Σάββατο, 04/07/2020

Ανακοίνωση για την Φοίτηση στη Σχολή Απολυμαντών

Ανακοίνωση για την Φοίτηση στη Σχολή Απολυμαντών

ΣΧΕΤ: 1. Το Π.Δ. 95/2000 (ΦΕΚ 76 τ. Α΄) Οργανισμός του Υ.Υ.Π.& Κ.Α. (άρθρο 10 παρ. 2ο  εδαφ. 10)

2. Τον Ν. 3370/2005 (ΦΕΚ 176, τ. Α΄) που είναι τροποποίηση και συμπλήρωση του Π.Δ. «περί Απολυμαντών» (ΦΕΚ 140/1914)

Έχοντας υπόψη τα παραπάνω σχετικά σας γνωρίζουμε ότι:

1. ΟΙ υποψήφιοι μπορούν να υποβάλλουν ή να αποστείλουν ταχυδρομικώς (συστημένα) τα παρακάτω δικαιολογητικά στην Περιφέρεια Αττικής –Περιφερειακή Ενότητα Κεντρικού Τομέα Αθηνών/ Δ.νση Δημόσιας Υγείας Λ. Αλεξάνδρας 196, Αθήνα –Τηλ. 21321600367, από τις 26/5/2014 έως τις 22/6/2014.

Α. Αίτηση συμμετοχής, με τη σχετική έγκριση της υπηρεσίας τους, στην περίπτωση που υπηρετούν σε Δημόσιο Φορέα.
Β. Απολυτήριο Γυμνασίου ή ενδεικτικό Γ’ τάξης Γυμνασίου παλαιού τύπου ή άλλης ισότιμης σχολής.
Γ. Πιστοποιητικό Υγείας από Κρατικό Νοσοκομείο ή ιδιώτη γιατρό, στο οποίο να βεβαιώνεται, ότι δεν πάσχει ο ενδιαφερόμενος από νόσημα που παρακωλύει την εργασία του ως απολυμαντή (σχετ. 3).
Δ. Αποδεικτικό ηλικίας (δεκτοί από 18-5- ετών).

2. Η φοίτηση είναι εξάμηνη κατόπιν επιλογής (χωρίς εξετάσεις) από Επιτροπή που ορίζεται από το Υπ. Υγείας.

3. Ο αριθμός των σπουδαστών ορίζεται σε (25) είκοσι πέντε άτομα, και σε εξαιρετικές περιπτώσεις αυξάνει ο αριθμός σε (30) τριάντα με έγκριση του Υπουργού Υγείας & Κ. Α.

4. Μετά τη φοίτηση και την επιτυχή εξέταση από την Επιτροπή του Υπουργείου, χορηγείται πιστοποιητικό απολυμαντή.

5. Αιτήσεις που δεν συνοδεύονται από τα δικαιολογητικά, όπως αυτά αναφέρονται στην παράγραφο 1, δεν γίνονται δεκτές ή θεωρούνται ως μη υποβληθείσες.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Σχολιάστε εδώ

Η διεύθυνση του email σας δεν θα δημοσιευθεί.

Διαβάστε επίσης

ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ