Τρίτη, 20/03/2018

ΠΡΟΣΟΧΗ: Απαγόρευση της κυκλοφορίας στην Επαρχιακή οδό Φιλιππιάδας- Πέντε Πηγάδια στο τμήμα, Γοργόμυλο

«Ρύθμιση της οδικής κυκλοφορίας και εργοταξιακή σήμανση,
προς απαγόρευση της κυκλοφορίας στην Επαρχιακή οδό
Φιλιππιάδας- Πέντε Πηγάδια και ειδικότερα στο τμήμα αυτής,
Γοργόμυλο – Πέντε Πηγάδια της 11ης Επαρχιακής Οδού Π.Ε.
Πρέβεζας και την εκτροπή της κυκλοφορίας από παρόδους της 11ης Επαρχιακής Οδού Π.Ε. Πρέβεζας, κατά τη διάρκεια εκτέλεσης
εργασιών του έργου ’’Αυτοκινητόδρομος Ιονίας Οδού από
Αντίρριο μέχρι Ιωάννινα, Αθήνα(Α/Κ Μεταμόρφωσης)-
Μαλιακός(Σκαρφεία) και συνδετήριος κλάδος’’»
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
Έχοντας υπόψη:
α)Τις διατάξεις του Ν. 2696 / 1999 ( ΦΕΚ Α-57 ) «Περί κυρώσεως του Κώδικα
Οδικής Κυκλοφορίας» όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα και ισχύει σχετικά.
β)Το άρθρο 29Α του Ν. 1558 / 1985 ( ΦΕΚ Α-137 ) «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά
Όργανα», το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081 / 1992 ( ΦΕΚ Α-154
) και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του Ν. 2469/1997.
 γ) Τις διατάξεις του άρθρου 8 § 4 εδάφ. α & β του Ν. 2800 / 2000 ( Α-41 ).
δ) Τις διατάξεις του άρθρου 11 του Π.Δ. 141/1991 ( Α-58 ) «Αρμοδιότητες
οργάνων και υπηρεσιακές ενέργειες προσώπων Υ.Δ.Τ. σε θέματα οργάνωσης
Υπηρεσιών»
ε) Την ανάγκη επιβολής περιοριστικών μέτρων, προσωρινά, με σκοπό την ομαλή
και ασφαλή οδική κυκλοφορία στην Επαρχιακή οδό Φιλιππιάδας- Πέντε
Πηγάδια, λόγω εκτέλεσης εργασιών του έργου ’’Αυτοκινητόδρομος Ιονίας Οδού
από Αντίρριο μέχρι Ιωάννινα, Αθήνα(Α/Κ Μεταμόρφωσης)-
Μαλιακός(Σκαρφεία) και συνδετήριος κλάδος’’ και με σκοπό την ρύθμιση της
κυκλοφορίας και την πρόληψη τροχαίων ατυχημάτων. στ) Την υπ’ αρίθμ. 29959/958 από 27-05-2015 Απόφαση του Γ.Γ. της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας. ζ) Το υπ’ αριθμ. 2514/1/239-α από 04-06-2015 έγγραφο του Τ.Τ.
Πρέβεζας.
 η) Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται
 δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε
Άρθρο 1
Την ρύθμιση της οδικής κυκλοφορίας και εργοταξιακής σήμανσης, προς
απαγόρευση της κυκλοφορίας στην Επαρχιακή οδό Φιλιππιάδας- Πέντε
Πηγάδια και ειδικότερα στο τμήμα αυτής, Γοργόμυλο – Πέντε Πηγάδια της
11ης Επαρχιακής Οδού Π.Ε. Πρέβεζας και την εκτροπή της κυκλοφορίας από
παρόδους της 11ης Επαρχιακής Οδού Π.Ε. Πρέβεζας(και ως εμφαίνεται στην
αναρτητέα Απόφαση του Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου- Δυτικής
Μακεδονίας), κατά τη διάρκεια εκτέλεσης εργασιών του έργου
’’Αυτοκινητόδρομος Ιονίας Οδού από Αντίρριο μέχρι Ιωάννινα, Αθήνα(Α/Κ
Μεταμόρφωσης)- Μαλιακός(Σκαρφεία) και συνδετήριος κλάδος’’, για τη
Σελίδα 2 από 2
διασφάλιση της κυκλοφορίας, την αποφυγή οδικών τροχαίων ατυχημάτων και την
ομαλή και ασφαλή οδική κυκλοφορία των οχημάτων.
Άρθρο 2
i Η  ανωτέρω  ρύθμιση  ισχύει από  27­05­2015 και  για  χρονικό  διάστημα  τριών(3)
μηνών από την ημέρα έκδοσης της Απόφασης. i Ο Στ. Τρ. Φιλιππιάδας για το χρονικό διάστημα εκτέλεσης των αυτών εργασιών να
επιτηρεί συνεχώς  το  ανωτέρω  οδικό  τμήμα(αρμοδιότητάς  του), με  σκοπό  την
αποφυγή  κυκλοφοριακών  προβλημάτων  και  την  εξασφάλιση  ομαλών  συνθηκών
οδικής κυκλοφορίας οχημάτων . i Επίσης ο Στ. Τρ. Φιλιππιάδας, με προσωπική ευθύνη κ. Διοικητή Υπηρεσίας του, να
επιτηρήσει την επαρκή σήμανση της Ε.Ο. στο ύψος που θα διεξαχθούν τα έργα και
θα ριθμίζεται η κυκλοφορία, ώστε αυτή να γίνεται έγκαιρη ορατή – αντιληπτή από
τους χρήστες της Ε.Ο..
Άρθρο 3
     Οι παραβάτες της παρούσας διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις  διατάξεις
του Ν. 2696/1999 όπως αντικ. με Ν3542/07 και Ν.3904/2010 «ΚΟΚ».
       Η εφαρμογή (εκτέλεση) της παρούσας ανατίθεται στο Στ. Τρ. Φιλιππιάδας
Πρέβεζας, μέσω της προϊσταμένης Υπηρεσίας του (Τ.Τ. Πρέβεζας). Άρθρο 4
Η σήμανση του οδικού  τμήματος  να  γίνει από  την Εταιρεία πραγματοποίησης  των
έργων,  όπως  ορίζεται  στο  άρθρο  10  του  Κ.Ο.Κ.,  σύμφωνα  με  τις υποδείξεις  των
αρμοδίων  για  την  εφαρμογή  Υπηρεσιών(επιβλέπουσα  Υπηρεσία  του  έργου,  ήτοι
Περιφερεία Ηπείρου). Μετά το τέλος των εργασιών ο Στ. Τρ. Φιλιππιάδας όπως ενημερώσει την Υπηρεσία
μας,  για  την  αποκατάσταση  της  κυκλοφορίας  και  την  απόδοσή  της  οδού  στους
οδηγούς.­ 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Σχολιάστε εδώ

Η διεύθυνση του email σας δεν θα δημοσιευθεί.

Διαβάστε επίσης

ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ