Τετάρτη, 20/02/2019

ΠΡΟΣΟΧΗ: Εκτροπή- Ρύθμιση της Κυκλοφορίας στο Κόμβο Φραξύλα στην Πρέβεζα λόγω εργασιών

ΘΕΜΑ:   « Εκτροπή – ρύθμιση της κυκλοφορίας στη Χ.Θ. 18 + 200 της Ε.Ο.
Πρέβεζας  – Ηγουμενίτσας,  για  εκτέλεση  εργασιών  επί  του
οδοστρώματος(δειγματοληπτικές γεωτρήσεις)»

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

Έχοντας υπόψη:

α)Τις διατάξεις του Ν. 2696 / 1999 ( ΦΕΚ Α-57 ) «Περί κυρώσεως του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας» όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα και ισχύει σχετικά. β)Το άρθρο 29Α του Ν. 1558 / 1985 ( ΦΕΚ Α-137 ) «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα», το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081 / 1992 ( ΦΕΚ Α-154 ) και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του Ν. 2469/1997.

γ) Τις διατάξεις του άρθρου 8 § 4 εδάφ. α & β του Ν. 2800 / 2000 ( Α-41 ).

δ) Τις διατάξεις του άρθρου 11 του Π. . 141/1991 ( Α-58 ) «Αρμοδιότητες οργάνων και υπηρεσιακές ενέργειες προσώπων Υ. .Τ. σε θέματα οργάνωσης Υπηρεσιών»

ε) Την ανάγκη επιβολής περιοριστικών μέτρων, προσωρινά, με σκοπό την ομαλή και ασφαλή οδική κυκλοφορία στη Χ.Θ. 18 + 200 της Ε.Ο. Πρέβεζας-Ηγουμενίτσας λόγω εκτέλεσης εργασιών επί του οδοστρώματος(δειγματοληπτικές γεωτρήσεις).

στ) Το υπ’ αρίθμ. 111972/12912 από 06-11-2015 Απόφαση του -νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ηπείρου.

ζ) Το υπ’ αριθμ. 2514/1/241-α από 16-11-2015 έγγραφο του Τ.Τ. Πρέβεζας. η) Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται
δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε
Άρθρο 1

1. Την εκτροπή της κυκλοφορίας των οχημάτων που κινούνται στην δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας της Ε.Ο. Πρέβεζας – Ηγουμενίτσας, με κατεύθυνση την Ε.Ο. Κόμβου Φραξύλας – Κόμβου Λυμποχωβίτη και διεξαγωγή αυτής από το υπόλοιπο τμήμα της Εθνικής Οδού Πρέβεζας

– Ηγουμενίτσας για το χρονικό διάστημα από την 17/11 ως και 20/11/2015 και

2. Τον περιορισμό της κυκλοφορίας των οχημάτων επί της δεξιάς λωρίδας κυκλοφορίας στην χ.θ 18 + 200 της Ε.Ο. Πρέβεζας – Ηγουμενίτσας και με κατεύθυνση από Ηγουμενίτσα προς Πρέβεζα, για απόσταση 200 μέτρων προ και μετά του σημείου εκτέλεσης των εργασιών και διεξαγωγή αυτής(κυκλοφορίας) από το εναπομείναν τμήμα της Ε.Ο. Πρέβεζας- Ηγουμενίτσας , για το χρονικό διάστημα από 23/11 ως και 26/11/2015,

και αποβλέποντας στην διασφάλιση της κυκλοφορίας, την αποφυγή οδικών τροχαίων ατυχημάτων και την ομαλή και ασφαλή οδική κυκλοφορία των οχημάτων.

Σελίδα 2 από 2

Άρθρο 2
¨ Η ανωτέρω ρύθμιση ισχύει για την παράγραφο 1 του άρθρου 1 από την 17/11 ως
και 20/11/2015 και για την παράγραφο 2 του άρθρου 1 από την 23/11 έως και 26/11/2015.

¨ Το Τ.Τ. Πρέβεζας για το χρονικό διάστημα εκτέλεσης των αυτών εργασιών να

επιτηρεί συνεχώς το ανωτέρω οδικό τμήμα, με σκοπό την αποφυγή κυκλοφοριακών προβλημάτων και την εξασφάλιση ομαλών συνθηκών οδικής κυκλοφορίας οχημάτων .

¨ Επίσης το Τ.Τ. Πρέβεζας, με προσωπική ευθύνη κ. Διοικητή Υπηρεσίας του, να επιτηρήσει πριν από την έναρξη των εργασιών αλλά και καθ’ όλη τη διάρκεια αυτών, την επαρκή σήμανση των Ε.Ο. στο ύψος που θα διεξαχθούν τα έργα και θα ρυθμίζεται η κυκλοφορία, ώστε αυτή να γίνεται έγκαιρη ορατή – αντιληπτή από
τους χρήστες των Ε.Ο..

Άρθρο 3

Οι παραβάτες της παρούσας διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2696/1999 όπως αντικ. με Ν3542/07 και Ν.3904/2010 «ΚΟΚ».
Η εφαρμογή (εκτέλεση) της παρούσας ανατίθεται στο Τ.Τ. Πρέβεζας.
Άρθρο 4
Η σήμανση του οδικού τμήματος να γίνει από την Εταιρεία πραγματοποίησης των έργων, όπως ορίζεται στο άρθρο 10 του Κ.Ο.Κ., σύμφωνα με τις υποδείξεις των αρμοδίων για την εφαρμογή Υπηρεσιών(επιβλέπουσα Υπηρεσία του έργου, ήτοι Περιφέρεια Ηπείρου).
Μετά το τέλος των εργασιών το Τ.Τ. Πρέβεζας όπως ενημερώσει την -νσή μας, για την αποκατάσταση της κυκλοφορίας και την απόδοσή της οδού στους οδηγούς.-
Πρέβεζα, 16-11-2015
Ο Διευθυντής
Ευάγγελος ΒΟΓΛΗΣ
Αστυνομικός Διευθυντής

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Σχολιάστε εδώ

Η διεύθυνση του email σας δεν θα δημοσιευθεί.

Διαβάστε επίσης

ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ