Η πρόταση των επαγγελματιών του Εμπορικού Λιμένα Πρέβεζας για το Master Plan του λιμανιού

Οι φορείς:
 Σωματείο Λιμενεργατών Πρέβεζας,
 Μεταφορικός Συνεταιρισμός Ιδιόκτητων Δ.Χ.Φ. Αυτοκινήτων Ν. Πρέβεζας «Νικόπολη» ΣΥΝ Π.Ε.,
 Μεταφορικός Συνεταιρισμός Δ.Χ.Φ. Αυτοκινήτων Φιλιππιάδας & Πρέβεζας Συν. Π.Ε.,
 Σωματείο Ιδιόκτητων Φορτηγών Δ.Χ. Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας «Ο Ανδρόνικος»,
 Βασίλειος Σαρδελής – Ναυτικός Πράκτορας
έχουν παρακολουθήσει με συνέπεια, σοβαρότητα και με ειδική γνώση τόσο ως βασικοί χρήστες, όσο
και ως κάτοικοι της πόλης, όλη την διαδικασία σύνταξης της τροποποίησης του Master Plan του λιμένα της Πρέβεζας και θεωρούν ότι έχουν τη γνώση και την υποχρέωση να παρέμβουν στον δημόσιο
διάλογο που εγκαινιάζει το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Πρέβεζας.
Τα στοιχεία που δόθηκαν στην δημοσιότητα ως υποστήριξη της κύριας πρότασης και της εναλλακτικής είναι εξαιρετικά συνοπτικά, μόλις 6 σελίδες και περιέχουν απλή περιγραφή των δύο Εναλλακτικών Λύσεων χωρίς κάποια τεκμηρίωση των επιλογών που έχουν γίνει καθώς και για τους λόγους που οδήγησαν στην αλλαγή του συμβατικού αντικειμένου της μελέτης.

2. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Η παρακολούθηση των φάσεων σύνταξης της τροποποίησης του Master Plan, μας έδωσε την
ευκαιρία να ασχοληθούμε ουσιαστικά, θεωρώντας ότι η προτεινόμενη τροποποίηση πρέπει να
αποτελεί ένα αναπτυξιακό εργαλείο για την πόλη και το λιμάνι της πόλης. Είναι γεγονός ότι στις
λιμενικές υποδομές μικρών αστικών συγκεντρώσεων όπως η Πρέβεζα, δεν υπάρχει η “πολυτελής”
προσέγγιση της στοχευμένης θεματικής ανάπτυξης. Οι διακριτές χρήσεις εμπορίου, τουρισμού και
αλιείας θα πρέπει να έχουν μία ισορροπία στην νέα κατάσταση που οφείλει να διαμορφώσει η
τροποποίηση του υπάρχοντος Master Plan του λιμένα της Πρέβεζας. Παράλληλα θα πρέπει να δοθεί
ιδιαίτερη βαρύτητα στην διατήρηση των προβλέψεων που έχουν θεσμοθετηθεί με το υφιστάμενο
Master Plan ή να τεκμηριώνεται με ισχυρό τρόπο η αλλαγή αυτών.
Στο κείμενο που δόθηκε στη δημοσιότητα, παρατηρείται ότι δεν γίνεται αναφορά στην ουσιαστική
έλλειψη της λιμενικής υποδομής, η οποία είναι η διακοπή της κατασκευής της ανατολικής προβλήτας,
όπως προέκυψε από την έκδοση δικαστικής απόφασης για λόγους περιβαλλοντικής προστασίας και
ελλιπούς τεκμηρίωσης του έργου. Θεωρείται ότι η ερμηνεία που περιέχεται στο συνοπτικό κείμενο
που δόθηκε προς διαβούλευση και αφορά στις εκτεταμένες εκβαθύνσεις του Αμβρακικού κόλπου, δεν
συνάδει προς την ουσία της αναγνωρισθείσας, με τη δικαστική απόφαση, περιβαλλοντική όχληση.
Επισημαίνεται ότι η δικαστική απόφαση, η οποία πρέπει να μελετηθεί επισταμένως πριν εξαχθούν
συμπεράσματα αναφέρεται:
 Στη μείωση της εισόδου του κόλπου από 415m σε 385m (στένωση διαύλου)

 Στην έλλειψη τεκμηρίωσης των επιπτώσεων του έργου διότι « δεν περιγράφονται επακριβώς, ούτε
αξιολογούνται κατά τρόπον επιστημονικό και δη υπό αρμοδίων επιστημόνων εις την
προαναφερθείσα Μ.Π.Ε»
 Στην αναφορά επιπτώσεων λόγω της μεταβολής του πυθμένα (επιχώσεις) και λοιπών ελλείψεων
τεκμηρίωσης των επιπτώσεων
Στην παρούσα φάση και από την ανωτέρω περιγραφή των προβλημάτων, όπως τα εντοπίζει η
δικαστική απόφαση, θεωρείται ότι η επαρκής και εμπεριστατωμένη σύνταξη της απαιτούμενης
Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, αποτελεί ικανή συνθήκη για την τεκμηρίωση του σεναρίου
που θα επιλεχθεί στην προς ανατολάς ανάπτυξη του λιμενικού μετώπου. Άλλωστε, αυτή η τεκμηρίωση
αποτελεί το αντικείμενο της Μ.Π.Ε.
Σε καμμία περίπτωση δεν είναι αποδεκτή η απόρριψη της εγκεκριμένης χωροθέτησης, για
περιβαλλοντικούς λόγους, όπως αναφέρεται στην πρόταση που έχει τεθεί προς διαβούλευση και
μάλιστα με πολύ γενικό χαρακτηρισμό (…. οι οποίες και θα έθεταν σοβαρό περιβαλλοντικό θέμα).
Επισημαίνεται επίσης ότι εάν τίθεται θέμα περιβαλλοντικής όχλησης για τα έργα της ανατολικής
επέκτασης, τότε όλες οι προτάσεις της μελέτης είναι άκυρες και η μελέτη πρέπει να ανασυνταχθεί στο
σύνολό της.

3. ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ
Οι στόχοι της τροποποίησης του Master Plan αφορούν σύμφωνα με τον φάκελο του έργου που
δημοπρατήθηκε στα εξής:
 Μία τουλάχιστον θέση ελλιμενισμού σκάφους χύδην φορτίου
 Σταθερό κυματοθραύστη μήκους 20m στην είσοδο του τουριστικού λιμένα
 Χερσαία υποδομή για την εξυπηρέτηση κρουαζιερόπλοιων στον λιμένα της Πρέβεζας
 Βελτίωση της ναυσιπλοΐας προς και από τις θέσεις ελλιμενισμού
 Τροποποίηση των περιβαλλοντικών όρων του έργου, οι οποίοι είχαν εγκριθεί με την Απόφαση υπ’
αρ. Πρωτ.8216/115/12 του Προέδρου της ΕΣΑΛ (ΑΔΑ:Β45ΜΟΠ-6Ο3)
 Ακτομηχανική διερεύνηση των επιπτώσεων των έργων λόγω των εργασιών εκσκαφής ανατολικά
του λιμένος, ώστε να είναι δυνατή η ναυσιπλοΐα αλλά και ο χώρος ελιγμών των σκαφών.
Επισημαίνεται ότι σε κανένα σημείο του φακέλου του έργου και κατά συνέπεια της συναφθείσας
δημόσιας σύμβασης, δεν περιλαμβάνεται η τροποποίηση του ισχύοντος Master Plan ως προς τη θέση
της Κρουαζιέρας, όπως είχε χωροθετηθεί στο ανατολικό μέτωπο με πρυμνοδέτηση. Θεωρείται ότι εάν
υπάρχουν διαφορετικές εντολές από τον Εργοδότη, μετά την υπογραφή της σύμβασης, αυτές θα
πρέπει να δημοσιοποιηθούν ώστε να εξεταστεί η τεκμηρίωση ή η αναγκαιότητα που επέβαλε μια
τέτοιας εκτάσεως αλλαγή του αντικειμένου και των στόχων της ανατεθείσας σύμβασης.

4. ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΕΙΣ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΙΣ
Στα σενάρια που παρουσιάστηκαν και διερευνήθηκαν, πρέπει να τονισθεί ότι υπάρχουν οι χρήσεις
αλιείας και τουρισμού, οι οποίες έχουν ήδη χωροθετηθεί με πολλαπλές δεσμεύσεις και οι οποίες
ορθώς δεν τίθενται προς διερεύνηση τροποποιήσεων τους.
Σύμφωνα με τη συνοπτική περιγραφή που μας διατέθηκε εξετάσθηκαν δύο βασικά σενάρια στα
οποία αναγνωρίσθηκαν εναλλακτικές λύσεις για την εμπορευματική χρήση και για την τουριστική
χρήση (αφορά κυρίως ένα ειδικό τμήμα αυτής που είναι η κρουαζιέρα). Επιπρόσθετα, χωροθετείται η
συναφής δραστηριότητα υδατοδρομίου καθώς και η τοποθέτηση της ειδικής χρήσης ημερόπλοιων,
catamaran.
Η Εναλλακτική Λύση 1 περιλαμβάνει την πρόβλεψη συνολικά 3 θέσεων εμπορικής χρήσης (2
υφιστάμενες και 1 μελλοντική) και την κατάργηση της προβλεπόμενης χρήσης κρουαζιέρας (ΚΖ) στο
ανατολικό κρηπίδωμα. Για τη χρήση ΚΖ προβλέπεται η εξυπηρέτηση της με “αρόδο” προσόρμιση και
η μεταφορά επιβατών με “λάντζες”. Παράλληλα προβλέπεται η μετακίνηση του υδατοδρομίου Β του
αλιευτικού καταφυγίου. Προβλέπεται επίσης, ειδική ζώνη ημερόπλοιων, catamaran, νοτίως του
αλιευτικού καταφυγίου.
Η Εναλλακτική Λύση 2 περιλαμβάνει την πρόβλεψη συνολικά 2 θέσεων εμπορικής χρήσης (1
υφιστάμενη και 1 μελλοντική) και τη μεταφορά της προβλεπόμενης χρήσης ΚΖ στην απελευθερούμενη
από την εμπορευματική χρήση, θέση της νότιας προβλήτας. Κατά τα λοιπά, δηλαδή για το
υδατοδρόμιο και τη θέση ημερόπλοιων, ισχύουν οι προβλέψεις της Εναλλακτικής Λύσης 1.
Όπως παρουσιάζονται, τα εναλλακτικά σενάρια θεωρείται ότι κινούνται στα ακραία όρια μεταξύ των
εναλλακτικών προσεγγίσεων. Συγκεκριμένα έχουν αναπτυχθεί δύο διακριτά σενάρια με αντιθετική
μεταξύ τους λειτουργία έτσι ώστε να τίθεται ως δίλημμα, “ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ vs ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΣ”.
Επισημαίνεται ότι κατά το υφιστάμενο Master Plan, προβλέπεται η χρήση κρουαζιέρας με ορθόπλωρη
προσέγγιση προβλήτας, λύση η οποία δεν απαιτεί την δυσλειτουργική χρήση της “λάντζας” για την
εξυπηρέτηση των επιβατών. Η λύση όπως προτείνεται δεν είναι ικανοποιητική και μειώνει αισθητά την
φορτοϊκανότητα του συστήματος. Πρέπει να τονισθεί ότι η απόρριψη της χωροθέτησης ΚΖ στην
ανατολική προβλήτα με τη γενικόλογη αναφορά περί περιβαλλοντικών προβλημάτων, υπερπροβάλει
και υπερτιμά το μειονέκτημα της εξυπηρέτησης της ΚΖ με “λάντζες”.
Αξιολογώντας τη συνοπτική πρόταση που τέθηκε προς διαβούλευση, διατυπώνονται τα κάτωθι
σημεία, τα οποία πρέπει να επανεξεταστούν από τους μελετητές και από τον Εργοδότη της μελέτης
που είναι το Λιμενικό Ταμείο Πρέβεζας. Σε κάθε περίπτωση θεωρούμε ότι πρέπει να δημοσιοποιηθεί
η συνολική μελέτη μετά την ενσωμάτωση των προτάσεων – παρατηρήσεων – κατευθύνσεων της
παρούσας διαβούλευσης:
 Η έλλειψη υποδομής του ανατολικού κρηπιδώματος δεν επιτρέπει τη λειτουργία των σεναρίων που
εξετάζονται στη συνοπτική πρόταση στην παρούσα φάση. Θα πρέπει να αναπτυχθούν και να
εξετασθούν τα σενάρια σε δύο φάσεις, δηλαδή στην παρούσα κατάσταση (Φάση Ι) και στην τελική
φάση μετά την ολοκλήρωση των έργων της ανατολικής προβλήτας (Φάση ΙΙ)

 Η θεσμοθέτηση της Φάσης ΙΙ είναι δυνατόν να γίνει κατά την ολοκλήρωση των προτεινόμενων
έργων με τροποποίηση του Master Plan. Επισημαίνεται ότι το έργο κατασκευής ανατολικής
προβλήτας έχει χρονικό ορίζοντα ολοκλήρωσης την οκταετία (δεν έχει προκηρυχθεί ακόμη η
μελέτη) και κατά συνέπεια θεωρείται εύλογη η επόμενη τροποποίηση του Master Plan.
 Η αντιθετικότητα των παρουσιαζόμενων σεναρίων δεν αποτελεί καλή πρακτική για τη λειτουργία
του λιμένα αλλά και για την κοινωνική συνοχή. Θεωρείται ότι τόσο η Ομάδα Μελέτης αλλά κυρίως
το Λιμενικό Ταμείο Πρέβεζας ως Εργοδότης της σύμβασης, θα πρέπει να κινηθούν σε μία συνθετική
πρόταση μεταξύ των ακραίων σεναρίων που εξετάσθηκαν.
 Θεωρείται ανεπιτυχής η διάσπαση των τουριστικών λειτουργιών σε 4 θέσεις που είναι διάσπαρτες
σε όλη την περίμετρο της λιμενικής υποδομής.
 ανεπτυγμένη μαρίνα στο δυτικό τμήμα
 ΚΖ στο νοτιοδυτικό άκρο
 ημερόπλοια, catamaran στο μέσο του ανατολικού μετώπου
 υδατοδρόμιο στο βόρειο άκρο
 Η πρόταση εξυπηρέτησης της ΚΖ με «λάντζες» αποτελεί παρωχημένο σχεδιασμό με πολύ χαμηλή
εξυπηρέτηση των όποιων επιβατικών φόρτων κατά το αισιόδοξο ή το απαισιόδοξο σενάριο και
αποτελεί οπισθοδρόμηση για τη λειτουργία του λιμένα. Όπως έχει προαναφερθεί, θα μπορούσε να
θεωρηθεί ότι προβάλλεται για να αποτραπεί η επιλογή της Εναλλακτικής Λύσης 1.
 Η πρόταση εξυπηρέτησης της εμπορευματικής κίνησης με κατάργηση της μίας από τις δύο
υπάρχουσες θέσεις (μείωση 50%) κατά τη μεταβατική φάση, προ της κατασκευής του ανατολικού
κρηπιδώματος είναι επίσης μη βιώσιμη λύση. Τόσο από τα στοιχεία που έχουν δοθεί στην
μελετητική ομάδα (μέχρι το 2018) αλλά και από την παρακολούθηση των μετέπειτα στοιχείων
εμπορευματικής κίνησης (2019-2020), δεν τεκμηριώνεται ο προτεινόμενος σχεδιασμός διότι
υποδιπλασιάζει την εμπορευματική φορτοϊκανότητα του συστήματος. Πρακτικά, καταργείται η μία
εκ των δύο λειτουργούντων θέσεων με αποτέλεσμα τη δυσλειτουργία του λιμένα. Τόσο από τα
στοιχεία που έχουμε διαθέσει στον Ανάδοχο της μελέτης μέχρι το τέλος του 2018, όσο και από τα
πρόσφατα στοιχεία που κρατάμε στα αρχεία μας, είναι σαφές ότι η εμπορευματική χρήση απαιτεί
την ύπαρξη κατ’ ελάχιστον δύο θέσεων. Χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι για το 2020 μέχρι το τέλος
Σεπτεμβρίου, υπήρξε overlap 32 ημερών, στις 270 συνολικά, δηλαδή ποσοστό απαίτησης δύο
θέσεων, 12%.

5. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
Ο σχεδιασμός των υποδομών, θεωρούμε ότι πρέπει να γίνεται με την αναγνώριση αρχών, οι οποίες
πρέπει να τηρούνται ώστε να υπάρχει ορθολογικό και κοινά αποδεκτό αποτέλεσμα προς όφελος του
κοινωνικού συνόλου.
Η έλλειψη αρχών οδηγεί σε κακό σχεδιασμό και εξυπηρετεί συνήθως τις επιθυμίες ομάδων που
διαθέτουν τις «ισχυρότερες» πιέσεις.

Οι προτάσεις που υποβάλλουμε στην παρούσα αρχική διαβούλευση, στηρίζονται στις κάτωθι αρχές:
 Η ανάπτυξη των διαφόρων χρήσεων πρέπει να είναι ισόρροπη.
 Οι θεσμοθετημένες χρήσεις και τρόποι λειτουργίας δεν πρέπει να θίγονται και να μην μειώνεται η
προβλεπόμενη εξυπηρέτηση.
 Η πρόταση που θα αποτυπώνεται στο Master Plan, πρέπει να λαμβάνει υπόψη τον Εθνικό
Σχεδιασμό για τους λιμένες και την προτεραιοποίησή τους καθώς και τον Περιφερειακό Σχεδιασμό
της Περιφέρειας Ηπείρου. Επισημαίνεται ότι η κατάταξη του λιμένα της Πρέβεζας, σύμφωνα με
τον Εθνικό Σχεδιασμό δεν προβλέπει τις προτεινόμενες χρήσεις με αποτέλεσμα η χρηματοδότηση
δράσεων να παρουσιάζει προβλήματα.
 Η ανάπτυξη και η ιεράρχηση λύσεων πρέπει να λαμβάνει υπόψη τον απαιτούμενο χρόνο
κατάληψης κρηπιδώματος από τις διάφορες χρήσεις (π.χ. η Κρουαζιέρα έχει χρόνο κατάληψης
ολίγων ωρών και είναι συνεπώς πιο ευέλικτη η μεταφορά της).
 Η επιλογή λύσης δεν πρέπει να δημιουργεί διχασμούς, ειδικά σε μικρές κοινωνίες, ούτε την
αίσθηση των “κερδισμένων” και των “χαμένων”.
 Η επιλογή λύσης πρέπει να είναι μία βαθιά συνθετική διαδικασία με πρόβλεψη φάσεων
ανάπτυξης και με τεκμηρίωση της πορείας μετάβασης. Με απλά λόγια, δεν είναι δυνατόν να
αποτελεί βιώσιμο σενάριο, οι δύο (2) θέσεις εμπορευματικής χρήσης να γίνουν μία (1) για οκτώ
(8) κατ’ ελάχιστο χρόνια και στη συνέχεια να γίνουν τρεις (3). Η ανάπτυξη των εμπορικών δρόμων
δεν ακολουθεί τις θεωρητικές επιθυμίες των μελετητών, αλλά προσαρμόζεται στις υπάρχουσες
διαθεσιμότητες. Εάν δηλαδή προκληθεί κατάρρευση της εμπορευματικής κίνησης λόγω της
κατάργησης της υποδομής, δεν πρόκειται να ανακάμψει αυτή εάν μετά από δέκα (10) χρόνια,
αυξήσουμε τις υποδομές και παρέχουμε τρεις (3) θέσεις. Πρακτικά το σενάριο που προτείνεται,
οδηγεί στον σχεδιασμό ενός άχρηστου έργου της Φάσης ΙΙ.

6. ΕΠΙΛΟΓΟΣ
Είμαστε ιδιαίτερα ευτυχείς διότι μέσα από την διαδικασία της ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ μπορούμε να
φθάσουμε σε συνθετική λύση σύμφωνα με τις παραπάνω αρχές, η οποία είναι δυνατόν να ικανοποιεί
πολύ περισσότερες αναγκαιότητες, από αυτές που εξυπηρετούν τα σενάρια που εξετάσθηκαν.
Στα πλαίσια αυτά θεωρούμε ότι με την πρόταση που υποβάλλουμε στην παρούσα είναι δυνατή η
σύνθεση μίας νέας πρότασης ενδιάμεσης των Εναλλακτικών Λύσεων 1 και 2 που οδηγεί από την
προτεινόμενη αντίθεση “ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ vs ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΣ” στην επιθυμητή σύνθεση “ΚΑΙ
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ”.
Συγκεκριμένα προτείνεται η διατήρηση μίας θέσης κρουαζιέρας στο ανατολικό κρηπίδωμα, όπως
προβλέπεται στο ισχύον Master Plan με ανατολική κατεύθυνση, είτε εναλλακτικά με ΝΑ κατεύθυνση
όπως φαίνεται σε σκαριφηματική διάταξη που σας υποβάλλουμε. Η εναλλακτική λύση μειώνει τις
απαιτήσεις όγκου εκσκαφών εκβάθυνσης αλλά και τις απαιτήσεις χώρου ελιγμών. Επιπρόσθετα είναι
δυνατή η βελτίωση εξυπηρέτησης με ημιπλαγιοδέτηση με εγκατάσταση ελαφράς υποδομής πλωτής

εξέδρας μήκους περί τα 60m με χαμηλό κόστος και μειωμένη περιβαλλοντική όχληση έναντι σταθερής
προβλήτας. Η προτεινόμενη λύση εφαρμόζεται σε αρκετές υποδομές λιμένων της Κεντρικής και
Ανατολικής Μεσογείου και προτείνεται να εξεταστεί σοβαρά με την ένδειξη “ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Master Plan”.
Στην περίπτωση αυτή ο επιβατικός σταθμός είναι δυνατόν να αναπτυχθεί ανατολικά του κτηρίου του
λιμεναρχείου και θα ήταν δυνατή η ανεξάρτητη ανάπτυξη είτε η δημιουργία ενιαίας κτηριακής
υποδομής για την εμπορική χρήση με την λογική δόμησης πτερύγων.
Στη σκαριφηματική διάταξη παρουσιάζεται η πρότασή μας, με πολύ αδρομερή τρόπο ώστε να
διευκρινιστούν οι απόψεις μας. Είναι προφανές ότι το σκαρίφημα που υποβάλλουμε, σε καμία
περίπτωση δεν φιλοδοξεί να έχει την πληρότητα μελέτης, αλλά αποτελεί έναν τρόπο διευκρίνησης της
πρότασης που υποβάλλουμε.
Η θέση του υδατοδρομίου διατηρείται στην θεσμοθετημένη θέση μεταξύ αλιευτικού καταφυγίου και
θέσεων ΚΖ, όπως είναι ορθολογικό, ώστε να εξυπηρετούνται από κοινές και ομόλογες χερσαίες
εγκαταστάσεις.
Η πρόβλεψη ειδικού χώρου ημερόπλοιων δεν θεωρείται ότι πρέπει να χωροθετηθεί σε ειδικό σημείο
εκτός της λειτουργούσας μαρίνας. Άλλωστε σε κανένα έγγραφο της υποβληθείσας πρότασης αλλά και
της σύμβασης της μελέτης δεν γίνεται αναφορά για τη συγκεκριμένη κατηγοριοποίηση. Θεωρούμε ότι
η ανωτέρω πρόβλεψη θα πρέπει να επανεξεταστεί από τον Εργοδότη (Λιμενικό Ταμείο Πρέβεζας).
Η πρόβλεψη δύο πλωτών προβλητών στο νότιο τμήμα της παραλίας, πρέπει να λάβει υπόψη την
αναγκαιότητα ύπαρξης χώρου χειρισμών των προσεγγιζόντων πλοίων και για τον λόγο αυτό πρέπει
να τεθεί αυστηρός όρος του μήκους ανάπτυξης (οριακά μέγιστο μήκος 30m)
Πιστεύουμε ότι η διατυπωθείσα πρότασή μας, η οποία στηρίζεται στις αρχές που προαναφέραμε και
τεκμηριώνεται από τα στοιχεία που έχουμε στη διάθεσή μας, πρέπει να εξετασθεί ως το ΒΑΣΙΚΟ
ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ και να ενσωματωθεί, ως προτεινόμενο, στην Τελική Πλήρη Παρουσίαση της
Μελέτης, που περιμένουμε με μεγάλο ενδιαφέρον.


Σχολιάστε εδώ

Η διεύθυνση του email σας δεν θα δημοσιευθεί.


Διαβάστε επίσης

ΠΡΕΒΕΖΑ, ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑ

Το Κάστρο Ρωγών “ανέδειξε” την Ιστορία του…!

26/03/2023, 6:21 μμ

ΠΡΕΒΕΖΑ

Με λαμπρότητα γιορτάστηκε η Εθνική Επέτειος της 25ης Μαρτίου στην Πρέβεζα.

25/03/2023, 9:32 μμ

ΠΡΕΒΕΖΑ

Λιμεναρχείο Πρέβεζας : Πλειοδοτικός διαγωνισμός για την εκποίηση κατασχεμένων αλιευτικών εργαλείων

24/03/2023, 10:15 πμ

ΠΡΕΒΕΖΑ

Πρέβεζα : Κυκλοφορούσε με γκλοπ και χημικά στο αυτοκίνητο του

24/03/2023, 10:03 πμ

ΠΡΕΒΕΖΑ

Πρέβεζα : Απαγόρευση κυκλοφορίας και στάθμευσης εν όψει της μαθητικής παρέλασης

24/03/2023, 9:54 πμ

ΠΡΕΒΕΖΑ

Πρέβεζα : Η Επιχείρηση Konstas αναζητά προσωπικό

24/03/2023, 9:40 πμ


To mypreveza.gr είναι το ενημερωτικό portal για το Νομό Πρέβεζας στο οποίο μπορείτε να δείτε όλες τις τοπικές ειδήσεις, αλλά και νέα από όλη την Ήπειρο, την Ελλάδα και τον κόσμο.

"Η δική σου Πρέβεζα με ένα μόνο κλικ."

Συνεργαζόμενα sites