Πέμπτη, 24/09/2020

Το Πασχαλινό Μήνυμα του Σεβασμιώτατου Μητροπολίτη Νικοπόλεως και Πρεβέζης Χρυσόστομου

 Π Α Σ Χ Α Λ Ι Ο Ν    Μ Η Ν Υ Μ Α   2 0 1 6  
Πρός
Τόν Ἱερόν Κλῆρον, τάς Ἱεράς Μονάς
καί τόν εὐσεβῆ λαό τῆς καθ᾿ ἡμᾶς θεοσώστου Μητροπόλεως
Τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά,
«Εἰ δέ Χριστός οὐκ ἐγήγερται, ματαία ἡ πίστις ὑμῶν» (Α’ Κορ. ιε’,17)                                                                                            
Οἱ θρησκευτικοί ἄρχοντες τοῦ Ἰσραήλ ἔτρεμαν στήν ἰδέα τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Ἐσταυρωμένου. Προσφεύγουν ἔτσι στή βοήθεια τῆς Πολιτικῆς ἐξουσίας γιά νά ἀσφαλισθεῖ ὁ τάφος. «Ἔφη αὐτοῖς ὁ Πιλάτος ἔχετε κουστωδίαν ὑπάγετε ἀσφαλίσασθε ὡς οἴδατε. Οἱ δέ πορευθέντες ἠσφαλίσαντο τόν τάφον σφραγίσαντες τόν λίθον μετά τῆς κουστωδίας» (Ματθ. κζ 65-66). Ἔλαβαν ὅλα τά ἀναγκαῖα μέτρα γιά νά μείνει στό μνημεῖο τό Ἅγιο Σῶμα καί ἀποσυντεθεῖ, ὅπως τά σώματα τῶν κοινῶν ἀνθρώπων. Καί ἥσυχοι πλέον ὅτι ἀπαλλάχτηκαν ἀπό τόν μέγα ἐχθρό γυρίζουν στά σπίτια τους.
Πόσο ὅμως ἀπατήθηκαν. Χωρίς νά τό καταλάβουν ἔλαβαν ὅλα τά μέτρα γιά νά βεβαιωθεῖ τό ἀντίθετο ἀπό αὐτό πού ἐπεδίωκαν δηλ. ἡ Ἀνάσταση. Αὐτοί πρῶτοι οἱ θεοκτόνοι ἄρχοντες πληροφοροῦνται τήν Ἀνάσταση. Μαθαίνουν τό γεγονός ἀπό τούς πρώτους αὐτόπτες μάρτυρες, τούς φρουρούς τοῦ τάφου. Κι᾽ ὅμως δέν συνέρχονται, δέν ἀλλάζουν γνώμη. Ἡ πώρωση κρατᾶ κλειστά τά μάτια. Προχωροῦν ἀπ᾽ τό κακό στό χειρότερο. Ἄρχοντες αὐτοί, πνευματικοί καθοδηγητές καί ἡγήτορες μισοῦν τήν ἀλήθεια. Πληρώνουν τούς φρουρούς γιά νά ἀρνηθοῦν τήν Ἀνάσταση μέ τό παράλογο ἐπιχείρημα ὅτι «οἱ μαθηταί αὐτοῦ νυκτός ἐλθόντες ἔκλεψαν αὐτόν, ἡμῶν κοιμωμένων». Σχολιάζει ἕνας Πατέρας τῆς Ἐκκλησίας μας «ἐάν κοιμοῦνταν τί εἶδαν; Καί ἐφόσον δέν εἶδαν τίποτε τί εἴδους μάρτυρες εἶναι οἱ κοιμώμενοι;».
Κατά παρόμοιο τρόπο γελοιοποιοῦνται οἱ ἀνά τούς αἰῶνες πολέμιοι τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Κυρίου. Πολέμησαν τήν Ἀνάσταση κατά κόσμον σοφοί καί ἰσχυροί ἄρχοντες τῆς γῆς. Μίσησαν καί δίωξαν μέ σκληρά βασανιστήρια τούς προσκυνητές τῆς Ἀναστάσεως. Ἐπεδίωξαν νά πνίξουν στό Αἷμα τήν Ἁγία Ἐκκλησία ἡ ὁποία εἶναι ὁ Χριστός παρατεινόμενος στούς αἰῶνες. Κατέσφαξαν μάρτυρες καί νεομάρτυρες πού ἀναχώρησαν γιά τήν Βασιλεία τῶν Οὐρανῶν μέ τό «Χριστός Ἀνέστη» στό στόμα. Πολέμησαν καί πολεμοῦν τήν Ἀνάσταση καί δέν βλέπουν ὅτι ἰσχυροί τῆς γῆς κατακρημνίστηκαν ἐνῶ ὁ Ἀναστάς Κύριος παραμένει ἀκλόνητος καί θριαμβευτής.
Ἡ Ἀνάσταση ὅμως ἀδελφοί μου εἶναι ζωή πνευματική. Ὁ Ἀναστάς Κύριος ἀποκαλύπτεται στίς καθαρές καρδιές. Ψάλλει ὁ ἱερός ὑμνογράφος: «Ἄς καθαρίσουμε τίς αἰσθήσεις καί τότε θά δοῦμε φωτισμένοι ἀπό τό ἀπρόσιτο φῶς τῆς Ἀναστάσεως, τόν Χριστόν καταλάμποντα». Ὁ Ἅγιος Νικόδημος ὁ Ἁγιορείτης ἑρμηνεύοντας τόν ὕμνο λέγει: «ὄχι μόνο δέν θέλουμε νά δοῦμε τό πολυπόθητο πρόσωπο τοῦ Ἀναστάντος, οὔτε θέλουμε νά ἀκούσουμε τήν γλυκύτατη φωνή του ἀλλά θά ἐλεγχθοῦμε ἀπό Αὐτόν, πού θά μᾶς πεῖ τά λόγια τοῦ Ἠσαΐα: «ἀκοῇ ἀκούσετε καί οὐ μή συνῆτε, καί βλέποντες βλέψετε καί οὐ μή ἴδητε.», αὐτός πού εἶναι ἀκάθαρτος στίς αἰσθήσεις τῆς ψυχῆς καί τοῦ σώματος αὐτός εἶναι καί στή καρδιά ἀκάθαρτος.
Ὅσοι ζοῦν ἐντός Ἐκκλησίας καί μετέχουν τῶν Θείων Μυστηρίων δέν ἔχουν ἀνάγκη ἱστορικῶν μαρτυριῶν καί ἀποδείξεων γιά νά πιστεύσουν στήν Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ. Αὐτοί ζοῦν ἤδη μέ τόν Ἀναστάντα καί γεύονται τῶν δωρεῶν Αὐτοῦ δηλ. τῆς Εἰρήνης, τῆς Χαρᾶς καί ὅλων τῶν ἀγαθῶν τῆς Ἀναστάσεως. Αἰσθάνονται τόν Ἀναστάντα ἐντός τους. Τόν γεύονται στή Θεία Κοινωνία. Συμπορεύονται μέ Αὐτόν καί ζοῦν ἐν Αὐτῷ  κατά τό Παύλειον: «Ζῶ δέ οὐκέτι ἐγώ ζῆ δέ ἐν ἐμοί Χριστός» (Γαλ. β,20).
Ἀδελφοί ἐν Χριστῷ Ἀναστάντι,
Ὅλοι οἱ πιστοί πιστεύουμε τήν Ἀνάσταση καί τήν ἑορτάζουμε. Τὀ ἐρώτημα εἶναι ζοῦμε τήν Ἀνάσταση; Εἶναι ἡ ζωή μας Ἀναστάσιμη; Κατοικεῖ ὁ Χριστός μέσα μας; Λάμπει μέσα μας τό φῶς τῆς Ἀναστάσεως;
Εὐχόμεθα τό φῶς αὐτό νά καταυγάσει τίς ψυχές ὅλων ὥστε ἀναγεννημένοι καί ἀναστημένοι πνευματικά νά ψάλλουμε τό «Χριστός Ἀνέστη» ὄχι διά τῶν χειλέων ἀλλά δι᾽ ὅλης τῆς ψυχῆς, δι᾽ ὅλης τῆς ἰσχύος, δι᾽ ὅλης τῆς διανοίας καί δι᾽ ὅλης τῆς καρδίας μας. Νά ἀποκτήσουμε τήν προσωπική βεβαιότητα τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Κυρίου ἀπολαμβάνοντας τούς πλούσιους καί ἀνεκτίμητους καρπούς της.  
ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ !  
Μετά πατρικῶν εὐχῶν
Ὁ Μητροπολίτης
† ὁ Νικοπόλεως καί Πρεβέζης Χρυσόστομος
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Σχολιάστε εδώ

Η διεύθυνση του email σας δεν θα δημοσιευθεί.

Διαβάστε επίσης

ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ