Τετάρτη, 03/06/2020

Πώς θα φορολογηθούν φέτος τα αγροτικά εισοδήματα – όλη η απόφαση

Τους
πίνακες με το καθαρό γεωργικό εισόδημα αλλά και το ενοίκιο για το οικονομικό
έτος 2014 –χρήση 2013- ολοκλήρωσε η αρμόδια επιτροπή του υπουργείου
Οικονομικών.

Ο γενικός γραμματέας φορολογικών εσόδων, υπέγραψε ήδη τη σχετική
απόφαση η οποία δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ με αποτέλεσμα να τελειώνει η εκκρεμότητα
με τους εκατοντάδες χιλιάδες αγρότες –και με τους λογιστές τους- για το
συγκεκριμένο ζήτημα.

α) Τα ποσά
αντιπροσωπευτικού ενοικίου ανά στρέμμα ενοικιαζόμενης γεωργικής γης, καθώς και
το τεκμαρτό μίσθωμα από δωρεάν παραχώρηση γεωργικής γης προς οποιοδήποτε τρίτο,
εκτός των συζύγων, κατά κύριο επάγγελμα αγροτών ή από γονείς ηλικίας άνω των 65
ετών σε τέκνα τους, κατά κύριο επάγγελμα αγρότες, για όλες τις περιφερειακές
ενότητες των νομών του Κράτους με τις αναφερόμενες σε αυτούς διακρίσεις.
β) Τα ποσά
καθαρού γεωργικού εισοδήματος ανά στρέμμα καλλιεργούμενης γεωργικής γης ή
κεφαλής
εκτρεφόμενου ζώου ή άλλης μονάδας παραγωγής, με τις αναφερόμενες σε αυτούς
διακρίσεις.

γ) Πίνακα ειδών μόνιμης φυτείας με το πρώτο έτος
πρόκυψης γεωργικού καθαρού εισοδήματος, κατά είδος φυτείας

Τους πίνακες
με το καθαρό γεωργικό εισόδημα αλλά και το ενοίκιο για το οικονομικό έτος 2014
–χρήση 2013- ολοκλήρωσε η αρμόδια επιτροπή του υπουργείου Οικονομικών. 
Από το
κείμενο της απόφασης που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ, αξίζει να σημειωθούν τα εξής:

·       Τα ποσά καθαρού γεωργικού εισοδήματος και
αντιπροσωπευτικών ενοικίων που αναφέρονται στους πίνακες, εμφανίζονται για τις
ημιορεινές και ορεινές ζώνες, μειωμένα κατά ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) και
σαράντα τοις εκατό (40%) αντίστοιχα, σε σχέση με τα ποσά των πεδινών ζωνών, που
καθορίστηκαν από την αρμόδια Επιτροπή.
·       Φορολογούμενοι οι οποίοι κατά την υποβολή
των δηλώσεων οικονομικού έτους 2014 επικαλούνται επαναχαρακτηρισμό περιοχής με
βάση τέτοια απόφαση, θα πρέπει να συνυποβάλουν και φωτοαντίγραφο της σχετικής
απόφασης του νομάρχη ή περιφερειακού διευθυντή επαναχαρακτηρισμού του δήμου ή
της κοινότητας.
·       Σε όποια περιφερειακή ενότητα του νομού
δεν έχει προσδιορισθεί για κάποιο γεωργικό προϊόν ποσό καθαρού εισοδήματος, ως
καθαρό εισόδημα για το προϊόν αυτό θα λαμβάνεται η μέση τιμή καθαρού γεωργικού
εισοδήματος του προϊόντος αυτού που προκύπτει για όλη την Επικράτεια, όπως
αποφασίστηκε από την αρμόδια Επιτροπή.
·       Στις περιπτώσεις που εξαιτίας ζημιών από
γεγονότα απρόβλεπτα ή οφειλόμενα σε ανωτέρα βία, δεν αποκτήθηκε εισόδημα ή αυτό
που αποκτήθηκε είναι κατώτερο του προσδιοριζόμενου με την αντικειμενική μέθοδο,
ο φορολογούμενος μπορεί να ζητήσει όπως ο προσδιορισμός του εισοδήματος αυτού
γίνει με βάση το ποσοστό μείωσης που προκύπτει από το σχετικό «ΕΙΔΟΠΟΙΗΤΗΡΙΟ»
του ΕΛ.Γ.Α. το οποίο πρέπει να προσκομίζεται στον αρμόδιο Προϊστάμενο της ΔΟΥ.
·       Προκειμένου για είδη μόνιμης φυτείας, ως
πρώτο έτος πρόκυψης καθαρού γεωργικού εισοδήματος, από το έτος της φύτευσης
λογίζεται το έτος που αναφέρεται στον πίνακα των ειδών μόνιμης φύτευσης
·       Για εκμεταλλεύσεις ή τυχόν προϊόντα που
δεν περιλαμβάνονται στην κατάταξη των πινάκων, λαμβάνονται υπόψη όσα ισχύουν
για παραπλήσιες ή συγγενείς με αυτές εκμεταλλεύσεις ή καλλιέργειες, κατά
περίπτωση.
·       Κατά τον προσδιορισμό των τιμών των
γεωργικών προϊόντων με την αντικειμενική μέθοδο έχουν ληφθεί υπόψη και τα ποσά
όλων των αγροτικών ενισχύσεων (επιδοτήσεις, αποζημιώσεις, ενισχύσεις κ.λπ.).
Από 01.01.2011 οι επιδοτήσεις αυτές, είτε είναι συνδεδεμένες με την παραγωγή
είτε όχι, δεν λαμβάνονται υπόψη κατά τον υπολογισμό των τεκμηρίων.

Το naftemporiki.gr
παρουσιάζει
  

ΠΗΓΗ:http://www.naftemporiki.gr
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Σχολιάστε εδώ

Η διεύθυνση του email σας δεν θα δημοσιευθεί.

Διαβάστε επίσης

ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ