Σάββατο, 15/08/2020

ΠΡΕΒΕΖΑ:3 θέσεις εργασίας στη ΛΓ εφορεία αρχαιοτήτων

Η ΛΓ’
εφορεία αρχαιοτήτων ανακοινώνει την προκήρυξη πρόσληψης του παρακάτω επιστημονικού
προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δυχαίου Ορισμένου Χρόνου, για την
εκτέλεση των αρχαιολογικών έργων για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών με
δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης

Θέσεις
ανάδειξης Ρωμαϊκού Υδραγωγείου Νικόπολης Δήμου Πρέβεζας (Αγ. Γεώργιος,
Κοκκινόπηλος, Στεφάνη, Σκάλα Λούρου, Αρχάγγελος, Νυμφαίο Νικόπολης) (Νομός
Πρέβεζας)

Υποβολή
αιτήσεων συμμετοχής Όσοι επιθυμούν να προσληφθούν, καλούνται να συμπληρώσουν
την αίτηση και να την υποβάλουν με τα συνημμένα δικαιολογητικά, νομίμως
επικυρωμένα, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς
πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια
αρχή, είτε ταχυδρομικά (σε περίπτωση ταχυδρομικής υποβολής οι αιτήσεις με τα
συνημμένα δικαιολογητικά θα πρέπει να έχουν πρωτοκολληθεί στην Υπηρεσία έως την
ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων) στα γραφεία της υπηρεσίας στην
διεύθυνση Εθνικής Αντιστάσεως 108-110, 48 100 Πρέβεζα υπόψιν κας Ζωής Χρήστου
(τηλ. επικοινωνίας: 2682089890) εντός προθεσμίας πέντε (5) εργασίμων ημερών που
αρχίζει από την επομένη της καταχώρισης στο διαδικτυακό κόμβο (ιστοσελίδα) της
εφαρμογής ΔΙΑΥΓΕΙΑ (http:/ /diavgeia.gov.gr) και του Υπουργείου Πολιτισμού
& Αθλητισμού (http://www.yppo.gr) και της ανάρτησης της ανακοίνωσης στον
πίνακα ανακοινώσεων της Υπηρεσίας (από 21.03.2014 έως 28.03.2014) Κάθε
υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο
κατηγορίας προσωπικού. Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε
μία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση
όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία.
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Οι υποψήφιοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν
υποχρεωτικά: α) Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του τίτλου σπουδών τους και των βαθμολογούμενων
τίτλων τους, συγκεκριμένα, τα δικαιολογητικά που απαιτούνται σύμφωνα με τα
ειδικά προσόντα όπως αναφέρονται και στην παρούσα προκήρυξη πρόσληψης. Σε
περίπτωση που οι τίτλοι έχουν εκδοθεί στην αλλοδαπή να συνοδεύονται από επίσημη
μετάφραση. β) Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.
γ) Υπεύθυνη Δήλωση (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) «Η ακρίβεια των στοιχείων που
αναφέρονται στην υπεύθυνη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων
υπηρεσιών»


Πηγή:
http://www.dikaiologitika.gr
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Σχολιάστε εδώ

Η διεύθυνση του email σας δεν θα δημοσιευθεί.

Διαβάστε επίσης

ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ