Πέμπτη, 24/09/2020

ΠΡΕΒΕΖΑ: Πλήρης επιβεβαίωση του mypreveza.gr – Ο Ευάγγελος Γιαννουλάτος νέος Αντιδήμαρχος!

Όπως σας είχαμε ενημερώσει (διαβάστε εδώ) ο Ευάγγελος Γιαννουλάτος χρίστηκε νέος αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών καιΠολεοδομίας με θητεία από 27/3/2015 έως 28/2/2017
Διαβάστε την απόφαση του Δημάρχου.
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική
της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα
Καλλικράτης» (Α΄87), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3852/ 2010 «Νέα Αρχιτεκτονική
της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα
Καλλικράτης» (Α’ 87) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Την υπ’ αριθμ. 15150/ 15.4.2014 απόφαση του Υπουργού
Εσωτερικών «Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής
Αυτοδιοίκησης της Χώρας με το Ν. 3852/ 2010», όπως ισχύει.
4. Τις διατάξεις της παραγράφου 3 ε’ άρθρου 3 ν.4051/2012 (Α’ 40),
αναφορικά με τον ορισμό αντιδημάρχων οι οποίοι δεν θα λαμβάνουν
αντιμισθία.
5. Το γεγονός ότι ο Δήμος Πρέβεζας εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου
59, παρ. 2 του Ν. 3852/2010 και επομένως μπορεί να ορισθούν πέντε
(5 ) Αντιδήμαρχοι.
6. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου που δημοσιεύθηκε
στο αριθμ.:739/τ.Β’/14.3.2012 φύλλο ΦΕΚ.
6.Το γεγονός ότι ο Δήμος Πρέβεζας έχει τρεις Δημοτικές ενότητες.
7. Την αριθμ.:407/2014 απόφαση του Δημάρχου
8. Την αριθμ.:85/2015 απόφαση του Δημάρχου
ΑΠΟΦΑΣΙΖOYME
Ορίζουμε τον Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Γιαννουλάτο
Ευάγγελο του Σπυρίδωνα ως Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών και
Πολεοδομίας με θητεία από 27/3/2015 έως 28/2/2017, και του
μεταβιβάζουμε τις εξής αρμοδιότητες:
 Την οργάνωση, διοίκηση, παρακολούθηση, συντονισμό και έλεγχο της
λειτουργίας της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών.
 Σύνταξη και παρακολούθηση εκτέλεσης του Τεχνικού προγράμματος
του Δήμου (έργα-μελέτες-προμήθειες).
 Την οργάνωση, διοίκηση, παρακολούθηση, συντονισμό και έλεγχο της
λειτουργίας της Δ/νσης Πολεοδομίας.
 Την οργάνωση, παρακολούθηση, συντονισμό και έλεγχο της
λειτουργίας του Τμήματος Προγραμματισμού Οργάνωσης και
Πληροφορικής και σύνταξης οριστικοποίησης και ωρίμανσης μελετών και
ένταξης έργων σε προγράμματα Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ.
 Την οργάνωση, διοίκηση, παρακολούθηση, συντονισμό και έλεγχο της
λειτουργίας του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής.
 Την αναπλήρωση του Δημάρχου στην τέλεση των πολιτικών γάμων.
 Ο Δήμαρχος Πρέβεζας
 Χρήστος Μπαϊλης
— Η παρούσα να δημοσιευτεί μία φορά σε μία ημερήσια εφημερίδα του νομού ή σε μία
εβδομαδιαία της πρωτεύουσας του Νομού και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Σχολιάστε εδώ

Η διεύθυνση του email σας δεν θα δημοσιευθεί.

Διαβάστε επίσης

ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ