Παρασκευή, 22/03/2019

ΠΑΡΓΑ : Η Αποκεντρωμένη διοίκηση «έριξε» άκυρο στην απευθείας µίσθωση ακινήτου, για την παροχή καταλύµατος διαµονής στον Αγροτικό Γιατρό Αγιάς

Είναι γνωστό πως ο Δήμος Πάργας στην προσπάθεια του να «φέρει» γιατρούς στην Πάργα, η οποία αντιμετωπίζει αρκετά μεγάλο πρόβλημα, ιδιαίτερα κατά τους θερινούς μήνες, είχε αποφασίσει να παρέχει σε εκείνους δωρεάν διαμονή.

Στα πλαίσια αυτά είχε προχωρήσει στην απευθείας μίσθωση ακινήτου για την παροχή καταλύµατος διαµονής στον ιατρό υπηρεσίας υπαίθρου, του αγροτικού ιατρείου Αγιάς.

Η Προσπάθεια αυτή όμως βρήκε εμπόδιο στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας η οποία ακύρωσε την  αριθµ. 28/2018 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Πάργας για παράβαση νόµου, επειδή:

Α) προσκρούει στη διάταξη του άρθρου 194 του Κ.∆.Κ., σύµφωνα µε την οποία: «Για ακίνητα
που µισθώνουν οι ∆ήµοι και οι Κοινότητες γίνεται δηµοπρασία. Αν η δηµοπρασία που διεξήχθη
δεν απέφερε αποτέλεσµα, µπορεί να γίνει απευθείας µίσθωση µε ειδικά αιτιολογηµένη απόφαση
του συµβουλίου τους, η οποία λαµβάνεται µε την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των µελών
του».
Επιπρόσθετα, η κατ’ εξαίρεση απευθείας µίσθωση επιτρέπεται κατά τη διάταξη της παρ. 2α,
του άρθρου 3 του Ν. 3130/03, µε απόφαση του Υπουργού «Οικονοµίας και Οικονοµικών» και
δεν προβλέπεται ίδια δυνατότητα µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. Συγκεκριµένα,
σύµφωνα µε την ανωτέρω διάταξη:
«Κατ΄ εξαίρεση επιτρέπεται η µίσθωση ακινήτων χωρίς δηµοπρασία, µε απόφαση του
Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών, ύστερα από γνωµοδότηση της Επιτροπής Στέγασης,
εφόσον: α) συντρέχει κατεπείγουσα ανάγκη. Η µίσθωση δεν µπορεί να είναι µεγαλύτερη των
δώδεκα µηνών µε δυνατότητα παράτασης µέχρι ίσο χρονικό διάστηµα».
Β) κατά τη λήψη της απόφασης, δεν υφίστατο και δεν υφίσταται µέχρι σήµερα, εγκεκριµένος
προϋπολογισµός του ∆. Πάργας για το οικονοµικό έτος 2018, καθώς δεν έχει υποβληθεί στην
υπηρεσία µας προς έλεγχο και επικύρωση και ως εκ τούτου, δεν υπάρχει νόµιµη πίστωση για
την πληρωµή της δαπάνης

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Σχολιάστε εδώ

Η διεύθυνση του email σας δεν θα δημοσιευθεί.

Διαβάστε επίσης

ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ