Κυριακή, 17/02/2019

ΠΡΕΒΕΖΑ : Επιτέλους «φως» στη διαδικασία τροποποίησης του Master Plan του Λιμανιού

Φρένο στις όποιες καθυστερήσεις και στα εμπόδια που δημιουργήθηκαν από την ένσταση μίας εκ των τριών μελετητικών  εταιριών που συμμετείχαν στο διαγωνισμό για την τροποποίηση του Master Plan του Λιμένα Πρέβεζας , βάζει με απόφαση της η Αποκεντρωμένη διοίκηση Ηπείρου και Δυτικής Μακεδονίας.

Ο Συντονιστής της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Ηπείρου –∆υτικής Μακεδονίας Βασίλειος Πολ. Μιχελάκης αποφάσισε την απόρριψη της ένστασης καθώς κρίθηκε αβάσιμη.

Σύμφωνα με το σκεπτικό της απόφασης  ο προβαλλόµενος λόγος από την εν λόγω εταιρία δεν έγινε δεκτός, ως αβάσιµος, καθώς, µε την προσφυγή αυτή, δε γίνεται επίκληση συγκεκριµένης νοµοθετικής ή κανονιστικής διάταξης την οποία παραβιάζει η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού και ακολούθως το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Λιµενικού Ταµείου Πρέβεζας, µε τις  αποφάσεις του, που να µην επιτρέπουν τη σύννοµη άσκηση ένστασης από την προσφεύγουσα εταιρεία, ώστε να δύναται ο Συντονιστής της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης να ασκήσει τον κατά το νόµο έλεγχο νοµιµότητας.

Συµπερασµατικά, ο υπό κρίση λόγος ακυρότητας ,απορρίφθηκε , καθότι δεν συνάγεται από το περιεχόµενό του η νοµική πληµµέλεια για την οποία θα πρέπει να ακυρωθεί η προσβαλλόµενη απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Λιµενικού Ταµείου Πρέβεζας˙ άλλως, ο λόγος αυτός, δεν είναι πλήρως και επαρκώς ορισµένος, καθότι το σώµα της προσφυγής δεν περιέχει συγκεκριµένη αναφορά για το ποιά ειδικότερη διάταξη κανόνα δικαίου, παραβιάστηκε και η οποία δεν επέτρεψε στην προσφεύγουσα εταιρεία να ασκήσει τα
δικαιώµατα ένστασης που προβλέπει ο νόµος.

Κατά της απόφασης αυτής χωρεί προσφυγή ενώπιον της Ειδικής Επιτροπής του άρθρου 152 του Ν. 3463/2006 εντός ενός (1) µηνός από την έκδοση ή την κοινοποίησή της.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Σχολιάστε εδώ

Η διεύθυνση του email σας δεν θα δημοσιευθεί.

Διαβάστε επίσης

ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ