Ορισμός Αντιδημάρχων στο Δήμο Πάργας

Τους Αντιδημάρχους του Δήμου Πάργας, εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου όρισε ο Δήμαρχος Πάργας Νίκος Ζαχαριάς.

Ακολουθεί η απόφαση:

Ο Δήμαρχος Πάργας

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Α. Ορίζει τους κατωτέρω δημοτικούς συμβούλους ως Αντιδημάρχους του Δήμου Πάργας, εντός της
τρέχουσας δημοτικής περιόδου, και τους μεταβιβάζει αρμοδιότητες ως εξής:
1.Ορίζει την κ. Αγγελική Ρεπάνη, από τη Δημοτική Παράταξη της πλειοψηφίας, ως Αντιδήμαρχο, με αντιμισθία, και θητεία από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσης έως την 31-05-2022, και της μεταβιβάζει τις κάτωθι αρμοδιότητες:
Καθ΄ύλην αρμοδιότητες:
1. Οικονομικών θεμάτων και ιδίως την οργάνωση, διοίκηση, παρακολούθηση, συντονισμό και έλεγχο όλων των λειτουργιών του Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών και συγκεκριμένα των: Προσόδων, ΤΑΠ, Τελών Καθαριότητας-Φωτισμού, Ελέγχου Δημοτικής Περιουσίας, Ταμειακής Βεβαίωσης Εισπράξεων,
Κοινοποιήσεων φορολογητέας ύλης, Προϋπολογισμού, Εκκαθάρισης Δαπανών, Προμηθειών, Αποθήκης, Λογιστηρίου – Διπλογραφικού, Ταμείου, Διαχείρισης υλικών και αποθεματικού εξοπλισμού γραφείων, Μισθοδοσίας, Ελέγχου Κοινόχρηστων Χώρων.
2. Διοικητικών θεμάτων και ιδίως:
– Την οργάνωση, διοίκηση, παρακολούθηση, συντονισμό και έλεγχο όλων των λειτουργιών του Τμήματος Διοικητικών Υπηρεσιών και συγκεκριμένα της Γραμματείας Οργάνων Διοίκησης, Ληξιαρχείου, Δημοτολογίου, Δημοτικής Κατάστασης, Πρωτοκόλλου & Διεκπεραίωσης.
– Θέματα εξυπηρέτησης και ενημέρωσης των Πολιτών.
– τη λειτουργία των ΚΕΠ.
– τη διαφάνεια και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση.
– τη λειτουργία του προγράμματος Διαύγεια.
– την έγκριση και υπογραφή των αδειών του προσωπικού του Δήμου.
3.Την εποπτεία και το συντονισμό πολιτικών ισότητας των φύλων.
4.Να εισηγείται στα αρμόδια όργανα του Δήμου τα θέματα των αρμοδιοτήτων των υπηρεσιών, των οποίων προΐσταται και να αναλαμβάνει την εκτέλεση των σχετικών αποφάσεων.
5.Να ασκεί πολιτική εποπτεία επί των δράσεων που άπτονται των αρμοδιοτήτων της και να προωθεί πολιτικές κατευθύνσεις προς τις υπηρεσίες.
6.Να αναπληρώνει τον Δήμαρχο για την τέλεση πολιτικών γάμων.
7.Τη θεώρηση του γνησίου υπογραφών.
2. Ορίζει τον κ. Δημήτριο Μπούσιο, από τη Δημοτική Παράταξη της πλειοψηφίας, ως Αντιδήμαρχο, για τη Δημοτική Ενότητα Φαναρίου, με αντιμισθία, και θητεία από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσης έως την 30-09-2022, και του μεταβιβάζει τις κάτωθι αρμοδιότητες:
Καθ΄ύλην αρμοδιότητες:
1. Την ευθύνη Θεμάτων αθλητισμού και νεολαίας και ιδίως, σε θέματα αθλητισμού, πολιτισμού και πρόληψης παραβατικότητας, τη χορήγηση της χρήσης και διάθεσης των αιθουσών και χώρων του Δήμου για πολιτιστικές και κοινωνικές εκδηλώσεις, καθώς επίσης και την ανάπτυξη υποστήριξης δράσεων πολιτισμού .
2.Την ευθύνη θεμάτων λειτουργίας και οργάνωσης της Καθαριότητας, των Τεχνικών Μικρών Έργων Οδοποιίας, Υπαίθριων Χώρων, Ηλεκτροφωτισμού, Δικτύων και τεχνικών Συνεργείων.
3. Την οργάνωση, εποπτεία, παρακολούθηση, ευθύνη, έλεγχο λειτουργίας και συντονισμό των υπηρεσιών και οργανικών μονάδων του Δήμου σχετικών με:
-Τις αρμοδιότητες του Τμήματος Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, Περιβάλλοντος, Κίνησης, Διαχείρισης και Συντήρησης Οχημάτων και Μηχανημάτων.
-Τις αρμοδιότητες του τμήματος Ύδρευσης-Αποχέτευσης.
-Την ευθύνη της Συντήρησης και Επισκευής Ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού και Διαχείρισης Υλικών, Καυσίμων, ανταλλακτικών μηχανολογικού εξοπλισμού.
-Την εποπτεία και ευθύνη των κοιμητηρίων
4.Να εισηγείται στα αρμόδια όργανα του Δήμου τα θέματα των αρμοδιοτήτων των υπηρεσιών, των οποίων προΐσταται και να αναλαμβάνει την εκτέλεση των σχετικών αποφάσεων.
5.Να ασκεί πολιτική εποπτεία επί των δράσεων που άπτονται των αρμοδιοτήτων του και να προωθεί πολιτικές κατευθύνσεις προς τις υπηρεσίες
Οι ανωτέρω αρμοδιότητες ασκούνται με εξαίρεση τις αποκεντρωμένες υπηρεσίες που υπάγονται διοικητικά στις παραπάνω κεντρικές υπηρεσίες.
Κατά τόπον αρμοδιότητες της Δημοτικής Ενότητας Φαναρίου:
– -Την ευθύνη της εύρυθμης και αποτελεσματικής λειτουργίας της Δημοτικής Ενότητας, συμπεριλαμβανομένης της αρμοδιότητας εποπτείας του προσωπικού που υπηρετεί σε αυτήν.
– -Τη συνεργασία με τους προέδρους των συμβουλίων των κοινοτήτων και τους εκπροσώπους των κοινοτήτων της Δημοτικής Ενότητας για την επίλυση των προβλημάτων τους, στα πλαίσια των μεταβιβαζόμενων αρμοδιοτήτων.
– Τις δράσεις για τα αδέσποτα ζώα στη δημοτική ενότητα
– Την ευθύνη της καθαριότητας όλων των κοινόχρηστων χώρων της εδαφικής περιφέρειας της Δημοτικής Ενότητας Φαναρίου, της αποκομιδής και διαχείρισης των αποβλήτων, και της οργάνωσης και διάθεσης των μέσων και του ανθρώπινου δυναμικού που απαιτούνται κάθε φορά σε κεντρικό επίπεδο.
– Τη μέριμνα για τη διατήρηση του εξοπλισμού που βρίσκεται στη δημοτική ενότητα σε κατάσταση καλής λειτουργίας.
– Την ευθύνη λειτουργίας στα όρια της δημοτικής ενότητας της συντήρησης και διαχείρισης των συστημάτων ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης και των αντλιοστασίων.
– Να αναπληρώνει τον Δήμαρχο για την τέλεση πολιτικών γάμων.
– Τη θεώρηση γνησίου υπογραφών
Ορίζεται ως μέλος της οικονομικής επιτροπής του Δήμου Πάργας (άρθρο 74 του ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει)
3. Ορίζει τον κ. Δημήτριο Μάρκου, από τη Δημοτική Παράταξη της πλειοψηφίας, ως Αντιδήμαρχο, για τη Δημοτική Ενότητα Φαναρίου, με αντιμισθία, και θητεία από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσης έως την 30-09-2022, και του μεταβιβάζει τις κάτωθι αρμοδιότητες:
Καθ’ ύλην αρμοδιότητες:
Την οργάνωση, εποπτεία , παρακολούθηση, ευθύνη, έλεγχο λειτουργίας και συντονισμό των υπηρεσιών και οργανικών μονάδων του Δήμου σχετικών με:
1. Τεχνικά Έργα και ιδίως την εποπτεία και ευθύνη των Τεχνικών Υπηρεσιών, Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας, Τεχνικής και Γραμματειακής Υποστήριξης – Τεχνικό Αρχείο, Προγραμματισμού, Μελετών και Επίβλεψης Έργων, Εκτέλεσης Μεγάλων Έργων Οδοποιίας, Εκτέλεσης Κτιριακών Έργων, Εκτέλεσης Έργων Υπαίθριων Χώρων, Εκτέλεσης Έργων Ηλεκτροφωτισμού, Δικτύων, τεχνικών Συνεργείων, Προγραμματισμού και Οργάνωσης Μελετών – Επίβλεψης έργων.
2. Την εποπτεία και ευθύνη του Περιβάλλοντος
– την επίβλεψη μελετών και έργων προστασίας Περιβάλλοντος, Πρασίνου και Ανακύκλωσης.
– την ευθύνη του τομέα Ανάπτυξης, Οικολογίας, Ενέργειας και εναλλακτικών μορφών ενέργειας, έρευνας και τεχνολογίας
– το συντονισμό και την επίβλεψη του έργου της πολιτικής προστασίας
– Την ευθύνη των Δασών, δημοτικών και κοινοτικών καλλιεργητικών εκτάσεων και βοσκοτόπων, προστασία και διαχείριση των υδάτινων πόρων.
– -Των θεμάτων πρωτογενούς τομέα(Αγροτικής ανάπτυξης, Κτηνοτροφίας, Αλιείας)
3. Τη διαχείριση των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και των εν γένει θεμάτων που συνδέονται με χρηματοδοτήσεις στα πλαίσια προγραμμάτων χρηματοδότησης
4.Να εισηγείται στα αρμόδια όργανα του Δήμου τα θέματα των αρμοδιοτήτων των υπηρεσιών, των οποίων
προΐσταται και να αναλαμβάνει την εκτέλεση των σχετικών αποφάσεων.
5.Να ασκεί πολιτική εποπτεία επί των δράσεων που άπτονται των αρμοδιοτήτων του και να προωθεί πολιτικές κατευθύνσεις προς τις υπηρεσίες
Οι ανωτέρω αρμοδιότητες ασκούνται με εξαίρεση τις αποκεντρωμένες υπηρεσίες που υπάγονται διοικητικά στις παραπάνω κεντρικές υπηρεσίες.
Κατά τόπον αρμοδιότητες της δημοτικής ενότητας Φαναρίου.
– Την ευθύνη συντονισμού και παρακολούθησης της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη Δημοτική Ενότητα, τόσο από τις υπηρεσίες του Δήμου όσο και από εξωτερικούς συνεργάτες (π.χ. ιδιώτης εργολάβος).
– Την ευθύνη των χώρων και της λειτουργίας των παιδικών χαρών
– Τον έλεγχο και προστασία της Δημοτικής Περιουσίας της δημοτικής ενότητας.
– Την συνεργασία με τους Προέδρους των συμβουλίων των δημοτικών και τοπικών κοινοτήτων και τους εκπροσώπους των τοπικών κοινοτήτων της δημοτικής ενότητας για την επίλυση των προβλημάτων τους, στα πλαίσια των μεταβιβαζομένων αρμοδιοτήτων.
– Να θεωρεί το γνήσιο υπογραφών
– Να αναπληρώνει τον Δήμαρχο για την τέλεση πολιτικών γάμων.
– Την υπογραφή βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων τα οποία εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της δημοτικής ενότητας, και άπτονται των αρμοδιοτήτων του.
Ορίζεται ως μέλος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (άρθρο 74 του ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει)
4.Ορίζει τον κ. Σπυρίδωνα Πιτσαρό, από τη Δημοτική Παράταξη της πλειοψηφίας, ως Αντιδήμαρχο, για τη Δημοτική Ενότητα Πάργας, με αντιμισθία, και θητεία από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσης έως την 30-09-2022, και του μεταβιβάζει τις κάτωθι αρμοδιότητες:
1.Να προΐσταται των αποκεντρωμένων υπηρεσιών με έδρα την Πάργα, με εξαίρεση την έκδοση των πράξεων που προβλέπουν οι σχετικές διατάξεις για το διορισμό, τις κάθε είδους υπηρεσιακές μεταβολές, τη σύνταξη των εκθέσεων αξιολόγησης και την άσκηση του πειθαρχικού ελέγχου.
2.Να εκδίδει τις άδειες που προβλέπονται από τις διατάξεις που διέπουν τις αρμοδιότητες των υπηρεσιών, των οποίων προΐσταται, εκτός εάν άλλως προβλέπεται από ειδικές διατάξεις.
3.Να εισηγείται στα αρμόδια όργανα του Δήμου τα θέματα των αρμοδιοτήτων των υπηρεσιών, των οποίων προΐσταται και να αναλαμβάνει την εκτέλεση των σχετικών αποφάσεων.
4.Να ασκεί πολιτική εποπτεία επί των δράσεων που άπτονται των αρμοδιοτήτων του και να προωθεί πολιτικές κατευθύνσεις προς τις υπηρεσίες που προΐσταται.
5.Τη συνεργασία με τους προέδρους των κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.
6.Την αναπλήρωση του Δημάρχου για την τέλεση πολιτικών γάμων στη Δημοτική Ενότητα.
7.Τον έλεγχο και την προστασία της δημοτικής περιουσίας της δημοτικής ενότητας.
8.Την υπογραφή των αδειών καταλήψεων κοινοχρήστων χώρων της δημοτικής ενότητας.
9.Τις δράσεις για τα αδέσποτα ζώα στη δημοτική ενότητα.
10.Τη θεώρηση γνησίου υπογραφών
11. Την οργάνωση, διοίκηση, παρακολούθηση, συντονισμό και έλεγχο όλων των θεμάτων που αφορούν τον τουρισμό.
Για τις ανωτέρω αρμοδιότητες εξουσιοδοτείται για τη χορήγηση και υπογραφή αδειών, πιστοποιητικών, την έκδοση αποφάσεων, την επιβολή προστίμων καθώς και την ευθύνη λειτουργίας και εποπτείας των αρμόδιων φορέων και την ευθύνη λειτουργίας των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου.
Ορίζεται ως μέλος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Πάργας (άρθρο 74 του Ν.3852/2010(άρθρο 74 του ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει)
5.Ορίζει τον κ. Βασίλειο Γκίζα, από τη Δημοτική Παράταξη της πλειοψηφίας, ως Αντιδήμαρχο, για τη Δημοτική Ενότητα Πάργας, χωρίς αντιμισθία, και θητεία από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσης έως την 30-09-2022, και του μεταβιβάζει τις κάτωθι αρμοδιότητες:
1. Την οργάνωση, διοίκηση, παρακολούθηση, συντονισμό και έλεγχο όλων των θεμάτων που αφορούν τον πολιτισμό.
2. Την εποπτεία και το συντονισμό της Κοινωνικής Πολιτικής και των Κοινωνικών Δομών του Δήμου.
3. Την ευθύνη για θέματα καθαρισμού και συντήρησης κοινοχρήστων χώρων και πρασίνου (πλατειών, πεζοδρόμων κ.λ.π.).
4. Την ευθύνη των χώρων και της λειτουργίας των παιδικών χαρών στη Δημοτική Ενότητα Πάργας.
5 . Τη μέριμνα για θέματα επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων του Δήμου Πάργας.
6. Την ευθύνη συντονισμού και παρακολούθησης της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη Δημοτική Ενότητα, τόσο από τις υπηρεσίες του Δήμου όσο και από εξωτερικούς συνεργάτες (π.χ. ιδιώτης εργολάβος), σε συνεργασία με τους καθ’ ύλην αρμόδιους αντιδημάρχους.
7.Τη μέριμνα για τη διατήρηση του εξοπλισμού, που βρίσκεται στη δημοτική ενότητα, σε κατάσταση καλής λειτουργίας.
Ορίζεται ως μέλος της οικονομικής επιτροπής του Δήμου Πάργας (άρθρο 74 του ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει)
Β. Στην περίπτωση απουσίας ή κωλύματος:
 της Αντιδημάρχου Ρεπάνη Αγγελικής, τις αρμοδιότητές της ασκεί ο Αντιδήμαρχος Μπούσιος Δημήτριος
 του Αντιδημάρχου Μπούσιου Δημητρίου, τις αρμοδιότητές του ασκεί ο Αντιδήμαρχος Μάρκου Δημήτριος
 του Αντιδημάρχου Μάρκου Δημητρίου, τις αρμοδιότητές του ασκεί ο Αντιδήμαρχος Μπούσιος Δημήτριος.
 του Αντιδημάρχου Πιτσαρού Σπυρίδωνα, τις αρμοδιότητές του ασκεί ο Αντιδήμαρχος Γκίζας Βασίλειος
 του Αντιδημάρχου Γκίζα Βασιλείου, τις αρμοδιότητές του ασκεί ο Αντιδήμαρχος Πιτσαρός Σπυρίδων.
Γ. Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντά του ορίζεται να ασκεί ο Αντιδήμαρχος
κ.Μάρκου Δημήτριος, που αναπληρώνει το Δήμαρχο, και όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται τα καθήκοντα του Δημάρχου θα ασκούνται από τον Αντιδήμαρχο κ. Μπούσιο Δημήτριο.
Δ. Οι ανωτέρω κατά τη διάρκεια της θητείας τους δεν μπορούν να εκλεγούν ή να είναι μέλη του προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου.
Ε. Η ανάκληση του αντιδημάρχου είναι δυνατή μετά την πάροδο έξι (6) μηνών από τον ορισμό του, με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του δημάρχου, για λόγους που ανάγονται στην άσκηση των καθηκόντων του
ΣΤ. Οι άμισθοι αντιδήμαρχοι δεν δικαιούνται αντιμισθίας ή οποιασδήποτε άλλης οικονομικής απολαβής

 

 


Σχολιάστε εδώ

Η διεύθυνση του email σας δεν θα δημοσιευθεί.


Διαβάστε επίσης

ΠΡΕΒΕΖΑ

“Σφάξε με, αγά μου, ν’ αγιάσω”

28/11/2023, 8:37 μμ

ΠΡΕΒΕΖΑ

Έρχεται Πρέβεζα για το Νοσοκομείο ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος;

28/11/2023, 4:14 μμ

ΠΡΕΒΕΖΑ

Αλ. Καχριμάνης : “Είναι σαν μας θεωρούν Αλβανία εδώ…”

23/11/2023, 8:54 μμ

ΠΡΕΒΕΖΑ

Η ανακοίνωση του Λιμεναρχείου Πρέβεζας για το τραγικό δυστύχημα στο Βαθύ

23/11/2023, 8:51 μμ

ΠΡΕΒΕΖΑ

Ο Πολιτιστικός Σύλλογος «Πρέβεζα» μοίρασε παραδοσιακά πολυσπόρια

23/11/2023, 8:43 μμ

ΠΡΕΒΕΖΑ

Συνεχίζεται η Διάθεση Δωρεάν Ψηφιακής Υπογραφής σε κεφαλαιουχικές επιχειρήσεις μέλη του Επιμελητηρίου Πρέβεζας

23/11/2023, 8:33 μμ

ΠΡΕΒΕΖΑ

Sounds of Solidarity” για την Ημέρα της Μεσογείου 28 Νοεμβρίου 2023 με την Χορωδία Αρμονία και την πιανίστρια Ελεωνόρα Αποστολίδη

23/11/2023, 8:25 μμ

ΠΡΕΒΕΖΑ

Ανακοίνωση της Επιτροπής Διαιτησίας της ΕΠΣ Πρέβεζας – Λευκάδας

23/11/2023, 8:20 μμ


To mypreveza.gr είναι το ενημερωτικό portal για το Νομό Πρέβεζας στο οποίο μπορείτε να δείτε όλες τις τοπικές ειδήσεις, αλλά και νέα από όλη την Ήπειρο, την Ελλάδα και τον κόσμο.

"Η δική σου Πρέβεζα με ένα μόνο κλικ."

Συνεργαζόμενα sites