Δευτέρα, 16/12/2019

Την προμήθεια απορριματοφόρου οχήματος τύπου Πρέσσας ανακοίνωσε ο Δήμος Πρέβεζας

Ξεκίνησε στις 21 Αυγούστου 2015 η διαδικασία υποβολής προσφορών στον Δήμο Πρέβεζας για την προμήθεια απορριματοφόρου οχήματος τύπου Πρέσσας ανακοίνωσε ο Δήμος Πρέβεζας. Το νέο αυτό όχημα αναμένεται να βοηθήσει ιδιαίτερα τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει ο τομέας της καθαριότητας στον Δήμο μας.
Διαβάστε την ανακοίνωση:

Ο Δήμαρχος Πρέβεζας ανακοινώνει ότι, προκηρύσσει την διενέργεια ηλεκτρονικού δημόσιου ανοικτού
διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΥ ΠΡΕΣΣΑΣ 16Μ3
» για τις
ανάγκες της υπηρεσίας περιβάλλοντος-καθαριότητας του Δήμου, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον
συμφέρουσα προσφορά.
Ο προϋπολογισμός δαπάνης της προμήθειας είναι € 120.000,00 πλέον του ΦΠΑ.
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών
Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος
Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η
παρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν.
4155/13 (ΦΕΚ/Α/29-5-2013), και στο άρθρο 11 της Υ.Α. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ/Β/2677/21-10-2013)
«Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων
Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ
ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΤΟΥ
ΕΣΗΔΗΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ
ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Διαδικτυακή πύλη
www.promitheus.gov.gr
του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
20/08/2015 21-08-2015 10:00
μ.μ
14-09-2015
10:00 μ.μ.
Δεκτοί στον διαγωνισμό γίνονται:
Α) Έλληνες πολίτες
Β) Αλλοδαποί
Γ) Νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά
Δ) Συνεταιρισμοί
Ε) Ενώσεις προμηθευτών και Κοινοπραξίες προμηθευτών που υποβάλουν κοινή προσφορά
Οι προσφορές θα υποβάλλονται με τρόπο που περιγράφονται αναλυτικά στα σχετικά τεύχη της
διακήρυξης.
Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ανέρχεται σε 2.400,00 ευρώ, που είναι το 2% της συνολικά
προεκτιμώμενης από την υπηρεσία αξίας της προμήθειας χωρίς το ΦΠΑ.
Η αναλυτική διακήρυξη μετά των παραρτημάτων παρέχεται από την ιστοσελίδα του Δήμου
www.dimosprevezas.gr
Η παρούσα περίληψη θα δημοσιευτεί σε δύο οικονομικές εφημερίδες καθώς και σε δύο ημερήσιες και
μία εβδομαδιαία τοπικές. Επίσης θα δημοσιευτεί στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Παράλληλα θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου, στην ιστοσελίδα του Δήμου, στη
Διαύγεια και θα αποσταλεί στο επιμελητήριο. Οι δαπάνες δημοσίευσης της διακήρυξης αρχικής και
επαναληπτικής θα καταβάλλονται σε κάθε περίπτωση από τον προμηθευτή που ανακηρύχτηκε ανάδοχος. 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Σχολιάστε εδώ

Η διεύθυνση του email σας δεν θα δημοσιευθεί.

Διαβάστε επίσης

ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ