Τρίτη, 29/09/2020

ΠΡΕΒΕΖΑ: Δίμηνες προσλήψεις 2Ο εργατών καθαριότητας στον Δήμο

Δίμηνες προσλήψεις  2Ο  εργατών καθαριότητας στον Δήμο της Πρέβεζας.

Στην πρόσληψη προσωπικού  20  Εργατών Καθαριότητας Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης   με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου  για  χρονικη διάρκεια  2 μηνών  θα προχωρήσει ο Δήμος της Πρέβεζας προκειμένου να  αντιμετωπίσει  κατεπείγουσες εποχικές ανάγκες.,
. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά:
•Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας.
•Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχουν κώλυμα κατά τα άρθρα 16 και 17 του Κώδικα Κατάστασης
Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (Ν.3584/2007) (δηλ. να μην έχουν καταδικαστεί ή να μην
είναι υπόδικοι για εγκληματική δράση ή να μην έχουν στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα ή να
μην τελούν υπό στερητική δικαστική συμπαράσταση) και ότι έχουν την υγεία και τη φυσική
καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων των ανωτέρω θέσεων.
•Υπεύθυνη δήλωση στην οποία να δηλώνουν ότι το αμέσως προηγούμενο δωδεκάμηνο, που
συμπληρώνεται κατά την τελευταία ημέρα της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, δεν έχουν
απασχοληθεί σε δημόσια υπηρεσία ή νομικό πρόσωπο του άρθρου 14 παρ.1 του Ν.2190/1994 ως
προσωπικό για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών.
•Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
Γ. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού Δημοτικής
Κατάστασης και Διοικητικής Μέριμνας Δήμου Πρέβεζας, οδός Ελευθερίου Βενιζέλου & Μπαχούμη 2, εντός
προθεσμίας πέντε (5) ημερών, που αρχίζει από την επομένη ημέρα ανάρτησης της παρούσας στο χώρο
ανακοινώσεων του καταστήματος του Δήμου και των Δημοτικών Ενοτήτων Ζαλόγγου και Λούρου δηλαδή  από 26-3-2015 έως και 1-4-2015.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Σχολιάστε εδώ

Η διεύθυνση του email σας δεν θα δημοσιευθεί.

Διαβάστε επίσης

ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ