Πέμπτη, 22/10/2020

Νέοι «μπελάδες» για τον αυτοκινητόδρομο Άκτιο- Αμβρακία

Παγώνουν οι εξελίξεις για το Άκτιο-Αμβρακία μετά την απόφαση αναστολής και λήψης προσωρινών μέτρων προστασίας της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) στην οποία έχει προσφύγει η GD Infrastutture.

Η απόφαση προσωρινής προστασίας ουσιαστικά ανοίγει «παράθυρο» για ένα νέο γαϊτανάκι προσφυγών και δικαστικών μαχών που μπορούν να κολλήσουν επ’ αόριστον το επονομαζόμενο «αιώνιο» έργο της Αμβρακίας Οδού.

Με την απόφασή της, η αρμόδια Αρχή βάζει στοπ στις ενέργειες για την προκήρυξη νέου διαγωνισμού από την πλευρά του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, μέχρι να βγει η απόφαση επί της Προδικαστικής Προσφυγής με την οποία η δεύτερη μειοδότης επιδιώκει ακύρωση της απόφασης για ματαίωση του διαγωνισμού.

Ο δρόμος προβλέπεται μακρύς για το έργο που έχει προκηρυχθεί ήδη δύο φορές και πρόθεση του Υπουργείου είναι να επαναπροκηρυχθεί και μάλιστα άμεσα προκειμένου να μην χαθούν ευρωπαϊκά κονδύλια.

Δεδομένου ότι η περίοδος επιλεξιμότητας των δαπανών του έργου, συνολικού προϋπολογισμού 120,96 εκατ. ευρώ (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), λήγει στις 31-12-2023 και ο συμβατικός χρόνος ολοκλήρωσης ανέρχεται σε 30 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης, τα περιθώρια είναι πολύ στενά.

Το σκεπτικό της απόφασης προσωρινής αναστολής

Η ΑΕΕΠ, αναγνωρίζοντας το έννομο συμφέρον της προσφεύγουσας εταιρείας, επισημαίνει στην απόφασή της, που έχει στη διάθεσή του το «Βήμα», ότι «η απόφαση επί του αιτήματος αναστολής–λήψης προσωρινών μέτρων, σκοπεί να αποτρέψει τη δημιουργία ανεπανόρθωτων καταστάσεων ή δύσκολα αναστρέψιμων λόγω της προόδου του Διαγωνισμού» και συνεχίζει «σκοπός της απόφασης επί αιτήματος αναστολής – λήψης προσωρινών μέτρων είναι η διασφάλιση των αμφισβητούμενων δικαιωμάτων του προσφεύγοντος μέχρι την οριστική κρίση της διαφοράς και ειδικότερα η ρύθμιση μέχρι τότε μιας κατάστασης προς αποτροπή επικείμενου κινδύνου ή ανεπανόρθωτης βλάβης ή ζημίας».

Σημειώνεται μάλιστα στην απόφαση, μεταξύ άλλων, το εξής: «από μια γενική θεώρηση και στάθμιση των συμφερόντων των εμπλεκομένων μερών που ενδέχεται να ζημιωθούν, καθώς και του δημόσιου συμφέροντος που επικαλείται η αναθέτουσα αρχή προκύπτει ότι οι πιθανές αρνητικές συνέπειες από τη μη χορήγηση των προσωρινών μέτρων είναι περισσότερες από τα οφέλη, λαμβάνοντας υπόψη ότι σημαντική πτυχή της εξυπηρέτησης του δημοσίου συμφέροντος είναι και η εξασφάλιση της νομιμότητας της διαδικασίας ανάθεσης, όπως και ότι τυχόν επαναπροκήρυξη της νέας διαγωνιστικής διαδικασίας δεν αποκλείει περαιτέρω καθυστερήσεις στην υλοποίηση του έργου ενόψει τυχόν νέου κύκλου προδικαστικών προσφυγών από την έναρξη αυτής».

Ακόμη, κρίνεται από την Αρχή ότι για την οριστική κρίση σχετικά με τη βασιμότητα των ισχυρισμών της εταιρείας απαιτείται ενδελεχής εξέταση του φακέλου. Η συζήτηση πρόκειται, σύμφωνα με πληροφορίες να ξεκινήσει στις 13 Φεβρουάριου. Συνήθως δε πρόκειται για μια μακρά διαδικασία. Υπενθυμίζεται δε ότι έχει κατατεθεί ακόμη μία Προδικαστική Προσφυγή από την GD Infrastutture (που συνεργάζεται με τη Μηχανική του Πρόδρομου Εμφιετζόγλου), που στρέφεται κατά της «μη αποδοχής» της παράτασης ισχύος της προσφοράς και της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής της εν δυνάμει αναδόχου εταιρείας στον διαγωνισμό για το έργο της Αμβρακίας Οδού.

Οι ισχυρισμοί της GD Infrastutture

Από την πλευρά της, η προσφεύγουσα εταιρεία ισχυρίζεται ότι η απόφαση ματαίωσης του διαγωνισμού εκδόθηκε χωρίς την προηγούμενη γνώμη της Επιτροπής του Διαγωνισμού, «η οποία αποτελεί το εκ του νόμου και εκ της διακηρύξεως αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προς τούτο. Συνεπώς, η προσβαλλόμενη εκδόθηκε κατά παράβαση ουσιώδους τύπου της διαδικασίας». Ακόμη, ότι το Υπουργείο Υποδομών δεν επικαλείται παράτυπη διεξαγωγή της διαδικασίας ανάθεσης, ούτε λόγους ανωτέρας βίας για τους οποίους δεν είναι δυνατή η κανονική εκτέλεση της σύμβασης, ούτε ότι η επιλεγείσα προσφορά κρίνεται ως μη συμφέρουσα από οικονομική άποψη ή όποια άλλη αιτιολόγηση, κατά την προσφεύγουσα, θα μπορούσε να οδηγήσει σε ματαίωση του διαγωνισμού.

Αναφερόμενη δε στις γεωτεχνικές αστοχίες, τις οποίες επικαλείται η αναθέτουσα αρχή για την ανάγκη επαναπροκήρυξης του διαγωνισμού, η GD Infrastutture σημειώνει ότι αυτές «οφείλονται κατά παραδοχή της (αναθέτουσας αρχής) σε προηγούμενες εργολαβίες και άρα δεν αποτελούν παραμέτρους που άλλαξαν κατά τη διαδικασία ανάθεσης του παρόντος διαγωνισμού». Επισημαίνει δε ότι τόσο η προσφορά όσο και η εγγυητική της επιστολή είναι «σε πλήρη ισχύ», με την πρώτη να έχει ανανεωθεί ως τις 31.03.2020 και τη δεύτερη ως τις 30.04.2020.

Υπενθυμίζεται ότι στην απόφαση ματαίωσης του διαγωνισμού σημειώνεται ότι η ισχύς των προσφορών και των εγγυητικών επιστολών έληξε στις 31.12.2019 και «δεν ζητήθηκε από την Αναθέτουσα Αρχή, πριν από τη λήξη τους, η παράταση ισχύος», οπότε τεκμαίρεται η ματαίωση των αποτελεσμάτων της διαδικασίας ανάθεσης».

Υπουργείο Υποδομών: Κίνδυνος για τη χρηματοδότηση και την οδική ασφάλεια

Στην διατύπωση της θέσης του, το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών επικαλείται ότι η αναστολή θα προκαλέσει «επί πλέον καθυστέρηση στον προγραμματισμό της Αναθέτουσας Αρχής για την ολοκλήρωση του έργου και κατ΄ επέκταση θα θέσει σε κίνδυνο τη χρηματοδότηση του έργου προς βλάβη του δημοσίου συμφέροντος». Η επαναπροκήρυξη του διαγωνισμού είναι μονόδρομος, βάσει της επιχειρηματολογίας του Υπουργείου, περιορίζοντας μάλιστα τον χρόνο υλοποίησης του έργου και συμπεριλαμβάνοντας στον προϋπολογισμό του το νέο τεχνικό αντικείμενο, «το οποίο ήδη είναι απόλυτα αναγκαίο για την άρτια, ασφαλή και λειτουργική ολοκλήρωση του έργου».

Για να γίνουν τα παραπάνω θα πρέπει να τροποποιηθούν οι όροι υλοποίησης του έργου, καθώς και τα τεύχη δημοπράτησης. Σύμφωνα με το Υπουργείο Υποδομών, αυτό θα γίνει «με γνώμονα την κατά το δυνατόν μεταφορά του κατασκευαστικού κινδύνου καθώς και του κινδύνου μεταβολής των ποσοτήτων των εργασιών από το Δημόσιο προς τον Ανάδοχο του Έργου».

Τέλος, η αναθέτουσα αρχή επικαλείται το γεγονός ότι η οποιαδήποτε καθυστέρηση στην ολοκλήρωση και απόδοση σε κυκλοφορία του έργου του νέου αυτοκινητόδρομου θα δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα οδικής ασφάλειας με

δυσμενείς επιπτώσεις στις μετακινήσεις εντός της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας και Λευκάδας. Συνεπώς, «προσκρούει στο Δημόσιο συμφέρον που επιτάσσει την υλοποίηση του έργου του νέου αυτοκινητοδρόμου, καθώς όπως προαναφέρθηκε το υφιστάμενο δίκτυο παρουσιάζει σοβαρά προβλήματα ανεπάρκειας της οδικής ασφάλειας»

Πηγή: tovima.gr

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

1 σχόλιο για “Νέοι «μπελάδες» για τον αυτοκινητόδρομο Άκτιο- Αμβρακία”

  1. Ο/Η Panos λέει:

    Μάλιστα,..
    Οπως καταλαβαίνετε τα ψηφίσματα του Δημοτικού συμβουλίου είναι περιττές διαδικασίες που καταλήγουν στο καλάθι των αχρήστων….

    Και ο αντιπεριφερειάρχης μας έχει γίνει υποχείριο του Πασσά Καχριμανη…
    με πάνω από 50% στην Πρέβεζα παρακάλω…

Σχολιάστε εδώ

Η διεύθυνση του email σας δεν θα δημοσιευθεί.

Διαβάστε επίσης

ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ