ΠΡΕΒΕΖΑ: Πρόσληψη 4 γυμναστών στον Δήμο

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΣΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΘΛΗΣΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ»
για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
Ο ∆ΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

Ο Δήμαρχος του Δημοτικού  Συμβουλίου  του Δήμου Πρέβεζας, έχοντας υπόψη :
το ΦΕΚ 2527 – τεύχος Β – 08.10.2013 όπου ορίζεται το οργανωτικό πλαίσιο
των Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους,
το ΦΕΚ 3161/B/25-11-2014 που αφορούσε την Έγκριση Θέσεων
Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής (Π.Φ.Α.) που είναι αναγκαίες για την
υλοποίηση των προγραμμάτων Άθλησης για όλους (ΠΑγΟ) που υλοποιούν
οι φορείς – Ο.Τ.Α. για την περίοδο 2013-2014,
τον υπ. αριθ. 321810/1789/93/37 (ΑΔΑ:ΒΖΠΚΓ-Υ1Τ) εγκριτικό πίνακα Ειδικών
Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους μεγάλης διάρκειας περιόδου 2014- 2015 της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού,
τον υπ. αριθ. 321793/1788/92/36 (ΑΔΑ:Ω6ΕΩΓ-4ΦΞ) εγκριτικό πίνακα
Γενικών Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους μεγάλης διάρκειας περιόδου
2013-2014 της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού,

την υπ. αριθ. 476/2014 απόφαση του ΔΣ του Δήμου Πρέβεζας που αφορά στην υλοποίηση των Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους μεγάλης διάρκειας περιόδου 2014-2015 και την πρόσληψη 4 Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής για την υλοποίηση των παραπάνω προγραμμάτων

Ανακοινώνει :
την πρόσληψη τεσσάρων  (4) Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής (ΠΦΑ)
με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου με ωριαία
αποζημίωση σύμφωνα με τους παρακάτω όρους :

1. ΘΕΣΕΙΣ , ΠΡΟΣΟΝΤΑ  , και ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΔΙΚΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
Καθηγητής Φυσικής Αγωγής
4 Πτυχιούχοι Φυσικής Αγωγής
(Η μοριοδότηση θα γίνει βάση του οργανωτικού πλαισίου της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού) Δημοτική Ενότητα :
Πρέβεζας
Ζαλόγγου
Λούρου
Έως
 31 Ιουνίου 2015

2. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ.
Οι ενδιαφερόμενοι ΠΦΑ πρέπει να υποβάλουν τα εξής δικαιολογητικά :
Υποβολή αίτησης Αίτηση (παρέχεται από την υπηρεσία)
 (1) Βιογραφικό σημείωμα που να αναφέρεται στην προϋπηρεσία στα προγράμματα, στην επιμόρφωση μέσω σεμιναρίων, στην απόκτηση άλλου πτυχίου ή μεταπτυχιακού τίτλου ή ειδικότητας κ.λπ.
(2) Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 ότι τα στοιχεία που αναφέρονται στην αίτηση και στο βιογραφικό σημείωμα είναι αληθή.
(3) Επικυρωμένη φωτοτυπία πτυχίου Φυσικής Αγωγής,
ειδικότητας, μεταπτυχιακού τίτλου ή διδακτορικού διπλώματος ή ισότιμου τίτλου σπουδών της αλλοδαπής αναγνωρισμένου στην Ελλάδα.
(4) Επικυρωμένη φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας.
(5) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
(6) Βεβαίωση του Δήμου περί μόνιμης κατοικίας.
(7) Βεβαίωση του ΟΑΕΔ ότι είναι άνεργος.
(8) Έγγραφα που αποδεικνύουν προϋπηρεσία, όπως:
Βεβαιώσεις ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία του κυρίου φορέα ασφαλιστικής κάλυψης
(μισθολογικές καταστάσεις Ι.Κ.Α. ή άλλων ασφαλιστικών ταμείων) ή βεβαιώσεις ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία φορολογικού χαρακτήρα (αποδείξεις παροχής υπηρεσιών, κ.λπ.) ή πιστοποιητικά προϋπηρεσίας θεωρημένα από την Επιθεώρηση Εργασίας και δικαιολογητικά που να αποδεικνύουν όσα αναφέρονται στο βιογραφικό σημείωμα και τα οποία αποτέλεσαν κριτήριο επιλογής.
(9) Έγγραφα που αποδεικνύουν την ιδιότητα του πολυτέκνου ή του γονέα μονογονεϊκής οικογένειας σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
3. ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ.
ΒΑΘΜΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ Οι μονάδες του βαθμού πτυχίου πολλαπλασιάζονται με τον αριθμό 0,3.
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ
ΤΙΤΛΟΙ
ΣΠΟΥΔΩΝ
Μεταπτυχιακό Δίπλωμα (Master): 0,5 μονάδας
Διδακτορικό Δίπλωμα : 1,0 μονάδα
Γίνεται χρήση της προσφορότερης βαθμολογίας και αποκλείεται η
αθροιστική βαθμολόγηση
ΕΜΠΕΙΡΙΑ Ανώτατο όριο εμπειρίας = 60 μήνες
Για κάθε μήνα απασχόλησης άνω των 120 ωρών λαμβάνονται 0,08
μονάδας.
Για κάθε μήνα απασχόλησης μικρότερο των 120 ωρών υπολογίζονται ως
εξής : αριθμός μηνών Χ ώρες απασχόλησης το μήνα Χ 0,08 μονάδας/120.
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Ο πολύτεκνος υποψήφιος : 2 μονάδες
Ο υποψήφιος βαθμολογείται με :
0,3 μονάδας για κάθε ένα από τα δύο πρώτα ανήλικα τέκνα του και 0,5
μονάδας για το τρίτο ανήλικο τέκνο
Ο γονέας μονογονεϊκής οικογένειας με 0,5 μονάδες για κάθε τέκνο
Γίνεται χρήση της προσφορότερης βαθμολογίας και
αποκλείεται η αθροιστική βαθμολόγηση

ΛΟΙΠΑ
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ
ΠΡΟΣΟΝΤΑ
Σε περίπτωση που απαιτούνται από την ανακοίνωση και άλλα τυπικά ή
πρόσθετα προσόντα βαθμολογούνται ως εξής:
Κύρια ειδικότητα: 1,0 μονάδα
Δευτερεύουσα ειδικότητα: 0,5 μονάδας
4. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ.
Οι ενδιαφερόμενοι ΠΦΑ μπορούν να υποβάλουν την αίτηση τους και τα απαραίτητα  δικαιολογητικά στο Γραφείο Αθλητισμού του Δήμου Πρέβεζας  (κτήριο Λαϊκής Αγοράς)
 από   9.03.2015     έως και  18.03.2015   (εργάσιμες ημέρες) κατά τις ώρες 9:00-14:00
 (Τηλ. επικοινωνίας 2682025503,2682025325 ).

– Ο –
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ  ΜΠΑΙΛΗΣ


Σχολιάστε εδώ

Η διεύθυνση του email σας δεν θα δημοσιευθεί.


Διαβάστε επίσης

ΠΡΕΒΕΖΑ

Στο  Δημοτικό Κολυμβητήριο Πρέβεζας ο ετήσιος έλεγχος γνώσης κολύμβησης των σπουδαστών/τριών της ΑΕΝ Ηπείρου 

12/06/2021, 6:32 μμ

ΠΡΕΒΕΖΑ, ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑ

Δευτέρα και Τρίτη κλιμάκιο του ΕΟΔΥ θα διενεργήσει Rapid test σε Φιλιππιάδα και Θεσπρωτικό αντίστοιχα

12/06/2021, 5:47 μμ

ΠΡΕΒΕΖΑ

Το μήνυμα του Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πρέβεζας Απόστολου Κατσανάκη προς τους υποψήφιους/ιες των Πανελλαδικών Εξετάσεων

12/06/2021, 5:37 μμ

ΠΡΕΒΕΖΑ

Επιστρέφει η μουσική από σήμερα στην εστίαση

12/06/2021, 5:22 μμ

ΠΑΡΓΑ, ΠΡΕΒΕΖΑ

Μήνυμα της Λαϊκής Συσπείρωσης Δήμου Πάργας για τις Πανελλήνιες Εξετάσεις

12/06/2021, 5:09 μμ

ΠΡΕΒΕΖΑ

Την ιστορία και την παρουσία της ελληνικής εβραϊκής κοινότητας Πρέβεζας θα ερευνήσουν και θα καταγράψουν Δήμος και Κ.Ι.Σ.Ε

12/06/2021, 4:55 μμ


To mypreveza.gr είναι το ενημερωτικό portal για το Νομό Πρέβεζας στο οποίο μπορείτε να δείτε όλες τις τοπικές ειδήσεις, αλλά και νέα από όλη την Ήπειρο, την Ελλάδα και τον κόσμο.

"Η δική σου Πρέβεζα με ένα μόνο κλικ."

Συνεργαζόμενα sites