GAIACOMM: Τα οφέλη της τοπικής κοινωνίας από τα αιολικά πάρκα μας

Α. Δήμοι – Τοπική κοινωνία – αντισταθμιστικά οφέλη

Σύμφωνα με το νόμο (Ν. 3468/2006, αρθ. 25) το 3% του τζίρου των αιολικών πάρκων παρακρατείται αυτόματα και αποδίδεται κατά προτεραιότητα υπέρ των κατοίκων των χωριών που φιλοξενούν τα αιολικά πάρκα. 

Το ειδικό αυτό τέλος 3% κατανέμεται ως εξής:

  • 1,7% στους ΟΤΑ εντός των οποίων λειτουργούν οι σταθμοί. Οι ΟΤΑ είναι υποχρεωμένοι να το χρησιμοποιούν για περιβαλλοντικές δράσεις, έργα τοπικής ανάπτυξης και κοινωνικής υποστήριξης
  • 1% στους οικιακούς καταναλωτές των τοπικών κοινοτήτων που φιλοξενούν τους σταθμούς για τη μείωση των λογαριασμών ρεύματος
  • 0,3% στο Πράσινο Ταμείο

Το 1/3 του ποσού αυτού, δηλαδή το 1% των ακαθάριστων εσόδων των αιολικών πάρκων, χρησιμοποιείται για τη μείωση των λογαριασμών ρεύματος των οικιακών καταναλωτών στις περιοχές όπου λειτουργούν τα έργα (Ν.3851/2010).

Επειδή υπάρχει μεγάλη δυσπιστία στο αν αυτά τα ποσά τελικά δίνονται παρακαλώ να συμβουλεύεστε το site του ΔΕΔΔΗΕ όπου δημιουργήθηκε ειδική ιστοσελίδα δια την πλήρη ενημέρωση και διαφάνεια με αποτέλεσμα να πείσει και τους πλέον δύσπιστους. Σύμφωνα με το άρθρο 2 της ΚΥΑ ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/48653/1597/29.05.2019 (ΦΕΚ 2172/Β/07.06.2019), οι παροχές Οικιακής Χρήσης των Τοπικών Κοινοτήτων όπου λειτουργούν Σταθμοί ΑΠΕ και Υβριδικοί Σταθμοί, οι οποίες  είχαν ενεργή σύνδεση στις 31/07/2020, ημέρα δημοσίευσης του «Οριστικού Πίνακα με τον επιμερισμό των ποσών από σταθμούς ΑΠΕ σε μία ή περισσότερες Δημοτικές ή Τοπικές Κοινότητες, για τα έτη 2015-2019»,  ορίζονται ως δικαιούχοι επιστροφής του Ειδικού Τέλους ΑΠΕ 1%. Παρακαλώ για όποια περιοχή επιθυμείτε και για όποιον λογαριασμό για όποιο μικρό ή μεγάλο νοικοκυριό απλά βάζετε τον αριθμό της παροχής σας μπορείτε να ανατρέχετε :  https://apps.deddie.gr/OnePerCentReturnsRES/pages/index.html

Για τα έργα της Ηπείρου τα εκτιμώμενα έσοδα των Δήμων θα είναι περίπου 1.000.000 ευρώ/έτος.

Επίσης οι κάτοικοι των Δημοτικών Διαμερισμάτων που θα εγκατασταθεί το αιολικό πάρκο θα έχουν μείωση από τους λογαριασμούς ρεύματος τους ανά έτος περίπου 500.000 ευρώ.

Επίσης πέρα από τα σταθερά εισοδήματα που θα προκύπτουν από την λειτουργία των πάρκων η εταιρεία προτίθεται σε συνδυασμό με συνεχή επικοινωνία με την τοπική κοινωνία, τους Δήμους να προχωρήσεις σε έργα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης (βοήθεια σε κτηνοτρόφους, αναδείξεις αρχαιολογικών μνημείων, ενίσχυση αθλητικών και πολιτιστικών δράσεων κα).

Β. Θέσεις εργασίας

Η κατασκευή ενός αιολικού πάρκου (Α/Π) επηρεάζει θετικά την οικονομία της ευρύτερης περιοχής όπου εγκαθίσταται. Στην περίπτωση των ορεινών περιοχών της ηπειρωτικής χώρας, η παρουσία ενός αιολικού πάρκου, αφενός, δεν επηρεάζει τις υφιστάμενες χρήσεις γης (συνήθως κτηνοτροφία, μελισσοκομία) και μάλιστα τις ευνοεί πλέον με οφέλη και αφετέρου, αποτελεί μια σημαντική και εγγυημένη πηγή πόρων για τους Δήμους, στα όρια των οποίων εγκαθίσταται.

Επιπρόσθετα, η εγκατάσταση ενός αιολικού πάρκου δημιουργεί νέες μόνιμες θέσεις εργασίας τοπικά. Το προσωπικό αυτό είναι υπεύθυνο για την παρακολούθηση της καλής λειτουργίας του συστήματος (ανεμογεννήτριες, υποσταθμός, σύστημα συλλογής μετρήσεων και συστήματα εγκαταστημένα από τη ΔΕΗ), για την άμεση αποσύνδεση ή επανασύνδεση των Α/Π με το δίκτυο, σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης, καθώς και για τη συντήρηση όλου του εξοπλισμού σύμφωνα με τα προβλεπόμενα.

Το τοπικό προσωπικό δε χρειάζεται να είναι εξειδικευμένο, αλλά απλώς να διαθέτει μια στοιχειώδη τεχνική αντίληψη (π.χ. να έχει ασχοληθεί με συνεργείο αυτοκινήτων). Το προσωπικό εκπαιδεύεται κατάλληλα από τον κατασκευαστή, στη λειτουργία των ανεμογεννητριών -η οποία είναι γενικά απλή, σαν τη λειτουργία μιας κοινής γεννήτριας- και στους κανόνες ασφαλείας. Η λειτουργία, τα πρώτα χρόνια, γίνεται με την επίβλεψη του κατασκευαστή. Ακολούθως αυτό δεν είναι απαραίτητο.

Πέραν αυτών των μόνιμων θέσεων εργασίας, δημιουργούνται πολύ περισσότερες προσωρινές θέσεις εργασίας, αφού εργατικό δυναμικό της περιοχής εγκατάστασης χρησιμοποιείται κατά το στάδιο της κατασκευής των αιολικών πάρκων, για την εκτέλεση όλων των αναγκαίων έργων υποδομής. Για την εκτέλεση των έργων υποδομής χρησιμοποιούνται συνήθως τοπικοί εργολάβοι και τεχνικές εταιρείες.

Αναμένεται, λοιπόν, ότι η εγκατάσταση ενός αιολικού πάρκου αποτελεί έναν πόλο οικονομικής ανάπτυξης της γύρω περιοχής.

Για τα αιολικά πάρκα της εταιρείας στην Ήπειρο θα δημιουργηθούν 80 τοπικές μόνιμες θέσεις εργασίας, που θα είναι :

– Μηχανολόγοι Μηχανικοί

– Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί

– Ηλεκτρονικοί Μηχανικοί

– Περιβαλλοντολόγοι

– Πολιτικοί Μηχανικοί

– Τεχνίτες εξειδικευμένοι για συντήρηση

– Εξειδικευμένα στελέχη για τηλε-παρακολούθηση και ανάλυση λειτουργίας

– Οικονομολόγος

– Λογιστές

– Διαχειριστές λειτουργίας (οperation managers)

– Εμπορικός Διευθυντής

– Traders

Επιπλέον, θα απασχολούνται με συμβάσεις έργου εξωτερικοί συνεργάτες όπως εξειδικευμένη εταιρεία για συντήρηση υποσταθμού, συντήρηση οδοποιίας, αποχιονισμούς, χρήση γερανών και φορτηγών κτλ.

 

Τα στοιχεία που παρουσιάζονται είναι αξιόπιστα και ακριβή, θα εμπεριέχονται στη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων για τα έργα που ετοιμάζεται αυτή τη περίοδο.

 

Γ. Εγχώρια αξία

 

Υπάρχει εισροή εσόδων στην τοπική αγορά με διάφορες μορφές, όπως για εργασίες και εργολαβίες κατά την κατασκευή και τη λειτουργία των έργων, για αγορά προμηθειών και υπηρεσιών, για αντισταθμιστικά έργα, καθώς και με χορηγίες, ενισχύσεις τοπικών συλλόγων, σχολείων και κοινωνικών υποδομών κ.λπ.

 

Για την κατασκευή των έργων περίπου το 30%-35% του συνολικού προϋπολογισμού του έργου παραμένει ως εθνική προστιθέμενη αξία (έργα υποδομής, οδοποιία, έργα ηλεκτρικής διασύνδεσης, διαμόρφωση πλατειών, έργα πολιτικού μηχανικού), ποσό που φτάνει 85.000.000 ευρώ, από το οποίο σημαντικό μέρος του θα κατευθυνθεί σε τοπικές τεχνικές εταιρείες και εργολάβους.

 

Τα εκτιμώμενα ετήσια έξοδα για τη λειτουργία και συντήρηση του έργου θα είναι της τάξης των 4.000.000 ευρώ, τα οποία περίπου το 80% θα εισρεύσει στην τοπική κοινωνία, δηλαδή περίπου 3.200.000 ευρώ/έτος.

 

Βασικό μέλημα της εταιρείας μας είναι η τεκμηριωμένη και αντικειμενική ενημέρωση της τοπικής κοινωνίας των φορέων, συλλόγων, οργανώσεων αλλά και των κατοίκων για τα οφέλη, τις προκλήσεις αλλά και όλες τις σύγχρονες πρακτικές που ακολουθούνται για την υλοποίηση των εν λόγω επενδύσεων και που έχουν σαν μοναδικό σκοπό την ελαχιστοποίηση του οικολογικού αποτυπώματος.

 

Περισσότερα στοιχεία για τα έργα μας μπορείτε να βρείτε εδώ.  

 

Eπιπλέον, οι αναγνώστες μπορούν να μάθουν περισσότερες πληροφορίες από το site της Ελληνικής Επιστημονικής Ένωσης Αιολικής Ενέργειας (www.eletaen.gr) αλλά και το ενημερωτικό site της ask4wind (www.ask4wind.gr). 

Τέλος, για επικοινωνία με την εταιρεία, για ερωτήσεις αναφορικά με τα έργα μπορείτε να στείλετε email στο ipeiros@gaiacomm.gr

Καλούμε τους αναγνώστες και όλους όσους επιθυμούν να ενημερωθούν, να διαβάσουν την απάντηση μας στους «επαγγελματίες αγωνιστές» της αυτοαποκαλούμενης «Επιτροπής Αγώνα» οι οποίοι αποκρύπτουν εσκεμμένα όλα τα οφέλη της αιολικής ενέργειας και παρέχουν μόνο ψεύδη, συκοφαντίες διαδίδοντας μίσος και σκοταδισμό, προσπαθώντας να ματαιώσουν οποιοδήποτε έργο καθαρής ενέργειας στην Ήπειρο.

Ετικέτες:


Σχολιάστε εδώ

Η διεύθυνση του email σας δεν θα δημοσιευθεί.


Διαβάστε επίσης

ΑΠΟΨΗ, ΑΡΘΡΑ, ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ, ΠΡΕΒΕΖΑ

Η πρόταση του Παναγιώτη Ρεμπή για το Νοσοκομείο Πρέβεζας

26/01/2023, 4:25 μμ

ΑΠΟΨΗ, ΑΡΘΡΑ, ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ

Δημήτρης Σιόρεντας : Προχωράμε μπροστά με «λογισμό και μ’ όνειρο», με «όραμα για δημιουργία»

23/01/2023, 11:50 πμ

ΑΠΟΨΗ, ΑΡΘΡΑ, ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ

ΜΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΟΤΟΥΡΚΙΚΗ ΚΡΙΣΗ (υπό Δημ. Παππά Πολ. Μηχανικού- Περιφερειακού Συμβούλου Ηπείρου)

30/12/2022, 12:02 μμ

ΑΠΟΨΗ, ΑΡΘΡΑ, ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ

Η θυσία των Σουλιωτισσών στο Ζάλογγο (του Αναπληρωτή καθηγητή Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Θωμά Μπάκα)

20/12/2022, 8:44 μμ

ΑΠΟΨΗ, ΑΡΘΡΑ, ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ

Δρ. Κοσμάς Κοψάρης, Αμαρτωλές σχέσεις του Φρανσουά Τρυφώ, κριτική της ταινίας

15/12/2022, 9:46 μμ

ΑΠΟΨΗ, ΑΡΘΡΑ, ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ

Ο ΔΕΚΑΛΟΓΟΣ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (Του Αντιστράτηγου ε.α Σιόρεντα Δημητρίου)

12/12/2022, 5:31 μμ


To mypreveza.gr είναι το ενημερωτικό portal για το Νομό Πρέβεζας στο οποίο μπορείτε να δείτε όλες τις τοπικές ειδήσεις, αλλά και νέα από όλη την Ήπειρο, την Ελλάδα και τον κόσμο.

"Η δική σου Πρέβεζα με ένα μόνο κλικ."

Συνεργαζόμενα sites