Εγκρίθηκε από τον Υπουργό Ναυτιλίας το Σχέδιο Παραλαβής και Διαχείρισης Αποβλήτων Πλοίων και Καταλοίπων Φορτίου Πλοίων, που καταπλέουν στις Λιμενικές Εγκαταστάσεις του Τουριστικού Λιμένα (Μαρίνα) Πρέβεζας

Στην έγκριση του Σχεδίου Παραλαβής και Διαχείρισης Αποβλήτων Πλοίων και Καταλοίπων Φορτίου
Πλοίων, που καταπλέουν στις Λιμενικές Εγκαταστάσεις του Τουριστικού Λιμένα (Μαρίνα) Πρέβεζας,
αρμοδιότητας της «ΜΑΡΙΝΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ Α.Ε.» στην Π.Ε. Πρέβεζας, προχώρησε με απόφαση του ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Γιάννης Πλακιωτάκης:

Το σχέδιο περιλαμβάνει μεταξύ άλλων τα παρακάτω:

Α.ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
1. Να εφαρμόζονται πιστά όλες οι ισχύουσες διατάξεις, των Νόμων, Προεδρικών Διαταγμάτων και Υπουργικών Αποφάσεων που προβλέπονται για τις εργασίες παραλαβής και διαχείρισης αποβλήτων και καταλοίπων φορτίου από την εθνική και κοινοτική νομοθεσία, καθώς επίσης και οι απαιτήσεις των εμπλεκομένων Υπηρεσιών και να λαμβάνονται υπόψη οι λοιπές λειτουργίες των λιμένων, ώστε να εξασφαλίζεται η ορθολογικότερη περιβαλλοντική διαχείριση των εν λόγω αποβλήτων.
2. Σε κάθε περίπτωση κατάπλου πλοίου, υπόχρεου υποβολής του εντύπου του Παραρτήματος ΙΙ της ανωτέρω (19) σχετικής Κ.Υ.Α., ο φορέας εκμετάλλευσης του πλοίου, ο πράκτορας ή ο πλοίαρχος αυτού θα πρέπει να συμπληρώνει τις σχετικές πληροφορίες μέσω της Εθνικής Ενιαίας Ναυτιλιακής Θυρίδας, σύμφωνα με το (24) σχετικό.
3. Να λαμβάνονται όλα τα κατάλληλα μέτρα ασφάλειας και προστασίας της υγείας του απασχολούμενου με την παραλαβή αποβλήτων πλοίων προσωπικού, σύμφωνα με την ισχύουσα Εθνική και Κοινοτική νομοθεσία. Επίσης, να λαμβάνεται ιδιαίτερη μέριμνα για την εκπαίδευση και συνεχή ενημέρωση του προσωπικού που απασχολείται με τις εργασίες παραλαβής των αποβλήτων των πλοίων, σε θέματα ασφάλειας και χειρισμού των αποβλήτων για την αποφυγή κινδύνων για τη δημόσια υγεία και το περιβάλλον.
4. Όλα τα μέσα (σταθερά-κινητά, πλωτά-χερσαία) που θα χρησιμοποιηθούν για την παραλαβή και διαχείριση των επικίνδυνων και μη αποβλήτων, θα πρέπει να πληρούν τις ισχύουσες προδιαγραφές και να είναι εφοδιασμένα με τις απαιτούμενες, κατά περίπτωση, άδειες – εγκρίσεις που θα καλύπτουν τις απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας.
5. Να λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα αποφυγής πρόκλησης ρύπανσης και αντιμετώπισης περιστατικών ρύπανσης της θάλασσας και των ακτών, σύμφωνα με το ν.743/1977 (Α΄ 319), όπως κωδικοποιήθηκε με το π.δ. 55/1998 (Α’ 58) και ισχύει, το ν. 3100/2003 (Α’ 20), το ν. 2252/1994 (Α’ 152) και το π.δ. 11/2002 (Α’ 6), καθώς και το Γενικό Κανονισμό Λιμένα με αριθμό 34 (Β’ 700).
6. Καθ’ όλη τη διάρκεια εφαρμογής του σχεδίου και για την εκτέλεση των εργασιών παραλαβής και διαχείρισης αποβλήτων θα πρέπει:
α. Να βρίσκονται σε ισχύ οι συμβάσεις μεταξύ της «ΜΑΡΙΝΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ Α.Ε.» και των αναδόχων που θα αναλάβουν το έργο παραλαβής και διαχείρισης αποβλήτων και καταλοίπων φορτίου των πλοίων. Στις συμβάσεις να καταγράφονται οι τύποι-είδη των αποβλήτων που πρόκειται να παραληφθούν καθώς και ο τρόπος διαχείρισης και τελικής διάθεσής τους.
β. Οι ανάδοχοι παραλαβής – διαχείρισης των αποβλήτων, ανάλογα με τις κατηγορίες αποβλήτων που παραλαμβάνουν (κωδικοί ΕΚΑ) και το είδος των εργασιών που εκτελούν, να διαθέτουν σε ισχύ όλες τις απαραίτητες από τις κείμενες διατάξεις άδειες / αδειοδοτήσεις, να εφαρμόζουν πλήρως τους όρους και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται σε αυτές και να διαθέτουν σε ισχύ συμβάσεις με τις εγκαταστάσεις διάθεσης (αποδέκτες) των αποβλήτων. Οι αποδέκτες των αποβλήτων θα πρέπει να διαθέτουν επίσης όλες τις απαραίτητες, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, άδειες.
7. Ο καθαρισμός των μέσων προσωρινής αποθήκευσης και του λοιπού εξοπλισμού καθώς και η απολύμανση και η συντήρησή τους θα πρέπει να πραγματοποιούνται σε τακτά χρονικά διαστήματα και με τέτοιο τρόπο ώστε να αποφεύγεται η πρόκληση εστιών ρύπανσης-μόλυνσης και να διασφαλίζεται η δημόσια υγεία.
8. Η εκτέλεση έργων που απαιτούνται για την παραλαβή και διαχείριση αποβλήτων, θα πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Επιπλέον θα πρέπει να λαμβάνονται:
α. Περιβαλλοντική αδειοδότηση των έργων εφόσον απαιτείται.
β. Οικοδομική άδεια (για κατασκευή κτιρίων, δεξαμενών κ.λ.π.) σύμφωνα με το ν. 2987/2002 (Α’ 27), εφόσον απαιτείται σύμφωνα με τις υποδείξεις της οικείας Πολεοδομίας.
γ. Τυχόν τροποποίηση του Γενικού Προγραμματικού Σχεδίου Λιμένα, όσον αφορά την έγκριση χρήσεων γης και όρων δόμησης, εφόσον υφίσταται, σύμφωνα με τις υποδείξεις των αρμοδίων Υπηρεσιών.
9. Η «ΜΑΡΙΝΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ Α.Ε.» και οι ανάδοχοι παραλαβής και διαχείρισης αποβλήτων, πρέπει να συμμορφώνονται με τις διατάξεις των Κανονισμών Λιμένων και των υποδείξεων της οικείας Λιμενικής Αρχής.
10. Να διατίθενται με μέριμνα της «ΜΑΡΙΝΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ Α.Ε.», στους χρήστες των λιμενικών εγκαταστάσεών της, οι αναφερόμενες στο Παράρτημα Ι της ανωτέρω (19) σχετικής ΚΥΑ, πληροφορίες.
11. Να τηρούνται οι απαιτήσεις των υπ’αριθμ. (21) & (22) σχετικών Αποφάσεων.
Β. ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ – ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ
1. Η παρούσα απόφαση ισχύει για χρονικό διάστημα τριών (03) ετών με τους ως άνω όρους και προϋποθέσεις οι οποίες θα πρέπει να τηρούνται με ακρίβεια. Επισημαίνεται η συνυπευθυνότητα της «ΜΑΡΙΝΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ Α.Ε.», σε περιπτώσεις παραλείψεων από τους αναδόχους παραλαβής – διαχείρισης των αποβλήτων των πλοίων, που καταπλέουν στις λιμενικές εγκαταστάσεις της.
2. Σε κάθε περίπτωση που επέλθουν τροποποιήσεις σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 4 της ανωτέρω (19) σχετικής ΚΥΑ, το σχέδιο παραλαβής και διαχείρισης αποβλήτων πρέπει να επανυποβληθεί, από την «ΜΑΡΙΝΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ Α.Ε.» προς έγκριση.
3. Η παρακολούθηση της εφαρμογής των σχεδίων πραγματοποιείται από τη Γενική Γραμματεία Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, σε συνεργασία με την οικεία Περιφερειακή Διοίκηση Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και Λιμενική Αρχή, καθώς και από τις αρμόδιες Διευθύνσεις της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας και της Περιφέρειας Ηπείρου. Για το σκοπό αυτό η «ΜΑΡΙΝΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ Α.Ε.» υποχρεούται να υποβάλλει στις ανωτέρω Υπηρεσίες, εντός μηνός Φεβρουαρίου κάθε έτους, ετήσια έκθεση σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 5 της ανωτέρω (19) σχετικής ΚΥΑ.
4. Η παρούσα απόφαση, το σχέδιο παραλαβής και διαχείρισης αποβλήτων που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής, καθώς και οι σχετικές συμβάσεις-άδειες των αναδόχων θα πρέπει να βρίσκονται στην έδρα της «ΜΑΡΙΝΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ Α.Ε.» και να επιδεικνύονται κάθε φορά που ζητηθούν από τις αρμόδιες Υπηρεσίες.
5. Η παρούσα απόφαση δεν υποκαθιστά τυχόν εγκρίσεις ή άδειες που απαιτούνται από άλλους φορείς και Υπηρεσίες για την υλοποίηση – λειτουργία του σχεδίου του θέματος, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.
6. Οι παραβάτες των διατάξεων της ανωτέρω (19) σχετικής ΚΥΑ τιμωρούνται από την αρμόδια Λιμενική Αρχή σύμφωνα με το άρθρο 18 αυτής. Οι κυρώσεις αυτές επιβάλλονται ανεξάρτητα από τις κυρώσεις που προβλέπονται από άλλες διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και ειδικότερα στις Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις που αναφέρονται στο άρθρο 12 παράγραφος 2 εδάφιο (α) της ανωτέρω (19) σχετικής ΚΥΑ.
7. Είναι δυνατόν να ανακληθεί (προσωρινά ή οριστικά) εφόσον διαπιστωθούν τυχόν παραβάσεις της ή περιβαλλοντικές επιπτώσεις, οι οποίες θέτουν σε κίνδυνο τη Δημόσια Υγεία ή το φυσικό/ανθρωπογενές
περιβάλλον.

Ετικέτες:


Σχολιάστε εδώ

Η διεύθυνση του email σας δεν θα δημοσιευθεί.


Διαβάστε επίσης

ΠΡΕΒΕΖΑ

Πρεβεζα : Δημοσκόπηση για το γαλάζιο ψηφοδέλτιο στον Νόμο – Τα ονοματα που παίζουν

27/01/2023, 6:46 μμ

ΠΡΕΒΕΖΑ

Έπεσε χιόνι στα ορεινά του Δήμου Ζηρού

27/01/2023, 2:14 μμ

ΠΡΕΒΕΖΑ

Καθίζηση προκάλεσαν οι βροχοπτώσεις σε αγροτικό δρόμο της Καμαρίνας

27/01/2023, 2:03 μμ

ΠΡΕΒΕΖΑ

Και με τη βούλα παράνομη η απόφαση επιλογής Γενικού Διευθυντή από τη ΔΕΥΑΠ

27/01/2023, 1:41 μμ

ΠΡΕΒΕΖΑ

Πρέβεζα : Αποθήκη τυλίχθηκε στις φλόγες στο Νεοχώρι – Για εκρήξεις κάνουν λόγο οι κάτοικοι

27/01/2023, 1:02 μμ

ΠΡΕΒΕΖΑ

Πρέβεζα : Ενοικιάζεται πολυτελές κατάστημα

27/01/2023, 11:00 πμ


To mypreveza.gr είναι το ενημερωτικό portal για το Νομό Πρέβεζας στο οποίο μπορείτε να δείτε όλες τις τοπικές ειδήσεις, αλλά και νέα από όλη την Ήπειρο, την Ελλάδα και τον κόσμο.

"Η δική σου Πρέβεζα με ένα μόνο κλικ."

Συνεργαζόμενα sites