Τρίτη, 04/08/2020

ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ 2014: Οδηγίες για το μηχανογραφικό 2014 σε ΓΕΛ ΕΠΑΛ και κάτοικους εξωτερικού.

Από την Τρίτη 24-6-2014 έως και τη Δευτέρα 14-7-2014, οι υποψήφιοι ΓΕΛ και ΕΠΑΛ μπορείτε να υποβάλετε ηλεκτρονικά το Μηχανογραφικό σας Δελτίο (Μ.Δ.) στη παρούσα ηλεκτρονική διεύθυνση (http://exams.it.minedu.gov.gr/Candidate/) . Σας υπενθυμίζουμε ότι, όσοι δεν έχετε, ήδη, λάβει κωδικό ασφαλείας, μπορείτε να απευθυνθείτε στο Λύκειό σας για να δημιουργήσετε τον απαραίτητο κωδικό.

 Στον παρόντα ιστότοπο, μπορείτε να βρείτε τις οδηγίες χρήσης της εφαρμογής, στατιστικά στοιχεία και χρήσιμες πληροφορίες.

Επισημαίνεται ότι από τις 24-6-2014 μπορείτε να υποβάλετε μόνο πρόχειρο Μηχανογραφικό Δελτίο και μετά την ανακοίνωση των βαθμών των ΓΕΛ ή των ΕΠΑΛ αντίστοιχα, μπορείτε να προβείτε στην τελική Οριστικοποίηση του Μηχανογραφικού σας Δελτίου.

Με την Οριστικοποίηση, το Μηχανογραφικό σας Δελτίο, αποκτά πλέον μοναδικό αριθμό πρωτοκόλλου και πρέπει να το εκτυπώσετε ή/και να το αποθηκεύσετε στον υπολογιστή σας.

Μηχανογραφικό κατοίκων εξωτερικού 
Προστασία Προσωπικών Δεδομένων Οδηγίες Χρήσης του Συστήματος
Το Σύστημα στο οποίο πρόκειται να εισέλθετε, αποτελεί ένα εργαλείο για τη διευκόλυνση και την επιτάχυνση της διαδικασίας υποβολής και ελέγχου του Μηχανογραφικού Δελτίου.
Συμπληρωματικά, λαμβάνονται υπόψη όλες οι απαραίτητες διαδικασίες έτσι ώστε να υπάρχει πλήρης συμμόρφωση με το Νόμο 2774/99 για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στον τηλεπικοινωνιακό τομέα. Ως εκ τούτου, τα στοιχεία σας δεν θα κοινοποιηθούν σε κανέναν.
Η εφαρμογή αυτή έχει ως κύριο στόχο την εξυπηρέτηση των υποψηφίων καθώς τους δίνεται η δυνατότητα να υποβάλουν την αίτηση συμμετοχής και το μηχανογραφικό δελτίο τους ηλεκτρονικά, μέσω διαδικτύου, χωρίς να υποβληθούν σε οποιαδήποτε ταλαιπωρία και να αντλήσουν τις απαραίτητες πληροφορίες, προκειμένου να ενημερωθούν, για την κατηγορία στην οποία υπάγονται, για τις απαραίτητες προϋποθέσεις και για τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την εκάστοτε κατηγορία.

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ Ο ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΝΑ ΑΠΕΥΘΥΝΘΕΙ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΚΩΔΙΚΟΥ. ΤΟ ΠΕΔΙΟ «ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ» ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
Οι υποψήφιοι πριν τη συμπλήρωση της Αίτησης Συμμετοχής και του Μηχανογραφικού Δελτίου οφείλουν να έχουν μελετήσει τις Οδηγίες «Για την Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση Ελλήνων του Εξωτερικού και Τέκνων Ελλήνων Υπαλλήλων που υπηρετούν στο Εξωτερικό για το έτος 2014» που έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου: www.minedu.gov.gr (Ενότητα «ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ», υποενότητα «Έλληνες του Εξωτερικού») προκειμένου να ενημερωθούν για τις προϋποθέσεις της κατηγορίας τους και για τα απαραίτητα δικαιολογητικά που οφείλουν να προσκομίσουν στις γραμματείες των σχολών ή στα τμήματα εισαγωγής τους.

Εάν μετά την εισαγωγή, κατά τον έλεγχο, διαπιστωθεί ότι δεν συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις υπαγωγής στις ανωτέρω κατηγορίες, λόγω υποβολής ψευδών ή μη νομίμων δικαιολογητικών, οι εισαχθέντες διαγράφονται με απόφαση του τμήματος και αποκλείονται κατά τα δύο (2) επόμενα ακαδημαϊκά έτη από κάθε διαδικασία εισαγωγής σε όλα τα τμήματα και τις σχολές.

Οι θέσεις των διαγραφέντων δεν αναπληρώνονται ούτε μεταφέρονται. 
Για τις «Οδηγίες για την Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση Ελλήνων του Εξωτερικού και Τέκνων Ελλήνων Υπαλλήλων που υπηρετούν στο Εξωτερικό για το έτος 2014» ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

ΠΡΟΣΟΧΗ: ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ: ΑΠΟ 7 ΙΟΥΛΙΟΥ ΕΩΣ ΚΑΙ 14 ΙΟΥΛΙΟΥ 2014 

Η πλατφόρμα θα είναι προσβάσιμη όλο το 24ωρο από 7 ΙΟΥΛΙΟΥ έως και 14 ΙΟΥΛΙΟΥ 2014.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ: 

Ο υποψήφιος οφείλει να μελετήσει διεξοδικά όλα τα στοιχεία που είναι απαραίτητα για τη σωστή συμπλήρωση της αίτησης συμμετοχής και του μηχανογραφικού δελτίου και να ακολουθήσει πιστά τα προτεινόμενα βήματα για τη συμπλήρωσή τους.

Για το λόγο αυτό, πριν την οριστική ηλεκτρονική υποβολή και αποστολή των σχετικών εντύπων του πρέπει να ελέγξει ότι τα στοιχεία και οι επιλογές του καταχωρήθηκαν και εκτυπώθηκαν ορθά.

Δυνατότητα τροποποίησης μετά την ταχυδρομική αποστολή δεν υπάρχει. Έγκυρα θεωρούνται αυτά που φέρουν την υπογραφή του υποψηφίου. Μετά την κατάρτιση του αρχείου οι υποψήφιοι συμμετέχουν στις εξετάσεις και στη διαδικασία επιλογής.

Ο υποψήφιος αφού συμπληρώσει προσεκτικά στα πεδία της ηλεκτρονικής φόρμας τα στοιχεία που αφορούν την Αίτηση Συμμετοχής και το Μηχανογραφικό Δελτίο θα πρέπει να τα εκτυπώσει σε δύο (2) αντίγραφα, να τα επανελέγξει και να τα υπογράψει σε όλες τις σελίδες. Ένα από τα δύο αντίγραφα το κρατά ο ίδιος

Ο υποψήφιος εκτυπώνει σε δύο (2) αντίγραφα και την Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986, όπως εμφανίζεται στην Ανασκόπηση, και τα υπογράφει. Ένα (1) από τα δύο αντίγραφα θα καταθέσει μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά στη Γραμματεία της Σχολής επιτυχίας.
 Οι υποψήφιοι μετά την ηλεκτρονική υποβολή (με καταληκτική ημερομηνία της ταχυδρομικής σήμανσης την 15η Ιουλίου 2014) αποστέλλουν:

Μ Ο Ν Ο με ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΑ (COURIER) προς το: 
«ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ Α΄ γρ. 0090, Α. Παπανδρέου 37, Τ.Κ. 15180, Μαρούσι – Αθήνα, Ελλάδα» 
με την ένδειξη: για την Επιτροπή Συγκέντρωσης και Ελέγχου Αιτήσεων Συμμετοχής και Μηχανογραφικών Δελτίων Ελλήνων του Εξωτερικού για το έτος 2014 


Τα εξής δικαιολογητικά:
ένα (1) υπογεγραμμένο αντίγραφο Αίτησης Συμμετοχής
ένα (1) υπογεγραμμένο αντίγραφο Μηχανογραφικού Δελτίου
ένα (1) υπογεγραμμένο αντίγραφο της προαναφερθείσας Υπεύθυνης Δήλωσης
ένα (1) φωτοαντίγραφο της ταυτότητας ή του διαβατηρίου τους
ένα (1) φωτοαντίγραφο του Απολυτηρίου τους δυο
(2) φωτογραφίες τύπου αστυνομικής ταυτότητας
ένα (1) φωτοαντίγραφο Βεβαίωσης από την οποία να προκύπτει η αναγωγή της βαθμολογίας του Απολυτηρίου γενικής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της αλλοδαπής στην 20βαθμη κλίμακα, σε περίπτωση που η βαθμολογία του Απολυτήριου τίτλου δεν εκφράζεται στην 20βαθμη κλίμακα (ΑΦΟΡΑ ΜΟΝΟ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ 3 ΚΑΙ 5).

Οι υποψήφιοι με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, οι οποίοι εξετάζονται προφορικά λόγω δυσλεξίας κ.λ.π. πρέπει να αποστείλουν στην ανωτέρω διεύθυνση και πρωτότυπη βεβαίωση από ΚΕΔΔΥ (πρώην ΚΔΑΥ) ή Ιατροπαιδαγωγικό Κέντρο.

ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΙΣΘΕΙΣΑΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΔΕΝ ΘΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΕΚΤΕΣ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ ΚΑΘΩΣ ΚΛΕΙΔΩΝΕΙ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ.

Μετά την καταληκτική ημερομηνία δεν θα γίνονται δεκτοί εκπρόθεσμοι φάκελοι.

Τηλέφωνα επικοινωνίας για ερωτήσεις σχετικά με την ηλεκτρονική συμπλήρωση 210-3442688, 3442651, 3442661 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (09:00π.μ. – 14.00μ.μ.).

Πριν προχωρήσετε στη συμπλήρωση της Αίτησης Συμμετοχής και του Μηχανογραφικού Δελτίου, για να δείτε τις σχολές και τα τμήματα που περιλαμβάνονται σε κάθε επιστημονικό πεδίο, καθώς και τις σχετικές οδηγίες ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

Πήγαινε στις Οδηγίες συμπλήρωσης του Μηχανογραφικού Δελτίου

www.dikaiologitika.gr

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Σχολιάστε εδώ

Η διεύθυνση του email σας δεν θα δημοσιευθεί.

Διαβάστε επίσης

ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ