Το ψήφισμα του συμβουλίου της Κοινότητας Γοργομύλου του Δήμου Ζηρού για τον νέο εκλογικό νόμο

Στο Γοργόμυλο στις 5 Φεβρουαρίου 202, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11.00 το Κοινοτικό Συμβούλιο της Κοινότητας Γοργομύλου συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση, στην αίθουσα του Κοινοτικού Καταστήματος Γοργομύλου, ύστερα από  την αριθ. Πρωτ. 1/2-2-2021 πρόσκληση του Προέδρου του Συμβουλίου, κ. Βάσιου Φωτίου, η οποία  δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε νόμιμα στους Κοινοτικούς Συμβούλους  (άρθρα 88, 89 και 90 του Ν. 3852/2010, όπως αυτά τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του Ν. 4555/2018) για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης.

  Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος του Συμβουλίου διαπίστωσε ότι σε σύνολο πέντε (5) Κοινοτικών Συμβούλων ήταν  :

Α/Α ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
1 Βάσιος Φώτιος,     Πρόεδρος Κοινοτικού Συμβουλίου
2 Μπακάρας Παναγιώτης ,        Κοινοτικός Σύμβουλος 
3 Σιαβίκη Όλγα,                         Κοινοτική Σύμβουλος
4 Παπατσίμπας Θεόδωρος ,       Κοινοτικός Σύμβουλος
5 Παπατσίμπας Ηλίας,               Κοινοτικός Σύμβουλος

 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Βασιλική Παπακώστα, υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε ως παρακάτω το θέμα της ημερήσιας διάταξης.

Θέμα: 1º 

Αριθμός απόφασης: 1/2020

Για το παραπάνω θέμα της ημερησίας διάταξης ο Πρόεδρος είπε τα εξής:

Προτείνω στο σώμα την έκδοση ψηφίσματος σχετικά με το υπό κατάρτιση νομοσχέδιο για την Τοπική Αυτοδιοίκηση σε συνέχεια των πανελλαδικών κινητοποιήσεων των κοινοτήτων και σας παρουσιάζω το ψήφισμα. 

To Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη τις διατάξει του Ν. 3852/2010, όπως αυτές τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του Ν. 4555/2018, την εισήγηση του προέδρου και μετά από διαλογική συζήτηση

Αποφασίζει Ομόφωνα

Γνωμοδοτεί θετικά και εγκρίνει το παρακάτω ψήφισμα σχετικά με το υπό κατάρτιση νομοσχέδιο για την τοπική αυτοδιοίκηση:

Ψήφισμα Συμβουλίου της Κοινότητας Γοργομύλου του Δήμου Ζηρού Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, Περιφέρειας Ηπείρου για το υπό κατάρτιση νομοσχέδιο που αφορά την τοπική αυτοδιοίκηση

Η Κοινότητα, πυρήνας της ελληνικής κοινωνίας, θεσμός της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ Βαθμού, αποτελεί διαχρονικά την ραχοκοκαλιά της Ελλάδας. Ο θεσμός που βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της καθημερινότητας του πολίτη – όσο απομακρυσμένη και αν είναι η Κοινότητα από την έδρα του Δήμου –  είναι ο θεσμός του Συμβουλίου Κοινότητας και του Προέδρου της Κοινότητας. Καθημερινά, Πρόεδροι και Κοινοτικοί Σύμβουλοι διαχειρίζονται όλο το φάσμα των αρμοδιοτήτων, στεκόμενοι δίπλα στις ανάγκες των συμπολιτών τους. 

Η μορφολογία του εδάφους της χώρας σε συνδυασμό με τις κοινωνικές και οικονομικές εξελίξεις οφείλουν να αποτελέσουν τον βασικό κορμό πάνω στον οποίο θα διαμορφωθεί ένα σύγχρονο αυτοδιοικητικό μοντέλο. Η ιδιαιτερότητα του κάθε τόπου (ορεινού, νησιωτικού, πεδινού, παραποτάμιου, παραλίμνιου, αστικού, περιαστικού) οφείλει να υποστηριχθεί και να αναδειχθεί από όλες τις διοικητικές δομές. Ένα σύγχρονο κράτος που σέβεται τους πολίτες του, χαράζει πολιτικές με την συμμετοχή όλων των ενδιαφερόμενων μερών. Εμπιστοσύνη, Συμμετοχικότητα, Αποδοτικότητα, Βιωσιμότητα και Διαφάνεια είναι οι θεμελιώδεις αρχές πάνω στις οποίες οφείλει η αυτοδιοίκηση να χτίσει τα θεμέλια της. 

Μετά από το Υπουργικό Συμβούλιο της Πέμπτης 28-1-2021 το Υπουργείο Εσωτερικών και η κυβέρνηση κατέθεσαν το σχέδιο νόμου όπου θα αλλάξουν συλλήβδην τον χάρτη της τοπικής αυτοδιοίκησης. Μια αλλαγή που προγραμματίζεται να γίνει χωρίς να έχει προηγηθεί ουσιαστικός διάλογος με όλους τους εμπλεκόμενους: πολίτες, αυτοδιοικητικούς, δημόσια διοίκηση. 

Η κατάργηση της ανεξάρτητης κάλπης, οι συγχωνεύσεις, η υποβάθμιση του ρόλου των Συμβουλίων Κοινότητας και η συγκέντρωση αρμοδιοτήτων στις έδρες των Δήμων  θα ερημώσει τα χωριά μας, θα υποβαθμίσει περαιτέρω την ζωή των κατοίκων στην επαρχία, θα απεμπολήσει κεκτημένα ετών, θα απομακρύνει τους νέους από τα κοινά και θα δημιουργήσει πολίτες δύο ταχυτήτων.

Η απομάκρυνση από τον Ευρωπαϊκό Χάρτη Τοπικής Αυτονομίας με την επαναφορά συγκεντρωτικού συστήματος αυτοδιοίκησης θα δώσει την χαριστική βολή. Ο ενεργός πληθυσμός της χώρας φεύγει, η επαρχία αποδεκατίζεται από πόρους και  ανθρώπινο δυναμικό, το χαμόγελο έχει χαθεί! 

Ως αιρετοί σύμβουλοι της τοπικής αυτοδιοίκησης Α΄  Βαθμού, σεβόμενοι τον θεσμό τον οποίο υπηρετούμε και τους συμπολίτες μας, ζητάμε: 

  1. Συμμετοχή στη επαναδιαμόρφωση του νομοσχεδίου
  2. Αποφασιστικές αρμοδιότητες και πόρους για τις Κοινότητες
  3. Ανεξάρτητη κάλπη για την ανάδειξη των Συμβουλίων Κοινότητας
  4. Ξεκάθαρο θεσμικό πλαίσιο για την λειτουργία των επιπέδων της αυτοδιοίκησης

        Οι Κοινότητες σε κάθε γωνιά της Ελλάδας λειτουργούν από την αρχή του ελληνικού κράτους ως κύτταρα Δημοκρατίας, θεματοφύλακες της ελληνικής υπαίθρου, εργαλεία του Δήμου για την βελτίωση της καθημερινότητας, πηγές εθελοντισμού και ενεργοποίησης των πολιτών. Είμαστε ο σύνδεσμος για την ανάκτηση της εμπιστοσύνης των πολιτών στο κράτος. Ζητούμε την εμπιστοσύνη της Πολιτείας όπως μας την έδωσαν οι πολίτες μέσα από τις Δημοκρατικές Αρχές.

Καλούμε τα Δημοτικά και τα Περιφερειακά Συμβούλια της χώρας να εκδώσουν ψηφίσματα στήριξης για την διατήρηση και την ενίσχυση του θεσμού των Κοινοτήτων.

Καλούμε ανεξαιρέτως όλους τους Βουλευτές του Ελληνικού Κοινοβουλίου, καθώς και όλους τους  συμπολίτες μας να στηρίξουν τον αγώνα των Κοινοτήτων.  

Το παρόν ψήφισμα να δημοσιευτεί στον τύπο, να κατατεθεί ενώπιον του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ζηρού, καθώς και του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Ηπείρου, να σταλεί στους Βουλευτές του νομού μας, στην Κ.Ε.Δ.Ε. και στο Υπουργείο Εσωτερικών.

Μετά από αυτά το Συμβούλιο αναθέτει στον κ. Πρόεδρο την ενέργεια των περαιτέρω.

Αφού συντάχτηκε και αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως κατωτέρω:

    Ο Πρόεδρος           Τα Μέλη

   Βάσιος Φώτιος             Μπακάρας Παναγιώτης 

              Σιαβίκη Όλγα                                                             Παπατσίμπας Θεόδωρος

                                                                                                 Παπατσίμπας Ηλίας

     Ακριβές Απόσπασμα

Γοργόμυλος 5 Φεβρουαρίου 2021

Ο Πρόεδρος του Κοινοτικού  Συμβουλίου

           Βάσιος Φώτιος


Σχολιάστε εδώ

Η διεύθυνση του email σας δεν θα δημοσιευθεί.


Διαβάστε επίσης

ΠΡΕΒΕΖΑ

Πρέβεζα : Εκδήλωση τιμής και μνήμης για τους εκτελεσμένους στην Παργινόσκαλα

16/09/2021, 12:30 μμ

ΠΡΕΒΕΖΑ

Παρέμβαση στην πολιτική εκδήλωση του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Πρέβεζας πραγματοποίησε ο Γιώργος Νίτσας

16/09/2021, 12:14 μμ

ΠΡΕΒΕΖΑ

Έχασε την ψυχραιμία του ο Δήμαρχος Πρέβεζας – Σκηνές απείρου κάλλους στο Δημοτικό Συμβούλιο

16/09/2021, 12:06 μμ

ΠΡΕΒΕΖΑ

Πρέβεζα : Νέα 300αρια σε δύο πελάτες καταστημάτων για μη χρήση μάσκας

16/09/2021, 10:21 πμ

ΠΑΡΓΑ, ΠΡΕΒΕΖΑ

Ξεκινούν τα τμήματα Mουσικής Παιδείας σε Καναλάκι και Πάργα

16/09/2021, 9:40 πμ

ΠΡΕΒΕΖΑ

Πρέβεζα : Βρέθηκε απαγχονισμένος στη Βρυσούλα από περαστικό

15/09/2021, 7:12 μμ


To mypreveza.gr είναι το ενημερωτικό portal για το Νομό Πρέβεζας στο οποίο μπορείτε να δείτε όλες τις τοπικές ειδήσεις, αλλά και νέα από όλη την Ήπειρο, την Ελλάδα και τον κόσμο.

"Η δική σου Πρέβεζα με ένα μόνο κλικ."

Συνεργαζόμενα sites