Κυριακή, 27/09/2020

Πρόσληψη χειρουργού στο Γενικό Νοσοκομείο (Γ.Ν.) Πρέβεζας

Πρόσληψη χειρουργού  στο Γενικό Νοσοκομείο (Γ.Ν.)  Πρέβεζας.


Με την πρόσληψη ενός επικουρικού γιατρού ενισχύεται το Γενικό Νοσοκομείο Πρέβεζας στο πλαίσιο κάλυψης των επιτακτικών αναγκών του. Πρόκειται για την πρόσληψη ενός (1) χειρουργού, με τριετή σύμβαση.

Ο επικουρικός γιατρός προσλαμβάνεται με καθεστώς πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, ενώ αναλαμβάνει υπηρεσία στο Γ.Ν. Πρέβεζας    εντός των επόμενων ημερών.
INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY

Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2016.04.08 09:59:22 EEST

Reason: Location: Athens

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΞΗ-ΕΠΕΙΓΟΝ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ Αθήνα, 8 / 4 / 2016
ΠΟΡΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Αριθ. Πρωτ. Α2α/Γ.Π. 46921/15

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Ν.Π. Σχετ. 22907/15
ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΩΝ ΕΣΥ

Πληροφορίες: Μαριάνθη Κατσάνη

Τηλ. 2132161224 Δ/νση : Αριστοτέλους 17, Αθήνα 10433

e-mail: mkatsani@moh.gov.gr

ΘΕΜΑ : Πρόσληψη επικουρικού γιατρού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

ΑΠΟΦΑΣΗ

Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις:

1.τoυ εδαφίου β’ της παρ. 42 του άρθρου 66 του ν. 3984/27-6-11 (ΦΕΚ 150Α ) των άρθρων 22 (παρ. 4) & 38 του ν. 4238/17-2-14 (ΦΕΚ 38Α)
του άρθρου 44 του ν.4272/11-7-14 (ΦΕΚ 145Α)

της παρ. 1 του άρθρου 34 του ν. 4325/11-5-15 (ΦΕΚ 47Α) του άρθρου 34 του ν.4351/4-12-15 (ΦΕΚ 164Α)
του Π. . 131/1987 (ΦΕΚ 73Α)
του Π. . 106/14 (ΦΕΚ 173Α/28-8-14)

του Π. . 73/23-9-15 ΦΕΚ 116Α «Διορισμός Υπουργών Αναπληρωτών Υπουργών & Υφυπουργών»

2. Τις Α2α/Γ.Π.οικ.42873/8-6-15 (ΦΕΚ 1078/Β), Α2α/Γ.Π.οικ. 52355/15-7-2015 (ΦΕΚ 1499/Β) & Α2α/Γ.Π. οικ.58541/31-7-15 (ΦΕΚ 1623/Β) αποφάσεις του Υπουργού Υγείας

3. Το υπ’ αριθμ. 10933/11-3-16 έγγραφο της 6ΗΣ Υ.ΠΕ με το οποίο αιτείται τοποθέτηση επικουρικού ιατρού ειδικότητας ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ για το ΓΝ ΠΡΕΒΕΖΑΣ.

4. Την υπ’ αριθμ. ΓΔΟΥ 262/7-3-2016 εισήγηση του Γενικού Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας (άρθρο 24, ν. 4270/28-6-14ΦΕΚ 143Α)

5. Την υπ’ αριθμ. Γ.Υ. οικ.1432/1-4-16 εντολή του Υπουργού για τοποθέτηση επικουρικών ιατρών.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1. Εγκρίνουμε την πρόσληψη του ιατρού ΛΙΑΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ειδικότητας ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ, ως επικουρικού ιατρού για την κάλυψη επιτακτικών αναγκών στο ΓΝ ΠΡΕΒΕΖΑΣ, με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου. Η διάρκεια της σύμβασης είναι τριάντα έξι (36) μήνες και λήγει αυτοδίκαια μόλις συμπληρωθεί ο ανωτέρω χρόνος.

Ο γιατρός προσλαμβάνεται με καθεστώς πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης και του

καταβάλλονται κατά μήνα οι μηνιαίες αποδοχές πρωτοδιόριστου γιατρού Ε.Σ.Υ με βαθμό Επιμελητή Β΄.

2. Σε εκτέλεση της παρούσας θα υπογραφεί σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου από τον ενδιαφερόμενο ιατρό και το ΓΝ ΠΡΕΒΕΖΑΣ, φωτοαντίγραφο της οποίας αποστέλλεται στο Υπουργείο Υγείας.

3. Το ΓΝ ΠΡΕΒΕΖΑΣ, πριν την κατάρτιση της σύμβασης, υποχρεούται να ζητήσει από τον γιατρό που προσλαμβάνεται, τα ακόλουθα:
α) Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.

1

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

β) Τίτλο ειδικότητας (για τους οδοντίατρους πτυχίο Οδοντιατρικής Σχολής).

γ) Φωτοαντίγραφο πτυχίου Ελληνικού Πανεπιστημίου ή Πανεπιστημίου κράτους μέλους της
Ευρωπαϊκής Ένωσης το οποίο θα συνοδεύεται από φωτοαντίγραφο της μετάφρασης και
φωτοαντίγραφο της ισοτιμίας ΔΟΑΤΑΠ όπου αυτό απαιτείται ή πτυχίου χώρας εκτός

Ευρωπαϊκής Ένωσης το οποίο θα συνοδεύεται από φωτοαντίγραφο της μετάφρασης και
φωτοαντίγραφο της ισοτιμίας ΔΟΑΤΑΠ

δ) Άδεια άσκησης επαγγέλματος.
ε) Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/86 περί της οριστικής διακοπής της ελεύθερης άσκησης του
ιατρικού επαγγέλματος.

στ) Πιστοποιητικό εγγραφής σε ιατρικό σύλλογο στο οποίο μεταξύ άλλων, να αναφέρεται και η
ειδικότητα την οποία έχει δηλώσει ότι ασκεί .

4. Το ΓΝ ΠΡΕΒΕΖΑΣ στο οποίο κοινοποιείται η παρούσα, οφείλει:

– να αναζητήσει το σχετικό αντίγραφο του Ποινικού Μητρώου σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 1 της υπ’ αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Α/22863/16-10-06 (ΦΕΚ 1551/23-10-06, τ. Β’) Κ.Υ.Α’ και Πιστοποιητικό Στρατολογικής Κατάστασης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ’ αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1./20562/19-7-13 (ΦΕΚ 1881/13 τ.Β’) Κ.Υ.Α.

– να εφαρμόσει τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 7 του ν.4210/2013, για την πιστοποίηση υγείας.

– να εφαρμόσει τις διατάξεις της παρ. 1. του άρθρου 118 του ν. 4316/24-12-2014 (ΦΕΚ 270Α) και να ενημερώσει σχετικά την Υπηρεσία μας.

5. Ο γιατρός εντός επτά (7) ημερολογιακών ημερών από της κοινοποίησης της παρούσας, οφείλει να παρουσιασθεί στη Νοσηλευτικό Ίδρυμα που τοποθετείται για ανάληψη υπηρεσίας.
ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

1. ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΛΙΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΛΑΤΩΝΟΣ 5 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 45221 ΚΑΤΣΙΚΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

2.ΓΝ ΠΡΕΒΕΖΑΣ Τ.Κ.48100 3. 6Η Υ. ΠΕ Υπάτης 1, Ν.Ε.Ο. Πατρών – Αθηνών
26441 ΠΑΤΡΑ

4. Δ/νση Ανθρωπίνων Πόρων Ν.Π., ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ Τμήμα Ιατρών ΕΣΥ (3)

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Σχολιάστε εδώ

Η διεύθυνση του email σας δεν θα δημοσιευθεί.

Διαβάστε επίσης

ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ