Τετάρτη, 03/06/2020

Εκδόθηκαν πίνακες κινητικότητας εκπαιδευτικών ΑΣΕΠ

Στο πλαίσιο της διαδικασίας κινητικότητας του προσωπικού της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (υπ’ αριθ. 10/2014 Ανακοίνωση),
το ΑΣΕΠ ανακοινώνει ότι κατ΄ εφαρμογή της υπ’ αριθ.
ΔΙΠΙΔΔ/Β.2/3/οικ.22274/9−8−2013 Απόφασης του Υπουργού Διοικητικής
Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Β΄ 1992), όπως ισχύει,
κατήρτισε: α) προσωρινούς πίνακες κατάταξης υπαλλήλων κατά φθίνουσα σειρά βαθμολογίας, β) προσωρινό πίνακα διάθεσης, γ) πίνακα υπαλλήλων που παραμένουν σε διαθεσιμότητα διότι δεν καταλαμβάνουν κάποια από τις θέσεις προτίμησής τους και δ) πίνακα απορριπτέων λόγω έλλειψης τυπικού προσόντος, οι οποίοι επίσης παραμένουν σε διαθεσιμότητα.
Η καταχώρηση αυτών που παραμένουν σε διαθεσιμότητα
και αυτών που περιλαμβάνονται στον πίνακα απορριπτέων γίνεται με τον
Α.Δ.Τ. ή Α.Μ.Κ.Α. των υπαλλήλων, κατ’ εφαρμογή της 62/2004 Απόφασης της
Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.
Τονίζεται ότι η μοριοδότηση των προσόντων των υπαλλήλων και η κατάρτιση των σχετικών πινάκων βασίζονται αποκλειστικά
στους πίνακες συνδρομής κριτηρίων που απεστάλησαν από τις αρμόδιες
Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και τις προτιμήσεις των
ενδιαφερομένων.
Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο
44, παρ. 1 του ν.4238/2014 (Α΄ 38), οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
υποβάλουν, κατά των προσωρινών πινάκων κατάταξης και διάθεσης, ένσταση
στο Α.Σ.Ε.Π. εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε (5) ημερών από την
επόμενη της ανάρτησής τους στο δικτυακό τόπο του Α.Σ.Ε.Π., οι οποίες θα
εξεταστούν από το αρμόδιο Τριμελές Ειδικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο του φορέα
προέλευσης.
Κατά τα ανωτέρω, η προθεσμία υποβολής των ενστάσεων ορίζεται από 26 Απριλίου έως και την πάροδο της30ης Απριλίου 2014, ημέρας Τετάρτης.


ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
ΠΗΓΗ:http://www.alfavita.gr/
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Σχολιάστε εδώ

Η διεύθυνση του email σας δεν θα δημοσιευθεί.

Διαβάστε επίσης

ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ