Με 55 θέματα στην ημερήσια διάταξη θα συνεδριάσει σήμερα το δημοτικό συμβούλιο Πρέβεζας

Με 55 θέματα στην ημερήσια διάταξη θα συνεδριάσει σήμερα Δευτέρα και ώρα 18.00 το δημοτικό συμβούλιο Πρέβεζας.
1. Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος έτους 2015 και έγκριση εκτέλεσης έργων προμηθειών και υπηρεσιών.

2. Εξέταση αίτησης για δωρεάν παραχώρηση οικοπεδικής έκτασης για δημιουργία κοινοχρήστου χώρου στην θέση <Σταφίδα>, Τοπικής Κοινότητας Καναλίου – τεμάχιο 382, Δημοτικής Ενότητας Ζαλόγγου , Δήμου Πρέβεζας.

3. Εξέταση αίτησης για αποζημίωση λόγω εφαρμογής σχεδίου πόλης, περιοχής <ΑΓΙΑ ΕΙΡΗΝΗ> στα Ο.Τ. 300,301 ,302,303,304, και 318 .

4. Αναθεώρηση χρήσεων γης στις Περιοχές των Επεκτάσεων <Λευκαδίτικα>, <Υδραγωγείο>, <Αγία Ειρήνη> και <Νοσοκομείο>, Δήμου Πρέβεζας.

5. Επανεξέταση της με αριθμ. 60/2014 Απόφασης για δέσμευσης δαπάνης.

6. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Πρέβεζας και της Περιφέρειας Ηπείρου για την κατασκευή του έργου:{Συντήρηση αύλειου χώρου 2ου Δημοτικού Σχολείου Πρέβεζας},προϋπολογισμού 24.100,00 €.

7. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Πρέβεζας και της Περιφέρειας Ηπείρου για την κατασκευή του έργου:{ΕΡΓΑ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΑΥΤΟΤΕΛΩΝ ΠΟΡΩΝ (Κ.Α.Π.) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ},υποέργου: {ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ Κ.Τ.Ε.Ο. Δ.Δ. ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ}, προϋπολογισμού 26.500,00 €.

8. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Πρέβεζας και της Περιφέρειας Ηπείρου για την κατασκευή του έργου: {ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ} , υποέργου:{ΣΥΝΤΗΡΗΣEIΣ – ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΣΤΟ Δ.Δ. ΜΙΧΑΛΙΤΣΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ}, προϋπολογισμού 30.000,00 €.

9. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Πρέβεζας και της Περιφέρειας Ηπείρου για την κατασκευή του έργου: {Ασφαλτόστρωση δρόμου στο Δ.Δ. Καναλίου}, προϋπολογισμού 35.000,00 €.

10. Έγκριση 4ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα εργασιών του έργου: {ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ – ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΣΤΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΥΝΟΙΚΙΩΝ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟΥ – ΛΕΥΚΑΔΙΤΙΚΑ – ΠΑΝΤΟΚΡΑΤΟΡΑ}.

11. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε ( Τακτοποιητικού) του έργου: { Σ014 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ Δ.Κ. ΠΡΕΒΕΖΑΣ }.

12. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής εργασιών του έργου :{ Σ013 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ }.

13. Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής για την προμήθεια με τίτλο: {Προμήθεια χρωμάτων}.

14. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής εργασιών του έργου: {ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΩΡΩΠΟΥ}.

15. Τροποποίηση της αρ 452/2014 ΑΔΣ περί έγκρισης υποβολής πρότασης για ένταξη του έργου: {ΒΕΛΤΙΩΣΗ – ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΚΑΤΩ ΡΕΥΜΑΤΙΑ – ΜΥΛΟΣ ΣΚΟΥΡΑΣ}, στο πρόγραμμα: {ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013} (Π.Α.Α. 2007-2013).

16. Ορισμός μελών εκτιμητικής επιτροπής εκποίησης ανταλλαγής , αγοράς, εκμίσθωσης Δημοτικών ακινήτων και μίσθωσης ακινήτων από το Δήμο.

17. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις (Κανονιστική Απόφαση ).

18. Έγκριση παράτασης σύμβασης μεταξύ του Δήμου Πρέβεζας και της αναδόχου εταιρείας για παροχή υπηρεσιών με τίτλο : {ΤΟΠΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΓΙΑ ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ /ΔΡΑΣΕΙΣ} δημοσιότητας και από 5δικτύωσης του Δήμου Πρέβεζας, εταίρου της Αναπτυξιακής Σύμπραξης Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας Προσαρμό-ΖΩ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΠΣ 375475,Κωδικός ΣΑ ΕΟ348, Κωδικός πράξης ΣΑ 2012ΣΕ03480424.

19. Έγκριση αιτημάτων για την κάλυψη αναγκών έκτακτου προσωπικού έτους 2015 στους ΟΤΑ α΄και β΄βαθμού, (Συμβάσεις μίσθωσης έργου με αντίτιμο).

20. Έγκριση αιτημάτων για την κάλυψη αναγκών έκτακτου προσωπικού έτους 2015 στους ΟΤΑ α΄και β΄βαθμού, (Συμβάσεις μίσθωσης έργου για καθαρισμό Σχολικών κτιρίων ).

21. Έγκριση αιτημάτων για την κάλυψη αναγκών έκτακτου προσωπικού έτους 2015 στους ΟΤΑ α΄και β΄βαθμού, (Συμβάσεις ορισμένου χρόνου ανταποδοτικού χαρακτήρα ).

22. Έγκριση αιτημάτων για την κάλυψη αναγκών έκτακτου προσωπικού έτους 2015 στους ΟΤΑ α΄και β΄βαθμού, (Συμβάσεις ορισμένου χρόνου

ανταποδοτικού χαρακτήρα – Ναυαγοσώστες).

23. Έγκριση αιτημάτων για την κάλυψη αναγκών έκτακτου προσωπικού έτους 2015 στους ΟΤΑ α΄και β΄βαθμού, (Συμβάσεις μίσθωσης έργου-

σε συγχρηματοδοτούμενες πράξεις- ΕΣΠΑ).

24. Καθορισμός διάρκειας προγραμμάτων δια βίου μάθησης για το εκπαιδευτικό έτος 2014-2015.

25. Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Πρέβεζας, οικ. Έτους 2015.

26. Έγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου,Δήμου Πρέβεζας, οικ. Έτους 2015.

27. Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2014 του < Ευγηρίας Ίδρυμα της Ι.Μ Νικοπόλεως & Πρεβέζης>.

28. Έγκριση προμήθειας με τίτλο : {Προμήθεια ανταλλακτικών για την συντήρηση μηχανημάτων & εργαλείων συνεργείου πρασίνου}.

29. Έγκριση προμήθειας με τίτλο :{Προμήθεια Εργαλείων, Μηχανημάτων & Εξοπλισμού συνεργείου πρασίνου }.

30. Έγκριση εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο: {ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ}.

31. Έγκριση ηλεκτρονικού-ηλεκτρικού-εποπτικού –αναλώσιμου υλικού γραφείων για τους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Πρέβεζας.

32. Έγκριση δαπάνης για την μετακίνηση εκτός έδρας δημοτικού συμβούλου για συμμετοχή στην τακτική συνεδρίαση του Δ.Σ. του “ΕΟΕΣ ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΑ”.

33. Έγκριση δαπάνης για την σωστή λειτουργία του Πάρκου Κυκλοφοριακής Αγωγής του Δήμου Πρέβεζας.

34. Έγκριση επισκευής φωτοτυπικού μηχανήματος TOSHIBA e- studio 452.

35. Έγκριση πραγματοποίησης πολιτιστικής εκδήλωσης για την παρουσίαση του βιβλίου του Πρεβεζάνου συγγραφέα Λαοκράτη Βάσση με τίτλο: {Το πολιτιστικό μας Αλφαβητάρι }, έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης.

36. Έγκριση Παιδικής Πολιτιστικής Εκδήλωσης για το Πάσχα , έγκριση δαπάνης & διάθεση πίστωσης.

37. Έγκριση πραγματοποίησης πολιτιστικής εκδήλωσης για την παρουσίαση του βιβλίου της κας Δώρας Ντούλια με τίτλο: {Κοινωνική οικονομία και κοινωνική επιχειρηματικότητα: Μια δυναμική προοπτική ενάντια στην οικονομική κρίση}.

38. Έγκριση πραγματοποίησης Τέλεσης Μνημοσύνου υπέρ των Εκτελεσθέντων από τα Γερμανικά στρατεύματα κατοχής είκοσι οκτώ (28) κατοίκων στην Κρυοπηγή.

39. Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Πρέβεζας στο Πιλοτικό πρόγραμμα “Τοπικής Δημοκρατίας”. Ευρωπαϊκού Ομίλου Εδαφικής Συνεργασίας (ΕΟΕΣ) “Αμφικτυονία”.

40. Έγκριση για αδελφοποίηση του Δήμου Πρέβεζας με την Επαρχία Αλύκου της Περιφέρειας Αυλώνας της Αλβανίας.

41. Έγκριση διοργάνωσης ομιλιών στο ΚΑΠΗ του τμήματος κοινωνικής Πολιτικής σε συνεργασία με το Κέντρο Ψυχικής Υγείας.

42. Συμμετοχή και ενέργειες προώθησης του Δήμου ,στην παγκόσμια εκστρατεία του WWF <Η ώρα της Γης -2015>.

43. Συμμετοχή του Δήμου στην Μεσογειακή εκστρατεία της LEGABIENTE με τίτλο: {Clean up the MED} (καθαρίστε την Μεσόγειο).

44. Λήψη απόφασης αποδοχής η όχι δακοκτονίας για το έτος 2015.

45. Έγκριση 2ης /2015 έκθεσης της αρμόδιας επιτροπής εγγραφών-διαγραφών νηπίων και βρεφών στους Παιδικούς Σταθμούς Δήμου Πρέβεζας για το σχολικό έτος 2014-2015.

46. Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου με τον αναπληρωτή του για την σύσταση τριμελούς επιτροπής για περιοδική εκκαθάριση αρχείων σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Π.Δ. 480/1985(ΦΕΚ 173 Α) της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών.

47. Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου Πρέβεζας στο BIC HΠΕΙΡΟΥ.

48. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Πρέβεζας στο Δ.Σ της ΠΡΕΒΕΖΑ Α.Ε

49. Τροποποίηση της υπ΄αριθμ. 47/2015 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου.

50. Ανανέωση άδειας Παραγωγού – Πωλητή Λαϊκών Αγορών( ΚΑΤΩΠΟΔΗΣ ).

51. Ανανέωση άδειας Παραγωγού – Πωλητή Λαϊκών Αγορών(ΦΑΤΟΥΡΟΣ).

52. Εξέταση αίτησης της εταιρείας “ΙΧΘΥΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΛΑΣΚΑΡΑ Α.Ε.” για παράταση μίσθωσης δημοτικού ακινήτου στη θέση <ΛΑΣΚΑΡΑ>, περιοχής Αγ. Θωμά, Δήμου Πρέβεζας.

53. Παράταση μισθωτικής σχέσης του υπ΄ αριθ. 9 κατ/τος Εμπορικού Κέντρου Ωρωπού, Τ.Κ. Ωρωπού, Δημ. Εν. Λούρου, Δήμου Πρέβεζας.

54. Έγκριση διαγραφής χρεώσεων οφειλετών λόγω διπλοεγγραφών, προς λογιστική τακτοποίηση.

55. Έγκριση διαγραφής ποσών λόγω διπλοχρέωσης αποχέτευσης και λάθος ενδείξεις ύδρευσης.


Σχολιάστε εδώ

Η διεύθυνση του email σας δεν θα δημοσιευθεί.


Διαβάστε επίσης

ΕΛΛΑΔΑ, ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κώστας Μπάρκας: Η Κυβέρνηση έχει την απόλυτη ευθύνη για ό,τι συμβαίνει στη Μόρια

09/09/2020, 12:06 μμ

ΕΛΛΑΔΑ, ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αμφισβητεί την αύξηση των ΜΕΘ ο Παύλος Πολάκης

09/09/2020, 11:03 πμ

ΕΛΛΑΔΑ, ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Αντώνης Μπεζάς νέος Πρόεδρος της Εταιρείας Ακινήτων του Δημοσίου

27/05/2020, 4:27 μμ

ΕΛΛΑΔΑ, ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Έκτακτη Είδηση: 18 νέα κρούσματα του κορωνοϊού

12/03/2020, 6:13 μμ

ΕΛΛΑΔΑ, ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τουρκική ακταιωρός συγκρούστηκε με σκάφος του Λιμενικού στην Κω!

11/03/2020, 11:56 πμ

ΕΛΛΑΔΑ, ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κορωνοϊός: Όγδοο κρούσμα στην Ελλάδα.

04/03/2020, 11:13 πμ


To mypreveza.gr είναι το ενημερωτικό portal για το Νομό Πρέβεζας στο οποίο μπορείτε να δείτε όλες τις τοπικές ειδήσεις, αλλά και νέα από όλη την Ήπειρο, την Ελλάδα και τον κόσμο.

"Η δική σου Πρέβεζα με ένα μόνο κλικ."

Συνεργαζόμενα sites