Σάββατο, 16/02/2019

ΠΡΟΣΟΧΗ: Κλείνει την Δευτέρα 9 Νοεμβρίου ο Δρόμος από Νικόπολη προς Μονολίθι

«Διακοπή της κυκλοφορίας και εργοταξιακή σήμανση, προς απαγόρευση της κυκλοφορίας στην Ε.Ο. 18 από την διασταύρωσή της με την Ε.Ο. 21 Πρέβεζας – Γέφυρας Καλογήρου(διασταύρωση Αρχαίας Νικόπολης) μέχρι την διασταύρωσή της με την Ε.Ο. 55 Πρέβεζας – Ηγουμενίτσας(διασταύρωση Μονολιθίου), για την αποκατάσταση φθορών επί του οδοστρώματος της Ε.Ο. 18.»

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
Έχοντας υπόψη:
α)Τις διατάξεις του Ν. 2696 / 1999 ( ΦΕΚ Α-57 ) «Περί  κυρώσεως του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας» όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα και ισχύει σχετικά.
β)Το άρθρο 29Α του Ν. 1558 / 1985 ( ΦΕΚ Α-137 ) «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα», το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081 / 1992 ( ΦΕΚ Α-154 ) και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του Ν. 2469/1997.
     γ) Τις διατάξεις του άρθρου 8 § 4 εδάφ. α & β του Ν. 2800 / 2000 ( Α-41 ).
     δ) Τις διατάξεις του άρθρου 11 του Π.Δ. 141/1991 ( Α-58 ) «Αρμοδιότητες οργάνων και  υπηρεσιακές ενέργειες προσώπων Υ.Δ.Τ. σε θέματα οργάνωσης Υπηρεσιών»
     ε) Την ανάγκη επιβολής περιοριστικών μέτρων, προσωρινά,  με σκοπό την ομαλή και ασφαλή οδική κυκλοφορία στην Ε.Ο. 21 Πρέβεζας- Γέφυρας Καλογήρου  και Ε.Ο. 55 Πρέβεζας- Ηγουμενίτσας, λόγω εκτέλεσης εργασιών στην Ε.Ο. 21 (διασταύρωση Αρχαίας Νικόπολης μέχρι διασταύρωση Μονολιθίου).    
      στ) Το υπ’ αρίθμ. 103094/11647 από 22-10-2015 Απόφαση του Δ-νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ηπείρου.
      ζ) Το υπ’ αριθμ. 2514/1/240-α από 06-11-2015 έγγραφο του Τ.Τ. Πρέβεζας.
      η) Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται
          δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε
Άρθρο 1
     Την διακοπή της κυκλοφορίας και εργοταξιακή σήμανση, προς απαγόρευση της κυκλοφορίας στην Ε.Ο. 18 από την διασταύρωσή της με την Ε.Ο. 21 Πρέβεζας – Γέφυρας Καλογήρου(διασταύρωση Αρχαίας Νικόπολης) μέχρι την διασταύρωσή της με την Ε.Ο. 55 Πρέβεζας – Ηγουμενίτσας(διασταύρωση Μονολιθίου), προκειμένου πραγματοποιηθούν εργασίες αποκατάστασης φθορών επί του οδοστρώματος της Ε.Ο. 18 και αποβλέποντας στην διασφάλιση της κυκλοφορίας, την αποφυγή οδικών τροχαίων ατυχημάτων και την ομαλή και ασφαλή οδική κυκλοφορία των οχημάτων.
Άρθρο  2
Η ανωτέρω ρύθμιση ισχύει από Δευτέρα, 09-11-2015 και για χρονικό διάστημα ενός(1) μηνός.
Το Τ.Τ. Πρέβεζας για το χρονικό διάστημα εκτέλεσης των αυτών εργασιών να επιτηρεί συνεχώς το ανωτέρω οδικό τμήμα, με σκοπό την αποφυγή κυκλοφοριακών προβλημάτων και την εξασφάλιση ομαλών συνθηκών οδικής κυκλοφορίας οχημάτων .
Επίσης το Τ.Τ. Πρέβεζας, με προσωπική ευθύνη κ. Διοικητή Υπηρεσίας του, να επιτηρήσει πριν από την έναρξη των εργασιών αλλά και καθ’ όλη τη διάρκεια αυτών, την επαρκή σήμανση των Ε.Ο. στο ύψος που θα διεξαχθούν τα έργα και θα ρυθμίζεται η κυκλοφορία, ώστε αυτή να γίνεται έγκαιρη ορατή – αντιληπτή από τους χρήστες των Ε.Ο..
Άρθρο 3
     Οι παραβάτες της παρούσας διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις  διατάξεις του Ν. 2696/1999 όπως αντικ. με Ν3542/07 και Ν.3904/2010 «ΚΟΚ».
       Η εφαρμογή (εκτέλεση) της παρούσας ανατίθεται στο Τ.Τ. Πρέβεζας.
Άρθρο 4
   Η σήμανση του οδικού τμήματος να γίνει από την Εταιρεία πραγματοποίησης των έργων, όπως ορίζεται στο άρθρο 10 του Κ.Ο.Κ., σύμφωνα  με τις υποδείξεις των αρμοδίων για την εφαρμογή Υπηρεσιών(επιβλέπουσα Υπηρεσία του έργου, ήτοι Περιφέρεια Ηπείρου).
     Μετά το τέλος των εργασιών το Τ.Τ. Πρέβεζας όπως ενημερώσει την Δ-νσή μας, για την αποκατάσταση της κυκλοφορίας και την απόδοσή της οδού στους οδηγούς.-                                                                          
                                                                               Πρέβεζα, 06-11-2015
                                                                               Ο  Διευθυντής

                                                                       Ευάγγελος ΒΟΓΛΗΣ
Αστυνομικός Διευθυντής

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Σχολιάστε εδώ

Η διεύθυνση του email σας δεν θα δημοσιευθεί.

Διαβάστε επίσης

ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ