Κυριακή, 27/09/2020

Ανακοίνωση της Διεύθυνσης Δασών Πρέβεζας

α. Κατάρτιση Περιφερειακού Μητρώου Φορέων Εκμετάλλευσης και Περιφερειακού

ΘΕΜΑ: Μητρώου Εμπόρων στο πλαίσιο υλοποίησης του Κανονισμού Ξυλείας ΚΑΝ Ε.Ε 995/2010 σύμφωνα με την ΚΥΑ 134627/5835/23-12-2015(ΦΕΚ 2872/Β΄/29-12-2015).

β. Εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 2173/2005 σύμφωνα με την ΚΥΑ αριθμ. 135279/159/12-1-2016(ΦΕΚ:83/τ. Β΄/25-1-2016) «περί δημιουργίας εθελοντικού συστήματος αδειών FLEGT για τις εισαγωγείς ξυλείας στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα» .

Με την ΚΥΑ 134627/5835/23-12-2015 (ΦΕΚ 2872/Β’/29-12- 2015) τέθηκε σε εφαρμογή στη χώρα μας ο Κανονισμός Ξυλείας ΚΑΝ Ε.Ε. 995/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ης Οκτωβρίου 2010 «για τη θέσπιση των υποχρεώσεων των φορέων εκμετάλλευσης που διαθέτουν ξυλεία και προϊόντα ξυλείας στην αγορά». Στόχος του Ευρωπαϊκού Κανονισμού Ξυλείας είναι η καταπολέμηση του εμπορίου των προϊόντων παράνομης ξυλείας.

Αντίστοιχα με την ΚΥΑ 135279/159/12-1-2016(ΦΕΚ:83/τ. Β΄/25-1-2016) τέθηκε σε εφαρμογή στη χώρα μας ο Κανονισμός FLEGT (Ε.Κ.) αριθ. 2173/2005, που στοχεύει να διασφαλίσει ότι μόνο νόμιμη ξυλεία εξάγεται προς, και εισάγεται από, την Ευρωπαϊκή Ένωση και δεσμεύει τους εισαγωγείς ξυλείας στην Ε.Ε. από συγκεκριμένες χώρες που έχουν αποδεχθεί το εθελοντικό σύστημα αδειών FLEGT.

Με την παραπάνω (α) ΚΥΑ θεσμοθετείται ως αρμόδια Περιφερειακή Αρχή Κανονισμού Ξυλείας για τον Π.Ε. Πρέβεζας, η Δ/νση Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτ. Μακεδονίας και μεταξύ των υποχρεώσεων της είναι η κατάρτιση ενός Περιφερειακού Μητρώου Φορέων Εκμετάλλευσης και ενός Περιφερειακού Μητρώου Εμπόρων στις περιοχές ευθύνης τους. Υπόχρεοι εγγραφής στο Περιφερειακό Μητρώο Φορέων Εκμετάλλευσης είναι τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που διαθέτουν στην αγορά ξυλεία και προϊόντα ξυλείας για πρώτη φορά στην αγορά της Ε.Ε. (Δ/νσεις Δασών άνευ δασαρχείων, δασαρχεία, δασικοί συνεταιρισμοί, ιδιώτες δασοκτήμονες, ή ιδιοκτήτες μη δημοσίων δασών όπως ΟΤΑ, Μονές κλπ). Διευκρινίζεται ότι, οι εμπορικές, εισαγωγικές επιχειρήσεις που εισάγουν από τρίτες χώρες και συνεπώς διαθέτουν για πρώτη φορά ξυλεία και προϊόντα ξυλείας στην αγορά της Ε.Ε. ανήκουν στην κατηγορία των Φορέων Εκμετάλλευσης και θα πρέπει να καταχωρούνται στο εν λόγω μητρώο.

Αντίστοιχα, στο Περιφερειακό Μητρώο Εμπόρων υπόχρεοι εγγραφής είναι όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που, στο πλαίσιο των εμπορικών τους δραστηριοτήτων στην εσωτερική αγορά, πραγματοποιούν αγοραπωλησίες ξυλείας ή προϊόντων ξυλείας που έχουν ήδη διατεθεί στην αγορά.

Δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του κανονισμού ξυλείας τα ανακυκλωμένα προϊόντα, το τυπωμένο χαρτί όπως βιβλία περιοδικά και εφημερίδες, τα υλικά συσκευασίας που περιέχουν εμπορεύματα και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την υποστήριξη – προστασία ή μεταφορά άλλου προϊόντος, μερικά προϊόντα από μπαμπού και ψάθα, η ξυλεία που αγοράζεται ή πωλείται από ιδιώτες για προσωπική τους χρήση και όσα προϊόντα δεν περιλαμβάνονται στο παράρτημα I Κανονισμού του Συμβουλίου (ΕΟΚ) 2658/87. Για να μάθουν εάν ή όχι ένα προϊόν καλύπτεται από την νομοθεσία, οι εισαγωγείς θα πρέπει να συμβουλεύονται τη Συνδυασμένη Ονοματολογία που παρατίθεται στο παράρτημα Ι του Κανονισμού του Συμβουλίου (ΕΟΚ) 2658/87. Οι υπόχρεοι εγγραφής οφείλουν μέχρι την 28-6-2016, να υποβάλλουν αίτηση στην Δ/νση Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας συνοδευόμενη από τα κατά περίπτωση ανάλογα δικαιολογητικά προκειμένου να εγγραφούν στα αντίστοιχα μητρώα, χωρίς την υποχρέωση καταβολής
παραβόλου.

Επισημαίνεται δε, ότι σε περίπτωση μη εγγραφής των υπόχρεων στα ανωτέρω Μητρώα ή μη υποβολής της απαιτούμενης για εγγραφή αίτησης, εντός της προαναφερθείσας προθεσμίας, επιβάλλεται στους υπόχρεους εγγραφής διοικητικό πρόστιμο ύψους επτακοσίων ευρώ (700€) κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 9, παρ. 4 της ανωτέρω ΚΥΑ.

Οι εισαγωγείς ξυλείας που προτίθενται να εισάγουν διά του Τελωνείου Πρέβεζας ξυλεία ή προϊόντα ξυλείας από τις χώρες που έχουν ενταχτεί στον Καν. FLEGT υποχρεούνται να υποβάλουν τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες πριν την άφιξη του φορτίου, αίτηση στην Δ/νση Δασών Πρέβεζας μαζί με την «άδεια FLEGT» και το προβλεπόμενο παράβολο εκατό (100) ευρώ ανά άδεια, για τον έλεγχο και την επαλήθευση της άδειας FLEGT.

Εφιστούμε τέλος την προσοχή τόσο στους Φορείς Εκμετάλλευσης όσο και στους Εμπόρους, που η επαγγελματική τους δραστηριότητα εμπίπτει στο πλαίσιο, όπως αυτό ορίζεται από τον Κανονισμό Ξυλείας, ότι οι αρμόδιες Περιφερειακές Αρχές Κανονισμού Ξυλείας διενεργούν ελέγχους βάσει περιοδικά αναθεωρούμενου προγράμματος και με γνώμονα τον κίνδυνο, είτε εκτάκτως βάσει σχετικών πληροφοριών, όπως αναφέρεται στο άρθρο 10 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 995/2010. Επιπλέον οφείλουν να διατηρούν αντίγραφο του βιβλίου της πλησιέστερης υπάρχουσας απογραφής της ξυλείας και των προϊόντων ξυλείας των κωδικών του παραρτήματος του Κανονισμού Ε.Ε 995/2010 που βρίσκονται στην κατοχή τους, σφραγισμένο σε κάθε σελίδα με σφραγίδα και ημερομηνία, έτοιμο να το θέσουν στην διάθεση των αρμόδιων ελεγκτικών οργάνων. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν περισσότερες πληροφορίες στα ΦΕΚ που έχει δημοσιευτεί η ανωτέρω ΚΥΑ, στον δικτυακό τόπο του ΥΠ.ΕΝ., στην Δ/νση Δασών Πρέβεζας, στην Δ/νση Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας ή να επισκεφτούν τον σχετικό ιστοχώρο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-

. Μακεδονίας (http://www.apdhp-dm.gov.gr/eutr).
Παρακαλείται ο αποδέκτης (1) να ενημερώσει τους εμπόρους-εισαγωγείς ξυλείας και προϊόντων ξυλείας που είναι μέλη του.

Παρακαλούνται οι αποδέκτες 2,3,4, να το αναρτήσουν στον πίνακα ανακοινώσεων κάθε τοπικής κοινότητας.

Μ.Ε.Γ.Γ.Α. .Η.- . Μ.
Ο
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

Β. ΔΑΛΑΡΟΣ Δασολόγος με Β΄ Βαθμό

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Σχολιάστε εδώ

Η διεύθυνση του email σας δεν θα δημοσιευθεί.

Διαβάστε επίσης

ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ