Νομική βοήθεια σε ανήλικους και νέους έως 35 ετών, ευπαθών κοινωνικών ομάδων

Ξεκίνησε από τη Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς (Γ.Γ.Δ.Β.Μ.Ν.Γ.) του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων το πρόγραμμα «Νομική Βοήθεια για Νέους-Legal Aid» για την περίοδο 2016-17. Σκοπός του προγράμματος είναι η έμπρακτη νομική υποστήριξη ανηλίκων και νέων έως 35 ετών, που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, για συγκεκριμένες υποθέσεις ποινικών, αστικών, διοικητικών και εργατικών διαφορών.
Η Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς, μέσω πρόσκλησης, καλεί όλους τους Δικηγορικούς Συλλόγους της χώρας να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής ως Φορείς Υλοποίησης, έως την Παρασκευή 18 Νοεμβρίου 2016.
Μέσα από τον επικαιροποιημένο Οδηγό του Προγράμματος η Γ.Γ.Δ.Β.Μ.Ν.Γ. ανταποκρίνεται με επιτυχία στις συνεχείς διαφοροποιήσεις της κοινωνικής πραγματικότητας και βάζει σε προτεραιότητα νομικές διαφορές που αφορούν εργασιακά ζητήματα, προστασία ασυνόδευτων ανηλίκων, ζητήματα ενδοοικογενειακών σχέσεων και υπερχρεωμένων νοικοκυριών.

Το πρόγραμμα «Νομική Βοήθεια για Νέους-Legal Aid» εντάσσεται στο πλαίσιο των κεντρικών δράσεων κοινωνικής πολιτικής για την υπεράσπιση των δικαιωμάτων της νεολαίας.
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ    
«ΝΟΜΙΚΗ  ΒΟΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ-LEGAL AID» 2016-2017
Το πρόγραμμα «Νομική Βοήθεια για Νέους» αποτελεί εθνική πρωτοβουλία της Διεύθυνσης Νέας Γενιάς, της Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς, του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, η οποία εντάσσεται στο πλαίσιο των κεντρικών δράσεων πολιτικής της Γ.Γ.Δ.Β.Μ.Ν.Γ. στον κοινωνικό τομέα που σχεδιάστηκε και υλοποιείται με στόχο την άμεση και έμπρακτη νομική υποστήριξη ανηλίκων και νέων, έως και 35 ετών.
Η «Νομική Βοήθεια» απευθύνεται αποκλειστικά σε ανήλικους και νέους ευάλωτων κοινωνικά ομάδων, οι οποίοι δεν διαθέτουν τους πόρους ή τη δυνατότητα να αναλάβουν το οικονομικό κόστος για την εκπροσώπησή τους, τόσο ενώπιον του δικαστηρίου για περιπτώσεις ποινικών, αστικών, διοικητικών και εργατικών διαφορών, όσο και εξωδικαστικά, ακόμη και σε περιπτώσεις για τις οποίες δεν προβλέπεται παράσταση σε Δικαστήριο.
Ο στόχος του μεγάλου αυτού κοινωνικού Προγράμματος είναι διττός:
 • αφενός, εστιάζει στην καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού που συχνά υφίστανται οι ομάδες-στόχος, ενισχύοντας άμεσα και πρακτικά τη δυνατότητα διευθέτησης νομικών ζητημάτων ή/και προσφυγής τους στη Δικαιοσύνη
 • και αφετέρου, ενθαρρύνει και υποστηρίζει τους νέους δικηγόρους, ηλικίας μέχρι 35 ετών, στην ανάληψη υποθέσεων που αφορούν ευάλωτες κοινωνικά και οικονομικά ομάδες ανηλίκων και νέων.
Το Πρόγραμμα υλοποιείται με τη συνεργασία των Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας  και χρηματοδοτείται αποκλειστικά με πόρους από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.
Η Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς, του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων καλεί τους Δικηγορικούς Συλλόγους της χώρας να υποβάλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ένταξη στο Πρόγραμμα «Νομική Βοήθεια για Νέους-Legal Aid» 2016-2017, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που τίθενται στο συνημμένο Οδηγό Προγράμματος 2016-17 και στην παρούσα πρόσκληση.
Οι ενδιαφερόμενοι Δικηγορικοί Σύλλογοι καλούνται να υποβάλουν στην αρμόδια Υπηρεσία της Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς:
α) Συμπληρωμένο το έντυπο που επισυνάπτεται στην παρούσα πρόσκληση
β) Επίσημη επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος του νόμιμου εκπροσώπου τους (αίτημα), στην οποία θα πρέπει να περιλαμβάνεται και το ύψος της αιτούμενης χρηματοδότησης για τις ανάγκες υλοποίησης του Προγράμματος για τη διετία 2016-2017.   
Για τη συμπλήρωση της αίτησης και τα απαραίτητα δικαιολογητικά, παρακαλούμε να συμβουλευτείτε το νέο οδηγό Προγράμματος 2016-2017, ο οποίος αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας πρόσκλησης.
Oι αιτήσεις θα υποβάλλονται  σε φάκελο μέχρι και την Παρασκευή 18 Νοεμβρίου 2016, ιδιοχείρως στο Τμήμα Πρωτοκόλλου του Υπουργείου (ισόγειο, γραφείο 103) ή ταχυδρομικά, με συστημένη αποστολή, με την ένδειξη στο φάκελο «ΝΟΜΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ – LEGAL AID  2016-2017» στην ακόλουθη  διεύθυνση:       
Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων
Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς
Διεύθυνση Νέας Γενιάς
Τμήμα Πολιτισμού και Κοινωνικής Συμμετοχής
Ανδρέα Παπανδρέου 37, ΤΚ 151 80, Μαρούσι
Για τυχόν πρόσθετες πληροφορίες ή διευκρινίσεις, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τα στελέχη του Τμήματος Πολιτισμού και Κοινωνικής Συμμετοχής της Διεύθυνσης Νέας Γενιάς στα τηλέφωνα: 210 344 2861 και 210 344 2798 ή με αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος στη διεύθυνση: legal.aid@minedu.gov.gr
Επισημαίνεται ότι αιτήσεις από Δικηγορικούς Συλλόγους, οι οποίοι είχαν ενταχθεί στο Πρόγραμμα σε προηγούμενη περίοδο, αλλά δεν έχουν απορροφήσει το μεγαλύτερο μέρος του ποσού που έχουν λάβει για το συγκεκριμένο Πρόγραμμα κατά την προηγούμενη περίοδο χρηματοδότησης, ή δεν έχουν υποβάλει τον απαιτούμενο απολογισμό υλοποίησης του Προγράμματος στη Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης και  Νέας Γενιάς, θα απορρίπτονται.
                        Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ
                                                                                            
      ΠΑΥΣΑΝΙΑΣ  ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
Law_scales
«ΝΟΜΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ  2016-2017»
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
ΚΑΙ  ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΥΠ.Π.Ε.Θ.
ΑΙΤΗΣΗ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ
ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΩΣ ΦΟΡΕΩΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
 
ΠΡΟΣ: ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ  ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ
1. ΑΙΤΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ: ………………………………………………..
Έτος Σύστασης: ……………………………
Αριθμός Εγγεγραμμένων Μελών Δ.Σ.: ………………………………
Αριθμός Εγγεγραμμένων Μελών Δ.Σ. ηλικίας μέχρι 35 ετών: ………………………………
2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:
Ταχ. Διεύθυνση: ………………………………………………………………………………………………………………………..
Τηλέφωνο/α: …………………………………………………………………………………
Fax: ……………………………………………………
Email: …………………………………………………………………………………………..
Ιστοσελίδα: ……………………………………………………………………………………….
3. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ  & ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Όνομα και επίθετο: ……………………………………………………………………………………………………………………….
Τηλέφωνο: ………………………………………………………  κινητό (προαιρετικό): ………………………………………..
Fax: ………………………………………………………
E-mail: …………………………………………………………………………………………………………
Έχοντας λάβει πλήρη γνώση των όρων υλοποίησης του Προγράμματος της ΓΓΔΒΜΝΓ «Νομική Βοήθεια για Νέους», όπως περιγράφονται στη δημόσια Πρόσκληση/Προκήρυξη Υποβολής Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Δικηγορικούς Συλλόγους για τα έτη 2016-2017 και στον συνημμένο σε αυτήν Οδηγό Προγράμματος, και αποδεχόμενοι αυτούς, υποβάλλουμε την παρούσα αίτηση ένταξης στο Πρόγραμμα και δεσμευόμαστε, σε περίπτωση έγκρισης, να προσκομίσουμε άμεσα το σύνολο των απαιτούμενων δικαιολογητικών  για τη χρηματοδότηση του έργου.
Ημερομηνία: ……………………………………… 2016
Υπογραφή Προέδρου/Νόμιμου Εκπροσώπου Δ.Σ.                                       Θέση σφραγίδας Δ.Σ.
      …………………………………………………………
Όνομα και επίθετο: …………………………………………………………………………
Τίτλος: ……………………………………
   ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ
«ΝΟΜΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ»
ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2016-2017
https://www.minedu.gov.gr/images/banners/mainlogo.jpg
Περιεχόμενα


Παράρτημα Ι – για Φορείς υλοποίησης (Δικηγορικούς Συλλόγους)

Εισαγωγή
                                                                                                                                                                                             
Το Πρόγραμμα «Νομική Βοήθεια για Νέους» αποτελεί εθνικό πρόγραμμα της Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς, το οποίο σχεδιάστηκε και υλοποιείται με στόχο την έμπρακτη και άμεση νομική υποστήριξη ανηλίκων και νέων που ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικά ομάδες, οι οποίοι δε διαθέτουν τους πόρους και εν γένει τη δυνατότητα να αναλάβουν το οικονομικό κόστος και την ευθύνη της εκπροσώπησης τους, τόσο ενώπιον του δικαστηρίου, όσο και εξωδικαστικά.
Το Πρόγραμμα άρχισε να υλοποιείται το 1997, σε συνεργασία με Δικηγορικούς Συλλόγους της χώρας, αρχικά της Αθήνας και Θεσσαλονίκης (μέχρι σήμερα έχουν συμβληθεί και υλοποιούν το Πρόγραμμα 28 Δικηγορικοί Σύλλογοι της χώρας), έχοντας παράσχει νομική βοήθεια σε μεγάλο αριθμό επωφελούμενων νέων, στην πλειονότητά τους ανηλίκων.
Η λειτουργία του Προγράμματος είναι συμπληρωματική προς τον θεσμό παροχής νομικής βοήθειας που προβλέπεται από τον Ν.3226/2004 «Παροχή Νομικής Βοήθειας σε Πολίτες Χαμηλού Εισοδήματος και Άλλες Διατάξεις» (ΦΕΚ 24/Α/4.2.2004), εστιάζοντας στην προστασία των ανηλίκων και ειδικών κατηγοριών νέων έως 35 ετών.
Η λειτουργία του Προγράμματος είναι συμπληρωματική προς τα προβλεπόμενα στην αριθμ. Οικ. 12205 (1) Κοινή Απόφαση Υπουργών Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας & Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Οικονομικών «Παροχή νομικής συνδρομής σε αιτούντες διεθνή προστασία», ΦΕΚ τ. Β’ 2864/9-9-2016.
Στον παρόντα Οδηγό μπορείτε να βρείτε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες που χρειάζεστε για τον τρόπο υλοποίησης του Προγράμματος, οι οποίες αφορούν είτε τους αιτούντες νομική συνδρομή (ομάδα στόχος/δικαιούχοι) είτε τους νέους δικηγόρους που αναλαμβάνουν τις υποθέσεις, καθώς και τους Δικηγορικούς Συλλόγους  που υλοποιούν το Πρόγραμμα.
Για οποιαδήποτε πρόσθετη πληροφορία ή διευκρίνιση σχετικά με το Πρόγραμμα και τη λειτουργία του, μπορείτε να απευθύνεστε στην αρμόδια Υπηρεσιακή Μονάδα της Γ.Γ.Δ.Β.Μ.Ν.Γ. ή στον πλησιέστερο συμβεβλημένο ή μη στο Πρόγραμμα Δικηγορικό Σύλλογο:
Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς
Διεύθυνση Νέας Γενιάς / Τμήμα Πολιτισμού και Κοινωνικής Συμμετοχής
Ανδρέα Παπανδρέου 37, 151 80 Μαρούσι
Τηλέφωνο: 210-344 2861, 210-344 2798 Fax: 210-3442365
Α.    Γενικές πληροφορίες σχετικά με το Πρόγραμμα
Α.1   Αντικείμενο και στόχοι του Προγράμματος
(α)  Αντικείμενο του προγράμματος «Νομική Βοήθεια για Νέους» της Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης και  Νέας Γενιάς είναι η δωρεάν νομική συνδρομή σε ανήλικους και κοινωνικά ευάλωτες ομάδες νέων (ομάδες-στόχος, δικαιούχοι) μέχρι 35 ετών, η οποία καλύπτει την εκπροσώπηση τους, τόσο εξωδικαστικά, όσο και ενώπιον των δικαστηρίων.
 Τις υποθέσεις των ατόμων που μπορούν να επωφεληθούν από το Πρόγραμμα αναλαμβάνουν νέοι δικηγόροι έως 35 ετών.
(β)  Ο στόχος του Προγράμματος είναι διττός: Αφενός, εστιάζει στην καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού που συχνά υφίστανται οι ομάδες-στόχος, ενισχύοντας άμεσα και πρακτικά τη δυνατότητα διευθέτησης νομικών ζητημάτων ή/και προσφυγής τους στη Δικαιοσύνη και αφετέρου, ενθαρρύνει και υποστηρίζει τους νέους δικηγόρους στην είσοδό τους στην αγορά εργασίας, με την ανάληψη υποθέσεων που αφορούν ευπαθείς κοινωνικά ομάδες ανηλίκων και νέων.
Α.2   Χρηματοδότηση
Το πρόγραμμα «Νομική Βοήθεια για Νέους» χρηματοδοτείται αποκλειστικά από εθνικούς πόρους και, συγκεκριμένα, από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Τομέα «Εκπαίδευση», Υπο-τομέα «Προγράμματα Νέας Γενιάς και διά Βίου Μάθησης».
Η χρηματοδότηση διαβιβάζεται στους συμβεβλημένους στο Πρόγραμμα Δικηγορικούς Συλλόγους, οι οποίοι, ως φορείς υλοποίησης, διαχειρίζονται την κατανομή των υποθέσεων των κοινωνικά ευπαθών ομάδων ανηλίκων και νέων στους νέους δικηγόρους.
Το αναλυτικό περιεχόμενο του έργου και οι αρμοδιότητες της Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς και του συμβεβλημένου Δικηγορικού Συλλόγου καθορίζονται σε σχετικό Μνημόνιο Συνεργασίας που υπογράφεται μεταξύ των δύο μερών.
Α.3 Ποιος υλοποιεί το Πρόγραμμα;
Το Πρόγραμμα διαχειρίζονται σε καθημερινό, πρακτικό επίπεδο οι συμβεβλημένοι σε αυτό Δικηγορικοί Σύλλογοι ανά την Ελλάδα, υπό την εποπτεία και τον συντονισμό της Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς.
Οι  Φορείς  που μετέχουν στο Πρόγραμμα δέχονται τις αιτήσεις δωρεάν νομικής συνδρομής και αναθέτουν τις υποθέσεις σε νέους δικηγόρους που είναι εγγεγραμμένοι στους οικείους καταλόγους.
Ο κάθε συμβεβλημένος στο Πρόγραμμα Δικηγορικός Σύλλογος μεριμνά για τη μεγαλύτερη δυνατή δημοσιοποίηση του Προγράμματος στην περιοχή ευθύνης του και ενημερώνει τους νέους δικηγόρους-μέλη του για τις υποθέσεις που καλούνται να αναλάβουν.
Α.4     Σε ποιους απευθύνεται το Πρόγραμμα και για ποιες υποθέσεις;
Α.4.1  Ομάδα στόχος (επωφελούμενοι) – Δικαιούχοι
Δικαιούχοι της δωρεάν νομικής βοήθειας για συγκεκριμένης φύσης υποθέσεις είναι οι ανήλικοι, καθώς και νέοι από 18 έως 35 ετών, οι οποίοι ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικά και οικονομικά ομάδες, άνεργοι, νέοι που υφίστανται ή βρίσκονται στο όριο κοινωνικού αποκλεισμού για λόγους  εθνοτικής, θρησκευτικής, πολιτισμικής ή άλλης διαφορετικότητας, νέοι πρόσφυγες και μετανάστες.
Ειδικότερα, με βάση το αντικείμενο της υπόθεσης, παρέχεται νομική συνδρομή  είτε για εξωδικαστικές ενέργειες,  είτε για παράσταση στο δικαστήριο στις παρακάτω περιπτώσεις:
Ποινικές διαφορές:
Α. Σε ανήλικους ή νέους έως 35 ετών,  αρκεί το αντικείμενο για το οποίο ζητείται η συνδρομή να είναι σε συνάφεια με υπόθεση/απόφαση/ποινική μεταχείριση σχετική με τη χρονική περίοδο της ανηλικότητας (>18ετών)
Β . Σε νέους 18-35 ετών για υποθέσεις που αφορούν μόνο σε:
 • παράνομη διακίνηση και εμπορία ανθρώπων,
 • περιπτώσεις κακοποίησης,
 • περιπτώσεις ενδοοικογενειακής βίας,
 • χρήση απαγορευμένων ουσιών και τέλεση αξιοποίνων πράξεων που σχετίζονται με την χρήση απαγορευμένων ουσιών,
 • σε περιπτώσεις ανήλικων-νεαρών ενήλικων παραβατών που ανήκουν σε κοινωνικά αποκλεισμένες ομάδες και στερούνται οικονομικών πόρων σε θέματα νομικής υποστήριξης,
 • σε περιπτώσεις ανηλίκων (8 έως 18 ετών) και νεαρών ενηλίκων κρατουμένων και μη, των οποίων ποινικές υποθέσεις εκκρεμούν ενώπιον της δικαιοσύνης ανηλίκων, ειδικότερα δε ενώπιον Ανακριτών και Δικαστηρίων Α΄ και Β΄ βαθμού,
 • σε  νεαρούς ενήλικες που βρίσκονται σε αναμορφωτική ή άλλη ποινική μεταχείριση, κρατούμενοι και μη, με απόφαση Δικαστηρίου Ανηλίκων Α΄ και Β’ βαθμού, των οποίων ποινικές υποθέσεις εκκρεμούν ενώπιον της ποινικής δικαιοσύνης ενηλίκων, ειδικότερα δε ενώπιον Ανακριτών και Δικαστηρίων Α’ και Β΄ βαθμού,
 • σε ανηλίκους 8 έως 18 ετών και νεαρούς ενήλικες που βρίσκονται σε καθεστώς αναμορφωτικής ή άλλης ποινικής μεταχείρισης, κρατούμενους και μη, και παρίσταται ανάγκη εκπροσώπησής τους σε υποθέσεις διοικητικού, αστικού και εργατικού δικαίου που συνδέονται με την κοινωνική τους ένταξη και προσαρμογή,
 • σε περιπτώσεις άσκησης σχολικού εκφοβισμού, μετά από συνεργασία με εκπαιδευτικά ιδρύματα,
 • σε περιπτώσεις άσκησης εκφοβισμού και ρατσιστικής βίας λόγω εθνοτικής, θρησκευτικής, γενετικής, πολιτισμικής ή άλλης διαφορετικότητας.
Αστικές διαφορές:
 • σε ανήλικους (για όλες τις διαφορές),
 • σε νέους 18-35 ετών για αστικές διαφορές που προκύπτουν από ή έχουν συνάφεια με υποθέσεις που αφορούν κακοποίηση, παράνομη διακίνηση και εμπορία ανθρώπων, ενδοοικογενειακή βία, χρήση απαγορευμένων ουσιών και τέλεση αξιοποίνων πράξεων που σχετίζονται με την χρήση απαγορευμένων ουσιών, καθώς και για αστικές διαφορές οικογενειακού δικαίου (ειδικότερα, παρέχεται κατ’ εξαίρεση νομική συνδρομή είτε για εξωδικαστικές ενέργειες είτε για παράσταση στο δικαστήριο για   νέους μέχρι 35 ετών, σε υποθέσεις επιμέλειας ανήλικων παιδιών),  
 • σε νέους 18-35 ετών για υποθέσεις και διαφορές που σχετίζονται με την εφαρμογή του Νόμου 3869/2010 για τη ρύθμιση των οφειλών των υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων.
Διοικητικές διαφορές:
Σε ανήλικους, και, κατά προτεραιότητα, σε ασυνόδευτους ανήλικους, για διαφορές που προκύπτουν από ή αφορούν ιδίως σε:
 • υποβολή αντιρρήσεων κατά διοικητικής κράτησης,
 • έκδοση δικαστικής απόφασης απέλασης,
 • έλεγχο και ενημέρωση των ασυνόδευτων ανηλίκων για το περιεχόμενο και τη σημασία των εγγράφων-υπηρεσιακών σημειωμάτων που τους αποδίδονται,
 • ορθή καταγραφή προσωπικών στοιχείων (ηλικίας, συνοδείας ή μη),
 • διαδικασία ασύλου (καταγραφή – υποβολή αιτήματος, παράσταση στη συνέντευξη για το άσυλο στον πρώτο και το δεύτερο βαθμό, σύνταξη γραπτού υπομνήματος για την υποστήριξη ατομικών περιπτώσεων όσον αφορά τους λόγους δίωξης κλπ., υποβολή προσφυγής κατά της απορριπτικής απόφασης, κατά της απόφασης διακοπής),
 • παράσταση στις αρμόδιες υπηρεσίες για την έκδοση και απόδοση δημοσίων εγγράφων (Α.Φ.Μ., άδεια εργασίας κλπ),
 • έκδοση-ανανέωση άδειας παραμονής βάσει του Ν. 3386/2005,
 • εθελοντικό επαναπατρισμό,
 • διασφάλιση κοινωνικών δικαιωμάτων (ένταξη στην εκπαίδευση, πρόσβαση σε ιατροφαρμακευτική περίθαλψη κλπ.).
Εργατικές διαφορές:
Α. Σε ανήλικους και νέους έως 35 ετών (για όλες τις διαφορές).
Α.4.2   Δικηγόροι
Τις υποθέσεις χειρίζονται νέοι δικηγόροι ηλικίας έως 35 ετών.
(*) Κατ’ εξαίρεση, για υποθέσεις για τις οποίες απαιτείται ειδικός χειρισμός/εμπειρία/εξειδίκευση ή για υποθέσεις στις οποίες απαιτείται παράσταση δικηγόρων παρ’ Αρείω Πάγω, αφού εξαντληθεί όλος ο κατάλογος των δικηγόρων ηλικίας έως 35 ετών και εξακολουθεί να μην υπάρχει κατάλληλος δικηγόρος για να αναλάβει τη συγκεκριμένη υπόθεση, διορίζεται δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω, ο οποίος βρίσκεται πλησιέστερα στην ηλικία των 35 ετών.
Στην περίπτωση ανάγκης ανάληψης της υπόθεσης από δικηγόρο μεγαλύτερο των 35 ετών, θα πρέπει να εξασφαλίζεται προηγούμενη σχετική γραπτή σύμφωνη γνώμη της Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς.
Α.5   Τι είδους βοήθεια παρέχεται;
Η δωρεάν νομική βοήθεια που παρέχεται μέσω του Προγράμματος συνίσταται στο διορισμό δικηγόρου στον αιτούντα, καθώς και στην κάλυψη αμοιβής και εξόδων για παράσταση στο δικαστήριο για ποινικές, αστικές, διοικητικές υποθέσεις ή/και σε υποθέσεις εργατικού δικαίου, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στο παρόν.
Εκτός από τις παραστάσεις σε δικαστήριο, η νομική βοήθεια που παρέχεται μπορεί να συνίσταται σε άλλες εξωδικαστικές ενέργειες, όπως:
 • επίδοση εγγράφων μέσω δικαστικού επιμελητή,
 • τυχόν νομική συνδρομή συμβολαιογράφου,
 • και διενέργεια έκδοσης εγγράφων διοικητικής φύσεως ή άλλου είδους εγγράφων, απαραίτητων για την τακτοποίηση της νομικής κατάστασης του αιτούντος βοήθεια (π.χ. έκδοση ληξιαρχικής πράξης, πιστοποιητικού γεννήσεως, τακτοποίηση παραμονής του αιτούντος στη χώρα κλπ).
Α.6  Σε τι διαφέρει το Πρόγραμμα Νομική Βοήθεια για Νέους από την νομική βοήθεια που παρέχεται βάσει του Ν.3226/2004 «Παροχή Νομικής Βοήθειας σε Πολίτες Χαμηλού Εισοδήματος και Άλλες Διατάξεις»;
Το Πρόγραμμα «Νομική Βοήθειας για Νέους», λειτουργεί συμπληρωματικά προς τις δυνατότητες δωρεάν νομικής συνδρομής που παρέχει ο Ν. 3226/2004, και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να τον υποκαταστήσει.
Ειδικότερα, επεκτείνει τη δυνατότητα παροχής δωρεάν νομικής συνδρομής με κριτήριο την ενισχυμένη προστασία της ανηλικότητας και της νεότητας, στοχεύοντας σε συγκεκριμένες κατηγορίες ευπαθών κοινωνικά ομάδων νέων και για συγκεκριμένου είδους υποθέσεις.
Συγκεκριμένα, το Πρόγραμμα διαφοροποιείται από τον Ν.3226/2004 κυρίως στις εξής παραμέτρους:
 • Το Πρόγραμμα καλύπτει εξ ολοκλήρου ΑΜΕΣΗ νομική συνδρομή για παράσταση στο δικαστήριο και για εξωδικαστικές ενέργειες.
 • Το Πρόγραμμα παρέχει νομική συνδρομή επιτρέποντας τον άμεσο ορισμό δικηγόρου, μετά από αίτηση του επωφελούμενου, σε οποιοδήποτε στάδιο, ακόμα και όταν δεν επίκειται δίκη.
 • Το Πρόγραμμα παρέχει δωρεάν νομική συνδρομή και για εργατικές διαφορές, υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις του παρόντος, καθώς και για διοικητικές διαφορές για τους ανήλικους.
 • Δικαιούχοι της δωρεάν νομικής βοήθειας μέσω του Προγράμματος μπορούν να είναι μόνο ανήλικοι καθώς και νέοι έως 35 ετών, για συγκεκριμένης φύσεως υποθέσεις. Η νομική αυτή συνδρομή δεν επεκτείνεται σε άλλες ηλικιακές κατηγορίες.
 • Οι αιτούντες νομική βοήθεια τεκμηριώνουν με την αίτησή τους τη δυσμενή κοινωνική και οικονομική κατάσταση στην οποία βρίσκονται.
 • Οι δικηγόροι που μπορούν να αναλάβουν υποθέσεις μέσα από το Πρόγραμμα είναι νέοι έως 35 ετών (βλ. εξαίρεση ανωτέρω).
 • Τόσο η εξέταση των αιτήσεων νομικής βοήθειας, όσο και ο διορισμός των πληρεξούσιων δικηγόρων, γίνεται μέσω και με ευθύνη των συμβεβλημένων στο πρόγραμμα Δικηγορικών Συλλόγων και όχι από το Δικαστήριο.
 • Διορισθείς δικηγόρος σε πρώτο βαθμό μπορεί να συνεχίσει την εκδίκαση της υπόθεσης και σε επόμενο βαθμό, υπό την προϋπόθεση της σύμφωνης γνώμης του αιτούντος τη νομική βοήθεια, ακόμη και εάν ξεπεράσει την ηλικία των 35 ετών..
 • Η αμοιβή των δικηγόρων καταβάλλεται με την κατάθεση των απαιτούμενων δικαιολογητικών, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις κείμενες διατάξεις, και την υποβολή σχετικού ενημερωτικού σημειώματος για την υπόθεση.
Β. Πληροφορίες για τις ομάδες-στόχο / δικαιούχους της νομικής βοήθειας
Β.1  Ποια είναι τα απαραίτητα δικαιολογητικά για συμμετοχή στο Πρόγραμμα;
 1. Αίτηση, στην οποία να αναφέρεται συνοπτικά το αντικείμενο της δίκης ή της πράξης για την οποία ζητείται η παροχή δωρεάν νομικής βοήθειας
 2. Φωτοτυπία ταυτότητας ή άλλου εν ισχύ δημόσιου εγγράφου, ώστε να προκύπτει και η ηλικία του ενδιαφερόμενου
 3. Εισήγηση της διαβιβάσασας την αίτηση Υπηρεσίας (μόνο στις περιπτώσεις που μεσολαβεί τέτοια Υπηρεσία) π.χ. Αστυνομικές Διευθύνσεις, Υπηρεσία Επιμελητών Ανηλίκων, Εισαγγελία Ανηλίκων, Εταιρία Προστασίας Ανηλίκων, Κοινωνικές Υπηρεσίες Δήμων ή Περιφερειακών Διοικήσεων, Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες, Ελληνικό Συμβούλιο για του πρόσφυγες,   Κοινωνικές δομές πρόληψης και απεξάρτησης, Σχολικές Μονάδες Α΄/θμιας και Β΄/θμιας Εκπαίδευσης, Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας ή άλλα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα – κ.α.
 4. Επίσημο έγγραφο ή βεβαίωση από το οποίο να προκύπτει ή να τεκμηριώνεται αρκούντως η εξαιρετικά δυσμενής κοινωνική και οικονομική κατάσταση του αιτούντος, η οποία δεν του επιτρέπει ή καθιστά δυσανάλογα δυσχερή τη δυνατότητα εκπροσώπησής του από ίδιους πόρους (π.χ. πιστοποιητικό απορίας, αντίγραφο φορολογικής δήλωσης γονέων ή του ιδίου, βεβαίωση του Εφόρου ότι δεν υποχρεούται σε υποβολή δήλωσης, αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος, βεβαιώσεις Δομών κοινωνικής πρόνοιας κτλ.)
 5. Σε περίπτωση που για λόγους ανωτέρας βίας δεν είναι δυνατό να προσκομιστούν τα υπό (2) και (4) δικαιολογητικά έγγραφα, η παροχή δωρεάν νομικής συνδρομής μέσω του Προγράμματος εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια του αρμόδιου Δικηγορικού Συλλόγου που χειρίζεται την υπόθεση.
Β.2  Πού υποβάλλονται οι αιτήσεις συμμετοχής στο Πρόγραμμα από τους ενδιαφερόμενους;
Η αίτηση συμμετοχής στο Πρόγραμμα υποβάλλεται στην αρμόδια Υπηρεσία του πλησιέστερου συμβεβλημένου στο Πρόγραμμα Δικηγορικού Συλλόγου της περιοχής του αιτούντος (ο κατάλογος των συμβεβλημένων Δικηγορικών Συλλόγων αναρτάται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, καθώς και στις ιστοσελίδες των Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας).
(*) Οι αιτήσεις για παροχή νομικής βοήθειας ΔΕΝ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ στη Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς.
Β.3 Ποια διαδικασία ακολουθείται μετά την υποβολή της αίτησης συμμετοχής του ενδιαφερόμενου στο Πρόγραμμα;
Η αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά πρωτοκολλείται και εξετάζεται από τον αρμόδιο χειριστή του Προγράμματος του  οικείου Δικηγορικού Συλλόγου.
Οι αιτήσεις εξετάζονται με τη σειρά υποβολής τους, μέχρι εξάντλησης των διαθέσιμων για το έτος πιστώσεων.
Προτεραιότητα δίνεται σε υποθέσεις που αφορούν ανήλικους, ιδιαίτερα δε σε υποθέσεις στις οποίες απειλείται η στέρηση της προσωπικής τους ελευθερίας ή διακυβεύεται η σωματική, ψυχική και κοινωνική τους υγεία.
Εφόσον εγκριθεί η αίτηση (πληρούνται οι προϋποθέσεις για να ενταχθεί ο ενδιαφερόμενος στο Πρόγραμμα), ο χειριστής του Προγράμματος εκ μέρους του οικείου Δικηγορικού Συλλόγου προβαίνει σε κάθε απαραίτητη ενέργεια για τον διορισμό δικηγόρου που θα αναλάβει την υπόθεση.
Ο πληρεξούσιος δικηγόρος επιλέγεται από έναν κατάλογο ενταγμένων στο Πρόγραμμα δικηγόρων που διατηρεί ο εκάστοτε συμβεβλημένος Φορέας υλοποίησης.
Στη συνέχεια, ο χειριστής ενημερώνει εγκαίρως τον αιτούντα (ή σε περίπτωση ανηλίκου τον γονέα, επιμελητή, συμπαραστάτη ή κηδεμόνα, όταν τούτο είναι προς το συμφέρον του ανηλίκου) είτε απ’ ευθείας είτε μέσω της υπηρεσίας-διαμεσολαβητή π.χ. Αστυνομική Διεύθυνση, Υπηρεσία Επιμελητών Ανηλίκων, Εισαγγελία Ανηλίκων, Εταιρία Προστασίας Ανηλίκων, Κοινωνικές Υπηρεσίες Δήμων ή Περιφερειακών Διοικήσεων, Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες, Ελληνικό Συμβούλιο για του πρόσφυγες, Κοινωνικές Δομές πρόληψης και απεξάρτησης, Σχολικές Μονάδες Α΄/θμιας και Β΄/θμιας Εκπαίδευσης, Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας ή άλλα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (εφόσον υπάρχουν).
Στη συνέχεια, ο πληρεξούσιος δικηγόρος έχει άμεση επαφή με τον αιτούντα τη νομική βοήθεια, μέχρι και την ολοκλήρωση της υπόθεσης.
Γ.    Πληροφορίες για τους δικηγόρους
Γ.1  Διαδικασία ένταξης νέων δικηγόρων στο Πρόγραμμα
(α)  Οι υποθέσεις αναλαμβάνονται από νέους δικηγόρους έως και 35 ετών.
     (*) Κατ’ εξαίρεση, για υποθέσεις για τις οποίες απαιτείται ειδικός χειρισμός/εμπειρία ή για υποθέσεις στις οποίες απαιτείται παράσταση δικηγόρων παρ’ Αρείω Πάγω, αφού εξαντληθεί όλος ο κατάλογος των δικηγόρων ηλικίας έως 35 ετών και εξακολουθεί να μην υπάρχει κατάλληλος δικηγόρος για να αναλάβει τη συγκεκριμένη υπόθεση, διορίζεται δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω, ο οποίος βρίσκεται πλησιέστερα στην ηλικία των 35 ετών.
Στην περίπτωση ανάγκης ανάληψης της υπόθεσης από δικηγόρο μεγαλύτερο των 35 ετών, θα πρέπει να εξασφαλίζεται προηγούμενη σχετική γραπτή σύμφωνη γνώμη της Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς.
(β)  Οι ενδιαφερόμενοι δικηγόροι που πληρούν το ανωτέρω κριτήριο δύνανται να καταθέτουν αίτηση ένταξης στο Πρόγραμμα, στον οικείο Δικηγορικό Σύλλογο, στον οποίο είναι εγγεγραμμένοι. Με την αίτηση αυτή δηλώνουν τη διαθεσιμότητα και πρόθεσή τους να αναλάβουν υποθέσεις από το Πρόγραμμα, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του παρόντος οδηγού.
(γ) Οι ενδιαφερόμενοι δικηγόροι που εντάσσονται στους οικείους καταλόγους του Προγράμματος, δηλώνουν, ταυτόχρονα με την αίτησή τους, τον ή τους κλάδους Δικαίου στους οποίους είναι διατεθειμένοι να αναλάβουν υποθέσεις, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του παρόντος οδηγού:
 1. Ποινικές διαφορές
 2. Αστικές διαφορές
 3. Διοικητικές διαφορές
 4. Εργατικές διαφορές
Γ.2  Αποχώρηση από το Πρόγραμμα
Οι δικηγόροι που έχουν ενταχθεί στο Πρόγραμμα, παραμένουν εγγεγραμμένοι στους οικείους καταλόγους, έως ότου ξεπεράσουν το όριο των 35 ετών. Με το πέρας αυτού του χρονικού ορίου παύουν αυτοδίκαια να είναι επιλέξιμοι για το Πρόγραμμα, πλην των περιπτώσεων κατά τις οποίες, αφού εξαντληθεί ο κατάλογος των δικηγόρων ηλικίας έως 35 ετών, εξακολουθεί να μην υπάρχει κατάλληλος δικηγόρος για να αναλάβει την υπόθεση. Στην περίπτωση αυτή διορίζεται δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω, ο οποίος βρίσκεται πλησιέστερα στην ηλικία των 35 ετών (με τη διαδικασία που αναφέρεται στην παράγραφο (α) του υπο-κεφαλαίου Γ.1).
(*) Εξαίρεση στον υπό (α) κανόνα αποτελούν όσοι δικηγόροι  πριν τη συμπλήρωση του 35 έτους είχαν ήδη αναλάβει την εκδίκαση υπόθεσης ή όσοι εμπίπτουν στις προβλέψεις του κεφ. Α.6 § 8 του παρόντος οδηγού.
Όσοι δικηγόροι επιθυμούν για οποιοδήποτε λόγο να αποχωρήσουν από το Πρόγραμμα, μπορούν ανά πάσα στιγμή με νέα αίτησή τους να διαγραφούν από τους οικείους καταλόγους των συμβεβλημένων στο πρόγραμμα Δικηγορικών Συλλόγων.
Γ.3  Υποχρεώσεις δικηγόρων που μετέχουν στο Πρόγραμμα
Οι δικηγόροι που μετέχουν στο Πρόγραμμα δεσμεύονται να εργάζονται για κάθε υπόθεση που αναλαμβάνουν, επιδεικνύοντας αυξημένη επιμέλεια και ευαισθησία, όπως αρμόζει στη φιλοσοφία και τη στόχευση του Προγράμματος, για την υποστήριξη των ευπαθών κοινωνικά ομάδων ανηλίκων και νέων, αναγνωρίζοντας το ιδιαίτερο ηθικό καθήκον που προκύπτει από την ανάληψη τέτοιων υποθέσεων, ως έμπρακτη έκφραση κοινωνικής αλληλεγγύης προς τη νέα γενιά.
(*) Ρητά επισημαίνεται ότι οι δικηγόροι που μετέχουν στο Πρόγραμμα και αναλαμβάνουν την υπεράσπιση ανηλίκων, αναγνωρίζουν, αφενός τον κοινωνικό χαρακτήρα του Προγράμματος στο οποίο συμμετέχουν και, αφετέρου,  την παιδαγωγική διάσταση του ρόλου του συνηγόρου ανηλίκων και δεσμεύονται να επιδείξουν ιδιαίτερη ευαισθησία και να καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για την προάσπιση των δικαιωμάτων του παιδιού.
Ειδικότερα, οι δικηγόροι που μετέχουν στο Πρόγραμμα υποχρεούνται να συνεργάζονται με τις αρμόδιες Κοινωνικές Υπηρεσίες και Αρχές, να παρακολουθούν σεμινάρια που οργανώνονται για τον σκοπό αυτό και να παρέχουν υψηλής ποιότητας υπηρεσίες σε χρόνο έγκαιρο και σύμφωνα με τις ανάγκες των ενδιαφερομένων.
Οι δικηγόροι που αναλαμβάνουν υποθέσεις μέσω του Προγράμματος, υποχρεούνται να καταθέτουν προσηκόντως στην αρμόδια υπηρεσία του οικείου Δικηγορικού Συλλόγου τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την αμοιβή τους, (αντίγραφο του γραμματίου προείσπραξης ή/και απόδειξη παροχής υπηρεσιών (Α.Π.Υ) που εκδίδουν κτλ.), καθώς και να υποβάλουν ενημερωτικό σημείωμα για την πορεία της υπόθεσης που έχουν αναλάβει.
Γ.4 Αμοιβή δικηγόρων
Οι ενταγμένοι στο πρόγραμμα δικηγόροι, αναλαμβάνουν υποθέσεις με την νόμιμη αμοιβή, όπως αυτή ορίζεται από την κείμενη νομοθεσία.
Ειδικότερα, οι δαπάνες που καλύπτονται από το Πρόγραμμα είναι:
 • Η νόμιμη αμοιβή του πληρεξούσιου δικηγόρου (συμπεριλαμβάνονται τα παράβολα και ο νόμιμος ΦΠΑ, καθώς και τυχόν κόστος από απαιτούμενη νομική συνδρομή Συμβολαιογράφου) για παράσταση στο δικαστήριο.
 • Η νόμιμη αμοιβή για παροχή νομικών υπηρεσιών για εξωδικαστικές ενέργειες.
Σε κάθε περίπτωση, επισημαίνεται ρητά ότι η αμοιβή για εξωδικαστικές ενέργειες δεν θα υπερβαίνει τα 150 ευρώ ανά ενέργεια (και δεν συμπεριλαμβάνονται σε αυτήν έξοδα, όπως φωτοτυπίες, γραφική ύλη κτλ).
 • Πάσης φύσεως τέλη και εισφορές υπέρ τρίτων εφόσον προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις και αποδεικνύονται με σχετικό φωτοτυπικό αντίγραφο.
 • Οι πληρεξούσιοι δικηγόροι πληρώνονται νομίμως  από τον Δικηγορικό Σύλλογο  που τους ανέθεσε την υπόθεση, εφόσον προσκομίσουν προσηκόντως στον χειριστή του Προγράμματος τα απαιτούμενα παραστατικά (γραμμάτιο προείσπραξης, αντίγραφο του ποσού του δικαστικού ενσήμου, θεωρημένη απόδειξη παροχής υπηρεσιών κτλ)  και  εφόσον καταθέσουν ενημερωτικό σημείωμα για την πορεία της υπόθεσης.
(*) Σημείωση:
Κατ’ εξαίρεση, και μετά από συνεννόηση με τον χειριστή του Προγράμματος του οικείου Δικηγορικού Συλλόγου, δύναται να καλυφθεί, υπό εξαιρετικές συνθήκες, το κόστος μετακίνησης εκτός έδρας στο εσωτερικό, διατροφής και η διαμονής του πληρεξούσιου δικηγόρου για διενέργεια δικαστικών ή εξωδικαστικών πράξεων που αφορούν την αναληφθείσα υπόθεση.
Στην περίπτωση αυτή, επιλέξιμες είναι οι δαπάνες που προβλέπονται στον Ν. 4336/2015 (ΦΕΚ Α’ 94/14-08-2015) και, ειδικότερα, στην αριθμ. πρωτ. 2/74450/ΔΕΠ/ 24-11-2015 (ΑΔΑ: ΩΨΘΩΗ-ΓΑ2) Εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών/Διεύθυνση Εισοδηματικής Πολιτικής“, ειδικότερα, στο κεφ. Β΄ «Μετακινήσεις Εσωτερικού», άρθρο 7 (Έξοδα κίνησης εκτός έδρας), άρθρο 8 (Χιλιομετρική αποζημίωση – Ανώτατο όριο κατά μήνα χιλιομέτρων), άρθρο 10 (Έξοδα διανυκτέρευσης), άρθρο 11 (Ημερήσια αποζημίωση)».
Γ.5  Επιμορφωτικά Σεμινάρια
Οι ενταγμένοι στο Πρόγραμμα δικηγόροι, ειδοποιούνται και συμμετέχουν στα επιμορφωτικά σεμινάρια που διοργανώνει η Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς σε συνεργασία με τους συμβεβλημένους στο Πρόγραμμα Δικηγορικούς Συλλόγους και άλλους συναρμόδιους φορείς.
Τα εν λόγω σεμινάρια αφορούν αφενός στην πορεία παρακολούθησης και εξέλιξης του Προγράμματος και αφετέρου στην ενημέρωση πάνω σε νομικά ζητήματα που σχετίζονται είτε με τις ομάδες-στόχο είτε με τη φύση των υποθέσεων που κατ΄ εξοχήν καλύπτονται από το Πρόγραμμα (ποινικό δίκαιο ανηλίκων, εργατικές διαφορές κτλ, επαφές με αρμόδιες Υπηρεσίες  π.χ. Υπηρεσία Επιμελητών Ανηλίκων κλπ.).
Κατά τη φάση σχεδιασμού σεμιναρίων επιμόρφωσης, οι συμβεβλημένοι Δικηγορικοί Σύλλογοι παρέχουν, άμα τη αιτήσει, στη Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς επικαιροποιημένο κατάλογο των εγγεγραμμένων στο Πρόγραμμα δικηγόρων με στοιχεία επικοινωνίας τους, προκειμένου να προσκληθούν για παρακολούθηση σχετικού σεμιναρίου ή άλλων συναφών δράσεων.
Δ. Πληροφορίες για τους Δικηγορικούς Συλλόγους
Δ.1 Αιτήσεις συμμετοχής στο Πρόγραμμα
α)   Οι ενδιαφερόμενοι Δικηγορικοί Σύλλογοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση ένταξης στο Πρόγραμμα και χρηματοδότησης από αυτό, σύμφωνα με την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος / προκήρυξη που εκδίδει και δημοσιοποιεί η Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς (ή μετά από σχετικό αίτημα μεμονωμένου Δικηγορικού Συλλόγου).
β)  Οι  Δικηγορικοί Σύλλογοι υπογράφουν συμβάσεις με την Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς, στις οποίες εξειδικεύονται οι όροι του Προγράμματος, οι υποχρεώσεις των μερών και λαμβάνουν χρηματοδότηση για τους σκοπούς αυτού.
γ) Οι συμβεβλημένοι Δικηγορικοί Σύλλογοι οφείλουν να υποβάλουν στην αρμόδια Υπηρεσιακή Μονάδα της Γενικής Γραμματείας διά Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς, ανά εξάμηνο, απολογιστική έκθεση, στην οποία θα παρουσιάζεται η πορεία υλοποίησης του Προγράμματος, οι υποθέσεις που έχουν ανατεθεί σε νέους Δικηγόρους και η απορροφητικότητα των κονδυλίων που έχουν λάβει για το έτος, καθώς και εκτίμηση (εφόσον είναι εφικτό)  του κόστους για κάθε υπόθεση που έχουν αναλάβει, μέχρι την ολοκλήρωσή τους.
δ)  Εντός του α’ τριμήνου κάθε επόμενου έτους, οι συμβεβλημένοι Δικηγορικοί Σύλλογοι οφείλουν να υποβάλουν στην αρμόδια Υπηρεσιακή Μονάδα της Γενικής Γραμματείας διά Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς, τελικό οικονομικό και διαχειριστικό απολογισμό για την χρηματοδότηση που έλαβαν κατά το προηγούμενο έτος, συμπεριλαμβανομένων και τυχόν αδιάθετων ποσών από χρηματοδότηση προηγούμενων ετών.
ε)  Ρητά επισημαίνεται, ότι νέες αιτήσεις από Δικηγορικούς Συλλόγους που δεν έχουν απορροφήσει το μεγαλύτερο μέρος του ποσού που έχουν λάβει για το συγκεκριμένο Πρόγραμμα κατά την προηγούμενη περίοδο ή δεν έχουν καταθέσει τον απαιτούμενο ενδιάμεσο ή τελικό απολογισμό υλοποίησης του Προγράμματος στη Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς, απορρίπτονται.
Δ.2  Όροι συμμετοχής στο Πρόγραμμα
α)  Οι Δικηγορικοί Σύλλογοι που εντάσσονται στο πρόγραμμα οφείλουν:
 1. Να ορίζουν συγκεκριμένο άτομο επικοινωνίας – χειριστή του Προγράμματος στο πλαίσιο λειτουργίας του συμβεβλημένου στο Πρόγραμμα Δικηγορικού Συλλόγου και να γνωστοποιούν τα στοιχεία επικοινωνίας του τόσο στη Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς όσο και στην ιστοσελίδα του σχετικού Φορέα.
 1. Να δέχονται τις αιτήσεις των νέων δικηγόρων για συμμετοχή στο Πρόγραμμα υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις του παρόντος και να τηρούν επικαιροποιημένο αρχείο (κατάλογο) με δικηγόρους εγγεγραμμένους σε αυτό.
 2. Να εξετάζουν τις αιτήσεις παροχής νομικής βοήθειας που λαμβάνουν είτε απ’ ευθείας από τους αιτούντες είτε μέσω άλλης διαμεσολαβούσας Κοινωνικής Υπηρεσίας.
 3. Να αναθέτουν τις υποθέσεις στους εγγεγραμμένους στον κατάλογο του Προγράμματος δικηγόρους σεβόμενοι την Αρχή της ίσης μεταχείρισης, να ενημερώνουν σχετικά με τον διορισμό δικηγόρου τον αιτούντα και να αναλαμβάνουν τις περαιτέρω απαραίτητες διαδικαστικές ενέργειες για την ομαλή πρακτική διαχείριση του Προγράμματος (επικοινωνία με πληρεξούσιο δικηγόρο, πληρωμή δικηγόρου, συγκέντρωση δικαιολογητικών και απολογιστικών στοιχείου από τον διορισθέντα δικηγόρο για την υπόθεση, κοκ).
 4. Να ενημερώνουν εγγράφως τη Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς σε τακτά χρονικά διαστήματα (που ορίζονται στο σχετικό Μνημόνιο συνεργασίας) για την πορεία υλοποίησης του Προγράμματος.
 5. Οι υποθέσεις ανατίθενται στους νέους δικηγόρους που είναι εγγεγραμμένοι στον κατάλογο του Προγράμματος, με απόφαση του χειριστή του Προγράμματος ή του Δ.Σ. του οικείου Δικηγορικού Συλλόγου, κατά κανόνα με αλφαβητική σειρά ή μετά από κλήρωση, με δυνατότητα εξαίρεσης σε περιπτώσεις που απαιτούν ειδικό χειρισμό. Σε κάθε περίπτωση, πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα για την τήρηση της Αρχής της ίσης μεταχείρισης των νέων Δικηγόρων, για παράδειγμα, να γίνεται η επιλογή με τη μέθοδο της περιοδικής εναλλαγής μεταξύ των αρχικών γραμμάτων των επιθέτων των νέων δικηγόρων.
Η ανάθεση υποθέσεων μέσω του Προγράμματος γίνεται με κριτήριο, τόσο τη σειρά υποβολής των αιτημάτων, όσο και τη σοβαρότητα και κρισιμότητα της υπόθεσης, μέχρι εξαντλήσεως του ποσού χρηματοδότησης. Λαμβάνεται επίσης μέριμνα για ανάθεση υποθέσεων σε νέους δικηγόρους οι οποίοι μετέχουν για πρώτη φορά στο Πρόγραμμα, ώστε να διασφαλίζεται η ισότιμη συμμετοχή μεγαλύτερου αριθμού δικηγόρων.
 1. Να προβαίνουν, σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς, σε κάθε δυνατή ενέργεια για την ενημέρωση και προώθηση του Προγράμματος στα μέλη τους (διάχυση μέσω φυλλαδίων και λοιπών εκδόσεων ή έντυπων καταχωρίσεων, ανάρτηση ανακοινώσεων, χρήση μέσων κοινωνικής δικτύωσης, ιστοσελίδων, συνεδρίων, ημερίδων κτλ).
 2. Να αναφέρουν ρητά ότι πρόκειται για συμμετοχή του Δικηγορικού Συλλόγου στο Πρόγραμμα της Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς “Νομική Βοήθεια για Νέους”, από το οποίο και χρηματοδοτούνται, σε κάθε δημόσια ανακοίνωση, έντυπη ή ηλεκτρονική καταχώρηση ή κάθε άλλου είδους δημοσίευση.
 3. Οι συμβεβλημένοι Φορείς υλοποίησης οφείλουν να συμπεριλαμβάνουν το λογότυπο του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, μαζί με τη φράση «Πρόγραμμα της Γενικής Γραμματείας διά Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς/Διεύθυνση Νέας Γενιάς», καθώς και σχετικό σύνδεσμο (link) για το Πρόγραμμα σε εμφανές σημείο στην ιστοσελίδα τους.
Μαζί με τη χρήση του λογοτύπου, θα πρέπει να αναγράφουν με σαφήνεια σε κάθε προωθητικό υλικό, είτε σε έντυπη μορφή είτε μέσω κοινωνικής δικτύωσης: «Πρόγραμμα Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς /Διεύθυνση Νέας Γενιάς “Νομική Βοήθεια για Νέους”».
 1. Να προβαίνουν σε κάθε δυνατή ενέργεια ενημέρωσης και επίτευξης συνεργασίας για τη λειτουργία του Προγράμματος με τοπικούς φορείς που έχουν άμεση επαφή με τις ομάδες στόχο, προκειμένου να διευκολυνθεί η πρόσβαση των εν δυνάμει επωφελούμενων στο Πρόγραμμα.
Ενδεικτικά αναφέρονται: δημοτικές υπηρεσίες κοινωνικής προστασίας και μέριμνας, ΚΕΠ, ειδικά καταστήματα κράτησης ανηλίκων και νέων, αστυνομικές διευθύνσεις, παραρτήματα ΟΑΕΔ, σχετικές ΜΚΟ, ιδρύματα και κοινωνικές δομές πρόληψης και απεξάρτησης.
 1. Να συνδιοργανώνουν με τη Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς σε ετήσια τουλάχιστον βάση επιμορφωτικά σεμινάρια για τους δικηγόρους που μετέχουν στο πρόγραμμα ή/και συνέδρια και ημερίδες που ενημερώνουν το ευρύτερο κοινό για το Πρόγραμμα και τις δυνατότητές του.
 2. Να καταθέτουν στην αρμόδια Υπηρεσιακή Μονάδα της Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς ανά εξάμηνο αναλυτική κατάσταση (εξαμηνιαίος απολογισμός έργου), σύμφωνα με το πρότυπο απολογισμού που διατίθεται στο παράρτημα ΣΤ΄ του παρόντος.
      Στον απολογισμό απαιτούνται κατ’ ελάχιστον τα κάτωθι στοιχεία:  
 1. Στοιχεία και  ηλικία του πληρεξούσιου δικηγόρου,
 2. Στοιχεία και ηλικία του επωφελούμενου,
 3. Η φύση της υπόθεσης,
 4. Τυχόν δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν για κάθε υπόθεση και, όπου δυνατόν, εκτίμηση του    τελικού κόστους μέχρι την ολοκλήρωση της υπόθεσης,
 5. Τυχόν παρατηρήσεις που θεωρούν απαραίτητες για τη σαφήνεια των απολογιστικών στοιχείων
του προγράμματος.
 1. Το συμπληρωμένο έντυπο απολογισμού συνοδεύεται από τα αντίγραφα των απαιτούμενων από το Πρόγραμμα δικαιολογητικών.
 1. Να επιστρέψουν στο Ελληνικό Δημόσιο αζημίως τυχόν αδιάθετα ποσά από το Πρόγραμμα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο σχετικό Μνημόνιο Συνεργασίας που έχουν συνυπογράψει με τη Γενική Γραμματεία διά Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς.
Για κάθε αδικαιολόγητη παραβίαση οποιασδήποτε από τις ως άνω υποχρεώσεις του συμβεβλημένου στο Πρόγραμμα Δικηγορικού Συλλόγου, η  Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς επιφυλάσσεται να κηρύξει τις δαπάνες στις οποίες προέβη ως μη επιλέξιμες και να απαιτήσει την επιστροφή μέρους ή του συνόλου του ποσού της χρηματοδότησης στο Ελληνικό Δημόσιο ως αχρεωστήτως καταβληθέντος.  
β) Επίσης, οι Δικηγορικοί Σύλλογοι, με την ένταξή τους στο Πρόγραμμα, εξουσιοδοτούν τη Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς να δημοσιοποιεί, με οποιαδήποτε μορφή και με οποιοδήποτε μέσο, συμπεριλαμβανόμενου του διαδικτύου, τα ακόλουθα πληροφοριακά στοιχεία:
 1. Το όνομα/επωνυμία, διεύθυνση/έδρα του συμβεβλημένου στο Πρόγραμμα Δικηγορικού Συλλόγου, στοιχεία επικοινωνίας του χειριστή του Προγράμματος,
 2. Το αντικείμενο της χρηματοδότησης,  
 3. Το χορηγούμενο ποσό,
 4. Τις εκθέσεις απολογισμού, μόνο ως προς τα στοιχεία που επιτρέπεται εκ του νόμου να δημοσιοποιηθούν (κυρίως αποτελέσματα στατιστικού χαρακτήρα).
Δ.3  Επιλέξιμες Δαπάνες
Ως επιλέξιμες δαπάνες για το Πρόγραμμα, θεωρούνται οι δαπάνες που αφορούν στην παροχή νομικών υπηρεσιών στις ομάδες-στόχο και συγκεκριμένα:
 1. Έξοδα παράστασης Δικηγόρου στο Δικαστήριο, συμπεριλαμβανομένου του νόμιμου ΦΠΑ, όπως αυτά αποδεικνύονται από τα γραμμάτια προείσπραξης και από αποδείξεις παροχής υπηρεσιών των συμμετεχόντων στο Πρόγραμμα Δικηγόρων.
 2. Πάσης φύσεως τέλη και εισφορές υπέρ τρίτων εφόσον αποδεικνύονται με σχετικό φωτοτυπικό αντίγραφο (ένσημα ΤΑΧΔΙΚ, ΚΕΑΔ, ΤΝ, ΤΠΔΑ κλπ)
 3. Δαπάνες παροχής νομικών υπηρεσιών για εξωδικαστικές ενέργειες που αποδεικνύονται από θεωρημένες αποδείξεις παροχής υπηρεσιών των συμμετεχόντων στο Πρόγραμμα Δικηγόρων, σύμφωνα με το ύψος των αμοιβών που προβλέπουν οι κείμενες διατάξεις.
 4. Δαπάνες που αφορούν τυχόν απαιτούμενη νομική συνδρομή Συμβολαιογράφου.
 5. Στις περιπτώσεις ανάγκης μετακίνησης του Δικηγόρου εκτός έδρας, επιλέξιμες είναι οι δαπάνες που προβλέπονται στον Ν. 4336/2015 (ΦΕΚ Α’ 94/14-08-2015) και, ειδικότερα, στην αριθμ. πρωτ. 2/74450/ΔΕΠ/ 24-11-2015 (ΑΔΑ: ΩΨΘΩΗ-ΓΑ2) Εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών/Διεύθυνση Εισοδηματικής Πολιτικής“, ειδικότερα, στο κεφ. Β΄ «Μετακινήσεις Εσωτερικού», άρθρο 7 (Έξοδα κίνησης εκτός έδρας), άρθρο 8 (Χιλιομετρική αποζημίωση – Ανώτατο όριο κατά μήνα χιλιομέτρων), άρθρο 10 (Έξοδα διανυκτέρευσης), άρθρο 11 (Ημερήσια αποζημίωση)».
Ε. Παραρτήματα
Παράρτημα Ι – για Φορείς υλοποίησης (Δικηγορικούς Συλλόγους)
Α. Αίτηση Δικηγορικών Συλλόγων για ένταξη στο Πρόγραμμα ως Φορέων υλοποίησης
Β. Κατάλογος δικαιολογητικών επιχορήγησης ΝΠΔΔ (για τις εγκεκριμένες αιτήσεις)
Γ. Έντυπα ενδιάμεσου και τελικού απολογισμού
Παράρτημα ΙΙ – για νέους Δικηγόρους
Αίτηση Δικηγόρου στον οικείο Δικηγορικό Σύλλογο για συμμετοχή στο Πρόγραμμα
Παράρτημα ΙΙΙ – για Αιτούντες παροχής Νομικής βοήθειας (ομάδες στόχο)
Αίτηση παροχής δωρεάν νομικής βοήθειας (για ομάδες-στόχο)
                                   
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Ι
Α. Αίτηση Δικηγορικών Συλλόγων για ένταξη στο Πρόγραμμα ως Φορέων υλοποίησης
Β. Κατάλογος δικαιολογητικών επιχορήγησης ΝΠΔΔ (για τις εγκεκριμένες αιτήσεις)
Γ. Έντυπα ενδιάμεσου και τελικού απολογισμού
Law_scales
«ΝΟΜΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ  2016-2017»
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
ΚΑΙ  ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΥΠ.Π.Ε.Θ.
ΑΙΤΗΣΗ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ
ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΩΣ ΦΟΡΕΩΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
 
ΠΡΟΣ: ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ  ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ
1. ΑΙΤΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ: ………………………………………………..
Έτος Σύστασης: ……………………………
Αριθμός Εγγεγραμμένων Μελών Δ.Σ.: ………………………………
Αριθμός Εγγεγραμμένων Μελών Δ.Σ. ηλικίας μέχρι 35 ετών: ………………………………
2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:
Ταχ. Διεύθυνση: ………………………………………………………………………………………………………………………..
Τηλέφωνο/α: …………………………………………………………………………………
Fax: ……………………………………………………
Email: …………………………………………………………………………………………..
Ιστοσελίδα: ……………………………………………………………………………………….
3. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ  & ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Όνομα και επίθετο: ……………………………………………………………………………………………………………………….
Τηλέφωνο: ………………………………………………………  κινητό (προαιρετικό): ………………………………………..
Fax: ………………………………………………………
E-mail: …………………………………………………………………………………………………………
Έχοντας λάβει πλήρη γνώση των όρων υλοποίησης του Προγράμματος της ΓΓΔΒΜΝΓ «Νομική Βοήθεια για Νέους», όπως περιγράφονται στη δημόσια Πρόσκληση/Προκήρυξη Υποβολής Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Δικηγορικούς Συλλόγους για τα έτη 2016-2017 και στον συνημμένο σε αυτήν Οδηγό Προγράμματος, και αποδεχόμενοι αυτούς, υποβάλλουμε την παρούσα αίτηση ένταξης στο Πρόγραμμα και δεσμευόμαστε, σε περίπτωση έγκρισης, να προσκομίσουμε άμεσα το σύνολο των απαιτούμενων δικαιολογητικών  για τη χρηματοδότηση του έργου.
Ημερομηνία: ……………………………………… 2016
Υπογραφή Προέδρου/Νόμιμου Εκπροσώπου Δ.Σ.                                       Θέση σφραγίδας Δ.Σ.
      …………………………………………………………
Όνομα και επίθετο: …………………………………………………………………………
Τίτλος: ……………………………………
Β.   ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ για Ν.Π.Δ.Δ.
Τα παρακάτω αναφερόμενα δικαιολογητικά υποβάλλονται στο Τμήμα Πολιτισμού και Κοινωνικής Συμμετοχής της Διεύθυνσης Νέας Γενιάς, εντός πέντε (5) ημερών από την έγγραφη ενημέρωση της Γενικής Γραμματείας Διά Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς προς τον Δικηγορικό Σύλλογο για την έγκριση της αίτησής του για ένταξη στο Πρόγραμμα «Νομική Βοήθεια για Νέους».
 1. ΦΕΚ σύστασης Δικηγορικού Συλλόγου
 2. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 από το Δικηγορικό Σύλλογο περί ύψους επιχορήγησης από κρατικό φορέα κατά το τρέχον έτος.
 3. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 περί μη υπαγωγής στο Μητρώο Γενικής Κυβέρνησης.
 4. Ασφαλιστική Ενημερότητα ΙΚΑ.
 5. Φορολογική Ενημερότητα  από τη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων.
 6. Απόσπασμα Ορισμού του Διοικητικού Συμβουλίου  του Δικηγορικού Συλλόγου.
 7. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986, από τον νόμιμο εκπρόσωπο του φορέα, από την οποία να προκύπτει η απόδοση του παρακρατηθέντος ή οφειλόμενου Φ.Μ.Υ. και Φ.Π.Α. από το επιχορηγούμενο νομικό πρόσωπο που θα καλύπτει τα προηγούμενα ημερολογιακά έτη και τις φορολογικές περιόδους του τρέχοντος οικονομικού έτους, μέχρι την ημερομηνία έκδοσης του χρηματικού εντάλματος. (σύμφωνα με την υπ’ αριθμό Δ6Γ 1091609 ΕΞ 2013 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών – ΦΕΚ 1368/5.6.2013/Τεύχος Β’ με τίτλο: «Πιστοποιητικά και βεβαιώσεις που εκδίδουν οι Δ.Ο.Υ. – Ενότητα Β’ – παρ.10).
 8. Εξουσιοδότηση – απόφαση του Προέδρου του Δικηγορικού Συλλόγου για τον καθορισμό του νόμιμου εκπροσώπου/χειριστή του Προγράμματος εκ μέρους του οικείου Δικηγορικού Συλλόγου.
 9. Βεβαίωση από το Ελεγκτικό Συνέδριο ότι έχει υποβάλλει ο φορέας, με το πέρας διμήνου από την λήξη του οικονομικού έτους, απολογισμό της συνολικής οικονομικής του δραστηριότητας και ξεχωριστό απολογισμό της επιχορήγησης ή χρηματοδότησης που έλαβε και είναι μικρότερη του 100% των συνολικών χρηματικών ποσών που διαχειρίσθηκε. Με τα ανωτέρω υποχρεούται να συνυποβάλει και τον προϋπολογισμό του για το επόμενο έτος (ΦΕΚ 52/Τεύχος Α’/28.02.2013, άρθρο 41).
 10. Απολογισμό της συνολικής οικονομικής δραστηριότητας του φορέα και ξεχωριστό απολογισμό της επιχορήγησης ή χρηματοδότησης που έλαβε και είναι μικρότερη του 100% των συνολικών χρηματικών ποσών που διαχειρίσθηκε. Με τα ανωτέρω υποχρεούται να συνυποβάλει και τον προϋπολογισμό του για το επόμενο έτος. (Ν. 4223/2013, άρθρο 29 – ΦΕΚ 287/Τεύχος Α’/31.12.2013).
 11. Στοιχεία Τραπεζικού Λογαριασμού Δικηγορικού Συλλόγου, (Φωτοτυπία της πρώτης σελίδας του τραπεζικού βιβλιαρίου του φορέα, όπου θα φαίνεται ο IBAN του λογαριασμού, στον οποίο θα κατατεθεί το χρηματικό ποσό της επιχορήγησης.
Γ. ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΟΣ  ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΝΟΜΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ»
ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ: …………………………………..
ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ / ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΥΠΕΥΘΥΝΗ/ΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Α/Α
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
& ΗΛΙΚΙΑ
ΕΠΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥ
ΟΜΑΔΑ ΣΤΟΧΟΣ
ΦΥΣΗ ΥΠΟΘΕΣΗΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΡΙΘΜΟΣ  ΜΗΤΡΩΟΥ
ΗΛΙΚΙΑ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ
ΑΙΤΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΔΑΠΑΝΗΘΕΝ
ΠΟΣΟ
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Α/Α
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
& ΗΛΙΚΙΑ
ΕΠΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥ
ΟΜΑΔΑ ΣΤΟΧΟΣ
ΦΥΣΗ ΥΠΟΘΕΣΗΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΡΙΘΜΟΣ  ΜΗΤΡΩΟΥ
ΗΛΙΚΙΑ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ
ΑΙΤΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΔΑΠΑΝΗΘΕΝ
ΠΟΣΟ
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΣΥΝΟΛΟ
ΠΕΔΙΟ
ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΕΝΤΥΠΟΥ
Α/Α
Αύξων αριθμός υπόθεσης ανά έτος
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
& ΗΛΙΚΙΑ
ΕΠΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥ
Αναγράφετε το ονοματεπώνυμο και την ηλικία του επωφελουμένου κατά την χρονική στιγμή υποβολής της αίτησης για νομική βοήθεια
ΟΜΑΔΑ ΣΤΟΧΟΣ
Αναγράφετε σε ποια συγκεκριμένα από τις οριζόμενες στο πρόγραμμα ομάδες στόχος ανήκει ο επωφελούμενος, ήτοι:  1)Ανήλικοι, 2) Νέοι 18-35 για όλες τις εργασιακές διαφορές
ΦΥΣΗ ΥΠΟΘΕΣΗΣ
Εξειδικεύστε τη φύση της υπόθεσης για την οποία παρέχεται η νομική βοήθεια σε δύο επίπεδα: 1) Εργασιακή, Ποινική, Διοικητική, Αστική διαφορά και 2) Εξειδίκευση της υπόθεσης π.χ. βαριά σωματική βλάβη, παράνομη διακίνηση και εμπορία  κλπ. Τα στοιχεία συγκεντρώνονται για λόγους αξιολόγησης του Προγράμματος και στατιστικής απεικόνισης των περιπτώσεων.
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΗΛΙΚΙΑ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ
Αναγράφετε τα στοιχεία του πληρεξουσίου δικηγόρου, δηλαδή (α) το πλήρες ονοματεπώνυμο και (β) την ηλικία του κατά το χρόνο ανάληψης της υπόθεσης, καθώς και (γ) τον αριθμό μητρώου του στον ΔΣ στον οποίο ανήκει
ΑΙΤΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Αναγράφετε την υπηρεσία μέσω της οποίας σας διαβιβάστηκε η αίτηση του επωφελούμενου για ένταξη στο πρόγραμμα Νομικής Βοήθειας για Νέους (π.χ. Ειδικό Κατάστημα Κράτησης Ανηλίκων Αυλώνα Ε.Κ.Κ.Α.Α., Αστυνομικό Τμήμα, Ίδρυμα ΟΚΑΝΑ κοκ). Σε περίπτωση, που η αίτηση υπεβλήθη απ’ ευθείας στο Δ.Σ αναγράφεται ο Σύλλογος.
ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Αναγράφετε τον ΚΩΔΙΚΟ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ στο όνομα του πληρεξουσίου δικηγόρου
ΔΑΠΑΝΗΘΕΝ ΠΟΣΟ
Αναγράφετε το συνολικό ποσό το οποίο έλαβε ο πληρεξούσιος δικηγόρος για την υπόθεση
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Αναγράφετε τυχόν παρατηρήσεις ή διευκρινίσεις που θεωρείτε απαραίτητες για τον παρακολούθηση του απολογισμού, όπως το αν η υπόθεση είναι σε εξέλιξη ή αν ανελήφθη υπόθεση της οποίας εκκρεμεί η εκδίκαση κλπ

Γ. ΕΝΤΥΠΟ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΝΟΜΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ»
ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ: ……………………………
ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΥΠΕΥΘΥΝΗ/ΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
                             
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ    
«ΝΟΜΙΚΗ  ΒΟΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ-LEGAL AID»
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
 1. ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΠΟΣΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ: ……………………………
ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ………………………….
 1. ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΟΥ ΑΝΑΤΕΘΗΚΑΝ ΣΕ ΝΕΟΥΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥΣ: ………….……..
 1. ΑΡΙΘΜΟΣ ΝΕΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΠΟΥ ΑΝΕΛΑΒΑΝ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΕΤΟΣ: ……..
 1. ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΘΕΙ: ……………………………….
 1. ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΟΥ ΑΝΑΤΕΘΗΚΑΝ ΣΕ ΝΕΟΥΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ:
 • ΠΟΙΝΙΚΕΣ: ………..
 • ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ: ……………
 • ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ: …………..
 • ΑΣΤΙΚΕΣ: ………….
 • ΑΛΛΟ (παρακαλούμε να διευκρινίσετε): ……………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………..
 1. ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΘΕΤΙΚΗ ΕΚΒΑΣΗ: …………………………………………………………….
 1. ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗ ΝΟΜΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ:
 • Ανήλικοι παραβάτες: …………….
 • Θύματα βίας ……………………….
– Κακοποιημένοι ανήλικοι (≤18 ετών): ……………..
– Νέοι (≥18 ετών): ………………..
 • Γυναίκες θύματα βίας (≤ 35 ετών): …………………….
 • Πρόσφυγες / μετανάστες (≤ 35 ετών): …………………
 • Νέοι (≤ 35 ετών) σε στάδιο απεξάρτησης από εξαρτησιογόνες ουσίες ή στο στάδιο της κοινωνικής επανένταξης ή που έχουν ολοκληρώσει αναγνωρισμένο πρόγραμμα απεξάρτησης: ………………….…
– Εργασία Ανηλίκων & εργασιακά θέματα νέων (≤ 35 ετών): ……………………………..
– Παράνομη διακίνηση και εμπορία ανθρώπων (≤ 35 ετών): …………………………….
– Χρήση απαγορευμένων ουσιών από νέους (≤ 35 ετών): …………………………….
– Ασυνόδευτοι ανήλικοι (≤18 ετών): …………………………….
8.  ΤΟΠΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ ΥΠΗΡΞΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:
– Κοινωνικές Υπηρεσίες του οικείου Δήμου ……………             
– Εισαγγελία Ανηλίκων, Δικαστικές Αρχές ………………
– Ιδρύματα, ΜΚΟ..…………………………………………………..
– Αστυνομική Διεύθυνση ………………………………………..
– Σχολικές Μονάδες…………………………………………………
– Σύλλογοι γονέων και κηδεμόνων ………………………….
– Εκκλησία ………………………………………………………………
– Άλλοι φορείς ………………………………………………………..
(αναφέρατε) ……..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
 • Δεν υπήρξε συνεργασία με τοπικούς φορείς ………………….
9. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΣΊΑΣ ΜΕ ΤΟΠΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΚΑΙ ΑΡΧΕΣ ή ΛΟΓΟΙ ΜΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗΣ  ή  ΑΠΟΛΥΤΗΣ ΕΛΛΕΙΨΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………
 1. ΤΡΟΠΟΙ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΙΑ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΑΝΑΤΕΘΟΥΝ ΓΙΑ ΝΟΜΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (παρακαλούμε να αναφέρετε και τυχόν φορείς και υπηρεσίες που εμπλέκονται στη διαδικασία):
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 1. ΤΡΟΠΟΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:
Ιστοσελίδα ΔΣ  ……………………………………..
Διαφημιστικό υλικό / φυλλάδιο ………………
Αφίσα ………………………………………………….
Ανακοίνωση εντός του ΔΣ ……………………..
Σεμινάρια – Εκδηλώσεις ………………………..
Επιστολή/email …………………………………….
Newsletter …………………………………………..
 1. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΗΣ ΝΕΑΣ/ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΓΙΑ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΘΕΣΗΣ:
 • Με αλφαβητική σειρά …………………
 • Με κλήρωση ………………..
 • Αυτόβουλη ανάληψη υποθέσεων, με προηγούμενη γνωστοποίηση στον Δ.Σ. ……….
 • Με επιλογή του χειριστή του Προγράμματος ανάλογα με τις ανάγκες της κάθε περίπτωσης, από τον κατάλογο των εγγεγραμμένων στο Πρόγραμμα νέων Δικηγόρων ……….
 1. ΚΥΡΙΟΤΕΡΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:

 • Χαμηλό ποσοστό αιτήσεων από τις ομάδες στόχο …………………………………
 • Έλλειψη ενδιαφέροντος από τους νέους Δικηγόρους για συμμετοχή στο πρόγραμμα …………….
 • Χαμηλό ποσό χρηματοδότησης από τη ΓΓΔΒΜΝΓ ……………………………………………….
 • Κενά ή ασάφειες  στους όρους λειτουργίας του Προγράμματος, τα οποία χρήζουν αντιμετώπισης / διευκρίνισης από τη ΓΓΔΒΜΝΓ …………………………………………………………….
 • Άλλο (προσδιορίστε) ………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 1. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΕ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ Γ.Γ.Δ.Β.Μ.Ν.Γ. ΠΟΥ ΦΕΡΟΥΝ ΤΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΠΟΤΕΙΑ ΤΩΝ ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΩΝ ΣΕ ΑΥΤΟ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
 1. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΗ ΑΝΑΓΚΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Ημερομηνία σύνταξης ………………
Υπογραφή υπευθύνου εκ μέρους του Δ.Σ. ……………………………………………………………..
Όνομα και επίθετο ……………………………………….
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  ΙΙ
ΑΙΤΗΣΗ ΝΕΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
«ΝΟΜΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ  2016/2017»
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ
                                                                          
ΑΙΤΗΣΗ ΝΕΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
1. ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΟΙΚΕΙΟ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ………………………                
2. ΑΙΤΟΥΣΑ/ΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
Ονοματεπώνυμο:……………………………………………………………………………………
Ημερομηνία Γέννησης:……………………………………………………………………………..
Αρ. Μητρώου Δ.Σ: …………………………………………………………………………………
Διεύθυνση…………………………………………………………………………………………..
Τηλέφωνο: …………………………………………………………………………………………
Φαξ: ………………………………………………………………………………………………..
Email: ………………………………………………………………………………………………
Έχοντας λάβει πλήρη γνώση των όρων λειτουργίας του Προγράμματος της ΓΓΔΒΜΝΓ «Νομική Βοήθεια για Νέους» όπως περιγράφονται στον Οδηγό Προγράμματος 2016/2017 και αποδεχόμενος/η αυτούς υποβάλλω την αίτηση συμμετοχής στο Πρόγραμμα και ένταξης μου στον κατάλογο του Συλλόγου μας που αφορά υποθέσεις για (σημειώνετε ένα ή περισσότερα πεδία ενδιαφέροντός σας από τα αναγραφόμενα παρακάτω) :
Ποινικές διαφορές………………………………………………………………………………….
Αστικές διαφορές…………………………………………………………………………………..
Διοικητικές διαφορές………………………………………………………………………………
Εργατικές διαφορές…………………………………………………………………………………
Δηλώνω επίσης ότι έχω ενημερωθεί πλήρως και με σαφήνεια και ότι συναινώ στη επεξεργασία των στοιχείων μου που αναγράφονται στην παρούσα, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του Ν. 2472/1997, τα οποία θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για τους σαφώς καθορισμένους στον Οδηγό νόμιμους σκοπούς του Προγράμματος.
Τυχόν παρατηρήσεις……………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Ημερομηνία :
Ονοματεπώνυμο & υπογραφή                                                                             Σφραγίδα      
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  ΙΙΙ
Αίτηση παροχής δωρεάν νομικής βοήθειας (για ομάδες-στόχο)
«ΝΟΜΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ  2016/2017»
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘHΣΗΣ & ΝΕΑΣ    ΓΕΝΙΑΣ
ΑΙΤΗΣΗ ΝΕΩΝ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΔΩΡΕΑΝ ΝΟΜΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ
1. ΠΡΟΣ ΟΙΚΕΙΟ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ…………………………………………………………..        
2. ΑΙΤΩΝ/ΟΥΣΑ
Ονοματεπώνυμο:……………………………………………………………………………………
Ημερομηνία Γέννησης:……………………………………………………………………………..
Τόπος Γέννησης:. …………………………………………………………………………………..
Αρ. Δελτίου Ταυτότητας:……………………………………………………………………………   
3. ΔΙΑΒΙΒΑΖΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ) :
Ονομασία Φορέα / Υπηρεσίας:……………………………………………………………………..
Δ/νση:……………………………………………………………………………………………….
Ονοματεπώνυμο Υπεύθυνου Επικοινωνίας:………………………………………………………..
Τηλέφωνο Υπεύθυνου Επικοινωνίας:………………………………………………………………
Φαξ:…………………………………………………………………………………………………
Ε-mail:………………………………………………………………………………………………
4. ΣΥΝΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ (αντίγραφο φορολογικής δήλωσης γονέων ή του αιτούντος, βεβαίωση του εφόρου ότι δεν υποχρεούται σε υποβολή δήλωσης, αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος, πιστοποιητικό απορίας, βεβαιώσεις υπηρεσιών κοινωνικής πρόνοιας, κοκ.)
Α) Προσδιορίστε: .…………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………
Β) Για λόγους ανωτέρας βίας δεν είναι δυνατό να προσκομίσω κανένα από τα παραπάνω αναφερόμενα δικαιολογητικά έγγραφα.  
Δικαιολόγηση / Παρατηρήσεις:………………………………..………………………………………………………………………………………………………
Έχοντας λάβει γνώση των όρων λειτουργίας του Προγράμματος της ΓΓΔΒΜΝΓ «Νομική Βοήθεια για Νέους»  και αποδεχόμενος/η αυτούς, και δηλώνοντας ότι τα παραπάνω στοιχεία είναι αληθή,   υποβάλλω αίτηση  για δωρεάν παροχή νομικής συνδρομής για υπόθεσή μου που αφορά σε……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….Δηλώνω επίσης ότι έχω ενημερωθεί πλήρως και με σαφήνεια και ότι συναινώ στη επεξεργασία των στοιχείων μου που αναγράφονται στην παρούσα, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του Ν. 2472/1997, τα οποία θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για τους σαφώς καθορισμένους στον Οδηγό νόμιμους σκοπούς του Προγράμματος.
Ημερομηνία
Ονοματεπώνυμο & υπογραφή ……………………………………………………………………………………………….                                                                                                                                                                                    

Σχολιάστε εδώ

Η διεύθυνση του email σας δεν θα δημοσιευθεί.


Διαβάστε επίσης

ΕΛΛΑΔΑ

Αλλαγές στον φορολογικό χάρτη – Όλα όσα θα ισχύσουν το επόμενο διάστημα

16/09/2021, 9:31 πμ

ΕΛΛΑΔΑ

Γ. Στύλιος: Έρχεται πρόγραμμα ύψους 420 εκατ. ευρώ για νέους αγρότες-γεωργούς

15/09/2021, 3:24 μμ

ΕΛΛΑΔΑ

Ξεκινά η δίκη της 37χρονης για την επίθεση με βιτριόλι σε βάρος της Ιωάννας

15/09/2021, 9:47 πμ

ΕΛΛΑΔΑ

Με rapid test στην εστίαση οι ανήλικοι 12-17 ετών

14/09/2021, 10:59 πμ

ΕΛΛΑΔΑ

Άνοιξε η πλατφόρμα των ραντεβού για εμβολιασμό κατά της Covid-19 με την τρίτη δόση του εμβολίου

14/09/2021, 10:03 πμ

ΕΛΛΑΔΑ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ριζικές αλλαγές έρχονται στον υπολογισμό του ΕΝΦΙΑ για το 2022

14/09/2021, 10:00 πμ


To mypreveza.gr είναι το ενημερωτικό portal για το Νομό Πρέβεζας στο οποίο μπορείτε να δείτε όλες τις τοπικές ειδήσεις, αλλά και νέα από όλη την Ήπειρο, την Ελλάδα και τον κόσμο.

"Η δική σου Πρέβεζα με ένα μόνο κλικ."

Συνεργαζόμενα sites