Φιλόδοξο σχέδιο ανάπλασης των δασών Μονολιθίου, Κυανής Ακτής και Νεοχωρίου

Την ενοποίηση του Περιαστικού Πρασίνου της πόλης της Πρέβεζας σχεδιάζει ο Δήμος της Πρέβεζας με εταίρους στην πρόταση του, το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Τμήμα Ανθοκομίας και Αρχιτεκτονικής Τοπίου και η Σχολή επιστήμης των φυτών τμήμα δασολογίας και διαχείρισης φυσικού περιβάλλοντος) το οποίο και θα αναλάβει την εκπόνηση των μελετών, το πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και την ΕΤΑΝΑΜ ( ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΥ).

Στην προσεχή – διά ζώσης”  συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, πρόκειται να συζητηθεί η υποβολή αίτησης χρηματοδότησης της πρότασης με τίτλο ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ – ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ στο πλαίσιο της Πρόσκλησης του Πρόγραμματος LIFE 2020 υποπρογράμμα, για το Περιβάλλον .

To πρόγραμμα LIFE αποτελεί το χρηματοδοτικό μέσο της Ευρωπαικής Ένωσης (ΕΕ) για το περιβάλλον και την κλιματική αλλαγή .

Το υποπρόγραμμα Περιβάλλον, με προϋπολογισμό 2,59 δις €, καλύπτει τρεις τομείς προτεραιότητας:

  • Περιβάλλον και Αποδοτικότητα Πόρων (έργα επίδειξης, πιλοτικά έργα)
  • Φύση και Βιοποικιλότητα (έργα βέλτιστων πρακτικών, έργα επίδειξης, πιλοτικά έργα)
  • Περιβαλλοντική Διακυβέρνηση και Πληροφόρηση (έργα πληροφόρησης, ευαισθητοποίησης και διάδοσης)
 Η πρόταση που προτίθεται να υποβάλλει ο δήμος Πρέβεζας εντάσσεται στον τομέα προτεραιότητας φύση και βιοποικιλότητα .
Αναλυτικά η πρόταση:
  Η διατήρηση, η προστασία και η βελτίωση του περιβάλλοντος, συμπεριλαμβανομένης της διατήρησης των φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας, αποτελούν ουσιαστικό στόχο γενικού ενδιαφέροντος του οποίου την επίτευξη επιδιώκει η Ευρωπαϊκή Κοινότητα. Έτσι γενικός στόχος είναι η φύση και η διατήρηση της βιοποικιλότητας,  λαμβάνοντας συγχρόνως υπόψη τις οικονομικές, κοινωνικές, πολιτιστικές και περιφερειακές απαιτήσεις. Η διατήρηση αυτής της βιοποικιλότητας ενδέχεται σε ορισμένες περιπτώσεις να απαιτεί τη διατήρηση ή και την ενθάρρυνση ανθρώπινων δραστηριοτήτων. Στο ευρωπαϊκό έδαφος των κρατών μελών, οι φυσικοί οικότοποι υποβαθμίζονται συνεχώς και αυξάνεται ο αριθμός των άγριων ειδών που απειλούνται σοβαρά. Εφόσον οι απειλούμενοι οικότοποι και τα απειλούμενα είδη αποτελούν τμήμα της φυσικής κληρονομιάς της Κοινότητας και τα απειλούνται στοιχεία είναι γενικά διασυνοριακής φύσεως, είναι αναγκαίο να ληφθούν σε κοινοτικό επίπεδο μέτρα για τη διατήρησή τους.

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, ο στόχος της παρούσας πρότασης Life του Δήμου Πρεβέζης είναι διπλός:

1.      Αφενός θα είναι η προστασία και η ανάδειξη της βιοποικιλότητας της Πρέβεζας, τόσο η πανίδα ιδιαιτέρως η ορνιθοπανίδα, όσο και η χλωρίδα, η οποία έχει υποστεί καταπόνηση από την αλλαγή του τοπίου λόγω των μεγάλων έργων και των πυρκαγιών. Να προβληθεί η σημαντικότητα της παρουσίας τους στη διατήρηση του τοπίου, αποκτώντας ταυτόχρονα εκπαιδευτική διάσταση.

2.      Αφετέρου θα είναι η σύνδεση του περιαστικού πρασίνου με αρχαιολογικούς, ιστορικούς ή άλλους σημαντικούς χώρους, ώστε να αναδειχθούν και αυτοί και να ενισχυθούν και να αναζωογονηθούν οι φυσικοί οικότοποι δάσος Μονολιθίου, Δάσος Νεοχωρίου και Κυανή Ακτή.

Ακολουθούν συνοπτικά οι βασικές σχεδιαστικές προτάσεις που αφορούν στους τρεις περιαστικούς χώρους πρασίνου.

ΔΑΣΟΣ ΜΟΝΟΛΙΘΙΟΥ

Το συγκεκριμένο δάσος είναι αποτέλεσμα επανειλημμένων προσπαθειών στο βάθος του χρόνου. Προτείνεται πρωτίστως η ανάπλασή του, με ενίσχυση της φυσικής βλάστησης με χρήση και άλλων ειδών της τοπικής χλωρίδας, ιδίως αυτών που τείνουν να εκλείψουν. Επειδή η συγκεκριμένη παράκτια περιοχή αποτελεί λιβάδια ποσειδωνίας (Posidonion oceanicae), προτείνεται η δημιουργία Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, μέσα στο δάσος, ενσωματωμένο εντός λόφου, με εκτατικού τύπου φυτοδώμα ώστε να μην αλλοιωθεί το τοπίο, καθώς και «Πάρκου της Caretta caretta», δεδομένου ότι τα τελευταία χρόνια το είδος εμφανίζεται στο Μονολίθι. Προτείνεται η ανάδειξη των φυσικών μονοπατιών του δάσους και άλλων που θα διευκολύνουν την ανθρώπινη διέλευση. Επίσης ο καθαρισμός των ξέφωτων ώστε να αποτελέσουν χώρους χαλάρωσης, καθώς και η τοποθέτηση σε επιλεγμένα σημεία, στοιχείων όπως καθιστικά, γλυπτά από φυσικά υλικά με «μήνυμα» τη βιοποικιλότητα, κ.λ.π. Το δάσος προτείνεται να συνδεθεί με υπόγεια διάβαση και εναέρια πεζογέφυρα, με περιπατητικό μονοπάτι και ποδηλατόδρομο με τον ευρύτερο αρχαιολογικό χώρο της Νικόπολης, κατά μήκος των οποίων θα συνεχίζεται η ανάδειξη της τοπικής χλωρίδας, η οποία θα τονίζεται ιδιαίτερα σε εστιακά σημεία. Το έργο αυτό θα αποτελέσει ισχυρό κίνητρο επίσκεψης όλης της περιοχής και για τους πολίτες και για τους τουρίστες.

ΔΑΣΟΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ

Το δάσος αυτό βρίσκεται σε κομβικό σημείο του υδροβιότοπου του Αμβρακικού. Όπως και στο δάσος Μονολιθίου, προτείνεται η ανάπλασή του, με ενίσχυση της φυσικής βλάστησης με χρήση και άλλων ειδών της τοπικής χλωρίδας, ιδίως αυτών που τείνουν να εκλείψουν. Ιδιαιτέρως ειδών που αποτελούν ενδιαιτήματα της μεταναστευτικής ορνιθοπανίδας, δεδομένου ότι ο Αμβρακικός είναι καταφύγιο του αργυροπελεκάνου, της βαλτόπαπιας, του ήταυρου, της λαγγόνας, του στικταετού,  και άλλων απειλούμενων ειδών. Προτείνεται η δημιουργία «Πάρκου των πουλιών του Αμβρακικού», το οποίο θα περιλαμβάνει στοιχεία που μιμούνται τη ζωή των ειδών της ορνιθοπανίδας, σε συνδυασμό με παιδικό παιχνίδι και με «ιδιαίτερο» Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, στο οποίο θα προβάλλεται «κινηματογραφικά» ή «θεατρικά» η ζωή αυτών των ειδών.  Προτείνεται η σύνδεση του δάσους με περιπατητικό μονοπάτι και ποδηλατόδρομο, με το Δημοτικό Μουσείο Φυσικής Ιστορίας, που βρίσκεται στο Νεοχώρι, ώστε να ενισχυθούν παράλληλες δράσεις και επισκεψιμότητα, με αποτέλεσμα την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση.

ΚΥΑΝΗ ΑΚΤΗ

Το δάσος προτείνεται να αναπλαστεί ως ανωτέρω. Επιπλέον να δημιουργηθεί κέντρο υποβρύχιας εξερεύνησης για καταδύσεις του κοινού το οποίο θα στεγάζεται σε ημιυπόγεια κατασκευή με φυτοδώμα εκτατικού τύπου με αυτοφυή βλάστηση, ώστε να μην αλλοιωθεί το τοπίο. Προτείνεται η σύνδεση του δάσους με περιπατητικό μονοπάτι με το Κάστρο του Παντοκράτορα και η ανάπλαση όλης της περιοχής γύρω από αυτό.


Σχολιάστε εδώ

Η διεύθυνση του email σας δεν θα δημοσιευθεί.


Διαβάστε επίσης

ΠΑΡΓΑ, ΠΡΕΒΕΖΑ

Η Ευαγγελία Αντωνίου είναι μία ξεχωριστή υποψηφιότητα στον Δήμο Πάργας

26/09/2023, 3:51 μμ

ΠΡΕΒΕΖΑ

Οδηγήσαμε το νέο NISSAN QASHQAI e-power στους δρόμους της Πρέβεζας

24/09/2023, 10:59 μμ

ΠΡΕΒΕΖΑ

Ξεκίνησαν εργασίες καθαρισμού και στο Κάστρο Αγ. Γεωργίου (Κυανή Ακτή) 

24/09/2023, 8:41 μμ

ΠΡΕΒΕΖΑ

Πρέβεζα : Ένα συναρπαστικό ταξίδι ξεκινά με το εργαστήρι δημιουργικής γραφής στο Κ.Ε.Π.Ε.Ψ.Υ

24/09/2023, 8:29 μμ

ΠΡΕΒΕΖΑ

Το Θεατρικό Εργαστήρι Πρέβεζας ευχαριστεί …

24/09/2023, 7:08 μμ

ΠΡΕΒΕΖΑ

Τριήμερη περιοδεία και κεντρική ομιλία στην Πρέβεζα για το “Κοινό των Ηπειρωτών”

24/09/2023, 6:55 μμ

ΠΑΡΓΑ, ΠΡΕΒΕΖΑ

Αχιλλέας Γκούμας : Θα παλέψουμε με νύχια και με δόντια για τον δημόσιο χαρακτήρα του δάσους της Βαλανιδορράχης

24/09/2023, 6:41 μμ


To mypreveza.gr είναι το ενημερωτικό portal για το Νομό Πρέβεζας στο οποίο μπορείτε να δείτε όλες τις τοπικές ειδήσεις, αλλά και νέα από όλη την Ήπειρο, την Ελλάδα και τον κόσμο.

"Η δική σου Πρέβεζα με ένα μόνο κλικ."

Συνεργαζόμενα sites