμία άλλη κρατική ενίσχυση.
5) Σταθεροποίηση συντελεστή φορολογίας εισοδήματος (φορολογικό σύστημα).
6) Χρηματοδότηση επιχειρηματικού κινδύνου μέσω ταμείου συμμετοχών με τα εξής είδη: ίδια κεφάλαια ή οιονεί ίδια κεφάλαια, ή επενδυτική χορηγία για την παροχή επενδύσεων χρηματοδότησης επιχειρηματικού κινδύνου  και δάνεια για την παροχή επενδύσεων χρηματοδότησης επιχειρηματικού κινδύνου άμεσα ή έμμεσα σε επιλέξιμες επιχειρήσεις.
Όλα τα είδη ενισχύσεων παρέχονται μεμονωμένα ή συνδυαστικά και συνυπολογίζονται για τον καθορισμό του συνολικού ποσού ενίσχυσης του κάθε επενδυτικού σχεδίου.
Ειδικές Περιοχές Ενίσχυσης
Ο νέος Αναπτυξιακός Νόμος για να αμβλύνει τις ενδοπεριφερειακές ανισότητες, καθώς και τις ανισότητες στο εσωτερικό των νομών, χρησιμοποιώντας δημογραφικά και γεωμορφολογικά κριτήρια, χαρακτήρισε  τις  Λιγότερο Ευνοημένες Περιοχές του νομού Πρέβεζας ως Ειδικές Περιοχές Ενίσχυσης, οι οποίες χρήζουν ευνοϊκότερης  ενίσχυσης.
Μια περιοχή χαρακτηρίζεται ως Ειδική στην περίπτωση, όπου εμπίπτει τουλάχιστον σε ένα από τα ακόλουθα κριτήρια:  α. ορεινή περιοχή, σύμφωνα με τη κατηγοριοποίηση της ΕΛ.ΣΤΑΤ. β) παραμεθόρια περιοχή, γ) νησιά με  μόνιμο πληθυσμό μικρότερο των 3.100κατοίκων, δ) περιοχή, που παρουσιάζει μεγάλη μείωση του πληθυσμού, άνω του 30%.

Σ’ αυτό το πλαίσιο, οι Δημοτικές Ενότητες Ανωγείου και Κρανιάς του Δήμου Ζηρού, καθώς και το νησάκι «Παναγία» του Δήμου Πάργας του νομού Πρέβεζας ορίστηκαν ως Ειδικές Περιοχές Ενίσχυσης.

Ετικέτες:


Σχολιάστε εδώ

Η διεύθυνση του email σας δεν θα δημοσιευθεί.


Διαβάστε επίσης

ΕΛΛΑΔΑ

Τι αλλάζει στις ηλεκτρονικές πληρωμές

09/12/2021, 11:59 πμ

ΕΛΛΑΔΑ

Στους τρεις μήνες η ισχύς του πιστοποιητικού νόσησης

09/12/2021, 11:56 πμ

ΕΛΛΑΔΑ

Κλήρωση πενήντα (50) αργυρών συλλεκτικών νομισμάτων για τους συμμετέχοντες στην ηλεκτρονική αυτοαπογραφή

09/12/2021, 11:51 πμ

ΠΡΕΒΕΖΑ

Δημοτική Κολυμβητήριο Πρέβεζας : Η κατάσταση παραμένει ίδια στα γήπεδα μπάσκετ 15 μέρες μετά την κακοκαιρία

09/12/2021, 11:43 πμ

ΠΡΕΒΕΖΑ

Χριστουγεννιάτικες “παραδόσεις”στους Παιδικούς Σταθμούς από τον Δήμο Πρέβεζας

09/12/2021, 11:29 πμ

ΠΡΕΒΕΖΑ

Συνέλευση συντονισμού εργαζομένων-ανέργων Πρέβεζας : Οι αυξήσεις δεν είναι ένα φυσικό φαινόμενο

09/12/2021, 11:25 πμ


To mypreveza.gr είναι το ενημερωτικό portal για το Νομό Πρέβεζας στο οποίο μπορείτε να δείτε όλες τις τοπικές ειδήσεις, αλλά και νέα από όλη την Ήπειρο, την Ελλάδα και τον κόσμο.

"Η δική σου Πρέβεζα με ένα μόνο κλικ."

Συνεργαζόμενα sites