Δευτέρα, 06/07/2020

Επίδομα τέκνων 2014 πως θα το πάρετε

Ξεκινούν οι
αιτήσεις για το επίδομα τέκνων 2014 σε λίγες ημέρες και συγκεκριμένα στις 20
Μαρτίου που ανοίγει το taxisnet για τις φορολογικές δηλώσεις. Οι δικαιούχοι του
2013 θα λάβουν την πρώτη δόση του επιδόματος προκαταβολικά τον Απρίλιο ενώ οι
νέοι δικαιούχοι θα περιμένουν να εκκαθαριστεί η δήλωση τους.

Το επίδομα
τέκνων και το 2014 θα καταβάλλεται ανά τρίμηνο, την τελευταία εργάσιμη ημέρα
κάθε ημερολογιακού τριμήνου, μεπίστωση τραπεζικού λογαριασμού ή λογαριασμού στα
ΕΛ.ΤΑ. του δικαιούχου. Η καταβολή του πρώτου τριμήνου κάθε έτους
πραγματοποιείται μαζί με τα επιδόματα του δεύτερου τριμήνου, την τελευταία
εργάσιμη ημέρα αυτού. Το ποσό του επιδόματος επιδόματος τέκνων καθορίζεται
ανάλογα με το συνολικό οικογενειακό εισόδημα και τον αριθμό των εξαρτώμενων
τέκνων και ανέρχεται μέχρι του ποσού των σαράντα (40) ευρώ το μήνα για κάθε
τέκνο. Το επίδομα δικαιούται η οικογένεια: – Από 1-1-2014, για τέκνα που
γεννήθηκαν μέχρι 31-12-2014 και – Από την 1η του μήνα του επόμενου εκείνου της
γέννησης, για τέκνα που γεννήθηκαν ή θα γεννηθούν εντός του έτους 2014 . Θεσμικό
πλαίσιο για το ειδικό επίδομα σε τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες:
Χορηγείται μόνο σε οικογένειες με τρία και άνω εξαρτώμενα τέκνα και το ποσό του
ανέρχεται στα πεντακόσια (500) ευρώ ετησίως για κάθε τέκνο. Καταβάλλεται σε
τρεις (3) δόσεις, κατά τα οριζόμενα ανωτέρω για την καταβολή του ενιαίου
επιδόματος στήριξης τέκνων ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ 1. Η
ηλεκτρονική υποβολή του εντύπου Ε1 Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος από τον
υπόχρεο της οικογένειας. 2. Η συμπλήρωση και υποβολή του μηχανογραφημένου
εντύπου Α21 Αίτησης – Υπεύθυνης Δήλωσης για την χορήγηση των επιδομάτων, μέσω
του περιβάλλοντος Taxisnet της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων. 3.
Ο δικαιούχος να διαμένει μόνιμα και συνεχώς την τελευταία δεκαετία στην Ελλάδα.
4. Τα εξαρτώμενα τέκνα να ευρίσκονται στην Ελλάδα Ως εξαρτώμενα τέκνα
οικογένειας, για τα οποία καταβάλλονται τα επιδόματα, νοούνται: α) Τέκνα
φυσικά, θετά ή αναγνωρισθέντα, που είναι άγαμα και δεν υπερβαίνουν το 18ο έτος
της ηλικίας τους ή το 19ο έτος εφόσον φοιτούν στη μέση εκπαίδευση. Για τέκνα
που φοιτούν σε ανώτερο ή ανώτατο εκπαιδευτικό Ίδρυμα της Ελλάδας ή
αναγνωρισμένο του εξωτερικού ή σε Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης, τα
επιδόματα καταβάλλονται μόνο κατά το χρόνο φοίτησής τους, που προβλέπεται από
τον οργανισμό της κάθε σχολής και σε καμία περίπτωση πέραν της συμπλήρωσης του
24ου έτους της ηλικίας τους. β) Τέκνα με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω που
έχουν συμπληρώσει το 18ο αλλά όχι το 24ο έτος της ηλικίας τους. γ) Τέκνα των
συζύγων από άλλο γάμο, εφόσον αυτοί έχουν την αποκλειστική ευθύνη διατροφής
τους και ο/η πρώην σύζυγος -άλλος γονέας δεν επιδοτείται για τα τέκνα αυτά.
Ισχύουν τα ηλικιακά όρια που αναφέρονται στην περίπτωση (α). δ) Ορφανά και από
τους δύο γονείς τέκνα που αποτελούν ιδία οικογένεια. Ισχύουν τα ηλικιακά όρια
που αναφέρονται στην περίπτωση Εισοδηματικό κριτήριο: α) Για την καταβολή του
ενιαίου επιδόματος στήριξης τέκνων λαμβάνονται υπόψη ο αριθμός των εξαρτώμενων
τέκνων, η κλίμακα ισοδυναμίας, το ισοδύναμο εισόδημα και η εισοδηματική κατηγορία.
Ως κλίμακα ισοδυναμίας ορίζεται το σταθμισμένο άθροισμα των μελών της
οικογένειας. Ο ένας γονέας έχει στάθμιση 1, ο άλλος γονέας έχει στάθμιση 1/3
και κάθε εξαρτώμενο τέκνο έχει στάθμιση 1/6. Ως ισοδύναμο εισόδημα ορίζεται το
ετήσιο συνολικό οικογενειακό εισόδημα διαιρεμένο με την κλίμακα ισοδυναμίας. Οι
οικογένειες που δικαιούνται το ενιαίο επίδομα στήριξης τέκνων διαιρούνται
αναλόγως του ισοδύναμου εισοδήματος σε τρεις εισοδηματικές κατηγορίες, ως εξής:
(α) ΄Εως έξι χιλιάδες (6.000) ευρώ που λαμβάνουν το πλήρες επίδομα, (β) από έξι
χιλιάδες και ένα (6.001) ευρώ έως δώδεκα χιλιάδες (12.000) (α) ΄Εως έξι
χιλιάδες (6.000) ευρώ που λαμβάνουν το πλήρες επίδομα, (β) από έξι χιλιάδες και
ένα (6.001) ευρώ έως δώδεκα χιλιάδες (12.000) ευρώ που λαμβάνουν τα 2/3 του
επιδόματος και (γ) από δώδεκα χιλιάδες και ένα (12.001) ευρώ έως δεκαοκτώ
χιλιάδες (18.000) ευρώ που λαμβάνουν το 1/3 του επιδόματος. Για τον υπολογισμό
της εισοδηματικής κατηγορίας λαμβάνεται υπόψη το εισόδημα που αναφέρεται στο
εκκαθαριστικό σημείωμα του τρέχοντος οικονομικού έτους. Παραδείγματα:
Οικογένεια (δυο γονείς) με δύο εξαρτώμενα τέκνα και εισόδημα 16.000 ευρώ.
Κλίμακα ισοδυναμίας : 1 + 1/3 + 1/6 + 1/6 = 1,666 Ισοδύναμο εισόδημα :
16.000/1,666 = 9.604 Εισοδηματική κατηγορία : Β Οικογενειακό επίδομα: 80 x
(2/3) = 53,3 ευρώ το μήνα. Μονογονεϊκή οικογένεια με ένα εξαρτώμενο τέκνο και
εισόδημα 6.000 ευρώ. Κλίμακα ισοδυναμίας : 1 + 1/6= 1,166 Ισοδύναμο εισόδημα :
6.000 /1,166 = 5.143 Εισοδηματική κατηγορία : Α Οικογενειακό επίδομα: 40 ευρώ
το μήνα. Οδηγίες για το έντυπο Α21 Το έντυπο Α21 αίτησης-υπεύθυνης δήλωσης
χρησιμοποιείται για τη χορήγηση είτε μόνο του ενιαίου επιδόματος στήριξης
τέκνων (οικογένειες με ένα ή δύο εξαρτώμενα τέκνα), είτε και του ειδικού
επιδόματος (οικογένειες με τρία και άνω εξαρτώμενα τέκνα). Αιτών / δικαιούχος
των επιδομάτων είναι ο υπόχρεος σε υποβολή του εντύπου Ε1 δήλωσης φορολογίας
εισοδήματος. Για τη συμπλήρωση του εντύπου Α21 ο αιτών θα πρέπει να γνωρίζει: •
Τον αριθμό οικογενειακής μερίδας από το δημοτολόγιο του Δήμου στην Ελλάδα όπου
είναι εγγεγραμμένα όλα τα μέλη με κανονική εγγραφή (όχι ενδεικτική). Το
πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης αναζητείται υποχρεωτικά αυτεπάγγελτα από
την Υπηρεσία. • Τον αριθμό ΙΒΑΝ του λογαριασμού του σε Τράπεζα ή στα ΕΛ.ΤΑ.,
όπου θα πιστώνεται το ποσό των επιδομάτων. • Τους ΑΜΚΑ όλων των μελών της
οικογένειας. Ειδικότερα ο ΑΜΚΑ του αιτούντα/δικαιούχου είναι υποχρεωτικός,
προκειμένου να δικαιωθεί και να εισπράξει τα επιδόματα. • Την ονομασία του
Δήμου, της Δημοτικής Ενότητας και της Δημοτικής/Τοπικής Κοινότητας, όπου
κατοικεί (σύμφωνα με τον ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης»). Διευκρινίσεις για την
συμπλήρωση ορισμένων πεδίων/ερωτήσεων: • Τα πεδία «Χώρα Γέννησης», «Χώρα
Διαμονής» και «Χώρα Υπηκοότητας» συμπληρώνονται, επιλέγοντας από την λίστα το
ακριβές όνομα της χώρας π.χ. Γαλλία • Τα πεδία που αφορούν στα στοιχεία του
δημοτολογίου («Νομός» δημότη, «Δήμος» δημότη και «Αριθμ.οικογ.μερίδας»)
συμπληρώνονται μόνο για τα μέλη της οικογένειας που είναι εγγεγραμμένα σε
δημοτολόγιο Δήμου στην Ελλάδα. • Το πεδίο «Σπουδαστής/Φοιτητής» συμπληρώνεται
για τέκνο άνω των 18 και κάτω των 19 ή 24 ετών, ανάλογα με την περίπτωση. • Το
πεδίο «Ποσοστό αναπηρίας» δε συμπληρώνεται, εάν το τέκνο δεν είναι ανάπηρο • Τα
πεδία «Κύρια ευθύνη διατροφής» και «Αποκλειστική ευθύνη διατροφής»
συμπληρώνονται όταν ο αιτών είναι διαζευγμένος ή σε διάσταση ή όταν το τέκνο
είναι από προηγούμενο γάμο ή αναγνωρισθέν. • Η ερώτηση 4. «Διαμένετε μόνιμα και
συνεχώς την τελευταία δεκαετία στην Ελλάδα;», απαντάται υποχρεωτικά από όλους
τους αιτούντες. • Ο αριθμός IBAN λογαριασμού Τραπέζης συμπληρώνεται υποχρεωτικά
από όλους τους αιτούντες. Συμπλήρωση του πίνακα με τα δικαιολογητικά
(επισυνάπτεται στο έντυπο Α21): Ο αιτών επιλέγει υποχρεωτικά τα δικαιολογητικά,
από τα οποία αποδεικνύονται όσα έχει δηλώσει προηγουμένως στην αίτηση-υπεύθυνη
δήλωση και τα οποία πρέπει να είναι διαθέσιμα όταν του ζητηθούν. Ειδικότερα: α)
Η μόνιμη και συνεχής διαμονή του αιτούντα/δικαιούχου στην Ελλάδα κατά την
τελευταία δεκαετία (2003-2012) αποδεικνύεται κατά βάση από την αδιάλειπτη
υποβολή του εντύπου Ε1 δήλωσης φορολογίας εισοδήματος για τα τελευταία 10 έτη
και επαληθεύεται αυτόματα από την Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων. Εάν
για κάποια έτη δεν βρεθεί έντυπο Ε1, θα καλείται ο αιτών να συμπληρώσει ένα ή
περισσότερα από τα δικαιολογητικά Α.2 – Α.10, για την απόδειξη της διαμονής του
στην Ελλάδα κατά τα έτη αυτά. Το δικαιολογητικό Α.11 («Άλλο δικαιολογητικό…»)
συμπληρώνεται σε εξαιρετικές περιπτώσεις (όταν ο αιτών δεν διαθέτει κανένα από
τα δικαιολογητικά Α2 έως Α10). β) Τα δικαιολογητικά Β.1 και Β.2 του πίνακα Β
αφορούν οικογένειες ομογενών και αλλοδαπών και συνεπώς δεν απαιτείται η
συμπλήρωσή τους από αιτούντες που είναι εγγεγραμμένοι σε δημοτολόγιο στην
Ελλάδα, καθώς για αυτούς η αναζήτηση του πιστοποιητικού οικογενειακής
κατάστασης διενεργείται υποχρεωτικά αυτεπάγγελτα από την Υπηρεσία. γ) Τα
υπόλοιπα δικαιολογητικά του πίνακα Β καθώς και τα δικαιολογητικά του πίνακα Γ συμπληρώνονται
κατά περίπτωση.


Πηγή:http://www.dikaiologitika.gr
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Ετικέτες:

Σχολιάστε εδώ

Η διεύθυνση του email σας δεν θα δημοσιευθεί.

Διαβάστε επίσης

ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ