Τετάρτη, 12/12/2018

«Φρένο» από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση στην απευθείας ανάθεση της φύλαξης του Εμπορικού Λιμένα Πρέβεζας από το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο

Στην ακύρωση της απόφασης του Προέδρου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πρέβεζας κ. Ευάγγελου Συγκούνα που αφορά την απευθείας ανάθεση της Φύλαξης του Εμπορικού Λιμένα Πρέβεζας, προχώρησε ο Συντονιστής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου και Δυτικής Μακεδονίας κ. Βασίλειος Μιχελάκης.

Σύμφωνα με το σκεπτικό της απόφασης ακύρωσης, η απευθείας ανάθεση για ‘Στατική 24ωρη Φύλαξη του Εµ̟πορικού Λιµένα Πρέβεζας σε συγκεκριμένη εταιρία φύλαξης ύψους 74 χιλιάδων ευρώ , προσκρούει στις διατάξεις του νόμου που ορίζουν ρητά ότι α̟πευθείας ανάθεση ε̟πιτρέ̟πεται όταν η εκτιµώµενη αξία της  σύµβασης, χωρίς ΦΠΑ, είναι ίση ή κατώτερη α̟πό το ̟ποσό των είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ , ενώ επίσης στην ̟προκειµένη περίπτωση, προσκρούει  και στην ̟πάγια νοµολογία του Ελεγκτικού Συνεδρίου, σύµφωνα µε την ο̟ποία είναι µη νόµιµος η τεχνητή κατάτµηση των ετήσιων ̟πιστώσεων του ̟προϋ̟ολογισµού, ̟προς α̟ποφυγή της διενέργειας δηµόσιου διαγωνισµού, δεδοµένου ότι σύµφωνα και µε το από 05.04.2017 έγγραφο του ∆ηµοτικού Λιµενικού Ταµείου Πρέβεζας για την υ̟πηρεσία φύλαξης του λιµένα Πρέβεζας:
«Για το έτος 2017 και έως και τον µήνα Νοέµβριο, διατέθηκε ̟ποσό, ̟που ανέρχεται σε 74.000 ευρώ.
Για το µήνα ∆εκέµβριο 2017 έως και τον Φεβρουάριο του έτους 2018, ̟οσό 24.800 ευρώ.
Το ύψος της ̟προϋ̟ολογιζόµενης ̟πίστωσης για το έτος 2018 είναι 74.000 Ευρώ».

Κατά της α̟πόφασης ακύρωσης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης το Δημοτικό Λιμενικού Ταμείο Πρέβεζας μπορεί να  ̟προσφύγει ενώ̟πιον της Ειδικής Ε̟πιτρο̟πής του άρθρου 152  εντός ενός (1) µηνός α̟πό την έκδοση ή την κοινο̟ποίησή της.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Σχολιάστε εδώ

Η διεύθυνση του email σας δεν θα δημοσιευθεί.

Διαβάστε επίσης

ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ