Διακανονισμός για χρέη στους δήμους σε 100 δόσεις


Σε 100 δόσεις οι οφειλέτες θα μπορούν να
κάνουν διακανονισμό οι πολίτες οφειλέτες των χρεών τους στους δήμους σύμφωνα με
τα όσα προβλέπει το νομοσχέδιο του υπουργείου Εσωτερικών που κατατέθηκε σήμερα
στην βουλή . Σύμφωνα με την ρύθμιση που παρουσιάζει το dikaiologitika.gr οι
πολίτες μπορούν να διακανονίσουν τις οφειλές τους με έκπτωση στις προσαυξήσεις
ανάλογα το ύψος των οφειλών ή σύμφωνα με την διάταξη να πληρώσουν εφάπαξ την
οφειλή με απαλλαγή από τις προσαυξήσεις . Συγκεκριμένα σύμφωνα με το νομοσχέδιο
του υπουργείου Εσωτερικών με όνομα ”Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας”
παρέχεται η δυνατότητα στους οφειλέτες των δήμων, είτε να εξοφλήσουν τις
ληξιπρόθεσμες οφειλές τους εφάπαξ με ολική έκπτωση από τις προσαυξήσεις
εκπρόθεσμης καταβολής, είτε να υπαχθούν σε πρόγραμμα διακανονισμού για
τμηματική καταβολής μέχρι εκατό (100) μηνιαίων δόσεων, με ταυτόχρονη μείωση των
εν λόγω προσαυξήσεων κατά ποσοστό που βαίνει μειούμενο κατά την αύξηση του
αριθμού των δόσεων. Η ρύθμιση αυτή κρίνεται απαραίτητη σύμφωνα με το νομοσχέδιο
του υπουργείου Εσωτερικών, αφενός λόγω της συνεχιζόμενης οικονομικής κρίσης και
της συνεπαγόμενης αδυναμίας πολλών οφειλετών να ανταποκριθούν στις
ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις τους προς τους δήμους της Χώρας, αφετέρου, λόγω των
ιδιαίτερων δημοσιονομικών αναγκών των δήμων για επαύξηση των εσόδων τους. Πως
οι οφειλέτες πολίτες των δήμων μπορούν να διακανονίσουν τα χρέη τους στους
δήμους: α) Εφάπαξ, με απαλλαγή κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%) από τις
κατά Κ.Ε.Δ.Ε. προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής. β) Για οφειλές μέχρι 5.000,00
ευρώ σε είκοσι τέσσερις (24) δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό ογδόντα τοις
εκατό (80%) από τις κατά Κ.Ε.Δ.Ε.προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής και υπό την
προϋπόθεση ότι κάθε δόση δεν είναι μικρότερη των 100 ευρώ γ) Για οφειλές από
5.000,01 ευρώ μέχρι 10.000,00 ευρώ σε σαράντα οκτώ (48) δόσεις με απαλλαγή κατά
ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) από τις κατά Κ.Ε.Δ.Ε. προσαυξήσεις εκπρόθεσμης
καταβολής. δ) Για οφειλές από 10.000,01 ευρώ μέχρι 20,000,00 ευρώ σε εβδομήντα
δύο (72) δόσεις με απαλλαγή κατά ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%) από τις κατά
Κ.Ε.Δ.Ε. προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής. ε) Για οφειλές από 20.000,01 ευρώ
και πάνω σε εκατό (100) δόσεις με απαλλαγή κατά ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%)
από τις κατά Κ.Ε.Δ.Ε.προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής. Είναι δυνατή η
καταβολή των οφειλών σε λιγότερες των ανωτέρω προβλεπόμενων δόσεων ύστερα από
σχετική αίτηση του οφειλέτη και κατά την προβλεπόμενη διαδικασία Οι δόσεις
είναι μηνιαίες και ισόποσες πλην της τελευταίας που μπορεί να είναι μικρότερη
των υπολοίπων και επιβαρύνονται με προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής οι οποίες
υπολογίζονται με βάση το ισχύον επιτόκιο αναφοράς για πράξεις αναχρηματοδότησης
της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας κατά την ημερομηνία της αίτησης υπαγωγής,
πλέον οχτώ εκατοστιαίων μονάδων ετησίως υπολογισμένο το οποίο και παραμένει
σταθερό καθ’ όλη τη διάρκεια της ρύθμισης. Στην παρούσα ρύθμιση υπάγεται
υποχρεωτικά το σύνολο των βεβαιωμένων και ληξιπρόθεσμων οφειλών μέχρι τη
δημοσίευση του παρόντος νόμου, συμπεριλαμβανομένων των μισθωμάτων, με τις
προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής, τόκους υπερημερίας, ή τυχόν προβλεπόμενες
λοιπές ρήτρες που τις επιβαρύνουν μέχρι την ημερομηνία αυτή, χωρίς δικαίωμα του
οφειλέτη να ζητήσει την εξαίρεση μέρους αυτών. Ποιοι εξαιρούνται από τον
διακανονισμό Εξαιρούνται και δεν υπάγονται στη ρύθμιση: α) οφειλές από κάθε
είδους πρόστιμα αυθαίρετων κατασκευών β) οφειλές υπαγόμενες σε καθεστώς
ειδικότερων προβλέψεων περί καταβολής σε δόσεις (πχ εισφορά σε χρήμα των
ιδιοκτητών ακινήτων για ένταξη στο σχέδιο πόλης κατά το πδ 5/1986) Τα
δικαιολογητικά Η αίτηση του οφειλέτη για την υπαγωγή στη ρύθμιση υποβάλλεται
στον οικείο Δήμο, το αργότερο εντός τεσσάρων (4) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος
νόμου. Για την υπαγωγή στη ρύθμιση το αίτημα εξετάζεται από τον προϊστάμενο της
οικονομικής υπηρεσίας του δήμου, ο οποίος αποφαίνεται με σχετική επισημείωση
επί της υποβληθείσας αίτησης σχετικά με τη δυνατότητα υπαγωγής του υπόχρεου σε
αυτή ανάλογα με τη φορολογική εικόνα και τη φοροδοτική ικανότητα του υπόχρεου.
Η αίτηση συνοδεύεται κατά περίπτωση από τα ακόλουθα δικαιολογητικά: α)
Εκκαθαριστικό δήλωσης φορολογίας εισοδήματος των τελευταίων πέντε (5) ετών β)
Τελευταία εκκαθαριστική δήλωση ΦΠΑ και περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ που έπονται της
τελευταίας εκκαθαριστικής και που η προθεσμία υποβολής τους έχει λήξει ένα μήνα
πριν την ημερομηνία αίτησης για υπαγωγή στη ρύθμιση γ) Δήλωση στοιχείων
ακινήτων που έχει υποβληθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις στην οποία
αποτυπώνεται η περιουσιακή κατάσταση του υπόχρεου όπως αυτή υφίσταται κατά την
1/1/2013 δ) Επίσημα στοιχεία που αποδεικνύουν ζημία των δύο (2) τουλάχιστον
τελευταίων ετών ε) Επίσημα στοιχεία που αποδεικνύουν καταστροφή αγαθών ή
περιουσιακών στοιχείων επιχείρησης ή φυσικού προσώπου στ) Δημόσια έγγραφα που
αποδεικνύουν βαριά ασθένεια του οφειλέτη ή μέλους της οικογενείας του με Αλ
βαθμό συγγένειας ή προστατευόμενου μέλους, ή του προσώπου που έχει προσωπική
ευθύνη για την καταβολή της οφειλής ε) Βεβαίωση ανεργίας από τον ΟΑΕΔ στ)
Επίσημα στοιχεία που αποδεικνύουν τη διακοπή λειτουργίας της επιχείρησης. Τα
παραπάνω δικαιολογητικά καθώς και άλλα στοιχεία που τηρεί ο δήμος και παρέχουν
πληροφόρηση σχετικά με τη φορολογική εικόνα του υπόχρεου λαμβάνονται υπόψη για
την διαμόρφωση της απόφασης επί του αιτήματος. Η εξόφληση ή η πρώτη δόση της
ρυθμιζόμενης οφειλής καταβάλλεται εντός τριών εργάσιμων ημερών από την ημέρα
υποβολής της αίτησης για υπαγωγή στη ρύθμιση και σε περίπτωση μη καταβολής τους
η αίτηση θεωρείται ως μη υποβληθείσα, μη επιτρεπομένης της υποβολής νέας
αίτησης. Οι επόμενες δόσεις καταβάλλονται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα
των επόμενων μηνών, χωρίς να απαιτείται ιδιαίτερη ειδοποίηση του οφειλέτη.
Εφόσον ο οφειλέτης επιθυμεί σε οποιοδήποτε στάδιο της ρύθμισης να εξοφλήσει
εφάπαξ τις υπόλοιπες δόσεις των ρυθμισμένων οφειλών, παρέχεται η δυνατότητα
χορήγησης απαλλαγής κατά ποσοστό επί του εναπομείναντος ποσού των προσαυξήσεων
εκπρόθεσμης καταβολής, ίσο με αυτό που αντιστοιχεί στον αριθμό των μηνιαίων
δόσεων που τελικά διαμορφώνεται, με απόφαση του αρμόδιου οργάνου της παραγράφου
3 της παρούσας. Στη ρύθμιση υπάγονται, μετά από επιλογή του οφειλέτη και: α)
ληξιπρόθεσμες οφειλές που τελούν, μέχρι την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για
υπαγωγή στη ρύθμιση, σε διοικητική ή δικαστική αναστολή, β) ληξιπρόθεσμες
οφειλές που έχουν υπαχθεί σε διευκόλυνση τμηματικής καταβολής ή άλλη ρύθμιση,
των οποίων οι όροι τηρούνται κατά την υποβολή του αιτήματος για υπαγωγή στην
παρούσα ρύθμιση γ) οφειλές που μέχρι την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για
υπαγωγή στη ρύθμιση εκκρεμούν στα δικαστήρια μετά από άσκηση προσφυγής ή έφεσης
από τον υπόχρεο, καθώς και οφειλές οι οποίες εκκρεμούν ενώπιον των Επιτροπών
Επίλυσης Φορολογικών διαφορών του άρθρου 32 του ν. 1080/1980 ή έχουν συζητηθεί
και οι προτάσεις δεν έχουν εισαχθεί προς συζήτηση στο οικείο δημοτικό συμβούλιο
μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος νόμου. Κατά τη διάρκεια της ρύθμισης, εφόσον
τηρούνται με συνέπεια οι όροι αυτής και ο οφειλέτης έχει καταβάλλει το τριάντα τοις
εκατό (30%) της ρυθμιζόμενης οφειλής του: Ο δήμος προβαίνει σε εντολή άρσης της
δέσμευσης χορήγησης αποδεικτικού φορολογικής ενημερότητας προς την αρμόδια ΔΟΥ
και σε εντολή για επαναδέσμευση αυτής σε περίπτωση καθυστέρησης καταβολής έστω
και μίας εκ των δόσεων. Ο οφειλέτης καθίσταται δημοτικά ενήμερος κατά την
έννοια του άρθρου 285 του ν.3463/2006 (ΚΔΚ) Με την καταβολή της πρώτης δόσης
αναστέλλεται η συνέχιση της διαδικασίας της αναγκαστικής εκτέλεσης επί κινητών
ή ακινήτων με την προϋπόθεση ότι η εκτέλεση αφορά μόνο χρέη που ρυθμίζονται με
τις διατάξεις αυτού του άρθρου. Η αναστολή αυτή δεν ισχύει για κατασχέσεις που
έχουν επιβληθεί στα χέρια τρίτων ή έχουν εκδοθεί οι σχετικές παραγγελίες, τα
αποδιδόμενα όμως ποσά από αυτές λαμβάνονται υπόψη για την κάλυψη δόσης ή δόσεων
της ρύθμισης, εφόσον δεν πιστώνονται με άλλες οφειλές που δεν έχουν ρυθμιστεί..
Αν ο οφειλέτης απολέσει το ευεργέτημα της ρύθμισης, τα μέτρα που έχουν
ανασταλεί συνεχίζονται. Η παραγραφή των χρεών, για τα οποία υποβάλλεται σχετική
αίτηση υπαγωγής τους στη ρύθμιση της παρούσας παραγράφου, αναστέλλεται από την
ημερομηνία υποβολής της αίτησης αυτής και για ολόκληρο το χρονικό διάστημα που
αφορά η ρύθμιση, ανεξαρτήτως καταβολής οποιουδήποτε ποσού και δεν συμπληρώνεται
πριν παρέλθει ένα (1) έτος από τη λήξη της τελευταίας δόσης αυτής. Πρόσωπα που
ευθύνονται, μαζί με τον πρωτοφειλέτη για την καταβολή μέρους οφειλής
δικαιούνται να ρυθμίσουν μόνο το μέρος αυτό της οφειλής με τις παρούσες
διατάξεις. Η καθυστέρηση πληρωμής μιας δόσης συνεπάγεται την επιβάρυνση αυτής
με προσαύξηση δέκα πέντε τοις εκατό (15%). Η δόση αυτή με την αναλογούσα
προσαύξηση πρέπει να καταβληθεί το αργότερο μέχρι την ημερομηνία λήξης της
προθεσμίας καταβολής της επόμενης δόσης. Η ρύθμιση απόλλυται, με συνέπεια την
υποχρεωτική άμεση καταβολή του υπολοίπου της οφειλής σύμφωνα με τα στοιχεία της
αρχικής βεβαίωσης και την άμεση επιδίωξη της είσπραξης του με όλα τα
προβλεπόμενα από την ισχύουσα νομοθεσία μέτρα, εάν ο οφειλέτης: α) δεν
καταβάλει εμπρόθεσμα μία δόση της ρύθμισης πέραν της μίας φοράς, β)
καθυστερήσει την καταβολή της τελευταίας δόσης της ρύθμισης για χρονικό
διάστημα μεγαλύτερο του ενός μήνα, γ) δεν υποβάλλει στο δήμο τις προβλεπόμενες
δηλώσεις για την επιβολή του τέλους επί των ακαθαρίστων εσόδων και του τέλους
παρεπιδημούντων, μετά των περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ και του εκκαθαριστικού καθώς
και τη δήλωση περί μεταβολής της ακίνητης περιουσίας που προβλέπεται από τις
σχετικώς ισχύουσες διατάξεις δ) δεν είναι ενήμερος στις οφειλές του από την
ημερομηνία υπαγωγής στη ρύθμιση και μετά ε)έχει υποβάλει αναληθή στοιχεία
προκειμένου να του χορηγηθεί η ρύθμιση. Ποσά που έχουν καταβληθεί μέχρι την
υποβολή της αίτησης για υπαγωγή στη ρύθμιση δεν επιστρέφονται ούτε
συμψηφίζονται.
Πηγή: http://www.dikaiologitika.gr

Ετικέτες:


Σχολιάστε εδώ

Η διεύθυνση του email σας δεν θα δημοσιευθεί.


Διαβάστε επίσης

Uncategorized

“Παντελής έλλειψη στρατηγικής και σχεδίου για νέο Νοσοκομείο στην Πρέβεζα”

14/10/2020, 4:22 μμ

Uncategorized

Κώστας Μπάρκας: «Αδιαφορία της κυβέρνησης για το απλήρωτο επικουρικό προσωπικό στις Δομές Υγείας της Πρέβεζας»

12/10/2020, 11:15 πμ

Uncategorized

Δωρεάν αναλύσεις εδάφους για ελαιοπαραγωγούς του δήμου Ν. Σκουφά

05/09/2020, 10:12 πμ

Uncategorized

Οι ΚΑΔ των επιχειρήσεων που δικαιούνται την έκπτωση ενοικίου 40% για τον μήνα Ιούνιο

12/06/2020, 11:38 πμ

Uncategorized

Η μάσκα revitalizing ανεκτίμητη αξία τα μάτια σου!

05/05/2020, 5:08 μμ

Uncategorized

Σχόλιο της ΚΝΕ για την κατάθεση του νομοσχεδίου για την παιδεία Μεγάλη Τετάρτη

15/04/2020, 3:56 μμ


To mypreveza.gr είναι το ενημερωτικό portal για το Νομό Πρέβεζας στο οποίο μπορείτε να δείτε όλες τις τοπικές ειδήσεις, αλλά και νέα από όλη την Ήπειρο, την Ελλάδα και τον κόσμο.

"Η δική σου Πρέβεζα με ένα μόνο κλικ."

Συνεργαζόμενα sites