Πέμπτη, 20/02/2020

ΠΡΕΒΕΖΑ: Ενημέρωση αγροτεμαχίου Μπόιδα – Μαυρής για μίσθωση

Για την παραχώρηση κατά χρήση ακινήτου του υπ΄αριθ 666 τεμαχίου, έκτασης
26.746,62 τ.μ., για καλλιέργεια αναδασμού αγροκτήματος ΜΠΟΪ Α – ΜΑΥΡΗ της
Π.Ε. Πρέβεζας σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 4061/2012
Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 3852//2010 (ΦΕΚ 87Α΄) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης
και Αποκεντρωμένης ιοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Τις διατάξεις του Π. . 140/2010 ( ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α) « Οργανισμός της
Περιφέρειας Ηπείρου ».
3. Τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 4061/2012 (παραχωρήσεις ακινήτων).
4. Τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν. 4061/2012 (διαδικασία δημοπρασίας).
5. Την υπ΄ αριθ. 7143/14-8-2012 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου, όπως
τροποποιήθηκε με την υπ΄αριθ. 2597/17-3-2014 απόφασή του περί συγκρότησης της
Επιτροπής Θεμάτων Γης και Επίλυσης ιαφορών Περιφερειακής Ενότητας
Πρέβεζας.
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ
Την διεξαγωγή δημοπρασίας για την παραχώρηση κατά χρήση έκτασης ύστερα από
αίτηση του Νταλαγιάννη Ηλία του Σπυρίδωνα για καλλιέργεια σύμφωνα με τις
διατάξεις των άρθρων 4 και 10 του Ν. 4061/2012 με τους ακόλουθους όρους και
δικαιολογητικά συμμετοχής:
1. Χρόνος και τόπος διεξαγωγής της δημοπρασίας.
Η διεξαγωγή της ημοπρασίας θα γίνει στα γραφεία της /νσης Αγροτικής
Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, θα είναι φανερή
και προφορική σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν.4061/2012 και
διενεργείται από την Επιτροπή Θεμάτων Γης και Επίλυσης ιαφορών Πρέβεζας στις
3-9-2014 ημέρα Τετάρτη και ώρα έναρξης στις 10 π.μ. και ώρα λήξης στις 10.15
π.μ. (λήξη αποδοχής προσφορών).
2. Στοιχεία του προς παραχώρηση κατά χρήση ακινήτου
Το υπ΄αριθ 666 τεμάχιο, έκταση 26.746,62τ.μ. αναδασμού αγροκτήματος
Μπόϊδας- Μαυρής έτους 1993, όπως αυτό απεικονίζεται στα στοιχεία εθνικού
κτηματολογίου με ΚΑΕΚ 400160401001 .
3. Τιμή εκκίνησης του καταβλητέου τιμήματος
Η τιμή εκκίνησης του καταβλητέου τιμήματος για την μίσθωση της παραπάνω
έκτασης, ορίζεται το ποσό των 26 ευρώ ανά στρέμμα ετησίως: ήτοι 26 ευρώ χ
26.746,62 τ.μ. = 695,41 ευρώ το έτος, όπως ορίσθηκε με την με αριθ. 1/2014
απόφαση της Επιτροπής Θεμάτων γης και επίλυσης ιαφορών Πρέβεζας.
4. Τόπος και χρόνος της καταβολής του τιμήματος-Σταδιακή αναπροσαρμογή
του τιμήματος άρθρο 9 και 10 του Ν. 4061/12 ΦΕΚ 66 Α΄/22-3-2012, όπως
τροποποιήθηκε με την παρ. 4 περ. β΄του άρθρου 37 του Ν. 4235/2014 ΦΕΚ 32
Α΄/11-2-2014 και την αριθ. 998/46581/7-4-2014 ΦΕΚ 953 Β/15-4-2014 απόφαση
Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων:
α. Το τίμημα καταβάλλεται ετησίως εντός τριμήνου από την ημερομηνία που ορίζει η
απόφαση παραχώρησης του ακινήτου και κατατίθεται σε ημόσια Οικονομική
Υπηρεσία ως έσοδο κατά 50% του  ημοσίου και κατά 50% της Π.Ε. Πρέβεζας. Ο
πλειοδότης οφείλει να προσκομίζει το παράβολο εξόφλησης του τιμήματος χρήσης
στο Τμήμα Τοπογραφίας, Εποικισμού και Αναδασμού της Περιφερειακής Ενότητας
Πρέβεζας.
β. Ο τόπος καταβολής θα είναι η αρμόδια .Ο.Υ. στην οποία είναι εγγεγραμμένος ο
πλειοδότης.
γ. Για τα δύο πρώτα μισθωτικά έτη από την παραχώρηση της χρήσης η
αναπροσαρμογή του τιμήματος ορίζεται ως μηδενική.
Με την παρέλευση της διετίας από την παραχώρηση της χρήσης, η
αναπροσαρμογή του τιμήματος ορίζεται ανά μισθωτικό έτος, και ανέρχεται σε
ποσοστό ίσο με τη μεταβολή του είκτη Τιμών Καταναλωτή ( ΤΚ) του μήνα της
αναπροσαρμογής σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους ( απλή
δωδεκάμηνη μεταβολή) ,όπως αυτή υπολογίζεται από την Ελληνική Στατιστική Αρχή.
5.  ιάρκεια της παραχώρησης της χρήσης
Η διάρκεια της παραχώρησης της χρήσης ορίζεται σε είκοσι πέντε (25) χρόνια με
δυνατότητα παράτασης μέχρι για άλλα δέκα χρόνια (10).
6. Εγγυήσεις
Α. Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό πρέπει να κατατεθεί από κάθε διαγωνιζόμενο
Εγγυητική Επιστολή γραμμένη στα Ελληνικά 69,54 € δηλαδή ποσοστό 10% επί του
ορίου προσφοράς, η οποία θα απευθύνεται στην Επιτροπή Θεμάτων Γης και
Επίλυσης ιαφορών Πρέβεζας και θα έχει ισχύ τουλάχιστον έξι (6) μήνες μετά την
ημέρα διεξαγωγής της δημοπρασίας.
Υπόδειγμα της παραπάνω Εγγυητικής Επιστολής αναφέρεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ το
οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης.
Β. Μετά την υπογραφή της σύμβασης η εγγυητική επιστολή συμμετοχής
αντικαθίσταται με άλλη, ποσού ίσου με το δέκα τοις εκατό (10%) του επιτευχθέντος
τιμήματος, για την εξόφληση της καταβολής του τιμήματος και την τήρηση των όρων
της απόφασης παραχώρησης.
7. Πλειοδότες
α. Αν κάποιος πλειοδοτεί για λογαριασμό άλλου προσώπου, πρέπει να το δηλώσει
αμέσως στην Επιτροπή δημοπρασίας, κατά την σύνταξη των πρακτικών, ή να
προσκομίσει συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο ή σχετικό έγγραφο παροχής
εξουσιοδότησης προς πλειοδοσία, θεωρουμένου από δημόσια υπηρεσία,
διαφορετικά θεωρείται αυτός ως πλειοδότης.
β. εν γίνονται δεκτοί στη δημοπρασία δημόσιοι υπάλληλοι, οι στρατιωτικοί
υπάλληλοι, καθώς και οι υπάλληλοι που υπηρετούν στην Τοπική Αυτοδιοίκηση. Για
την απόδειξη του παραπάνω απαιτείται η προσκόμιση Υπεύθυνης ήλωσης, σαν
δικαιολογητικού για την συμμετοχή στην ημοπρασία.
γ. Για τον αποκλεισμό κάποιου από την δημοπρασία συντάσσεται από την Επιτροπή
έκθεση που προσαρτάται στα πρακτικά της ημοπρασίας.
8. Υπογραφή πρακτικών
Μετά τη λήξη της δημοπρασίας τα πρακτικά υπογράφονται από τα μέλη της
Επιτροπής που τη διενήργησε και από τον τελευταίο πλειοδότη. Σε περίπτωση κατά
την οποία ο τελευταίος πλειοδότης αρνηθεί να υπογράψει τα πρακτικά, ενεργείται εις
βάρος του αναπλειστηριασμός σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 9 του
άρθρου 10 του Ν. 4061/12.
9. Τρόπος διεξαγωγής της δημοπρασίας
Η δημοπρασία διεξάγεται και διευθύνεται από την Επιτροπή Θεμάτων Γης και
Επίλυσης ιαφορών Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, οι δε προσφορές των
πλειοδοτών απευθύνονται προς την Επιτροπή αυτή, η οποία τις επαναλαμβάνει
μεγαλόφωνα και τις αναγράφει στα πρακτικά, κατά σειρά, μαζί με το ονοματεπώνυμο
του πλειοδότη. Κάθε προσφορά είναι υποχρεωτική για τον πλειοδότη.
10. Επανάληψη της δημοπρασίας
Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται στις κάτωθι περιπτώσεις:
α) Όταν αποβεί άκαρπη, λόγω μη εμφάνισης πλειοδοτών ή λόγω μη επίτευξης του
τιμήματος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο
β) Σε περίπτωση που η διαδικασία κριθεί άκυρη λόγω παράβασης ουσιώδους τύπου
αυτής.
γ) Όταν ο τελευταίος πλειοδότης αρνηθεί να υπογράψει τα πρακτικά μετά την
κατακύρωση. Στην περίπτωση αυτή η πλειοδοσία επαναλαμβάνεται εις βάρος του
τελευταίου πλειοδότη, ο οποίος υποχρεούται σε καταβολή αποζημίωσης, το ύψος της
οποίας ορίζεται από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Θεμάτων Γης και Επίλυσης
ιαφορών, στο τετραπλάσιο της τελικής τιμής κατακύρωσης. Το ποσό αυτό
βεβαιώνεται στην οικεία ημόσια Οικονομική Υπηρεσία, ως έσοδο του ημοσίου.
11. Λοιποί όροι μίσθωσης
α. Ο παραχωρησιούχος οφείλει να χρησιμοποιεί το ακίνητο για τη χρήση για την
οποία του παραχωρήθηκε. Απαγορεύεται η εκμίσθωση, καθώς και η παραχώρηση
της χρήσης καθ’ οιοδήποτε τρόπο σε τρίτο πρόσωπο, εκτός και αν συναινέσει,
εγγράφως, το όργανο που εξέδωσε την απόφαση παραχώρησης.
β. Ο παραχωρησιούχος υποχρεούται να κάνει καλή χρήση του ακινήτου.
Απαγορεύεται η κατάληψη άλλων χώρων γύρω από το παραχωρούμενο ακίνητο και
η τοποθέτηση σε αυτό μηχανημάτων εύφλεκτων ή εκρηκτικών υλών ή αντικειμένων,
που μπορεί να βλάψουν το ακίνητο ή να ρυπαίνουν σοβαρά το περιβάλλον.
γ. Ο παραχωρησιούχος υποχρεούται να καταβάλλει κάθε δαπάνη που βαρύνει το
ακίνητο σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
δ. Σε όλη τη διάρκεια της παραχώρησης της χρήσης, ο παραχωρησιούχος έχει την
αποκλειστική ευθύνη συντήρησης και επισκευής ζημιών ή βλαβών του
παραχωρούμενου ακινήτου. Οποιαδήποτε τροποποίηση, προσθήκη ή μεταρρύθμιση
παραμένει προς όφελος του παραχωρούμενου ακινήτου, χωρίς κανένα απολύτως
δικαίωμα για αφαίρεση ή υποχρέωση για αποζημίωση του παραχωρησιούχου.
ε. Αν ο παραχωρησιούχος αποχωρήσει, πριν από την λήξη της παραχώρησης της
χρήσης, οφείλει να καταβάλει το τίμημα που αναλογεί σε ένα (1) έτος.
στ. Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης καταβολής του τιμήματος ή άλλης σχετικής
δαπάνης που βαρύνει τον παραχωρησιούχο ή παράβασης οποιουδήποτε όρου της
παραχώρησης χρήσης, ανακαλείται η απόφαση παραχώρησης και η εγγύηση που
δόθηκε καταπίπτει υπέρ του ημοσίου.
ζ. Κατά τη λήξη της παραχώρησης χρήσης, ο παραχωρησιούχος υποχρεούται, χωρίς
όχληση, να αποχωρήσει από το παραχωρούμενο ακίνητο και να το παραδώσει στην
αρμόδια Υπηρεσία. Εφόσον διαπιστωθεί ότι τηρήθηκαν οι όροι της παραχώρησης, η
εγγύηση επιστρέφεται στον παραχωρησιούχο. Για τη λήξη της παραχώρησης χρήσης
συντάσσεται πρωτόκολλο από το όργανο που εξέδωσε την πράξη παραχώρησης, το
οποίο υπογράφεται από το ίδιο όργανο και τον παραχωρησιούχο.
η. Σε περίπτωση άρνησης του παραχωρησιούχο να εγκαταλείψει το ακίνητο, η οικεία
Επιτροπή Ελέγχου και Νομιμότητας του άρθρου 17 του Ν. 4061/2012 επιβάλλει τα
προβλεπόμενα διοικητικά μέτρα.
θ. Αν ανακληθεί η απόφαση παραχώρησης, λόγω παράβασης των όρων της, ο
ενδιαφερόμενος δεν μπορεί να υποβάλλει νέα αίτηση για παραχώρηση χρήσης
ακινήτου που διαχειρίζεται το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων πριν
την παρέλευση τριών (3) ετών.
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
1. Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.
/νση Τεχνικών Ελέγχων
Τμήμα ιαχ. & Συντηρ.
Χαρτογραφικών εδομένων
ομοκού 5
Τ. Κ. 104 45 ΑΘΗΝΑ
(Υπόψη κ. Λόη)
2. /νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής
Π.Ε. Πρέβεζας
(Για την Επιτροπή Θεμάτων Γης και
Επίλυσης ιαφορών)
Λ.Ειρήνης 65
Πρέβεζα Τ.Κ. 481 00
3. Γραφείο Τύπου-Ενταύθα
(για την δημοσίευση στην ιστοσελίδα της
Περιφέρειας και την τοιχοκόλληση στον
Πίνακα Ανακοινώσεων της Περιφέρειας)
Ο
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Σχολιάστε εδώ

Η διεύθυνση του email σας δεν θα δημοσιευθεί.

Διαβάστε επίσης

ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ