Έπεσαν οι υπογραφές για τον εκσυγχρονισμό του Αλιευτικού Καταφυγίου στον Μύτικα Πρέβεζας

Υπογράφηκε την Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου η επικαιροποιημένη Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ της Περιφερειακής Ενότητας και του Δήμου Πρέβεζας για το έργο Βελτίωσης και εκσυγχρονισμού του Αλιευτικού Καταφυγίου στον Μύτικα.

Μετά και την υπογραφή της επικαιροποιημένης Προγραμματικής Σύμβασης το έργο μπαίνει πλέον σε τροχιά δημοπράτησης.

Το αλιευτικό καταφύγιο Μύτικα Δήμου Πρέβεζας, βρίσκεται στη δυτική ακτή προς το Ιόνιο Πέλαγος, στο νότιο άκρο του όρμου Νικοπόλεως. Υπάγεται δε στην αρμοδιότητα του
Δήμου Πρέβεζας.
Το υφιστάμενο έργο στερείτο των απαραίτητων νομιμοποιητικών στοιχείων λιμενικών έργων και περιβαλλοντικής αδειοδότησης.
Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας (ως φορέας αιτήματος) υλοποίησε τη διαδικασία νομιμοποίησης αυθαίρετων κατασκευών στον αιγιαλό την παραλία και τη θάλασσα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν.2971/2001 (ΦΕΚ Α 285/19/12/2001), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Στα πλαίσια αυτά συντάχθηκε Φάκελος Νομιμοποίησης των υφιστάμενων έργων ο οποίος υποβλήθηκε στην αρμόδια Κτηματική Υπηρεσία. Η διαδικασία νομιμοποίησης βρίσκεται στο τελικό στάδιο ολοκλήρωσης καθόσον έχουν εξασφαλισθεί όλες οι σύμφωνες γνώμες από τους συναρμόδιους φορείς, όπως αυτοί ορίζονται στο ν.2971 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
Η διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης ολοκληρώθηκε και για το έργο εκδόθηκε η απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ) και η Περιβαλλοντική ταυτότητα (ΠΕΤ) έργου ή δραστηριότητας.
Το καταφύγιο εξυπηρετεί 35 αλιευτικά σκάφη (επαγγελματικά και μη) και μικρά σκάφη αναψυχής τη θερινή περίοδο και έχει μικρή δυνατότητα εξυπηρέτησης και μόνο υπό την σκέπη του υφιστάμενου προσήνεμου μόλου, με μικρά λειτουργικά βάθη σε ότι αφορά στο κρηπίδωμα καθώς και με προβλήματα ελλιμενισμού το χειμώνα σε περιόδους πνοής ισχυρών ανέμων και των εξ αυτών δημιουργούμενων κυματισμών που προσβάλλουν την περιοχή. Σε αυτό συντελεί η σχετικά χαμηλή στέψη της προσήνεμης θωράκισης. Παρόλα αυτά, υπάρχει κίνηση τουριστικών σκαφών τη θερινή περίοδο.
Τα προβλήματα του καταφυγίου τεχνικά και μη, που πρέπει να αντιμετωπισθούν είναι:

το διευρυμένο πλάτος εισόδου, η χαμηλή στέψη των υφιστάμενων κατασκευών και η υπερπήδηση των κυματισμών, οι υποσκαφές και ζημιές στο προς την κεφαλή τμήμα του προσήνεμου μόλου, η αποδόμηση της διατομής και η καθίζηση του υπήνεμου μόλου, οι προσαμμώσεις στο εσωτερικό της λιμενολεκάνης, τα κρηπιδώματα μικρού ωφέλιμου βάθους λόγω προσαμμώσεων. Στα πλαίσια αυτά έχει γίνει πρόταση βελτίωσης και αναβάθμισης, που αντιμετωπίζει τα τεχνικά προβλήματα και αυξάνει τη δυναμικότητα στην κλίμακα του λιμενικού χώρου χωρίς μεγάλες παρεμβάσεις. Οι προτάσεις αυτές προσφέρουν ασφάλεια στον ελλιμενισμό των σκάφων καθ όλη τη διάρκεια του έτους και αυξάνουν τη δυναμικότητα του καταφυγίου. Η νέα ενδεικτική δυναμικότητα ανέρχεται σε 97 σκάφη, αλιευτικά και αναψυχής.

Ο βαθμός ωριμότητας των προτάσεων – έργων είναι της τάξης του 98% (το 2% αφορά στην ολοκλήρωση της διαδικασίας παραχώρησης δικαιώματος χρήσης αιγιαλού-παραλίας και θαλασσίου χώρου για την κατασκευή του έργου).
Οι ενέργειες / μελέτες που έχουν γίνει για το καταφύγιο με ευθύνη της Δ/νσης τεχνικών έργων της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας είναι:
Α) Τοπογραφική – Βυθομετρική αποτύπωση, αναλυτικό βυθομετρικό διάγραμμα της θαλάσσιας περιοχής του καταφυγίου και της ευρύτερης αυτού περιοχής, όπως και τοπογραφικής αποτύπωσης της περιοχής των λιμενικών εγκαταστάσεων του καταφυγίου, τόσο για την πληρότητα του φακέλου νομιμοποίησης των έργων όσο και για την τεχνική πρόταση βελτίωσης και αναβάθμισης του καταφυγίου.
Β) Τεχνικός Φάκελος Νομιμοποίησης Έργου, με σκοπό την νομιμοποίηση του υφιστάμενου αλιευτικού καταφύγιου Μύτικα, προκειμένου να μελετηθούν περαιτέρω και να ολοκληρωθούν, μικρά συμπληρωματικά έργα βελτίωσης και αναβάθμισής του, προσαρμοσμένα στην κλίμακα του υφιστάμενου έργου, τα οποία αποσκοπούν τόσο στην επάρκεια – ασφάλεια ελλιμενισμού στους βασικούς του χρήστες, όσο και στην βελτίωση της λειτουργικότητάς του.
Γ) Τεχνική Προμελέτη Έργων βελτίωσης της ασφάλειας και λειτουργικότητας του καταφυγίου, για την μετατροπή του σε οργανωμένο καταφύγιο που να μπορεί να εξυπηρετεί και την μικτή χρήση ήτοι και σκάφη αναψυχής ιδιαίτερα κατά την θερινή περίοδο. Η τεχνική μελέτη έχει εκπονηθεί σε επίπεδο οριστικής μελέτης, αντιμετωπίζει τα τεχνικά προβλήματα του καταφυγίου και περιλαμβάνει αποκατάσταση της θωράκισης του προσήνεμου μόλου, επέκταση αυτού και κατασκευή προφυλακτήριου τοιχίου, αποκατάσταση διατομής του υπήνεμου μόλου, επέκταση του υπήνεμου και εσωτερική κρηπίδωση αυτού, κατασκευή ξύλινης πασαρέλας στην αμμώδη παραλία του καταφυγίου για την εξασφάλιση νέων θέσεων προσωρινής αγκυροβολίας σκαφών.
Δ) Ακτομηχανική μελέτη με χρήση αριθμητικού ομοιώματος για την διερεύνηση της κίνησης των ιζημάτων προ και μετά της κατασκευής των προτεινόμενων έργων και των πιθανών επιπτώσεων που θα έχουν στην υφιστάμενη ακτογραμμή με σκοπό τον κατά το δυνατό περιορισμό τους. Η μελέτη εξετάζει και την ορθότητα των σχεδιαστικών προτάσεων ώστε να διακοπούν οι προσαμμώσεις της λιμενολεκάνης του καταφυγίου. Η ακτομηχανική μελέτη θεωρήθηκε από την Δ/νση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας και συνοδεύει την Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για τα υφιστάμενα και προτεινόμενα έργα καταφυγίου Μύτικα.
Ε) Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) που περιλαμβάνει την περιβαλλοντική διερεύνηση όλου του καταφυγίου και των προτάσεων βελτίωσης της ασφάλειας και λειτουργικότητάς του. Περιλαμβάνει δε όλα τα συμπεράσματα της Ακτομηχανικής μελέτης που εκπονήθηκε για την διερεύνηση της κίνησης των ιζημάτων προ και μετά της κατασκευής των έργων. Η ΜΠΕ των έργων, θεωρήθηκε από την Δ/νση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, υποβλήθηκε αρμοδίως και για αυτήν εγκρίθηκαν περιβαλλοντικοί όροι (η απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων παρατίθεται στο παράρτημα της παρούσας).
ΣΤ) Γεωτεχνική έρευνα και μελέτη με την εκτέλεση δύο (2) θαλάσσιων γεωτρήσεων βάθους έως 15μ για την διαπίστωση των μηχανικών και εδαφικών χαρακτηριστικών του εδάφους θεμελίωσης του έργου και την εκπόνηση έκθεσης αξιολόγησης αποτελεσμάτων γεωτεχνικής έρευνας.

Ζ) Οριστική μελέτη λιμενικών έργων και Η/Μ εγκαταστάσεων που περιλαμβάνει τον οριστικό σχεδιασμό και διάταξη την διάταξη των προτεινόμενων έργων, με βάση τα αποτελέσματα και τις όποιες συμπληρώσεις και επικαιροποίηση από την αδειοδότηση των μελετών του Α’ Σταδίου, ήτοι της προμελέτης λιμενικών έργων και της ΜΠΕ.
Η) Σύνταξη τευχών δημοπράτησης
Τα τεύχη δημοπράτησης του έργου περιλαμβάνουν:
 τεχνική περιγραφή
 τεχνικές προδιαγραφές
 τιμολόγιο μελέτης
 συγγραφή υποχρεώσεων
 προϋπολογισμό μελέτης
 διακήρυξη δημοπρασίας
Με την παρούσα σύµβαση οι δύο Φορείς προγραμματίζουν, στο πλαίσιο του Προγράµµατος EYROPEAN TERRITORIAL COOPERATION PROGRAMME “GREECE – ITALY 2014 – 2020”, να εντάξουν το έργο: «Βελτίωση και εκσυγχρονισμός αλιευτικού καταφυγίου Μύτικα Δ. Πρέβεζας», το οποίο θα αναφέρεται στο εξής χάριν συντομίας «το Έργο».
Οι προτάσεις του Έργου βελτίωσης του καταφυγίου Μύτικα, έχουν στόχο την ασφάλεια και λειτουργικότητα του καταφυγίου, την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών στους αλιείς αλλά και στα τουριστικά σκάφη που καταπλέουν στην περιοχή, προκειμένου το καταφύγιο να γίνει ‘πόλος έλξης’ στην ευρύτερη παράκτια περιοχή του Νομού Πρέβεζας και να αποτελέσει οργανωμένο σταθμό στο δίκτυο καταφυγίων του Ν. Πρέβεζας.
Τα έργα βελτίωσης του καταφυγίου θα αξιοποιήσουν το διαθέσιμο θαλάσσιο χώρο της υφιστάμενης λιμενολεκάνης, παρέχοντας δυνατότητα εξυπηρέτησης μεγαλύτερου αριθμού αλλά και μεγέθους σκαφών. Παράλληλα αίρονται τα προβλήματα της υφιστάμενης λιμενικής υποδομής με αποκατάσταση των ζημιών (σημάδια αποδόμησης και ημιβυθισμένο τμήμα) του υπήνεμου μόλου, καλύτερη θωράκιση του προσήνεμου και κρηπίδωση της παραλιακής πλευράς του καταφυγίου.


Σχολιάστε εδώ

Η διεύθυνση του email σας δεν θα δημοσιευθεί.


Διαβάστε επίσης

ΠΡΕΒΕΖΑ

Πως να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια – Οδηγίες από την Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας

16/05/2022, 1:36 μμ

ΠΡΕΒΕΖΑ

Πρέβεζα : Μαθητές θα φυτέψουν 105 δέντρα δίπλα στο Αρχαίο Θέατρο της Νικόπολης

16/05/2022, 1:23 μμ

ΠΡΕΒΕΖΑ

Πρέβεζα : Βγήκε με το καΐκι για τη γάμπαρη στον Αμβρακικό

16/05/2022, 11:57 πμ

ΠΡΕΒΕΖΑ

Κώστας Μπάρκας : Η πρωτοφανής συμμετοχή των πολιτών είναι μήνυμα πολιτικής αλλαγής

16/05/2022, 10:46 πμ

ΠΡΕΒΕΖΑ

Την Διεθνή Ημέρα Μουσείων γιορτάζει το Αρχαιολογικό Μουσείο Νικόπολης

16/05/2022, 10:12 πμ

ΠΑΡΓΑ, ΠΡΕΒΕΖΑ

Νέο πρόγραμμα δωρεάν διαγνωστικού ελέγχου κορωνοϊού COVID-19 για τον Δήμο Πάργα

16/05/2022, 9:56 πμ


To mypreveza.gr είναι το ενημερωτικό portal για το Νομό Πρέβεζας στο οποίο μπορείτε να δείτε όλες τις τοπικές ειδήσεις, αλλά και νέα από όλη την Ήπειρο, την Ελλάδα και τον κόσμο.

"Η δική σου Πρέβεζα με ένα μόνο κλικ."

Συνεργαζόμενα sites