ΠΡΕΒΕΖΑ: 12 θέσεις εργασίας για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της ΛΓ’ Εφορείας

 Ανακοίνωση για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δώδεκα (12) ατόμων για την κάλυψη
εποχικών ή παροδικών αναγκών της ΛΓ’ Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών
Αρχαιοτήτων, που εδρεύει στην Πρέβεζα , και συγκεκριμένα του εξής, ανά
υπηρεσία, τόπο απασχόλησης, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων
(βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα)
προσόντα 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)

 Κωδικός θέσης       Υπηρεσία     Τόπος απασχόλησης      Ειδικότητα    Διάρκεια σύμβασης   Αριθμός ατόμων  

101  ΛΓ’
ΕΠΚΑ Νέο Αρχαιολογικό Μουσείο Νικόπολης Πρέβεζας ΔΕ Ημερήσιων Φυλάκων 4 μήνες 4 

102 ΛΓ’ ΕΠΚΑ Αρχαιολογικός χώρος Κασσώπης ΔΕ Ημερήσιων Φυλάκων 4 μήνες 2 103
ΛΓ’ ΕΠΚΑ Αρχαιολογικό Μουσείο Άρτας ΔΕ Ημερήσιων Φυλάκων 4 μήνες 3 

104 ΛΓ’ ΕΠΚΑ
Νέο Αρχαιολογικό Μουσείο Νικόπολης Πρέβεζας ΔΕ Νυχτοφυλάκων 4 μήνες 1

 105 ΛΓ’
ΕΠΚΑ Αρχαιολογικό Μουσείο Άρτας ΔΕ Νυχτοφυλάκων 4 μήνες 1 

106 ΛΓ’ ΕΠΚΑ Νέο
Αρχαιολογικό Μουσείο Νικόπολης Πρέβεζας ΥΕ Καθαριστών/στριών 4 μήνες 1

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Οι υποψήφιοι για την απόδειξη των ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ
ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β), των λοιπών ιδιοτήτων τους και της εμπειρίας τους
οφείλουν να προσκομίσουν όλα τα απαιτούμενα από την παρούσα ανακοίνωση και το
«Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)»
δικαιολογητικά, ως ακολούθως:

 Μετά την έκδοση του ν.4250/2014 (ΦΕΚ
74/26.03.2014/τ.Α) «Διοικητικές Απλουστεύσεις-Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών
Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ
318/1992 (Α’ 161) και λοιπές ρυθμίσεις.» και ειδικότερα του άρθρου 1 «Κατάργηση
της υποχρέωσης επικυρώσεων αντιγράφων εγγράφων» αυτού, επέρχονται αλλαγές στο
οικείο « ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΣΟΧ), λόγω
κατάργησης της υποχρέωσης επικύρωσης δημοσίων και ιδιωτικών εγγράφων της
ημεδαπής και αλλοδαπής.

 Υποβολή αιτήσεων 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να
συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε
αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η
εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε
ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη
διεύθυνση: ΛΓ’ Ε.Π.Κ.Α., Εθνικής Αντιστάσεως 108-110, ΤΚ 48100 Πρέβεζα, τηλ.
επικοινωνίας 26820-89890 (πληροφορίες και παραλαβή αιτήσεων: κα Ζωή Χρήστου). 

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων
κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά
την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων. Κάθε υποψήφιος
δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας
προσωπικού (ΔΕ ή ΥΕ). Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε
μία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση
όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία. Η
προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες
ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της
παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στα καταστήματα της
υπηρεσίας μας και στο χώρο ανακοινώσεων των δημοτικών καταστημάτων, εφόσον η
ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες.

 Οι
υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων: α) στην υπηρεσία μας
στην ανωτέρω διεύθυνση- β) στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και
συγκεκριμένα ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη διαδρομή: Έντυπα αιτήσεων
-> Διαγωνισμών Φορέων -> Εποχικού (ΣΟΧ) γ) στα κατά τόπους Κέντρα
Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) αλλά και στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση
(www.kep.gov.gr), απ’ όπου μέσω της διαδρομής: Σύνδεσμοι Ανεξάρτητες και άλλες
αρχές -> ΑΣΕΠ θα οδηγηθούν στην κεντρική σελίδα του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ
και από εκεί θα έχουν πρόσβαση στα έντυπα μέσω της διαδρομής: Έντυπα αιτήσεων
-> Διαγωνισμών Φορέων -> Εποχικού (ΣΟΧ).

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΠΗΓΗ:http://www.dikaiologitika.gr


Σχολιάστε εδώ

Η διεύθυνση του email σας δεν θα δημοσιευθεί.


Διαβάστε επίσης

ΠΡΕΒΕΖΑ

Τι προβλέπει για την Πρέβεζα το έργο ύδρευσης Νομών Πρέβεζας – Άρτας – Λευκάδας από τις πηγές του Αγίου Γεωργίου

29/11/2022, 10:36 μμ

ΠΡΕΒΕΖΑ

Το Θεατρικό Εργαστήρι Πρέβεζας παρουσιάζει το βραβευμένο κείμενο του  Κώστα Λάκη “Ο Μπεχτσής/ Ο Νυχτοφύλακας”

29/11/2022, 10:30 μμ

ΠΡΕΒΕΖΑ

Πρέβεζα : Πρόσκληση σε επαγγελματίες του Δήμου για συμμετοχή στο “Χριστουγεννιάτικο Χωριό της χαράς”

29/11/2022, 10:18 μμ

ΠΡΕΒΕΖΑ

Πρέβεζα : Σεμινάριο Α΄ Βοηθειών για εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας και Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

29/11/2022, 10:13 μμ

ΠΡΕΒΕΖΑ

Πρέβεζα : Κλειστή λόγω των έργων της παράκαμψης η συνδετήρια οδός «Νικόπολη- Μονολίθι»

29/11/2022, 10:05 μμ

ΠΡΕΒΕΖΑ

Με το νέο Δ.Σ του Ιατρικού Συλλόγου Πρέβεζας συναντήθηκε ο Νίκος Γεωργάκος

29/11/2022, 9:41 μμ


To mypreveza.gr είναι το ενημερωτικό portal για το Νομό Πρέβεζας στο οποίο μπορείτε να δείτε όλες τις τοπικές ειδήσεις, αλλά και νέα από όλη την Ήπειρο, την Ελλάδα και τον κόσμο.

"Η δική σου Πρέβεζα με ένα μόνο κλικ."

Συνεργαζόμενα sites